fbpx
Mihai Chezan și Mihai Ielciu

Infractorul Chezan și avocatul Ielciu și-au luat-o peste bot de la urbaniștii Primăriei

În mod cu totul ciudat, infractorul (condamnat în SUA și judecat în Cluj) Mihai Chezan și avocatul său pe partea civilă, Mihai Ielciu, s-au trezit recent să atace cu plângere prealabilă hotărâri de consiliu local din 2007 și 2009, cât și autorizații de construire din 2016 în legătură cu proiecte din zona Între Lacuri. Direcția de Urbanism a Primăriei a propus respingerea plângerii ca nefondată, iar consilierii locali au confirmat prin vot, în 10 septembrie, poziția Direcției.

Prin plângerea prealabilă (ce miroase a șantaj), înregistrată în 21 iunie 2019, Mihai Chezan, prin avocatul Ielciu, a cerut revocarea unor acte administrative: HCL nr. 730,2007, HCL nr. 26/2009, Certilicatul de urbanism nr. 4730/2015, Autorizaţia de construire nr, 845/2016 şi Autorizaţia de construire nr. 847/2016 dar şi toate actele care au stat la baza emiteril aetelor administrafive menţionate, motivat prin afirmaţia că municipalitatea a acceptat şi aprobat dispariţia unui lac, a zonei verzi adiacente şi transformarea unui parc eu teatru dc vară, pergole şi locuri de joacă pentru copii in zonă de blocuri cu parcări la subsol.

Direcția de Urbanism a redactat următoarea poziție demolatoare pentru Chezan și avocatul lui. Potrivit specialiștilor din primărie, aceștia nici măcar nu au invocat textele legale de la momentul adoptării actelor administrative contestate.

”Conform. Planului Urbanistie General aprobat  in 1999, in zonă erau figurate 3 lacuri, aşa cum este prezentat in extrasul din PUG. Lacurile nu erau incadrate in nici o unitate teritorială dc referinţă, neavând stabilite reglementări de construire, dar erau inconjurate de o faşie incadrată in UTR V4 = Zona spaţiilor plantate – spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi a zonelor umede.

În docurnentaţia PUZ și PUD construire imobile de birouri, servicii apartameilte str. Dunării nr. 18-18A, aprobată prin HCL nr, 730/2007, au fost prezentate documente, din care rezultă că:

Lacul mic (lacul 2) dintre lacurile 1 şi 3 nu există, fiind secat – pe planşa topo cc prezintă situaţia existentă există inscrisul „Fostul Lac”. In această situatie nici zona de protecţie a apei nu mai există.

Terenurile reglementate prin documentaţiile de urbanism şi pe care au fost amplasate construcţille autorizate prin AC nr. 845 şi 847 din 2016 sunt in proprietate privată.

Constatăm că dacă prin PUG 1999 doar o fâşie ingustă de teren în jurul lacurilor avea destinaţia de zonă verde, prin cele două documentaţii PUZ această zonă verde a fost amplificată semnilicativ. De asemenea, din terenul privat, o mare parte a fost propus să treacă in domeniul public pentru amenajare stradă, platformă parcare şi zonă verde cu loc de joacă iar o altă parte este propusă ca spaţiu verde cu acces pubiic nelimitat.

(….)

”Considerăm că in spetă nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru revorcarea HCL nr. 730/2007 şi a actelor administrative individuale emise ulterior in baza acestuia, nici din perspectiva justificării de către petent vătămării unui drept sau interes privat (acesta având calitatea de terţ faţă actele contestate), condiţie obligatorie potrivit legii in cazul unui contencios subiectiv şi nici din perspectiva momentului până la care se poate dispune revocarea actului având in vedere că acesta a intrat in circuitul civil şi a produs efecte juridice.

În ce priveşte documentaţia PUD, regiementată potrivit disp. art 48 din Legea nr. 350/2001 ca fiind act administrativ plângerea prealabilă este formulată cu incălcarea termenului legal stabilit de art. 7 din legea nr. 554/2004.

Pe fondul plângerii, considerărn că argurnentuI principal invocat cu privire la nelegalitatea PUZ prin prisma art. 71 din OUG nr, 195/2005 privind protecţia mediului, forma in vigoare la data adoptării actului adminsitrativ, potrivit căruia

“(1) Schimbarea destinaţiei terenurilor arnenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute atare in documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestom ori stramutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al atestora.

(2) Actele administrative sau iuridice ernise ori incheiate eu nerespeetarea prevederilor alin. (1) sum lovite de nulitate absolută”, este nefondat.

Din analiza de specialitate a documentaţiei de urbanism rezultă că în documentaţia PUG 1999, cele trei lacuri din zonă nu eran incadrate în nicio unitate teritorială de referință iar la momentul întocmirii şi aprobării PUZ str. Dunării nr_ 18-18A, aprobat prin HCL nr. 730/2007, lacul 2 nu exista, fiind secat În acest context, in speţă nu este indeplinită condiţia premisă de la alin. (1) al art. 71 din OUG nr. 195/2005 eu privire la existenţa destinaţiei de spaţiu verde amenajat sau prevăzut ca atare în documentaţia de urbanism supus interdicţiei de schimbare a destinaţiei, strămutare sau diminuare, a cărei incălcare ar atrage sancţiunea nulităţii absolute.

În ce priveşte Incălcarea dispoziţillor Legii nr. 350/2001 la adoptarea PUZ şi PUD, invocate in cuprinsul plângerii preaiabile, arătăm că textele legale invocate — art. 32 alin., (7) şi alin.. (10), art.. 47 (1) art. 48 alin. (1) — nu sunt incidente in cazul actelor contestate, aeestea reprezentând forma in vigoare a articolelor, după modificarea şi completarea succesiv. a acestora, prin acte normative ulterioare a Legii nr. 350/2001 (OG nr. 27/2008, OUG nr. 7/2011, legea nr. 190/2013). Ori, legalitatea unul act administrativ se analizează prin prisma temeiurilor de drept care au stat baza adoptării acestora, respectiv a prevederilor legale in vigoare la momentul adoptării, în speță 27.11.2007.

În ce priveştc motivul de nelegalitate a autorizatiilor de construire, invocat la pct. 42> pag, 11   din  plângere, se impune precizarea că  prevederea din cuprinsul HCL nr. 26/2009 nu are scrnnifteaţia juridică a instituirii unui “termen rezolutoriu”, aşa cum se susţine, ci a unui terrnen extinctiv,  mai exact de stabilire a valabilității  documentaţiei de urbanism pană la aprobarea noului PUG, eu posibilitatea  însă   de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii din art, 31 din RLU aferernt PUG aprobat prin  HCL  nr, 493/2014, modificat prin HCL nr. 118/2015, potrivit căruia documentaţiile de urbanism păstrează valabffitatea tirnp de 18 luni, respectiv până la data de 22 iunie 2016, timp in care se vor putea depune cererile pentru emiterea autorizatiilor de construire şi documentatiile tehnice aferente, bazate pe reglementările acestor documentatii de urbanism a disp. art. 56 (5) din Legea nr. 350/2001 potrivit căruia “valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriu1ui urbanisrn se extinde de drept pentru acele care au inceput ifl tirnpul perioadei de valabilitate, respectiv a fost demarat procesuL de autorizare şi/sau executare a lucrărilor de construcţii, până la finalizarca acestora”, interpretare cotoborat cu art. 2 alin. (2^1) din. Legea nr. 50/1991, potrivit carora “(2/1 ) Proedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea pcntru emiterea certicatului de urbanisrn in scopul obţinerii, ca act  final a autorizaţiel de construire.

Având vedere aceste aspecte, considerăm că nu sunt îndeplinite condițiile legale necesare pentru revocarea actelor administrative contestate.

Concluzie: propunem Consiljului local respingerca plângerii prealabile ca nefondată şi menţinerea actelor administrative:. HCL nr. 730/2007, HCL nr. 26/2009, Certificatul de urbanism nr. 4730/2015, Autorizaţia de eonstruire nr, 845/2016 şi Autorizaţia de construire nr. 847/2016, a căror revocare se solicită prin plângere.”, se arată în referatul Direcției de Urbanism, votat în Consiliul Local  în 10 septembrie.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina