fbpx

Analiză de avocat: Pasivitatea calculată a Consiliului UNBR. Tematica simulată a examenului de primire în profesia de avocat. Ep.2

Ȋntr-un articol anterior, cititorii au aflat că grila nr. 33 G1 din cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019, a fost anulată prin sentinţa nr. 68 pronunţată în data de 20 iulie 2020 de către Curtea de Apel Iaşi, Secţia contencios administrativ şi fiscal în cauza care face obiectul dosarului nr. 687/45/2019, întrucât conţinutul ei (care se referea la instituţia renunţării la moştenire) se afla în afara tematicii de examen aprobate de către Consiliul U.N.B.R.

Considerentele sentinţei menţionează, printre altele, următoarele:

„Pârâtele, prin întâmpinare, au susţinut că aspecte legate de renunţarea la moştenire sunt abordate oricum în capitolul legat de moştenirea legală astfel încât pot fi considerate ca fiind incluse în tematica aprobată, reclamantul având obligaţia de a le cunoaşte. Curtea analizând aceste susţineri constată că deşi este real faptul că în doctrină renunţarea la moştenire este menţionată, cu caracter general, cu ocazia tratării altor instituţii de drept civil, cum ar fi actul juridic sau moştenirea legală, însă, în speţă, întrebarea nr. 33 nu a avut un caracter de generalitate, ci a vizat aspecte care sunt abordate în mod deosebit de dispoziţiile art. 1120, art. 1122 şi art. 1123 ce fac parte din Secţiunea a 3-a Cod civil din cadrul Titlului IV – Transmisiunea şi partajul moştenirii, cap. I Transmisiunea moştenirii.  Or, așa cum s-a arătat anterior aceste dispoziții legale nu fac parte din tematica aprobată”.

Dacă o grilă a fost anulată pentru că instituţia din care ea a fost elaborată (renunţarea la moştenire) nu era inclusă în tematica de examen, a fortiori, nu ar trebui să se întâmple acelaşi lucru şi în cazul în care tematica nu cuprinde instituţia acceptării moştenirii (Secţiunea a 2-a din Capitolul I al Titlului IV al Cărţii a IV-a a Codului Civil)?

Tematica examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014, nu a inclus instituţiile acceptării moştenirii şi renunţării la moştenire (link-ul aici – http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2014/06/HotarareConsiliuExamen2014_Rev2_Full_AG_030614.pdf – a se deschide la pagina nr. 6).

Tematica examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/06/1116-2015_Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2015-EMAIL.pdf – a se deschide la pagina nr. 6) şi septembrie 2017 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2017/06/Hotararea_Cons_UNBR_243_17-06-2017_Organizare_Examen_2017.pdf – a se deschide la pagina nr. 5)  nu a cuprins instituţia acceptării moştenirii.

Ȋn cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014, grila nr. 38 G1 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2014/09/StagiariG1.pdf – a se deschide la pagina nr. 5) a avut următorul conţinut:

Ȋn materia moştenirii legale:

a) creditorii succesibilului care a renunţat la moştenire în frauda lor nu pot cere instanţei revocarea renunţării în ceea ce îi priveşte, fiind vorba de o apreciere personală a succesibilului

b) succesibilul care, cu rea credinţă, a sustras ori a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral, este considerat că a acceptat moştenirea, chiar dacă anterior renunţase la ea

c) pentru îndestularea creanţei lor, creditorii succesibilului nu pot accepta moştenirea pe cale oblică

Pentru rezolvarea corectă a tuturor variantelor de răspuns ale grilei, candidaţii ar fi trebuit să cunoască şi să aplice „aspecte abordate în mod deosebit” de prevederile art. 1107, art. 1119 alin. 1 din Codul Civil (care fac obiectul instituţiei acceptării moştenirii) şi art. 1122 alin. 1 din Codul Civil (care fac obiectul instituţiei renunţării la moştenire).

Ȋn cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015, grila nr. 23 G1 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/09/G1-SS.pdf – a se deschide la pagina nr. 3) a avut următorul conţinut:

Sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) cesiunea de creanţă cu titlu gratuit trebuie să fie încheiată în formă autentică;

b) acceptarea expresă a moştenirii se face numai printr-un înscris autentic;

c) bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată.

Pentru soluţionarea corectă a variantei b) de răspuns a grilei, candidaţii ar fi trebuit să cunoască şi să aplice prevederile art. 1108 alin. 2 din Codul Civil (care fac obiectul instituţiei acceptării moştenirii). Ele arată că acceptarea expresă a moştenirii se poate realiza prin înscris autentic sau sub semnătură privată.

Apreciez că nu se poate susţine că forma actului juridic civil (menţionată de către pct. 3 din prima secţiune  – Partea sau Teoria Generală – a tematicii disciplinei Drept Civil) are în vedere cunoaşterea concretă a formei ad validitatem a tuturor actelor juridice numite unilaterale (de exemplu recunoaşterea paternităţii copilului din afara căsătoriei, denunţarea contractului de fiducie, testamentul, acceptarea moştenirii sau promisiunea publică de recompensă), bilaterale (de exemplu contractul de antrepriză, de transport, de depozit, de împrumut, de asigurare, de rentă viageră, de fideiusiune, de ipotecă) sau plurilaterale (de exemplu convenţia de partaj încheiată între cel puţin trei copărtaşi, contractul de societate încheiat între cel puţin trei asociaţi) neincluse în mod expres în tematica de examen. Se poate observa că actele juridice bilaterale reprezentând contractul de cesiune de creanţă (corespunzător variantei a) de răspuns a grilei) şi contractul de donaţie (corespunzător variantei c) de răspuns a grilei) erau incluse în mod expres în tematica de examen, ceea ce impunea cunoaşterea formei lor ad validitatem.

Ȋn cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017, grila nr. 22 G1 (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2017/09/StagiariRaspunsuriG1.pdf – a se deschide la pagina nr. 4) a avut următorul conţinut:

X a încheiat un contract de vânzare cu doamna Y cu privire la un apartament elegant din centrul oraşului, dar preţul a fost plătit de Z, prietenul doamnei Y. Z a decedat de curând iar W, fiul acestuia, vă întreabă ce drepturi are, cât timp în masa succesorală nu au rămas decât nişte obiecte vechi de mobilier pe care le-a dăruit deja unor vecini iar apartamentul este intabulat pe numele doamnei Y. În raport de situaţia descrisă, îl sfătuiţi:

a) dacă nu doreşte să fie considerat acceptant al moştenirii, să dea o declaraţie autentică notarială în acest sens;

b) să ceară reducţiunea liberalităţii excesive;

c) să revendice apartamentul, întrucât a fost cumpărat cu banii defunctului;

Pentru rezolvarea corectă a variantelor a) şi b) de răspuns ale grilei, candidaţii ar fi trebuit să cunoască şi să aplice dispoziţiile art. 1111 din Codul Civil (care fac obiectul instituţiei acceptării moştenirii), potrivit cărora declaraţia notarială trebuie să fie dată anterior îndeplinirii actului ce poate avea semnificaţia acceptării moştenirii, precum şi prevederile art. 1110 alin. 2 din Codul Civil (din cadrul aceleiaşi instituţii), potrivit cărora vânzarea obiectelor vechi de mobilier de către W are valoare de acceptare tacită a moştenirii, caz în care acesta, moştenitor rezervatar fiind, poate să ceară reducţiunea liberalităţii excesive.

Comisia Naţională de Examen a respins contestaţiile candidaţilor împotriva baremului grilelor nr. 38 G1 (link-ul aici – https://www.unbr.ro/publicam-baremele-de-corectare-la-proba-scrisa-tip-grila-sustinuta-in-data-de-15-septembrie-2014-la-examenul-de-primire-in-profesia-de-avocat-pentru-obtinerea-titlului-de-avocat-stagiar-si/), nr. 23 G1 (link-ul aici – https://www.unbr.ro/publicam-baremele-de-corectare-la-proba-scrisa-tip-grila-sustinuta-in-data-de-14-septembrie-2015-la-examenul-de-primire-in-profesia-de-avocat-pentru-obtinerea-titlului-de-avocat-stagiar-si/) şi nr. 22 G1 (link-ul aici – https://www.unbr.ro/publicam-baremele-de-corectare-la-proba-scrisa-tip-grila-sustinuta-in-data-de-01-septembrie-2017-la-examenul-de-primire-in-profesia-de-avocat-pentru-obtinerea-titlului-de-avocat-stagiar-si/). Menţionez că am contestat personal baremul ultimelor două grile de mai sus şi am solicitat anularea lor, invocând încălcarea regulamentului de examen prin nerespectarea tematicii.

Comisia Permanentă a U.N.B.R. a validat fără alte modificări hotărârile Comisiei Naţionale de Examen în privinţa baremului grilelor nr. 38 G1 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2014/09/DECIZIA_149_29-09-2014_CP-UNBR_Validare_Examen_SEPT_2014RevDO-OK-EMAIL.pdf), nr. 23 G1 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/10/Decizie-CP-33-2015_validare-examen-primire-sept-2015-SIG-SG-scanHP0047.pdf) şi nr. 22 G1 (link-ul aici –https://www.unbr.ro/decizia-nr-251-07-octombrie-2017-a-comisiei-permanente-a-unbr-privind-validarea-examenului-de-primire-in-profesie-sesiunea-septembrie-2017/).

Aşa cum ştie mai bine, Consiliul U.N.B.R. a rămas în pasivitate aprobând fără alte modificări hotărârile Comisiei Permanente a U.N.B.R. în privinţa baremului grilelor nr. 38 G1, nr. 23 G1 (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/03/Hotarare-Consiliu-29-2015_ratificare-validare-examen-primire-CP_comunicata.pdf) şi nr. 22 G1 (link-ul aici – https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2017/12/Hotarare-Consiliu-298-2017_ratificare-validare-examen-primire-CP_comunicata.pdf).

Candidaţii susceptibili a fi fost respinşi din cauza neanulării grilei nr. 38 G1 în anul 2014 (link-ul aici – http://unbr.ro/wp-content/uploads/2014/09/RezultateNivelNationalNota.pdf), grilei nr. 23 G1 în anul 2015 (link-ul aici – http://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/09/StagiariCentralizatorSortNota.pdf) şi grilei nr. 22 G1 în anul 2017 (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2017/09/RezultateStagiariSortareNume.pdf) pot fi împărţiţi în trei categorii:

  • candidaţi cu un punctaj total de 69 de puncte având cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină de examen (prima);
  • candidaţi cu un punctaj total de 69 de puncte, având 9 puncte la disciplina Drept Civil şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen (a doua);
  • candidaţi având 9 puncte la disciplina Drept Civil şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen precum şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte (a treia).

Prima categorie conţine 44 de candidaţi în anul 2014, 32 de candidaţi (inclusiv subsemnatul) în anul 2015 şi 50 de candidaţi în anul 2017. A doua categorie cuprinde 2 candidaţi în anul 2014, 2 candidaţi în anul 2015 şi 4 candidaţi în anul 2017. A treia categorie include 3 candidaţi în anul 2014, 4 candidaţi în anul 2015 şi 17 candidaţi în anul 2017.

Ȋn numele candidaţilor care ar fi beneficiat direct de pe urma anulării acestor grile (printre care mă număr), doresc să transmit Consiliului U.N.B.R. sincere mulţumiri pentru buna-credinţă cu care organizează şi validează examenul de primire în profesia de avocat.

Autor text: Avocat Victor Hurubaș – Baroul București

Dovada privind respinșii

Rezultate examen de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014 în ordinea punctajului obţinut – http://unbr.ro/wp-content/uploads/2014/09/RezultateNivelNationalNota.pdf

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină de examen) – a se deschide paginile nr. 11 şi 12 – total 44

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având 9 puncte la disciplina Drept Civil şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen) identificaţi prin nr. crt. – 490, 533 – total 2

Candidaţi respinşi cu un punctaj de 9 puncte la disciplina Drept Civil (având în total cel puţin 70 de puncte şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen), identificaţi prin nr. crt. – 372, 412, 462 – total 3

Rezultate examen de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015 în ordinea punctajului obţinut – http://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/09/StagiariCentralizatorSortNota.pdf

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină de examen) – a se deschide paginile nr. 18, 19 şi 20 – total 32

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având 9 puncte la disciplina Drept Civil şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen) identificaţi prin nr. crt. – 772, 834 – total 2

Candidaţi respinşi cu un punctaj de 9 puncte la disciplina Drept Civil (având în total cel puţin 70 de puncte şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen), identificaţi prin nr. crt. – 572, 655, 729, 762 – total 4

Rezultate examen de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017 în ordine alfabetică – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2017/09/RezultateStagiariSortareNume.pdf

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină de examen) identificaţi prin nr. crt. – 198, 341, 381, 497, 564, 630, 697, 699, 724, 805, 816, 842, 904, 907, 992, 1087, 1147, 1159, 1200, 1212, 1293, 1319, 1476, 1602, 1688, 1696, 1880, 1884, 1922, 2022, 2037, 2042, 2048, 2080, 2094, 2255, 2369, 2376, 2463, 2564, 2623, 2638, 2710, 2712, 2742, 2790, 2809, 2915, 2945, 2985 – total 50

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având 9 puncte la disciplina Drept Civil şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen) identificaţi prin nr. crt. – 754, 906, 1445, 2074  – total 4

Candidaţi respinşi cu un punctaj de 9 puncte la disciplina Drept Civil (având în total cel puţin 70 de puncte şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen), identificaţi prin nr. crt. – 193, 554, 852, 900, 1297, 1445, 1550, 1735, 1851, 2090, 2115, 2464, 2528, 2604, 2719, 2740, 2846, – total 17

Articole similare:

https://www.clujust.ro/intrebare-din-grila-de-la-examenul-pentru-barou-2019-anulata-de-instanta-continutul-ei-era-in-afara-tematicii/

https://www.clujust.ro/cele-doua-fete-ale-consiliului-u-n-b-r-inadmisibilitatea-unei-contestatii-admisibile/

https://www.clujust.ro/obscuritatea-examenelor-de-primire-definitivare-in-profesia-de-avocat-responsabilitatea-consiliului-u-n-b-r/

Comments

comentarii

Lasă un răspuns