Acasă » AVOCATURA » Emil Boc a rămas avocat stagiar suspendat și poate deveni definitiv printr-un simplu interviu

Emil Boc a rămas avocat stagiar suspendat și poate deveni definitiv printr-un simplu interviu

Puțini știu că primarul și fostul premier Emil Boc nu a ajuns avocat ”plin” în perioada lui de avocatură, fiind suspendat ca avocat stagiar. Dar după ce termină cu Primăria, poate deveni avocat definitiv printr-un simplu interviu datorită prevederilor Statutului profesiei de avocat, care conferă această ”facilitate” stagiarilor care au un mandat de parlamentar sau primar, cum are Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, apare pe Tabloul avocaților din România ca avocat stagiar, înscris pe lista celor suspendați sau incompatibili din 1 martie 2001, când era deja parlamentar. Boc a intrat în Baroul Cluj în 1996, iar în 2000 a ajuns deputat în Parlamentul României. De atunci, s-a concentrat pe politică și administrație, dar poate într-o zi se va apuca serios de avocatură. La cât este de popular, cu siguranță și-ar aduna repede clientelă. În plus, Boc predă la facultate drept constituțional, un domeniu la modă în ziua de azi.

Articolul 294 din Statutul profesiei de avocat prevede următoarele:

(3) Avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean dobândeşte, la cerere, calitatea de avocat definitiv.

(4) Cererea adresată consiliului baroului de către persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) va trebui să precizeze temeiul pe baza căruia aceasta solicită acordarea calităţii de avocat definitiv. În afară de actele prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-d) şi f), solicitantul va anexa cererii, după caz:

a) copie certificată a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă echivalentă, în original, eliberată de camera notarilor publici, atestând funcţia de notar public îndeplinită de solicitant şi durata acesteia, precum şi o adeverinţă, în original, certificând faptul că acesta a promovat examenul de definitivat în acea funcţie, eliberată de organul competent al profesiei menţionate la alin. (1);

b) adeverinţă, în original, privind promovarea examenului de primire în pro- fesia de avocat, eliberată de baroul care a emis hotărârea de înscriere a solici- tantului în tabloul avocaţilor, precum şi copie certificată a carnetului de muncă atestând funcţia de specialitate juridică şi perioada exercitării acesteia, eliberată de una dintre instituţiile prevăzute la alin. (2);

c) copie a cărţii de identitate a avocatului, precum şi adeverinţă, în original, eliberată de Parlamentul României, consiliul judeţean sau consiliul local, după caz, atestând mandatul menţionat la alin. (3) îndeplinit de solicitant, precum şi durata acestuia.

(5) În termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prevăzut la alin. (3) îşi va susţine cererea în cadrul unui interviu organizat în acest sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului, care va prezida comisia, precum şi 2 consilieri desemnaţi de consiliul baroului, dintre care unul va îndeplini calitatea de secretar. La interviu vor fi verificate în prealabil înscrisurile depuse de solicitant împreună cu cererea şi, dacă va fi cazul, vor fi solicitate lămuriri suplimentare privitoare la acestea. Dacă dosarul va fi considerat a fi complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigenţelor profesionale cărora trebuie să le răspundă avocaţii definitivi. În cazul în care se va constata necesitatea completării dosarului solicitantului cu alte înscrisuri rele- vante, interviul va fi reprogramat pentru o dată care nu va putea depăşi 15 zile de la data primului interviu, caz în care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amânată pentru această din urmă dată. Interviul va putea fi reprogramat o singură dată. Desfăşurarea interviului va fi consemnată într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei.

(6) În termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va pronunţa o hotărâre motivată, pe care o va comunica U.N.B.R., împreună cu copia pro- cesului-verbal încheiat cu prilejul interviului. Hotărârea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R

Comments

comentarii

Lasă un răspuns