Creanță BCR, cesionată de trei ori până la EOS KSI! Contestația la executare, admisă definitiv

Un credit neplătit de la BCR a fost achitat și preluat de BCR Asigurări, care apoi l-a cesionat la un recuperator de creanțe. Pe parcursul a 7 ani, creanța a fost cesionată de trei ori, ajungând la EOS KSI care a cerut executarea silită, deși se împlinise demult prescripția, după cum arată motivarea deciziei definitive.

BCR Asigurări a cesionat creanța către IFN Next Capital Finance SA. Apoi creanța a fost cesionată către Varde Investments Limited, după care a fost cesionată către EOS International Beteiligungs – Verwaltungsgesllscfaft Gmbh și Next Capital Investments Limited, EOS KSI România SRL fiind parte a acestui ultim contract de vânzare-cumpărare creanțe în calitate de „administrator active”.

Decizia civilă nr. 36/A/2016 a Tribunalului Alba

Prin cererea înregistrată la această instanță sub dosar nr……, contestatorii P. R. S. I și P. C, au solicitat în contradictoriu cu intimata EOS KSI România SRL, anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.820/2014 pentru suma totală de 10,683.54 lei compusă din 9,330.54 lei cu titlu de debit și suma de 1,353 lei cu titlu de cheltuieli de executare (20 lei taxa judiciară de timbru, 400 lei cheltuieli efectuate cu ocazia procedurii de executare, 933 lei cu titlu de onorariu executor judecătoresc);

-anularea încheierii de încuviințare a executării silite nr.514/2014 pronunțată la data de 27.10.2014 în dosarul nr…… al Judecătoriei Blaj;

-obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorii au arătat că în cadrul dosarului de executare nr.820/2014, la data de 25.11.2014 li s-a comunicat de către executorul judecătoresc Ulesan Daniela Mari o serie de înscrisuri constând în încheierea de încuviințare a executării silite nr.514/2014 a Judecătoriei Blaj, pronunțată în dosar nr…., încheierea nr.820/17.10.2014 emisă de BEJ Ulesan Daniela Mari de stabilire a cheltuielilor de executare, somație emisă la data de 06.11.2014, înștiințarea emisă la data de 06.11.2014 privind declanșarea urmării silite, înștiințarea din data de 06.11.2014 privind măsura înființării popririi, adresa de în înființare a popririi din 06.11.2014, solicitare din 06.11.2014 de lămuriri asupra bunurilor și veniturilor, grafic rambursare credit și contract de credit bancar pentru persoane fizice nr.298/12.06.2006.

Prin cerere, contestatorii au invocat excepția prescripției dreptului de a cere executarea silită, potrivit dispozițiilor imperative prevăzute de art.705 C.pr.civ, astfel dreptul de a obține executarea silită s-a născut cel târziu la data de 13.09.2007, dată la care în baza contractului de cesiune nr.47/13.09.2007, titularul creanței la acea dată, BCR Asigurări SA a cedat creanța deținută împotriva lor.  Ulterior, creanța a fost cedată de IFN Next Capital Finance SA către Varde Investments Limited, iar ulterior către EOS International Beteiligungs – Verwaltungsgesllscfaft Gmbh și Next Capital Investments Limited, aceștia din urmă fiind titularii creanței în baza titlului executoriu contract de crdit bancar pentru persoane fizice nr.298/12.06.2006 . In cauză, titlul executoriu îl reprezintă contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.298/12.06.2006, iar dreptul de a cere executarea silită a luat naștere odată cu cesiunea contractului de credit, după ce ulterior a fost declarat reziliat de BCR SA și preluat de BCR Asigurări în 13.09.2007 și, totodată, a început să curgă și termenul general de prescripție de 3 ani care s-au împlinit la data de 13.09.2010. Cererea de executare silită a fost depusă la data de 17.10.2014, așadar după împlinirea termenului de prescripție, motiv pentru care titlul executoriu și-a pierdut puterea executorie, cu consecința prescripției dreptului de a cere executarea silită.

Față de aceste considerente, în temeiul art.705, 706 raportat la art.719 NCPC, solicită admiterea excepției și să se constate prescris dreptul de a cere executarea silită, cu cheltuieli de judecată.

Pe fondul cauzei, arată că executarea silită este formulată de EOS KSI România SRL în calitate de mandatar, fără însă a  preciza creditorul/titularul creanței. Totodată, în dosarul de încuviințare nr….. nu există nici un înscris apt să îndeplinească exigențe dispuse de art.84 C.pr.civ privind reprezentarea convențională a persoanelor juridice și art.151 C.pr.civ, privind cererea formulată prin reprezentant, în sensul de a se alătura procura în original sau copie legalizată. In speța de față, există o delegație dată pentru consilier juridic, emisă de EOS KSI România SRL, or, în această situație lipsește procura autentică dată mandatarului EOS KSI România SRL, mandat de reprezentare prin care acesta să își poată substitui alte persoane în vederea realizării mandatului acordat.

În susținerea cererii, solicită încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile de la dosar.

În drept a invocat, dispozițiile art.711 și urm. C.pr.civ, art.84, 151, 176, 705 și 706, art.451-453 C.pr.civ și art.411 alin.1 pct.2.

La solicitarea instanței, BEJ Ulesan Daniela Mari a comunicat la dosar, copii certificate după actele din dosarul de executare nr.820/2014 (filele 33-118).

Prin Notele de Ședință depuse la data de 24.02.2014 (fila 119), EOS KSI Romania SRL a solicitat admiterea contestației la executare, iar, în ceea ce privește  cheltuielile de judecată solicită a se avea în vedere dispozițiile art.454 C.pr.civ în  care se prevede că pârâtul ce a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 237/2015 pronunțată de Judecătoria Blaj în dosar nr… a fost admisă contestația la executare formulată de contestatorii P. R. S. I și P. C_ în contradictoriu cu EOS KSI ROMANIA SRL în consecință:

Au fost anulate toate actele de executare din dosarul de executare nr.820/2014 al BEJ Ulesan Daniela Maria și încheierea de încuviințare a executării silite nr. 514/2014, pronunțată în dosar … al Judecătoriei Blaj.

A fost obligată intimata să plătească contestatorilor suma de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

În temeiul art. 45 alin.1, lit.f din OUG 80/2013, s-a dispus restituirea către contestatori, la rămânerea definitivă a hotărârii,  a taxei de timbru în cuantum de 639 lei, achitată prin chitanța xxxxxxx din 17.04.2015 emisă de Primăria Municipiului Blaj.

Pentru a pronunța această sentință instanța a reținut următoarele:

Ca urmare a cererii de executare silită formulată de EOS KSI ROMANIA SRL și înregistrată la BEJ Ulesan Daniela Mari, s-a pornit executarea silită împotriva contestatorilor, formându-se dosarul de executare 820/2014.

In cuprinsul cererii de chemare în judecată, contestatorii au invocat excepția prescripției dreptului de a cere executarea silită, în temeiul art. 705 C.pr.civ.

Sub aspect procedural, instanța nu va analiza prescripția dreptului de a cere executarea sislită ca o excepție propriu-zisă, ci ca un motiv de contestare a executării silite și a actelor de executare.

Se reține că, potrivit art. 705 alin.1 C.pr.civ, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani. Potrivit aliniatului doi al acestui articol, termenul de prescripție începe să curgă de când se naște dreptul de a cere executarea silită. Același termen de prescripție de trei ani era prevăzut și în Codul de procedură civilă anterior.

In cauza de față, se reține că la baza executării silite stă titlul executoriu reprezentat de  contracul de credit 298/2006 încheiat între BCR SA și contestatori (f.35).

