Decizie definitivă: Pentru clauze abuzive din contractul de credit, răspunde banca, nu cesionarul. MOTIVARE

Debitorii dintr-un contract de credit au pierdut procesul pentru anularea unor clauze abuzive pentru că au dat în judecată cesionarul la care Otp Bank a cesionat creanța. Prin decizie definitivă, o instanță de la Tribunalul Specializat Cluj a stabilit că cesionarul nu are calitate procesuală pasivă și că banca răspunde pentru clauzele abuzive inserate în contract.

După ce am arătat că creanțele cesionate nu pot fi puse în executare, vedem acum că cesiunile nu au valoare nici când vine vorba de clauzele abuzive din contractele de credit bancar.

Procesul dintre debitori și OTP Bank Financing Solutions BV din Olanda, către care a cesionat Otp creditul și care a fost reprezentată prin mandatar de către Otp Bank Romania, a început la Judecătoria Cluj-Napoca. Aceasta, prin sentința civilă nr.7204 din 2015, a respins excepția prescripției extinctive, invocată de către pârâtă, și a respins excepția inadmisibilității acțiunii,  invocată tot de pârâtă. Prin urmare, prima instanță a respins cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanții T. Ș. și T.M.

Cu privire la excepția inadmisibilității acțiunii, instanța Judecătoriei a apreciat că motivele invocate reprezintă, în fapt, apărări de fond, care vor fi avute în vedere la soluționarea cauzei, astfel încât excepția a fost respinsă. Cu privire la prescripției extinctive, instanța a reținut că regimul juridic al sancțiunii prevăzute de Lg. 193/2000 referitor la clauzele abuzive este acela al nulității absolute. Acest regim al nulității clauzelor abuzive decurge și din practica CJUE, motivat de împrejurarea că norma juridică respectivă ocrotește un interes general.

”Legea 193/2000 reprezintă transpunerea în legislația românească a Directivei nr. 93/13/CEE. Raportat la această directivă, CJUE s-a pronunțat cu privire  la faptul că dispozițiile sunt de ordine publică ( cauza Mostaza Claro)  și a arătat că recunoaște judecătorului puterea de a declara din oficiu, ca  nule, clauzele abuzive (cauza C-241/98, Salvat Editores SA v Jose M. Sanchez Alcon Prades).”, a precizat prima instanță.

Sentința a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Tribunalul Specializat Cluj. Instanța de apel, din oficiu, a invaocat ca motiv de apel de ordine publică lipsa calității procesuale pasive a OTP Bank Financing Solutions BV în ceea ce privește acțiunea formulată împotriva acesteia la fond.

Decizia Civilă nr. 26/2016 – Tribunalul Specializat Cluj:

”Analizând actele și lucrările dosarului, în temeiul art. 476-482 N.C.p.c. cu luarea în considerare a motivelor din cererea de apel și din întâmpinarea depusă, Tribunalul constată următoarele:

Prin acțiunea civilă înregistrată la data de 27 mai 2014 sub nr. ……… pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanții T Ș și T M  au solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța în contradictoriu cu pârâta OTP Bank Financing Solutions BV. prin mandatar Otp Bank Romania S.A. să pronunțe o hotărâre prin care să constate caracterul abuziv și nulitatea clauzelor contractuale privind stabilirea nivelului dobânzii și a modului de calcul al acestora, precum și a clauzelor privind comisionul de acordare inserate în convenția  de credit nr. C……/03.03.2008, cu obligarea pârâtei la modificarea modalității de calcul a dobânzii contractuale după formula 4,05+LIBOR CHF 3M, cu obligarea pârâtei la restituirea sumei de 24.261,46 CHF, reprezentând sume achitate în plus cu dobândă legală, la restituirea sumei de 2.586,24 CHF reprezentând comisionul de acordare cu dobândă legală, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Sub aspectul soluționării motivului de apel invocat din oficiu privind lipsa calității procesuale pasive a intimatei OTP Bank Financing Solutions BV Olanda, Tribunalul constată faptul că, în speță, contractul de credit ipotecar pentru persoane fizice nr. C…./03.03.2008 având ca obiect acordarea unui împrumut ipotecar reclamantului T. Ș, în calitate de împrumutat a fost acordat de banca Otp Bank Romania SA prin intermediul Agenției Republicii Cluj.

Însă, sentința civilă nr. 7204/2015 apelată de reclamanți a fost pronunțată în contradictoriu cu OTP Bank Financing Solutions BV Olanda prin mandatar Otp Bank Romania S.A.

În justificarea calității procesuale pasive, apelanții au depus în fața Tribunalului contractul de cesiune  încheiat la data de 31 august 2009 între Otp Bank Romania SA, în calitate de agent sau vânzător inițial, Otp Bank Plc., în calitate de vânzător și OTP Bank Financing Solutions BV., în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea de către vânzător  cumpărătorului activele enumerate în Anexa 1 la prezentul contract, inclusiv creanțele și garanțiile atașate acestora aferente unui portofoliu de 10.600 credite bilaterale pentru persoane fizice denominate în CHF, cu condiția ca toate activele să fie eligibile.

De asemenea, prin contractul de transfer încheiat la data de 21 mai 2008 între Otp Bank Romania SA, în calitate de cedent și Otp Bank PLC., în calitate de cesionar  a avut loc o cesiune de creanțe ipotecare, acest contract fiind guvernat de legislația din România, astfel încât prin creanță transferată se înțelege ˝suma totală a împrumutului neachitat conform contractului de împrumut, toate tipurile de dobânzi datorate, dar neachitate până la data scadentă, precum și toate taxele datorate după data menționată anterior, în baza contractului de împrumut.˝

Așadar, potrivit celor două contracte de cesiune Banca Otp Bank Romania SA care a acordat împrumutul de 129.312 CHF împrumutatului T. Ș a cesionat creanțele rezultând din acest contract către cesionara Otp Bank PLC, iar ulterior aceasta din urmă către cumpărătorul OTP Bank Financing Solutions BV.

Astfel, titular al obligațiilor izvorâte din contractul de împrumut rămâne în continuare Otp Bank Romania SA.

Prin acțiunea dedusă judecății se cere a se constata caracterul abuziv al anumitor clauze contractuale. OTP Bank Financing Solutions BV nu este titular al contractului de credit, nu i s-a cesionat contractul de credit, fiind vorba despre o cesiune reglementată sub imperiul vechiului Cod civil, astfel că subiectul pasiv al acțiunii deduse judecății este titularul unor drepturi de creanță izvorând din contractul de împrumut, nicidecum nu este și titularul tuturor drepturilor și obligațiilor izvorâte din contract și din lege, printre care se numără și obligația de a nu insera clauze contractuale cu caracter abuziv în contractele de adeziune, așadar, nu OTP Bank Financing Solutions BV este subiectul pasiv căruia să îi fie antrenată răspunderea contractuală pentru eventuala stipulare a clauzelor abuzive în cuprinsul contractului de credit nr. …./03.03.2008.

Față de aceste considerente, se impune admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei OTP Bank Financing Solutions BV invocată din oficiu. O asemenea soluție atrage, în temeiul art. 36 coroborată cu art. 40 N.C.p.c. raportat la art. 480 alin. 2 N.C.p.v. soluția de schimbare în tot a sentinței atacate cu consecința respingerii acțiunii formulate de reclamanții T. Ș, T M în contradictoriu cu intimatul OTP Bank Financing Solutions BV Olanda, prin mandatar Otp Bank Romania, având ca obiect constatare nulitate, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În ceea ce privește principiul neînrăutățirii situației în propria cale de atac reglementat de art. 481 N.C.p.c. Tribunalul constată că o soluție întemeiată pe excepția lipsei calității procesuale pasive este mai puțin prejudiciabilă pentru reclamanți decât o soluție de respingere pe fond a acțiunii civile, fiind, așadar respectate dispozițiile art. 481 N.C.p.c.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de apelanții T Ș, T M, cu domiciliul în .._, cu domiciliul procesual ales la …., în Cluj Napoca ..jud. Cluj, în contradictoriu cu intimatul OTP Bank Financing Solutions BV Olanda, prin mandatar OTP Bank ROMANIA SA, cu sediul în București, Calea Buzești, nr. 66-68, sector 1, împotriva sentinței civile nr. 7204/2015  pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr……, pe care o schimbă în tot, în sensul că:

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive invocată din oficiu.

Respinge acțiunea formulată de reclamanții T. Ș, T M, în contradictoriu cu intimat OTP Bank Financing Solutions BV Olanda, prin mandatar OPT Bank Romania SA, având ca obiect constatare nulitate, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Definitivă.”

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns