fbpx

Afacerea Tower dispare de tot! După 10 ani, s-a închis insolvența. Cumpărătorii de apartamente au rămas cu ochii în soare

După mai bine de 10 ani de la înregistrearea dosarului, instanța Tribunalului Specializat Cluj a pronunțat, în 13 (ghinion pentru unii) ianuarie, închiderea procedurii insolvenței (faliment) Sterling International Development SRL, fosta Tower Development, firma lui Mihai Chezan cu care se asociase în 2007 USAMV pentru a construi blocuri turn pe Calea Florești. Ruina de la fața locului se poate vedea și azi. În Raportul final al lichidatorului CITR SPRL se arată că  ”nu s-au propus distribuiri către creditori …a rămas de achitat întreaga masa credală a debitoarei” și că arhiva societății nu a fost de găsit!

După ce l-au văzut pe Mihai Chezan achitat de Tribunalul Cluj, oamenii, care au dat bani grei pentru apartamente ce nu s-au mai realizat, văd cum se duce pe apa sâmbetei și dosarul de insolvență al societății către care au plătit zeci de mii de euro.

Soluția pronunțată de Tribunalul Specializat: Aprobă raportul final intocmit de catre lichidatorul judiciar CITR SPRL, conform prev. art. 129 din Legea nr. 85/2006, sub nr. de inregistrare 501/27.11.2020, publicat in BPI nr. 21016/10.12.2020.

Admite cererea de inchidere a procedurii formulata de catre lichidatorul judiciar CITR SPRL.

Dispune inchiderea procedurii insolventei debitoarei Sterling International Development SRL.

Dispune radierea debitoarei Sterling International Development SRL din Registrul Comertului.

Descarca lichidatorul judiciar si toate persoanele care l-au asistat de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati.

Dispune notificarea prezentei hotarari Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, respectiv Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, pentru efectuarea mentiunii de radiere si de inchidere a procedurii.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.”

Datorii de peste 30 milioane lei

Extrase din Raportul final al lichidatorului:

”În urma soluționării contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe, administratorul judiciar a procedat la întocmirea, depunerea și afișarea la ușa instanței a tabelului definitiv de creanțe. Totodată, tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 10556/03.06.2014. Potrivit acestui tabel, pasivul debitoarei cu drept de vot era de 30.182.432,51 lei.

Planul de reorganizare
În urma depunerii tabelului definitiv de creanțe, administratorul special a depus la dosarul cauzei un plan de reorganizare. Planul a fost supus aprobării creditorilor în cadrul ședinței din data de 03.10.2014. Cu ocazia acestei ședințe, planul a fost votat de cele 3 categorii de creditori.

Cu toate acestea, prin Hotărârea nr. 2610/2014 pronunțată în data de 13.10.2014 în dosarul nr. 3497/1285/2011, instanța de judecată a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare. Ulterior, prin Sentința Civilă nr. 1012/2015, pronunțată în data de 15.04.2015, instanța de judecată a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva societății Sterling International Development SRL.

Perioada de faliment
Ulterior deschiderii procedurii falimentului, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea notificărilor prevăzute de lege. Notificarea de deschidere a procedurii generale a falimentului a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8700/13.05.2015 și într-un ziar de largă circulație

La dosarul cauzei au fost depuse mai multe declarații de creanță suplimentare, iar lichidatorul judiciar a procedat la verificarea acestora și la întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor. Tabelul suplimentar a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11754/26.06.2015, iar tabelului definitiv consolidat al creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17033/09.10.2015. Tabelul definitiv consolidat a fost actualizat de două ori, o dată ca urmare a cesiunilor de creanțe intervenite și o dată ca urmare a cererilor formulate de către doi creditori.

Ulterior finalizării inventarului bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, în conformitate prevederile legale, s-a procedat la demararea demersurilor de valorificare a bunurilor. Cu ocazia Adunării Creditorilor SC Sterling International Development SRL din data de 25.11.2015 s-a aprobat o strategie de valorificarea a tuturor bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei la prețul de 3.800 lei + TVA. În cadrul licitație organizate în data de 21.01.2016, s-a reușit valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei.

Cu privire la pasivul societății Sterling International Development SRL, precizăm faptul că la data de 20.04.2007 s-a încheiat un contract de asociere, între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Napoca, în calitate de Beneficiar și SC Tower SRL în calitate de Investitor, contract care a fost cesionat la data de 24.06.2008 de către SC Tower SRL (actuala Clark International SRL) în calitate de Investitor, către SC Tower Development SRL (actuala Sterling International Development SRL) și către SC Tower Business Center SRL (actuala Sterling Business Center SRL).

Obiectul contractului îl constituia asocierea și înțelegerea părților semnatare cu privire la condițiile și etapele în care, asupra terenului proprietatea beneficiarului și cu finanțarea asigurată de către investitor, vor fi edificate construcții, obligațiile asumate, drepturile recunoscute, constituite sau transmise între asociați asupra terenului și construcțiilor. Împotriva cesiunii menționate a fost formulată o cerere de anulare, cerere care a format obiectul dosarului nr. 1478/1285/2011. Acțiune în anulare a fost admisă de către instanță cu consecința repunerii părților în starea anterioară.
Împotriva acestei hotărâri s-a formulat cale de atac, dar fără a se reuși modificarea acesteia. Astfel, toate imobilele care erau în patrimoniul debitoarei Sterling International Development SRL în temeiul contractului de cesiune sau întors în proprietatea cesionarului.

Cu privire la distribuirile de sume

Ca urmare a valorificării bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei a fost întocmit un raport asupra fondurilor și un plan de distribuire, prin care nu s-au propus distribuiri către creditori, sumele încasate nefiind suficiente nici pentru acoperirea cheltuielilor de procedură. Prin urmare, a rămas de achitat întreaga masa credală a debitoarei.

Arhiva societății debitoare

În ceea ce privește arhiva societății debitoare, precizăm faptul că aceasta nu a fost identificată.

Situațiile financiare finale
În tabelul de mai jos prezentăm o situație centralizată cu privire la încasările și plățile aferente caliatatea întregii proceduri de faliment a societății Sterling International Development SRL”

Pe lângă oamenii care au visat la locuințe, au rămas fără bani și alte firme, ca de exemplu una de construcții din Zalău, din a cărei dosar de insolvență cităm: ”Din analiza rapoartelor depuse la dosarul nr. 446/1285/2018 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, privind procedura de faliment a debitoarei Instal Ffconstruct SRL, reiese faptul că aceasta deține o creanță, în cuantum de 462.936,29 lei, împotriva Sterling Internațional Development SRL (fosta Tower Development SRL), societate aflată în faliment –dosar 3497/1285/2011 de pe rolul Tribunalului specializat Cluj, cu o masa credală de 30.200.472,51 lei. Raportat la faptul că falita Sterling Internațional Development SRL nu mai deține bunuri în patrimoniu, nefiind efectuate distribuiri către creditori, reiese faptul că Instal Ffconstruct SRL este în imposibilitatea de a-și recupera creanța. ”

Amintim cum în 2016 lichidatorul a încercat să introducă în dosarul de insolvență un offshore cu o creanță de 3 milioane euro, dar nu i-a ieșit pasența.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina