fbpx

Vânzarea autovehiculelor fără obținerea certificatului de atestare fiscală

Utilizarea formularului tipizat de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, exonerează vânzătorii de prezentarea certificatului de atestare fiscală.

Prin Legea nr. 295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.1266 din 21 decembrie 2020 și care a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2020, s-a prevăzut posibilitatea proprietarilor de autovehicule care doresc înstrăinarea mijloacelor de transport să o poată face fără prezentarea certificatului de atestare fiscală.

Această posibilitate este condiționată de utilizarea formularului de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Singurul formular tipizat regăsit pe site-ul DRPCIV este modelul 2016 ITL 054 prevăzut în Anexa nr.2 la Ordinul 1069/2016.

Legea nr. 295/2020:

  1. La articolul 159, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

    “(5^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”

Art. 159 la alin.(5) și (6) din Legea nr. 207/2015 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal, prevede următoarele:

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.

Prin excepția instituită prin Legea 295/2020, teoretic, cei care utilizează formularul tipizat a contractului de vânzare a mijloacelor de transport ar fi exonerați de obligația de a prezenta certificatul de atestare fiscală.

Cu toate acestea, pe site-ul DRPCIV, la documentele necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.), este menționat inclusiv certificatul de atestare fiscală.

Astfel, conform DRPCIV, sunt necesare următoarele documente:

1) Cererea solicitantului;

2) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului, sediului sau reședinței în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;

3) Certificatul de înmatriculare în original;

4) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare – în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie, precum şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.;

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Atașăm modelul de contract publicat de DRPCIV:

CONTRACT DE INSTRAINARE-DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

Comments

comentarii

Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision. Roxen spune că această piesă este una extrem de personală, dar se bucură că juriul a ales această piesă, pentru că are energia necesară.... Citește mai mult
Horoscop 5 martie 2021. Află ce zodie poate primi noi oferte de colaborare și cine trebuie să aibă mai multă grijă de sănătate.... Citește mai mult
Emil Boc este dezamăgit deoarece noul prefect de Cluj face parte din UDMR și nu PNL. Primarul este interesat ca noul prefect să respecte toate simbolurile naționale și spune că nu va accepta nici „cel mai mic derapaj”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns