fbpx

O schemă de 3 milioane de euro în dosarul de faliment al afacerii Tower, dejucată de instanță

Introducerea unui offshore cu o creanță de 3 milioane de euro în dosarul de faliment al firmei Sterling Development (fosta Tower Development) de către lichidatorul CITR a fost anulată definitiv de judecători.

Ca și cum nu a fost de ajuns că și-au dat economiile pe apartamente fictive și se duc la fiecare termen de judecată din procesul penal al lui Mihai Chezan, sperând ca la final să-l vadă pe acesta după gratii sau să primească ceva din bani înapoi, păgubiții din mega-țeapa Tower mai trebuie să se lupte pentru drepturile lor și să fie atenți la mutările lichidatorului în dosarul de faliment al societății Sterling International Development (fosta Tower Development). Lichidatorul este celebra societate profesională de redresare și lichidate Casa de Insolvență Transilvania (CITR).

Pe scurt, CITR a introdus în tabelul de creanțe al Sterling offshore-ul Bibi LTD din SUA cu o creanță de 3 milioane de euro preluată de aceasta de la Mox Construction SRL, la care a fost administrator același inculpat Mihai Chezan, creierul țepei Tower, și care este de asemenea în faliment. Ghiciți cine este lichidatorul Mox? Răspuns corect: CITR.

Judecătorul sindic Iulian Păcurar a admis contestația a peste 60 de cumpărători de apartamente țepuiți prin avocata Bianca Marian și a dispus ”scoaterea din tabelul suplimentar de creanţe a creanţei pârâtei Bibi LTD SUA, având sediul procesual ales în Cluj-Napoca, Strada Iaşilor, nr. 20, et. 1.”. Offshore-ul este reprezentat și are adresa la cabinetul avocatului Sorin Mihai Militaru, cel care a mai reprezentat un offshore, Chase Global LTD, asociat în Sterling International Development. În 12 aprilie, judecătorii Curții de Apel Cluj au fost respins recursul Bibi LTD împotriva sentinței pronunțate de judecătorul sindic de la Tribunalul Specializat.

Oamenii au contestat, anul trecut, tabelul suplimentar de creanţe al debitoarei SC Sterling Internaţional Development SRL, cu numărul 6579/25.06.2015. întocmit de Casa de Insolventa Transilvania SPRL, în calitate de lichidator judiciar, în contradictoriu cu Bibi LTD, solicitând instanţei scoaterea de pe tabelul suplimentar de creanţe a societăţii Bibi LTD, care a fost înscrisă de către lichidatorul judiciar cu suma de 13.346.657.89 lei.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că ”în conformitate cu prevederile art. 3, punctul 18 din Legea nr. 85/2006, tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată si rangul de preferinţă.

Societatea americană Bibi LTD a preluat creanţa, a cărei înscriere a solicitat-o, de la debitoarea SC Mox Construction SRL, având-o ca si lichidator judiciar pe Casa de Insolventa Transilvania SPRL, societate care a antecontractat un număr de 33 apartamente si 33 de parcări în blocul C al complexului rezidenţial Tower Park, în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare din data de 02.07.2008.

Societatea Mox Construction SRL a cesionat drepturile si obligaţiile aferente acestui contract societăţii Bibi LTD, la data de 31.01.2013 în baza procesului-verbal de licitaţie încheiat de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL.

Societatea Mox Construction SRL nu a formulat declaraţie de creanţa împotriva debitoarei Sterling International Development SRL, nefiind înscrisă pe tabelul de creanţe al acesteia, cu toate că avea o creanţă anterioară deschiderii procedurii.

Sancţiunea nedepunerii declaraţiei de creanţa privitoare la o creanţa anterioara deschiderii procedurii insolventei este prevăzută de art. 76, al. 1 din Legea nr. 85/2006: cu excepţia cazului în care Notificare privind deschiderea procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62, al. 1, li. b, va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată al persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plaţi ori transferuri frauduloase.

Art. 1568 Cod civil prevede în legătura cu cesiunea de creanţă faptul ă aceasta transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată, drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate. Per a contrario, transferă şi obligaţiile corelative, precum si efectele pasivităţii în nedeclararea, în timp, a creanţei. Nu se pot eluda aceste prevederi legale printr-o cesiune făcută în timpul procedurii, pentru a da impresia unui drept născut în această perioadă. Este vorba de un drept născut anterior deschiderii procedurii şi nevalorificat în termenele cerute de lege. Astfel, cesionarul Bibi LTD a preluat de la cedenta Mox Construction si decăderea prevăzută de art. 76, al. 1 din Legea nr. 85/2006. Ca urmare, această societatea nu deţine calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolventei în accepţiunile Legii nr. 85/2006”

Poziția lichidatorului

În motivare sentinței se arată că ”în susţinerea poziţiei procesuale, lichidatorul judiciar a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1012/2015 pronunţată în data de 15.04.2015 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 3497/1285/2011, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva SC Sterling International Development SRL. În temeiul art. 61, al. l din Legea nr. 85/2006 au fost notificaţi creditorii identificaţi în lista predată de către debitoare, cu privire la deschiderea procedurii generale a falimentului faţă de SC Sterling International Development SRL, cu precizarea tuturor termenelor prevăzute de lege, stabilite conform art. 108, al. 1 din Legea procedurii insolvenţei, în vederea depunerii declaraţiilor suplimentare de creanţă.

În urma acestor demersuri, creditorul Bibi LTD, a depus la dosarul cauzei o cerere de admitere a creanţei, prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu o creanţă suplimentară în valoare de 3,019.450 euro. În condiţiile art. 107, al. 4 coroborat cu art. 72, al. 1 si următoarele din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea declaraţiilor de creanţă depuse la dosarul cauzei, printre care şi declaraţia creditorului Bibi LTD, întocmind astfel tabelul suplimentar al creanţelor debitoarei SC Sterling International Development SRL. Tabelul a fost afişat la uşa instanţei în data de 24.06.2015 si publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 11754/2015.06.26.

Ulterior analizării declaraţiei de creanţă formulate de către creditorul Bibi LTD si a documentelor depuse în probaţiune de acesta, lichidatorul judiciar a considerat justificată întreaga suma solicitată, procedând la înscrierea creditorul Bibi LTD în tabelul suplimentar. Prin declaraţia de creanţă formulată de către creditorul Bibi LTD, s-a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei SC Sterling International Development SRL cu suma de 3.019.450 euro, reprezentând contravaloarea, fără TVA, a apartamentelor dobândite de către creditoare conform procesului-verbal de adjudecare încheiat în data de 04.10.2013 în dosarul de faliment vizându-l pe debitorul Mox Construction SRL.

Procesul-verbal de adjudecare menţionat a fost încheiat în baza procesului-verbal de licitaţie din data de 31.01.2013, prin care a fost adjudecat activul constând în 33 de apartamente aflate în fază de proiect, de la societatea Mox Construction SRL, în faliment. În baza unui antecontract de vânzare-cumpărare încheiat în data de 02.07.2008 între Tovver SRL (actuala Clark International SRL), în calitate de promitent-vânzător si Mox Construction SRL, în calitate de promitentcumpărator, urma să se încheie un contract autentic în vederea transferării de la vânzător la cumpărător a dreptului de proprietate asupra a 33 apartamente, ulterior finalizării acestora.

Ulterior, Tower SRL, (actuala Clark International SRL) şi-a cesionat drepturile rezultând din acest proiect către Sterling International Development SRL (fosta Tower Developmenl SRL), care a preluat obligaţia de a transfera dreptul de proprietate asupra celor 33 apartamente către Mox Construction SRL, ulterior finalizării acestora. Aceste drepturi ale Mox Construction SRI, provenind din antecontractul de vânzare-cumpărare vizând cele 33 apartamente, au format obiectul licitaţiei din data de 31.01.2013, câştigate de către licitantul Bibi LTD, astfel acesta a devenit viitorul proprietar al celor 33 de apartamente din cadrul proiectului de dezvoltare imobiliara Tower Park”.

În urma acestei licitaţii, Bibi LTD a devenit promitentul-cumpărător al celor 33 apartamente ce urmau să fie transferate în proprietatea sa de către promitentul-vânzător Sterling International Development SRL, conform antecontractului menţionat. Preţul stipulat în antecontractul de vânzare- cumpărare încheiat între Tower SRL si Mox Construction SRL, reprezentând valoarea apartamentelor, este de 3.019.450 euro plus TVA, aceasta fiind suma solicitată de către creditorul Bibi LTD în cererea de creanţă formulată. Prin urmare, în baza acestor transferuri, obligaţia de a executa antecontractul de vânzare-cumpărare, respectiv de a transfera dreptul asupra celor 33 apartamente către Bibi LTD incumbă debitoarei Sterling Internaţional Development SRL”

Bibi, alături de CITR

Motivarea sentinței arată că avocatul offshore-ului a invocat licitația câștigată și și-a însușit poziția lichidatorului: ”Prin întâmpinarea depusă la dosar în data de 11 septembrie 2015, creditoarea Bibi LTD a solicitat respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei cu obligarea tuturor contestatorilor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate. În susţinerea poziţiei procesuale, creditoarea a arătat că practic, contestatorii susţin incidenţa principiului de drept Nemo dat quod non habet. Apărarea contestatorilor nu este fondată întrucât operaţiunii juridice prin care creditoarea Bibi LTD a dobândit respectivul activ nu îi sunt aplicabile normele de drept comun ale cesiunii de creanţă. Din lectura actelor depuse de către creditoare în susţinerea declaraţiei de creanţă, se poate observa că aceasta a dobândit acel activ în cadrul procedurii falimentului Mox Construction SRL, prin adjudecare, în urma licitaţiei publice.”

”Prin completarea la întâmpinare, depusă de către creditoarea Bibi LTD la dosar, în data de 16 septembrie 2015, creditoarea a arătat că îşi însuşeşte în întregime apărările formulate de CITR SPRL în poziţia procesuală înregistrată la data de 14 septembrie 2015. Aceste apărări privesc tratarea unui antecontract neexecutat la data deschiderii procedurii ca fiind contract în derulare, menţinut de drept de legea specială. Pentru astfel de contracte nu este obligatorie (şi nici măcar posibilă) înscrierea la masa credală. Odată ce la baza cererii creditoarei de creanţă a stat un asemenea antecontract, societatea deţinătoare a activului licitat (Mox Construction SRL) nu era îndrituită a formula cerere de creanţă în procedura Sterling Int. Development SRL, deci nici adjudecatarul acelui activ, societatea intimată. Dreptul său de creanţă s-a născut prin rămânerea definitivă a sentinţei prin care judecătorul sindic a infirmat planul de reorganizare a debitoarei, abia la acei moment fiind vădită imposibilitatea de executare a antecontractului.”

Cum a motivat judecătorul sindic

”Judecătorul sindic, analizând contestaţia formulată, o va admite, în baza art. 73 din Legea nr. 85/2006. Chestiunile de drept care se ridică este aceea a stabilirii dacă acele promisiuni de vânzare-cumpărare a unor apartamente încă neconstruite pot fi considerate contracte în derulare, în accepţiunea art. 86 din Legea nr. 85/2006 şi momentul dreptului de a cere înscrierea în tabelul creditorilor a creditorului unei astfel de obligaţii.

Vânzarea-cumpărarea unui imobil, finalizat sau aflat încă în faza de construcţie, este un contract cu executare imediată şi nu succesivă, pentru a putea fi considerat ca fiind în derulare. Dreptul de creanţă (în cazul unei promisiuni de vânzare-cumpărare) sau cel de proprietate (în cazul încheierii actului în formă autentică), s-a transmis la data semnării convenţiei. Faptul că acest contract îşi va produce o parte din efecte în viitor, nu îl transformă în contract în derulare.

În accepţiunea lichidatorului judiciar şi al pârâtei, practic orice contract care nu se va fi finalizat, din punctul de vedere al efectelor pe care le produce, imediat, la data semnării lui, în transformă într-un contract aflat în derulare. Cu titlu de exemplu, pentru situaţia în care societatea aflată în insolvenţă a vândut un bun mobil, unuia dintre creditori iar acesta nu a primit acel bun, contractul este în derulare și prin urmare acel creditor nu ar trebui să formuleze declaraţie de creanţă, fapt evident de neacceptat, nu aceasta fiind dorinţa legiuitorului în definirea contractelor flata în derulare.

Tot cu titlu de exemplu, poate fi şi situaţia în care societatea aflată în insolvenţă a cumpărat anumite bunuri dar pe care nu le-a plătit, până la momentul deschiderii procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2006, în accepţiunea lichidatorului judiciar şi al pârâtei, nefiind necesară formularea de declaraţie de creanţă, contractul fiind încă în derulare, cel puţin până la împlinirea termenului de prescripţie extinctivă. Faptul că apartamentele se află în construcţie nu transformă contractul sau promisiunea de vânzare-cumpărare într-un contract aflat în derulare. Practic, contractul este doar afectat de un termen, viitor şi uneori incert (dacă nu este stabilită o dată până când convenţia rămâne valabilă sau până când să fie construite imobilele).

Exemple de contracte aflate în derulare sunt cele încheiate cu furnizorii de utilităţi sau de materii prime care impun o aprovizionare periodică pentru buna desfăşurare a activităţii aflată în insolvenţă sau alte contracte în care ambele părţi se obligă la ceva periodic, în timp, fără a fi necesară încheierea, de fiecare dată a câte unui nou contract.

Societatea americană Bibi LTD, a preluat creanţa a cărui înscriere a solicitat-o, de la debitoarea SC Mox Construction SRL, societate care a antecontractat apartamente şi garaje în complexul rezidenţial Power Park, în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare din data de 02.07.2008.

Societatea Bibi LTD a dobândit de la societatea Mox Construction SRL drepturile şi obligaţiile aferente acestui contract, la data de 31.01.2013 în baza procesului-verbal de vânzare la licitaţie, încheiat de către lichidatorul judiciar al SC Mox Construction SRL, Casa de Insolvenţă Transilvania SPRL. Societatea Mox Construction SRL nu a formulat declaraţie de creanţă împotriva debitoarei Sterling International Development SRL, nefiind înscrisă pe tabelul de creanţe al acesteia, cu toate că avea o creanţă anterioară deschiderii procedurii.

Sancţiunea nedepunerii declaraţiei de creanţa privitoare la o creanţa anterioara deschiderii procedurii insolventei este prevăzută de art. 76, al. 1 din Legea nr. 85/2006, cu excepţia cazului în care Notificare privind deschiderea procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, ceea ce nu este cazul în speţă.

Titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62, al. 1, li. b, va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. 

El nu are dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată al persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plaţi ori transferuri frauduloase. Indiferent dacă operaţiunea juridică ce a avut loc în urma vânzării la licitaţie a drepturilor de creanţă pe care societatea Mox Construction SRL le deţinea faţă de societatea aflată în insolvenţă în acest dosar poate fi considerată cesiune de creanţe sau nu, este cert că nu putea dobândi societatea pârâtă mai multe drepturi decât cele pe care le avea creditorul iniţial. Astfel, au fost transferate obligaţiile corelative si toate efectele stării de pasivitate pentru nedeclararea, la timp, a creanţei.

Nu pot fi eludate aceste prevederi legale printr-o cesiune făcută în timpul procedurii, pentru a da impresia unui drept născut în această perioadă. Este vorba de un drept născut anterior deschiderii procedurii şi nevalorificat în termenele cerute de lege. Astfel, cesionarul Bibi LTD a preluat de la cedenta Mox Construction si decăderea prevăzută de art. 76, al. 1 din Legea nr. 85/2006.

Ca urmare, această societatea nu a deţinut calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolventei în accepţiunile Legii nr. 85/2006. Există si posibilitatea, nu doar teoretică, a reformulării unei declaraţii de creanţă de către cumpărătorul imobilelor, pe motiv că nu consideră că drepturile sale ar fi mai bine apărate în cadrul procedurii, ce presupune efectuarea unor cheltuieli materiale şi pierdere de timp, mai ales dacă a plătit un preţ mic pentru acel imobil. Un astfel de contract nu poate fi considerat ca fiind în derulare şi menţinut, împotriva voinţei creditorului, singurul îndreptăţit la a mai pretinde ceva.

În fine, din moment ce s-a dispus deschiderea procedurii falimentului faţă de debitoare, este evident si faptul că acele apartamente nu vor mai fi construite niciodată, cel puţin de către prezenta societate aflată în faliment si deci derularea, în continuare, a contractelor, în accepţiunea lichidatorului judiciar şi al pârâtei, nu mai poate fi realizată. ”

Comments

comentarii

Îmbătrânirea populației României dă motive de îngrijorare economiștilor. VEZI care este vârsta medie a Clujului.... Citește mai mult
Gospodinele pot pune pe masa de Rusalii fructe și legume proaspete. Piața volantă din centrul Clujului are program prelungit astăzi, până la 17:30.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!