In cuprinsul cererii de executare silită, se arată că, întrucât debitorii nu au achitat în termenul stabilit suma pe care o datorau, BCR Asigurări SA, în calitate de asigurător, a plătit această sumă, subrogându-se în drepturile și acțiunile creditorului.  Ulterior, BCR Asigurări a cesionat creanța ce reprezintă credit, dobândă și comisioane aferente contractului de credit către IFN Next Capital Finance SA. Apoi creanța a fost cesionată către Varde Investments Limited, după care a fost cesionată către EOS International Beteiligungs – Verwaltungsgesllscfaft Gmbh și Next Capital Investments Limited, EOS KSI România SRL, fiind parte a acestui ultim contract de vânzare-cumpărare creanțe, în calitate de „administrator active”.

Din ordinul de plată existent la dosarul de executare silită, rezultă că BCR Asigurări SA a efectuat plata creditului restant către BCR SA, în data de 19.02.2007 (f.49), subrogând-se de la această dată în drepturile creditorului inițial.

In consecință, aceasta este data de la care, cel mai târziu,   începe să curgă termenul de trei ani  în care putea fi cerută executarea silită. Prin cesiunile de creanță succesive, creanța s-a transmis așa cum era în patrimoniul creditorului inițial, astfel că și dobânditorii ulteriori trebuiau să se raporteze la același termen pentru a cere executarea silită.

Având în vedere că cererea de executare silită a fost înregistrată la executorul judecătoresc la data de 17.10.2014, instanța constată că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Contestatorii  au solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Aceștia au făcut dovada achitării onorariului de avocat în cuantum de 1200 lei, potrivit înscrisului depus la fila 16 din dosar și au achitat taxă de timbru în valoare de 639 lei.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimata S.C. EOS KSI ROMANȚA S.R.L. solicitând admiterea apelului ți modificarea în parte a sentinței civile apelate, în sensul îndepărtării din dispozitivul acesteia a dispozițiilor potrivit cărora sunt obligați la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1200 Iei, reprezentând onorariu de avocat.

În motivarea cererii de apel, în esență, se arată că, prin contractul de credit 298/12.06.2006 titularul P. R. S. I și P. C și girantul P C s-au obligat să ramburseze împrumutul acordat precum și dobânzile și comisioanele aferente până la stingerea creanței. Ca urmare a faptului ca debitorul nu a achitat în termenul stabilit în contractul de credit acordat de către BCR SA, BCR Asigurări a cesionat creanța reprezentând creditul acordat la data de 13.09.2010, dobânda și comisioanele aferente ce rezultau din contractul de credit către IFN Next Capital Investments Limited și ulterior către EOS International Beteiligungs – Verwaltungsgesellschaft rabH și Next Capital Investements Limited, acestea din urmă împuternicind pe EOS KSI Romania SRL în vederea recuperării creanței. Ca urmare a faptului că debitorul nu a achitat suma datorată către EOS KSI Romania SRL în calitate de cesionar al creanței, acesta din urmă a pornit acțiunea de executare silită cu sprijinul d-nei executor judecătoresc Ulesan Daniela Maria, aceasta – având pe rol dosarul execuțional nr.820/2014- în urma acestui proces a început procesul de executare silită în baza încuviințării a executării silite.

Doamna executor judecătoresc Ulesan Daniela Maria a trimis somație la data de 06.11.2014 după care aceasta a trecut la înființarea popririi la data de 06.11.2014 prin adresa de înființare a popririi.

Contestatorii au formulat contestație la executare, contestație care a fost admisă de către instanța anulând toate actele de executare din dosarul execuțional nr. 820/2014 al BEJ Ulesan Daniela Maria cât și a încheierii de încuviințare a executării silite nr.514/2014 obligând la plata cheltuielilor de judecată pe EOS KSI ROMANIA SRL, în cuantum de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

Susține că în cadrul motivării sentinței civile recurate, instanța, în mod corect și legal a reținut că “este incident art. 454 C. pr. civ., astfel că respinse cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată. ”

Ulterior, prin dispozitivul sentinței civile apelate, intimata este obligată să plătească contestatorilor suma de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

Susțin că se impune modificarea în parte a sentinței civile apelate, în sensul îndepărtării din dispozitivul acesteia a dispozițiilor potrivit cărora sunt obligați la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1200 lei, reprezentând onorariu de avocat.

În drept: disp. art. 466, art. 470 și următoarele din C.pr. civ.

Intimații, legal citați, au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului.

Examinând apelul prin prisma motivelor invocate de intimata S.C. EOS KSI ROMÂNIA S.R.L, cât și din oficiu, Tribunalul constată că acesta este nefondat, urmând a-l respinge în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, cu consecința menținerii soluției pronunțate de instanța de fond, însă pentru alte considerente decât cele reținute de Judecătoria Blaj, ce vor fi mai jos expuse:

Apelanta a invocat prin cererea de apel faptul că în mod greșit a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1200 lei, în speță fiind incidente dispozițiile art. 454 Cod procedură civilă.

Potrivit dispozițiilor art. 453 alin. 1 NCPC „partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”, iar potrivit art. 454 NCPC „pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se află de drept în întârziere. Dispozițiile art. 1522 alin. 5 din Codul civil rămân aplicabile”.

Intimata a achiesat prin întâmpinarea formulată în cauză (f.119) la pretențiile contestatorului, solicitând să nu fie obligată la plata cheltuielilor de judecată, potrivit art. 454 NCPC.

Instanța apreciază că prin dispozițiile art. 454 NCPC legiuitorul a urmărit să valorifice criteriul culpei procesuale, reclamantul fiind sancționat pentru că a acționat intempestiv, iar, pe de altă parte, pârâtul fiind exonerat de la plata cheltuielilor de judecată, întrucât renunță a mai susține apărări ce se vor dovedi ulterior neîntemeiate.

Recunoașterea trebuie să aibă loc în acele litigii în care pârâtul poate să recunoască pretențiile reclamantului, pentru a fi aplicabile dispozițiile art. 454 NCPC.

Întrucât în prezenta speță, anularea actelor de executare întocmite în dosar execuțional nr. 820/2014 nu poate fi dispusă decât de instanța de judecată, acest litigiu neputând fi soluționat prin înțelegerea părților, culpa procesuală derivă din fapta aceluia care a creat o atare situație pentru rezolvarea căreia este necesară introducerea unei acțiuni în justiție. Ținând seama de soluția de admitere a contestației la executare, reținând culpa procesuală a intimatei apelante care a creat o atare situație pentru rezolvarea căreia este necesară introducerea unei acțiuni în justiție, în mod corect a obligat prima instanță pe intimată la plata cheltuielilor de judecată, dispozițiile art. 454 NCPC nefiind aplicabile.

În ceea ce privește susținerile intimatului formulate prin întâmpinare relativ la faptul că apelanta ar fi trebuit să urmeze procedura prevăzută de art. 443 Cod procedură civilă, acestea sunt neîntemeiate, întrucât ipoteza înlăturării dispozițiilor contradictorii nu privește eventualele contradicții între considerente și dispozitiv, ci numai între dispozițiile executorii ale hotărârii care ar putea constitui impedimente la executare. Eventualele contradicții între considerente și dispozitiv pot fi invocate prin intermediul căilor de atac, astfel cum a procedat apelanta.

Prin urmare, în fond se impunea obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat, astfel cum de altfel a dispus instanța, însă ca urmare a constatării culpei procesuale a intimatei, dispozițiile art. 454 NCPC nefiind aplicabile.

Având în vedere aceste considerente în baza art.480 alin.1 din Codul de procedură civilă prezentul apel va fi respins ca nefondat.

Comments

comentarii

Rafael Nadal a câştigat patru meciuri la rând, lucru de care nu a mai fost capabil în ultimii doi ani.... Citește mai mult
Hidrologii au emis avertizări de cod Galben de viituri şi inundaţii pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns