fbpx

UNIFICARE PRACTICĂ

Despăgubirile pentru prejudiciul suferit prin pierderea unei șanse

,,Legislația actuală reglementează expres repararea acestui tip de prejudiciu, însă ceea ce se urmărește nu este compensarea lipsei unui beneficiu nerealizat din cauza faptei ilicite (victima accidentului nu a putut finaliza studiile universitare, ca urmare nu a putut să desfășoare o activitate profesională mai bine remunerată), ci a faptului că s-a pierdut șansa de a se realiza un astfel de beneficiu.” 1. Acțiunea civilă în procesul penal 1.1. Repararea prejudiciului suferit prin pierderea unei șanse, în cazul victimelor accidentelor rutiere care au suferit o infirmitate permanentă (CA Pitești) Acte normative incidente: art. 1385 alin. (4), art. 1532 C.civ. În practica …

Citește mai mult

Modalitatea de constituire a comisiei de cercetare disciplinară pe fondul contestării actului unilateral al angajatorului de modificare a funcției salariatului

Caracterul executoriu de drept al hotărârilor din litigiile de muncă nu echivalează, din punct de vedere juridic, cu executarea titlului de plin drept, ci face posibilă executarea provizorie a hotărârii. Titlul problemei de drept: Modalitatea de constituire a comisiei de cercetare disciplinară în cazul modificării funcţiei salariatului prin actul unilateral al angajatorului, act contestat în procedura jurisdicţională şi anulat prin hotărârea primei instanţe; consecinţe juridice din perspectiva nulităţii procedurii de cercetare disciplinară (Curtea de Apel Iași). În fapt, salariatul a fost revocat din funcţia de conducere prin dispoziţia directorului general, fiind trecut într-o funcţie de execuţie; împotriva deciziei s-a formulat …

Citește mai mult

Dobânda legală remuneratorie și/sau penalizatoare privind obligații bănești decurgând din raporturi de muncă

Dobânda acordată prin hotărâre judecătorească are caracter penalizator, atât în ceea ce privește sumele acordate de la scadență până la pronunțarea hotărârii, cât și sumele de la pronunțarea hotărârii până la executarea integrală a debitului. Titlul problemei de drept: Acordarea dobânzii legale sub forma dobânzii legale remuneratorii şi/sau a dobânzii legale penalizatoare pentru obligaţii băneşti decurgând din raporturi de muncă, respectiv dacă dobânda legală stabilită prin hotărârea judecătorească şi care urmează a fi acordată privește atât dobânda remuneratorie, cât și dobânda penalizatoare, conform dispoziţiilor art. 1 din O.G. nr. 13/2011 CA Bacău – Tribunalul Neamț). Cadrul normativ aplicabil: Art. 166 …

Citește mai mult

Nulitatea relativă a declarației de inculpat pentru lipsa avocatului de la locul de detenție, dar prezent în sala de judecată

Asistarea inculpatului de către avocatul prezent în sala de judecată și nu la locul de detenție, când audierea se face prin videoconferință, se sancționează cu nulitatea relativă a declarației de inculpat. Enunţarea problemei juridice: Sancţinea aplicabilă în situaţia în care apărătorul ales sau numit din oficiu al condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ, care participă la judecarea cauzelor prin intermediul videoconferinţei, conform art. 597 alin. 21 Cod procedură penală, nu se prezintă la locul de detenţie, ci în faţa instanţei de judecată. Temă propusă de Judecătoria Târgu Mureş. Dispoziţii legale incidente: Art. 597 alin. 1-5 …

Citește mai mult

Prescripția dreptului la acțiunea în atragerea răspunderii fostului administrator în procedura insolvenței

Termenul de prescripție de 3 ani curge de la data la care s-a cunoscut fapta dar nu mai tîrziu de 2 ani de la data deschiderii procedurii insolvenței. Titlul problemei de drept: Prescripția dreptului material la acţiunea în atragerea răspunderii fostului administrator al debitoarei aflat în procedura insolvenţei. Interpretarea art.139 din Legea 85/2006. Într-o primă opinie s-a apreciat că momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie de 3 ani este data la care s-a cunoscut persoana vinovată de ajungerea debitorului în insolvenţă. Acesta poate fi data depunerii Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia …

Citește mai mult

Penalitățile datorate ulterior rezilierii contractului de telefonie mobilă, cumulul acestora cu dobânda legală, caracterul abuziv al penalităților

Debitorul datorează penalități de întârziere care nu se pot cumula cu dobânda legală, iar clauza penală poate fi abuzivă. Titlul problemei de drept: Posibilitatea acordării penalităţilor de întârziere prevăzute în contractul de prestări servicii (telefonie mobilă) după rezilierea contractului şi apoi cesionarea obligaţiei de plată a sumelor prevăzute în contract, cumulul penalităţilor de întârziere contractuale cu dobânda legală, posibilitatea aprecierii penalităţilor de întârziere ca fiind excesive şi având caracter abuziv din acest motiv. Opinia Institului Naţional al Magistraturii: Prima chestiune care a determinat jurisprudență divergentă se referă la supraviețuirea unor clauze momentului rezilierii, prin excepție de la dispozițiile art. 1554 …

Citește mai mult

Executarea silită a comisiei județene de fond funciar și a comisiei locale de fond funciar

Obligarea silită la emiterea titlului de proprietate asupra unui teren se poate face și înaintea executării obligației de punere în posesie. Titlul problemei de drept: Legalitatea executării silite declanșate împotriva comisiei județene de fond funciar, care a refuzat aducerea la îndeplinire a obligației stabilite în sarcina ei, de emitere a titlului de proprietate asupra unui teren, atunci când prin aceeași hotărâre judecătorească ce constituie titlu executoriu comisia locală a fost obligată la punerea în posesie a creditorului asupra aceluiași teren, iar această obligație nu a fost adusă la îndeplinire (Curtea de Apel Timișoara).   Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit …

Citește mai mult

Penalități de întârziere în executarea silită care se aplică de la pronunțarea și nu de la comunicarea hotărârii

Penalitățile de întârziere stabilite de instanța de executare curg de la data pronunțării încheierii de încuviințatre a executării silite. Titlul problemei de drept: Data de la care se calculează penalităţile reglementate de art. 906 C. proc. Civ.(Curtea de Apel București ). Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 906 C. proc. civ: „(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități, de către …

Citește mai mult

Cererea de valoare redusă (procedură specială) se timbrează raportat la fiecare capăt de cerere în parte (principal și accesoriu)

Formularul aprobat prin Ordinul M.J. nr. 359/C/29.01.2013 nu înlătură obligația de timbrare a penalităților solicitate. Titlul problemei de drept: Modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru aferentă cererii de valoare redusă (procedură specială), atunci când obiectul său privește un debit principal și un debit accesoriu (Curtea de Apel Timișoara ). Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod …

Citește mai mult

Stabilirea punctelor compensatorii pentru un terenurile ocupate de construcții

Dacă pe un teren există o construcție, evaluarea întregii suprafețe de teren se face în funcţie de preţul prevăzut pentru un teren ocupat de construcţii. Titlul problemei de drept: Stabilirea punctelor compensatorii pentru un teren ocupat de construcție. Evaluarea terenului se face în mod diferențiat în funcție de suprafața liberă și, respectiv, cea ocupată sau ca întreg teren ocupat de construcții(Curtea de Apel București). Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 …

Citește mai mult