fbpx

RIL inadmisibil cu privire la gratuitatea sau tarifarea comunicării informațiilor de interes public în format electronic

ÎCCJ a respins ca inadmisibil recursul în interesul legii (RIL) cu privire la gratuitatea sau tarifarea documentelor cu informații de interes public comunicate de către autorități.

Minuta deciziei nr. 20/14.09.2020: ”Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la următoarea problemă: „Comunicarea informaţiilor de interes public în format electronic se realizează contra cost sau gratuit ?”. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 septembrie 2020.”

În sesizarea transmisă de către Curtea de Apel Brașov au fost aduse următoarele argumente:

,,Examenul jurisprudentei actuale evidentiaza doua orientari cu privire la aceste aspecte, și, prin urmare, rezulta caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel :

  1. Într-o prima opinie, furnizarea informatiilor de interes public in format electronic se face fara plata costurilor de copiere (sau de scanare) conform art. 9 alin. I din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intruciit principiul fundamental al accesului liber și neingradit al oricarei persoane la informatiile de interes public obliga autoritatile sa organizeze compartimente pentru relatii publice și sa arhiveze electronic documentele de interes public.

În argumentarea acestei opinii, s-au retinut urmatoarele:

Deși autoritatea poate alege forma in care pune aceste documente la dispozitia publicului spre informare, anume, prin publicare pe pagina de internet sau prin afișare la sediu, cu toate acestea, in cazul in care se formuleaza o cerere de comunicare de informatii de interes public, autoritatea este obligata, conform art. 7 alin. 3 din Legea m. 544/2001, la comunicarea informatiilor in format electronic, fara plata costurilor operatiunilor de scanare, daca detine conditiile tehnice necesare.

Intr-o societate ce se dorește a fi tot mai transparenta și mai informatizata, in care Legea m. 544/2001 stabilește principiul fundamental al accesului liber și neingradit al oricarei persoane la informatiile de interes public și obliga autoritatile publice sa organizeze compartimente pentru relatii publice, arhivarea electronica a documentelor de interes public este o necesitate.

In aplicarea acestui principiu, este evident ca dispozitiile art. 9 alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii m. 544/2001, ce se refera la suportarea de catre solicitant a costului serviciilor de copiere a informatiei pe suport de hârtie, nu pot fi interpretate prin analogie in cazul solicitarii de comunicare a informatiilor de interes public in format electronic, intrucât contravine spiritului Legii m. 544/2001.

Aceasta orientare se regasește in jurisprudenta Cuqii de Apel Brașov in decizia nr. 767/R/01.102019 pronuntata în dosarul nr. 3324/62/2018.

  1. Într-o a doua opinie, furnizarea informatiilor de interes public in format electronic făra plata costurilor de copiere (sau de scanare) conform art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, poate fi solicitata doar in situatia in care autoritatea sau institutia publica detine deja informatia in format electronic (prin afișare pe pagina de internet proprie sau prin existenta unor evidente in sistem informatizat), intrucat doar in aceasta situatie comunicarea in format electronic a respectivelor informatii nu implica niciun fel de costuri și sunt fotrunite ,,conditiile tehnice necesare”.

Dispozitiile art. I din Legea nr. 544/2001 consacra accesul liber și neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, iar potrivit art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, prin informatie de interes public se întelege ,,orice informatie care privește activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei”.

Potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 ,,Solicitarea și obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite conditiile tehnice necesare, și in format electronic”, iar potrivit dispozitiilor art. 15 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, ,,Informatiile de interes public solicitate in scris vor fi comunicate in formatul precizat in cererea solicitantului, respectiv in scris, in format electronic sau hartie”.

Aceste dispozitii legale nu consacra obligatia autoritatilor publice de a realiza comunicarea in format electronic a informatiilor de interes public solicitate ori de cate ori autoritatea sau institutia publica respectiva are in dotare echipamente de scanare, ci se refera la ipoteza in care informatiile de interes public solicitate sunt disponibile in cadrul autoritatii sau institutiei publice și in format electronic.

Accesul la informatiile de interes public este gratuit, conform art. 18 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, insa, potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, ,,In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii”, prin ,,costul serviciilor de copiere” intelegandu-se, conform art. 18 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, ,,costul direct al operatiunii tehnice de copiere a informatiei solicitate pe suport hartie”.

Similar comuniclirii de copii de pe documentele detinute, și comunicarea către solicitant a informatiilor de interes public in format electronic implică realizarea unor operatiuni tehnice de scanare a documentelor solicitate (in situatia in care· acestea nu sunt detinute deja in format electronic de către autoritatea sau institutia publică), adică implică realizarea unor costuri.

Așadar, furnizarea informatiilor de interes public in format electronic fără plata costurilor de copiere (sau de scanare) conform art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 poate fi solicitată doar in situatia in care autoritatea sau institutia publică detine deja informatia in format electronic (prin afișare pe pagina de internet proprie sau prin existenta unor evidente in sistem informatizat), intrucat doar in această situatie comunicarea in format electronic a respectivelor informatii nu implică niciun fel de costuri și sunt intrunite ,,conditiile tehnice necesare”.

Această orientare se reglisește in jurisprudenta Cuții de Apel Brașov in decizia nr. 60/R/2019/22 ianuarie 2019 pronuntată in dosarul nr. 2286/62/2018.

La nivelul Curtii de apel Brașov orientarea majoritara este in sensul opiniei nr. 2, potrivit minutei intalnirii trimestriale din 17 decembrie 2019.

Punctul de vedere al colegiului de conducere al Curții de Apel Brașov este in sensul celei de a doua opinii expuse, respectiv, că furnizarea informațiilor de interes public in format electronic fără plata costurilor de copiere (sau de scanare) conform arl 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, poate fi solicitată doar in situația in care autoritatea sau instituția publică deține deja informația in format electronic (prin afișare pe pagina de internet proprie sau prin existența unor evidențe in sistem informatizat), intrucât doar in această situație comunicarea in format electronic a respectivelor informații nu implică niciun fel de costuri și sunt intrunite ,,condițiile tehnice necesare”.

Avocat Adina Lincă a explicat pentru Clujust ce probleme intâmpină oamenii care solicită informații autorităților si care ar fi soluția: “Problema care se pune în practică este de fapt lipsa unei reglementări printr-un act normativ a costurilor de copiere a documentelor transmise solicitanţilor de informaţii de interes public, ceea ce face ca unele autorităţi să instituie adevărate „taxe pe transparenţă”, solicitând tarife exagerate pentru serviciile de copiere, restricționând atfel dreptul la informare a unor categorii de cetățeni.

Tarifele prohibitive pentru serviciile de copiere împiedică în mod indirect accesul la informaţii al oricărui cetățean, al entităților non-guvernamentale și inclusiv al presei. Prin urmare, legiuitorul ar trebui să reglementeze un tarif unic național pentru documentele furnizate de către autoritățile publice atât pe format pe hârtie, cât și în format electronic.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina