fbpx

Pasivitatea calculată a Consiliului UNBR. Tematica simulată a examenului de primire în profesia de avocat. Episodul 3

Pentru pregătirea disciplinei Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, candidaţii examenului de primire în profesie ca avocat stagiar trebuie să cunoască dispoziţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană. Tematica disciplinei este structurată pe baza capitolelor, secţiunilor şi subsecţiunilor existente în Statutul profesiei de avocat.

De exemplu, tematica examenului de primire în profesie ca avocat stagiar organizat în anii 2014 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2014/06/HotarareConsiliuExamen2014_Rev2_Full_AG_030614.pdf – a se deschide la pagina nr. 4), 2015 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/06/1116-2015_Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2015-EMAIL.pdf – a se deschide la pagina nr. 4) şi 2016 (link-ul aici – http://unbr.ro/wp-content/uploads/2016/06/Hotarare-Consiliu-97-2016_organizare_examen-2016_comunicata.pdf – a se deschide la pagina nr. 4) a cuprins punctul nr. 15, intitulat „Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor”.

Punctul nr. 15 corespunde perfect capitolului V al Statutului profesiei de avocat, denumit „Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor”.

Consiliul U.N.B.R. a decis să elimine punctul nr. 15 din tematica examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2017/06/Hotararea_Cons_UNBR_243_17-06-2017_Organizare_Examen_2017.pdf – a se deschide la pagina nr. 3).

La acel examen, grila nr. 12 G1  a avut următorul conţinut şi barem:

  1. Suspendarea stagiului:

A. se dispune de către decanul baroului după o analiză a împrejurărilor ce justifică lipsa avocatului stagiar din profesie;

B.poate fi dispusă în caz de încetare a îndrumării profesionale chiar şi fără culpa avocatului stagiar;

C.poate fi dispusă numai în situaţia neîndeplinirii culpabile a obligaţiilor profesionale de către avocatul stagiar.

Răspuns: B (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2017/09/StagiariRaspunsuriG1.pdf)

Pentru soluţionarea corectă a variantei A) de răspuns a grilei nr. 12 G1, candidaţii ar fi trebuit să cunoască şi să aplice prevederile art. 298 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat. Aceste prevederi fac parte din secţiunea I (Stagiul profesional) a capitolului V al Statutului profesiei de avocat.

Ele menţionează că „suspendarea stagiului se dispune de consiliul baroului, care apreciază asupra împrejurărilor ce justifică lipsa din profesie, durata suspendării şi întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării”.

Ȋn plus, lucrările de specialitate „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – Sinteze şi grile”, coord. prof. univ. dr. Ligia Cătună, Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 şi „Fişe privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat”, autor conf. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu, Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017, încadrează prevederile art. 298 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat exclusiv în sediului materiei temei/fişei care se numeşte „Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor”.

Considerând că au fost încălcate prevederile art. 14 alin. 3 lit. a) prima teză din Regulamentul de examen (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2017/06/Hotararea_Cons_UNBR_242_17-06-2017_Regulament_Examen_2017.pdf – a se deschide la pagina nr. 7), am formulat contestaţie la baremul grilei nr. 12 G1 prin care am solicitat anularea acesteia şi acordarea unui punct tuturor candidaţilor, invocând nerespectarea tematicii. Din informaţiile pe care le am, baremul grilei nu a mai fost contestat de mulţi alţi candidaţi (numărul lor total exact nefiind publicat). Comisia Naţională de Examen a respins contestaţiile candidaţilor împotriva baremului grilei nr. 12 G1 (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2017/09/Proces-verbal-contestatii-barem-2017.pdf).

Comisia Permanentă a U.N.B.R. a validat fără alte modificări hotărârea Comisiei Naţionale de Examen (link-ul aici – https://www.inppa.ro/decizia-nr-251-07-octombrie-2017-a-comisiei-permanente-a-unbr-privind-validarea-examenului-de-primire-in-profesie-sesiunea-septembrie-2017/). Bineînţeles, Consiliul U.N.B.R. a ratificat integral hotărârea Comisiei Permanente (link-ul aici – https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-Consiliu-298-2017_ratificare-validare-examen-primire-CP_comunicata.pdf).

Vor exista în mod cert destui cititori care nu vor fi convinşi de corectitudinea argumentelor expuse mai sus şi care vor aprecia că grila nr. 12 G1 este în concordanţă cu tematica. Poate că pe unii dintre ei îi vor convinge argumentele de mai jos.

La fel ca în cazul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar organizat în septembrie 2017, tematica celui desfăşurat doi ani mai târziu, în august 2019, nu a cuprins punctul intitulat „Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor” (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/06/Hotararea_463-05.06.2019-Consiliul-UNBR-organizare-examen_RevDO_OK.pdf – a se deschide la pagina nr. 3).

Grila nr. 4 G1 din cadrul examenului organizat în august 2019 a avut următorul conţinut şi barem:

  1. Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesională iniţială nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate:

A. decanul baroului îi va solicita avocatului în cauză să depună un raport motivat asupra situaţiei intervenite;

B.consiliul baroului îi va solicita avocatului în cauză să depună un raport motivat asupra situaţiei intervenite;

C.decanul baroului va iniţia procedura disciplinară cu privire la avocatul în cauză dacă se constată că acesta, din rea-credinţă, nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu avocatul stagiar.

Răspuns: B (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/08/StagiariRaspunsuri-G1.pdf).

Pentru soluţionarea corectă a tuturor variantelor de răspuns ale grilei nr. 4 G1, candidaţii ar fi trebuit să cunoască şi să aplice prevederile art. 296 alin. 7 din Statutul profesiei de avocat. Aceste prevederi fac de asemenea parte din secţiunea I a capitolului V al Statutului profesiei de avocat şi din sediul materiei temei/fişei intitulate „Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor” a celor două lucrări de specialitate arătate mai sus.

Ele menţionează următoarele:

„Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care încheie contractul de formare profesională iniţială nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, consiliul baroului îi va solicita să depună un raport motivat asupra situaţiei intervenite. În cazul în care se constată că avocatul, cu rea-credinţă, nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va iniţia procedura disciplinară”.

Comisia Naţională de Examen a admis contestaţiile formulate împotriva baremului grilei nr. 4 G1, a anulat-o şi a acordat un punct tuturor candidaţilor (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Proces-verbal-contestatii-barem-2019.pdf). Consiliul U.N.B.R. a validat hotărârea Comisiei Naţionale de Examen (link-ul aici – https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2019/10/Hotarare_Consiliu_05-04_10_2019-Validare-Examen-primire-AUGUST_2019Anexa_1.pdf).

Motivarea admiterii contestaţiilor la barem nu este publică însă poate fi dedusă destul de uşor. Potrivit regulamentului, o grilă poate fi anulată în cazul în care nu este în concordanţă cu tematica de examen, conţine probleme controversate în doctrină sau practică, nu are nicio variantă de răspuns corectă sau are toate variantele de răspuns corecte. Aplicând prevederile art. 296 alin. 7 din Statutul profesiei de avocat pentru rezolvarea grilei nr. 4 G1, se observă că aceasta nu conţine probleme controversate de drept şi că singura ei variantă corectă de răspuns este B. Per a contrario, reiese că grila nr. 4 G1 a fost anulată de către Comisia Naţională de Examen pentru că nu era în concordanţă cu tematica de examen. Rezolvarea corectă a celor trei variante de răspuns ale grilei impunea cunoaşterea de către candidaţi a prevederilor capitolului V al Statutului profesiei de avocat, aspect care nu le fusese adus la cunoştinţă acestora de către Consiliul U.N.B.R. prin intermediul tematicii de examen.

Grila nr. 12 G1 din cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017, ar fi trebuit deci anulată din acelaşi motiv.

Deoarece, astfel cum am arătat într-un articol anterior (link-ul aici – https://www.clujust.ro/analiza-de-avocat-pasivitatea-calculata-a-consiliului-unbr-tematica-simulata-a-examenului-de-primire-in-profesia-de-avocat/), grila nr. 22 G1 ar fi trebuit să fie de asemenea anulată pentru nerespectarea tematicii, reiese (potrivit calculului expus în anexa de mai jos) că numărul candidaţilor susceptibili a fi fost respinşi în mod nedrept în cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017, se ridică la cel puţin 127. Spun cel puţin pentru că povestea acelui examen nu s-a terminat cu acest articol.

Trebuie să închei prin a transmite respectele mele sincere Consiliului U.N.B.R.

Autor text: Victor Hurubaş, avocat în Baroul Bucureşti

Anexa cu dovada privind candidaţii susceptibili a fi fost respinşi în anul 2017

Rezultate examen de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017, în ordine alfabetică – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2017/09/RezultateStagiariSortareNume.pdf

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 68 sau 69 de puncte (având cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină de examen) identificaţi prin nr. crt. – 23, 79, 169, 186, 197, 198, 221, 258, 341, 371, 381, 445, 497, 564, 583, 630, 647, 664, 685, 697, 699, 724, 744, 756, 762, 805, 816, 842, 904, 907, 978, 992, 1087, 1098, 1132, 1147, 1159, 1190, 1200, 1207, 1212, 1241, 1293, 1313, 1319, 1352, 1456, 1476, 1478, 1581, 1602, 1623, 1657, 1674, 1688, 1696, 1731, 1733, 1758, 1880, 1884, 1895, 1922, 1940, 1974, 2010, 2022, 2037, 2042, 2048, 2080, 2094, 2132, 2203, 2255, 2369, 2376, 2463, 2564, 2568, 2615, 2623, 2638, 2710, 2712, 2742, 2746, 2777, 2790, 2809, 2915, 2945, 2985, 2987, 2990, 3009, 3072, 3075 – total 98

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 68 sau 69 de puncte (având 9 puncte la disciplina Drept Civil şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen) identificaţi prin nr. crt. – 45, 754, 763, 906, 1445, 1621, 1659, 1875, 2074, 2784, 2791, 2973  – total 12

Candidaţi respinşi cu un punctaj de 9 puncte la disciplina Drept Civil (având în total cel puţin 70 de puncte şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen) identificaţi prin nr. crt. – 193, 554, 852, 900, 1297, 1445, 1550, 1735, 1851, 2090, 2115, 2464, 2528, 2604, 2719, 2740, 2846 – total 17

Articole similare:

https://www.clujust.ro/analiza-de-avocat-pasivitatea-calculata-a-consiliului-unbr-tematica-simulata-a-examenului-de-primire-in-profesia-de-avocat/

https://www.clujust.ro/intrebare-din-grila-de-la-examenul-pentru-barou-2019-anulata-de-instanta-continutul-ei-era-in-afara-tematicii/

https://www.clujust.ro/cele-doua-fete-ale-consiliului-u-n-b-r-inadmisibilitatea-unei-contestatii-admisibile/

https://www.clujust.ro/obscuritatea-examenelor-de-primire-definitivare-in-profesia-de-avocat-responsabilitatea-consiliului-u-n-b-r/

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns