fbpx

Tribunalul a obligat organizatorii TIFF să restituie 40.000 de lei Consiliului Județean. Vezi motivele

Tribunalul Cluj a obligat organizatorii Festivalului de Internațional de Film Transilvania (TIFF) să restituie Consiliului Județean 40.000 de lei, constând în cofinanțarea din 2013. Sentința a fost pronunțată cu trei zile înainte de ediția din acest an și, între timp, a fost motivată.

Soluția pe scurt: ”Admite cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul Judetul Cluj – Consiliul Judetean, prin presedinte în contradictoriul cu pârâta Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc.

Constata nulitatea absoluta a Contractului de cofinantare nr. 13430/16.07.2013. Obliga pârâta la restituirea în favoarea reclamantului a sumei de 40.000 lei, cu dobânda legala penalizatoare în materie civila, începând de la data pronuntarii prezentei hotarârii si pâna la achitarea efectiva a debitului.”

Sentința poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Toată problema a început de la controlul Curții de Conturi la Consiliul Județean, prin care s-a stabilit că acea cofinanțare din 2013 reprezintă un prejudiciu la bugetul județului. Prin urmare, Consiliul a fost obligat să-l recupereze. Astfel, s-a îndreptat cu acțiune împotriva Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc.

Reprezentanții asociației au invocat că cei de la Consiliul Județean nu se pot prevala de propria culpă pentru a susține nulitatea contractului, însă apărarea nu a ținut în fața instanței, care a arătat că ambele părți trebuiau să cunoască la data semnării contractului că sumele de bani erau destinate unor activități care deja se încheiaseră.

Motivarea sentinței

Sentința civilă nr.1554/2018 – Tribunalul Cluj- Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 23.08.2017, pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, sub nr. de mai sus,  reclamantul Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc să se constate nulitatea absolută a Contractului de cofinanțare nr…/16.07.2013, pe motivul obiectului ilicit, obligarea pârâtei la restituirea sumei de 40.000 lei, obligarea pârâtei la plata dobânzii legale a sumei menționate în cadrul petitului nr. 2, în condițiile art. 1535 Cod civil.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că între acesta și pârâtă a fost încheiat Contractul nr…/16.07.2013 având ca obiect cofinanțarea proiectului „Festivalul internațional de film Transilvania” derulat de pârâtă. Obligația principală asumată de către reclamant a fost aceea de a pune la dispoziția beneficiarului sumele necesare reprezentând sprijinul financiar acordat în vederea derulării proiectului, respectiv suma de 40.000 lei, obligație căreia îi corespunde în mod corelativ dreptul beneficiarului, respectiv al asociației pârâte, de a primi aceste sume.

S-a învederat că respectivul contract este guvernat de dispozițiile Legii 350/2005, care consacră principiul neretroactivității, principiu care a fost încălcat la încheierea contractului.

În drept au fost invocate prevederile Legii 350/2005, art. 192 și art. 431 alin. (2) Cod proc. civ., art. 1225, art. 1246, art. 1247, art. 1250, art. 1254, art. 1535 Cod civil.

În probațiune au fost depuse: cerere de finanțare (f. 6), condiții contract de cofinanțare (f. 7-24), corduri de parteneriat (f.25-42), act constitutiv (f. 43-59), CV-uri echipa (f.60-69), borderou cheltuieli (f. 82-83), facturi fiscale (f.84, 101-106, 109), Contract de cofinanțare (f. 80-81).

La data de 30 octombrie 2017, pârâta a depus întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, iar pe fond respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că nici Curtea de Conturi și nici instanțele nu au reținut în sarcina lor vreo culpă, că toate neregulile constatate au vizat nerespectarea procedurii de acordare a finanțării. Reclamantul nu se poate prevala de propria culpă pentru a invoca nulitatea contractului. A arătat că procedura de atribuire este ilicită, nu obiectul contractului de cofinanțare.

În probațiune a depus extrase din presă (f. 134-138).

Prin sentința civilă nr. 205/2018, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca s-a declinat competența de soluționare în favoarea Tribunalului Cluj, cauza intrând pe rolul aceste instanțe la data de 12.02.2018.

La termenul din data de 13.03.2018, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri și a reținut cauza în pronunțare.

La termenul din data de 24.04.2018, instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei, invocate prin întâmpinare.

Analizând actele și lucrurile dosarului se rețin următoarele:

În fapt, între părți s-a încheiat la data de 16.07.2013 Contractul nr…/16.07.2013 având ca obiect cofinanțarea proiectului „Festivalul internațional de film Transilvania” derulat de pârâtă (80-81).

La data de 11.09.2013 a fost emisă factura fiscală nr. 459/11.09.2013 către reclamantă, în valoare de 40.000 lei, reprezentând contravaloare finanțare proiect „Festivalul internațional de film Transilvania”

Conform Ordinului de plată nr. 1158 din data de 16.09.2013, reclamantul a alimentat contul pârâtei cu suma de 40.000 lei (f. 70).

Conform borderoului de cheltuieli privind „Festivalul internațional de film Transilvania”, cheltuielile   au fost efectuate în perioada 11.06.2013 – 28.06.2013 (f.83).

În drept, potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005, Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt: a)libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar; b)eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă; c)transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă; d)tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e)excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare. Potrivit art. 13 din Legea nr. 350/2005, cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului.

Pe de altă parte, se impune, în primul rând, a se constata că potrivit dispozițiilor art. 1246 alin. (1) din Codul Civil, orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune. (2) Nulitatea poate fi absolută sau relativă …” și, apoi, că potrivit art. 1247 din Codul Civil, ce definesc sancțiunea nulității absolute, este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general. …”

Instanța nu poate ignora nici prevederile art. 1250 din Codul Civil, potrivit cărora contractul este lovit de nulitate absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum și atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general.

În cazul obiectului contractului, art. 1225 din Codul Civil, după ce definește noțiunea, stipulând că obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum vânzarea, locațiunea, împrumutul și altele asemenea, convenită de părți, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale, impune ca obiectul contractului să fie determinat și licit, sub sancțiunea nulității absolute și precizează că obiectul este ilicit atunci când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.

În speță, instanța reține că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat să se constate nulitatea absolută a Contractului de cofinanțare nr…/16.07.2013, pe motivul că obiectul este licit.

Obiectul contractului a cărui nulitate se cere este cofinanțarea Festivalului Internațional de Film Transilvania cu suma de 40.000 lei. Potrivit art. 4 lit. f) din Legea nr. 350/2005, unul din principiile care stau la baza acordării de finanțări nerambursabile, în reprezintă și neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare.  Rezultă că fondurile nerambursabile acordate de către reclamantă nu puteau fi destinate unor activități a căror executare a fost deja începută sau executată. Or, în prezenta speță, după cum s-a arătat, activitățile au fost începute și încheiate în luna iunie 2013, iar contractul de confinanțare a fost încheiat în luna iulie 2013.

Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, apără, în mod neîndoielnic un interes general, adică acela de a se cheltuieli banii publici în mod judicios.

Așadar, din coroborarea prevederilor art. 1247 C. civil, cu art. 4 lit. f) din Legea nr. 350/2005, rezultă că Contractul de cofinanțare nr. …/16.07.2017 este lovit de nulitate absolută, deoarece obiectul contractuluifinanțarea unor activități deja începute și terminate, înainte de încheierea lui – este unul ilicit.

Nu se poate reține apărarea pârâtei, potrivit căreia culpa aparține reclamantului, care nu a respectat procedura de atribuire, deoarece prevederea legală este foarte clară în sensul că sumele finanțate nu pot fi utilizate decât unor activități ulterioare semnării contractului. Or, ambele părți au cunoscut, sau trebuiau să cunoască, la data semnării contractului că sumele de bani erau destinate unor activități care deja se încheiaseră.

Nici susținerea pârâtei, potrivit căreia, Legea nr. 350/2005 nu poate constitui un temei pentru obligarea sa la restituirea sumei de 40.000 lei, nu poate fi reținută. Contrar susținerii pârâtei, această lege se aplică erga omnes, nu numai în raporturile dintre reclamantă și Curtea de Conturi și reglementează condițiile în care trebuie să fie încheiate contractele de finanțare nerambursabilă.

Ca o consecință a constatării nulității absolute a contractului de cofinanțare, instanța constată că se impune repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului, motiv pentru care va obliga pârâta la restituirea în favoarea reclamantului a sumei de 40.000 lei.

În ceea ce privește dobânda solicitată, instanța arată că potrivit art. 73 indice 3 din Legea nr. 500/2002, recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata și până s-au recuperat sumele.

Față de aceste prevederi legale instanța va admite și capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzii, și o va obliga la plata dobândii legale penalizatoare în materie civilă, calculată asupra sumei de 40.000 lei,  începând de la data pronunțării prezentei hotărârii și până la achitarea efectivă a debitului.

Referitor la plata cheltuielilor de judecată, instanța reține că deși reclamantul a solicitat astfel de cheltuieli, nu a făcut dovada lor, motiv pentru care va respinge această cerere.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina