Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Consiliul Baroului Cluj a câștigat: Judecătoarea care a dat-o afară pe avocată trebuie cercetată disciplinar

Consiliul Baroului Cluj a câștigat: Judecătoarea care a dat-o afară pe avocată trebuie cercetată disciplinar

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, în 18 octombrie, că Inspecția Judiciară trebuie să o cerceteze pe judecătoarea Oana Daradics pentru incidentul din septembrie 2014, când a dat-o afară din sala de judecată cu jandarmii pe avocata Kapcza Mikolt.

După incident, Consiliul Baroului Cluj a formulat o plângere la Inspecția Judiciară, care a fost clasată. Conducerea Baroului nu s-a lăsat și a atacat rezoluția Inspecției în instanță, câștigând definitiv faptul că judecătoarea va fi cercetată disciplinar.

Solutia pe scurt a ÎCCJ: ”Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de Inspectia Judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii împotriva sentintei civile nr. 1519 din data de 27 mai 2015, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.”

Prin sentința rămasă definitivă, Curtea a apreciat că ”există indicii pentru declanșarea unei cercetări disciplinare, în vederea  stabilirii faptelor și urmărilor acestora, împrejurărilor în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției.”

Între timp, tânăra judecătoare Oana Daradics a ajuns șefă de secție la Judecătoria Cluj-Napoca.

Motivarea sentintei civile nr. 1519 /2015 – Curtea de Apel București – Secția VIII-a contencios adminstrativ și fiscal

”Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea a reținut următoarele:

Prin sesizarea formulată și adresată consiliului Superior al Magistraturii și transmisă Inspecției Judiciare, unde a fost înregistrată la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători sub nr. 3959/IJ/3285/DIJ/2014, petenta avocat Kapcza Mikolt Krisztina a solicitat efectuarea de verificări cu privire la incidentul intervenit în ziua de 02.09.2014, cu ocazia dezbaterii dosarului nr. 9138/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, în cadrul căreia doamna judecător Oana Maria Daradics a dispus îndepărtarea sa din sala de ședință, în timpul exercitării mandatului său în favoarea a trei pârâți.

In același sens, prin memoriul formulat, Baroul Cluj prin organele de conducere -Consiliul Baroului, respectiv Decanul Baroului, a arătat că fapta doamnei judecător aduce atingere gravă onoarei și demnității profesiei de avocat, constituind totodată din punctul acestuia de vedere, o gravă încălcare a dreptului la apărare și a celui la un proces echitabil, o încălcare a principiilor legalității, egalității în fața legi și a imparțialității instanței.

S-a susținut că procedând astfel, magistratul a încălcat normele Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, atitudinea acestuia întrunind în opinia petentei elementele constitutive ale abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) și c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Abaterea disciplinară prevăzută de lit. a) a textului de lege anterior menționat, vizează manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu, iar cea prevăzută de lit. c) din text privește atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții.

Verificările prealabile determinate de sesizarea formulată de reclamant au fost efectuate de inspectorul judiciar desemnat în condițiile art. 11 alin. 3 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție judiciară de către Inspecția Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027/2012 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 802/29 noiembrie 2012.

Prin rezoluția emisă în data de 29 septembrie 2014, în baza art. 45 alin. (4) lit. b) raportat la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, inspectorul judiciar desemnat pentru efectuarea verificărilor în dosarul nr. 3959/IJ/3285/DIJ/2014, a dispus clasarea sesizării formulate de petent, întrucât a constatat că nu există indicii care să releve comiterea vreunei abateri disciplinare prevăzute de art. 99 din Legea nr. 303/2004 sau a unei încălcări a normelor Codului deontologic, de natură să atragă răspunderea disciplinară a judecătorului reclamat.

Potrivit art.99 lit. a și c din Legea nr.303/2004, privind Statutul magistraților, constituie abateri disciplinare: a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu;(…) c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții.

De asemenea, potrivit art. 45 din Legea nr.317/2004, în cazul în care Inspecția Judiciară este titulară a acțiunii disciplinare, aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată în scris și motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători și procurori. (alin.2).

Aspectele semnalate potrivit alin. (1) și (2) sunt supuse unei verificări prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare, în cadrul căreia se stabilește dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare. Verificările se efectuează în termen de cel mult 45 de zile de la data solicitării formulate de titularul acțiunii disciplinare potrivit alin. (1) sau de la data sesizării Inspecției Judiciare potrivit alin. (2). Inspectorul-șef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificării prealabile, cu cel mult 45 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. (alin.3).

Dacă în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinaresesizarea se clasează, iar rezultatul se comunică direct persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). (alin.4 lit. b).

În cazul în care se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar: dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare prealabile, dacă Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). (alin.6 lit. b).

Potrivit art.46 alin.1 din lege, în cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției. Ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecătorului sau procurorului cercetat de a face declarații ori de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Judecătorul sau procurorul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare.

În speță Rezoluția contestată a fost emisă în temeiul art.45 alin.4 lit. din Legea nr.317/2004, întrucât nu s-au identificat indicii care să releve comiterea de către judecătorul reclamat a unor abateri disciplinare prevăzute de art.99 din Legea nr.xxxxxxxx.

Potrivit Rezoluției, „dată fiind atitudinea d-nei avocat față de instanță, este adevărat că tonul și modalitatea de adresare folosite de președintele completului au apărut ca o reacție nu tocmai adecvată, care însă poate fi justificată pe fondul lipsei de experiență al acestuia, având în vedere că, așa cum a rezultat din verificări, d-na judecător a fost numită în funcție la data de 31.01.2014.

Conduita acesteia nu se constituie ca o încălcare a normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, ci se circumscrie într-un exces scuzabil, determinat de atitudinea d-nei avocat, atitudine ce a fost de natură a crea aparența subminării autorității în sala de judecată, cu consecința încălcării solemnității ședinței de judecată.

Fiind în atribuția naturală a judecătorului de a  atrage atenția asupra regulilor de conduită și de a formula observații atunci când se constată o îndepărtare de la acestea, reacția sa față de doamna avocat s-a datorat și atitudinii manifeste a acesteia și nu a reprezentat o reacție disproporționată față de tulburarea ce fusese adusă solemnității ședinței de judecată.

De aceea nu se poate reține că atitudinea doamnei judecător ar fi fost întrutotul neconformă normelor Codului deontologic și cu atât mai mult existența unor indicii cu privire la săvârșirea vreunei abateri disciplinare.

Totuși constatându-se că în contextul discuțiilor purtate cu avocatul părților, magistratul a folosit o exprimare care nu este în deplină concordanță cu prestigiul funcției exercitate, urmează ca această Rezoluție să fie înaintată conducerii Judecătoriei Cluj-Napoca, spre a f avută în vedere de Comisia de evaluare din cadrul instanței, care va aprecia în raport de întreaga activitate a acestuia.”

Curtea reține, pe de o parte, că Inspecția judiciară era în stadiul cercetării prealabile a sesizării formulate de Baroul Cluj, în care trebuiau efectuate verificări prealabile prin care se putea constata că există sau nu indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare.

Aceste indicii sunt elemente de fapt, în legătură cu aspectele sesizate de petent, care ar putea justifica efectuarea unei cercetări disciplinare și care este faza următoare, în care se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției, putându-se dispune respingerea sesizării, în cazul în care se constată, în urma efectuării cercetării disciplinare, că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii, potrivit art.47 alin.1 lit. c din Legea nr.317/2004.

Or, atât din cuprinsul actelor din dosarul Inspecției Judiciare, Transcriptul ședinței de judecată din data de 02.09.2014, cu privire la cauza 9138/211/2012, audierea CD-ului cu înregistrarea ședinței și chiar din conținutul Rezoluției contestate, așa cum s-a reținut, Curtea apreciază că există indicii pentru declanșarea unei cercetări disciplinare, în vederea  stabilirii faptelor și urmărilor acestora,  împrejurărilor în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției.

Analiza efectuată în faza cercetării prealabile se limitează doar la identificarea indiciilor despre care vorbește textul de lege, o analiză a acestora din perspectiva cauzelor, împrejurărilor și consecințelor face obiectul celei de a doua faze a procedurii, așa cum s-a arătat.

Față de aceste considerente, Curtea urmează să admită contestația să  desființeze Rezoluția nr.3959/IJ/3285/29.09.2014 emisă de pârâtă și să dispună trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare.

Pe cale de consecință, va admite cererea de intervenție accesorie formulată de intervenienta Kapcza Mikolt Krisztina.”

Replicile exacte din scandalul avocată-judecătoare de la Judecătoria Cluj-Napoca. RAPORTUL COMPLET

Comments

comentarii

Lasă un răspuns