fbpx

DEZLEGĂRI DE DREPT

Motivare HP prin care s-a decis cum se stabilește calitatea de persoană îndreptățită

Prin Decizia nr. 22/2021 din 12 aprilie 2021 ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 10 mai 2021, ICCJ a stabilit că în interpretarea art.43 din Legea nr. 165/2013, calitatea de persoană îndreptăţită în cererile vizate de acest text de lege, pentru terenuri care intrau în domeniul de aplicare al legilor fondului funciar la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, se stabileşte potrivit prevederilor acestor legi. Decizia nr. 22 din 12 aprilie 2021 Dosar nr. 164/1/2021 1. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 164/1/2021 a fost constituit conform dispoziţiilor …

Citește mai mult

Dezlegare de drept-asociații din SRL pot fi excluși doar în temeiul Legii societăților și nu invocând Codul civil

Instanţa judecătorească, pentru motive temeinice, nu poate hotărî excluderea din societatea cu răspundere limitată  a unui asociat la cererea altui asociat. Sesizarea s-a dispus într-un dosar ce avea ca obiect excluderea asociatului dintr-o societate cu răspundere limitată în temeiul Codului civil, respectiv în temeiul art. 1928, susținându-se că prevederile Legii societăților se completează cu cele ale Codului civil. ICCJ a dezlegat chestiunea de drept referitoare la temeiul de excludere a unui asociat, întrebarea adresată fiind următoarea: ,,Dacă situațiile de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 se completează cu prevederile art. 1928 Cod civil?” Luni, 10 …

Citește mai mult

Dezlegare de drept cu privire la legea dării în plată

Din interpretarea literală a sintagmei “creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă”, folosită la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016, rezultă că determinant este scopul avut în vedere de consumator, şi nu scopul pentru care a fost acordat de creditor. Câtă vreme un imobil nu a fost ipotecat pentru garantarea a două credite, nu se poate pune problema stingerii acestora prin darea în plată a imobilului, ci numai a creditului pentru care a fost ipotecat imobilul. În principiu, când un imobil …

Citește mai mult

Dezlegare de drept: Calitatea de persoană îndreptăţită în cererile care vizează terenuri cu categoria de curți-construcții se stabileşte potrivit Legii nr. 165/2013

Calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii solicitate prin cererile formulate în temeiul Legii nr. 18/1991, dacă vizează terenuri dn categoria curți construcții, nu se stabilește în baza Legii nr. 10/2001, ci direct în baza legislației fondului funciar. Chestiunea de drept asupra căreia a fost chemată să se pronunțe ICCJ a fost următoarea: În cazul cererilor înaintate de Comisiile de Fond Funciar la Comisia de Aplicare  a Legii nr.10/2001, în baza art.43 din Legea nr.165/2013, calitatea de persoană îndreptăţită se stabileşte în baza Legii nr.10/2001 sau în baza legislaţiei fondului funciar? În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta Curte de …

Citește mai mult

ICCJ -termenul de solicitare a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligației de a face-contencios administrativ

Stabilirea despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligației de a face care implică faptul personal al debitorului se poate face sau prin hotărârea instanței de executare sau pe cale separată în teremenul de prescripție a executării silite. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluționat sesizarea Curții de Apel Iași în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție: Decizia nr.21  în dosarul nr.63/1/2021 ,,Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. …

Citește mai mult

Publicarea de anunţuri fictive online-înșelăciune sau fraudă informatică? ICCJ sesizată să dezlege această chestiune de drept

ICCJ a fost sesizată să decidă dacă fapta de a publica anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri în mediul online, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune sau ale celei de fraudă informatică. Ministerul Public susține că fapta de a posta anunțuri fictive pe internet, urmată de producerea unei pagube întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fraudă informatică și că practica instanțelor este constantă în a o considera astfel. Curtea de Apel Alba Iulia a sesizat ICCJ cu dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Publicarea de anunţuri fictive online care a avut drept consecinţă producerea unei pagube, fără ca prin …

Citește mai mult

Instanțele nu mai pot admite/invoca excepția de necompetență în rectificarea titlurilor de proprietate

Hotărâre prealabilă care tranșează problema competenței în rectificarea titlurilor de proprietate. În şedinţa din 29 martie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit a pronunțat o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care a decis că instanţa de judecată este competentă să soluţioneze pe fond cererile având ca obiect rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991, art. 58 din acest act normativ fiind aplicabil şi în acest caz. ,,Admite sesizarea formulată de Tribunalul Suceava – Secţia I civilă, în dosarul nr. 5511/314/2016, …

Citește mai mult

ICCJ despre infracțiunile informatice de clonare a cardurilor prin skimere

Prin clonarea cardurilor bancare prin copierea datelor stocate pe banda magnetică a acestora, folosind dispozitive specifice numite skimmere și folosirea acestora pentru retrageri de numerar se săvârșesc mai multe infracțiuni informatice aflate în concurs real. Deși prin Decizia ICCJ nr. 2/2021 din 20 ianuarie 2021 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 24 martie 2021, ICCJ a respins ca inadmisibilă sesizarea referitoare la dezlegarea chestiunii de drept, în considerentele deciziei sunt aduse clarificări importante cu privire la infracțiunile informatice, prin urmare redăm decizia în orma oficială publicată: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA …

Citește mai mult

Motivarea dezlegării de drept referitoare la drepturile salariale ale personalului didactic

ICCJ:,,Întrucât dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 se referă la salariul brut lunar, ele nu sunt aplicabile în cazul personalului didactic care beneficiază de gradaţia de merit la care se referă art. 5 sau de majorarea de 10% instituită prin art. 8 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017. Pe cale de consecinţă, trebuie considerat că sunt incidente prevederile art. 38 alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017, drepturile salariale ale personalului didactic beneficiar trebuind calculate, începând cu data de 1 ianuarie 2019, prin raportare la aceste dispoziţii legale.” …

Citește mai mult

Prescripţia răspunderii administrative nu se poate invoca ca motiv de anulare a ordinului prefectului de încetare a mandatului primarului aflat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese

Motivarea dezlegării de drept prin care ICCJ a decis că ,,În acţiunea în anulare a ordinului prefectului prin care se constată încetat de drept mandatul alesului local ca urmare a constatării situaţiei de incompatibilitate sau existenţa unui conflict de interese, printr-un raport de evaluare definitiv întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, nu pot fi valorificate ca motive de nelegalitate prescripţia răspunderii administrative, respectiv a dreptului Agenţiei Naţionale de Integritate de a-şi exercita prerogativele legale de evaluare a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, sau decăderea din dreptul de a angaja răspunderea disciplinară.” Prin decizia nr. 74/2020 din …

Citește mai mult