fbpx

Proiect pentru modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare și a Legii fondului funciar

Propunerile vizează prevederile care, în prezent, îngreunează realizarea planului cadastral și înregistrarea gratuită pentru cetățeni, în cartea funciară, a tuturor imobilelor din România.

Senatul a adoptat data de 14.10.2020, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991, acesta fiind prezentat ieri Biroului Permanent al Camerei Deputatilor. La propunerea legislativă se pot depune amendamente până la data de 27.10.2020.

În expunerea de motive se menționează că este necesară trecerea ANCPI din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Totodată, se propune obligarea primăriilor la comunicarea sesizărilor direct camerei notarilor publici pentru eliminarea unui circuit anevoios și birocratic care în prezent funcționează anevoios. Este vorba despre refuzul primăriilor de a transmite oficiilor teritoriale documentele necesare pentru ca aceste oficii să poată sesiza și transmite camerei notarilor publici anexa 24 a Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2052 bis/1528/2006 care conține toate datele de identificare ale succesibilor și a certificatului de deces.

Se arată că tipărirea documentelor tehnice ale cadastrului în copie finală în două exemplare este o povară și o cheltuială inutilă pentru prestatorii de servicii, iar arhivarea documentației în format pe hîrtie la nivelul oficiilor teritoriale este inutilă și costisitoare căt timp documentele tehnice sunt arhivate în format electronic în cadastrul digital.

Și notarea posesiei în cărțile funciare ale localităților de munte ar fi dezavantajoasă, deoarce primăriile nu îi pot înștiința pe cetățeni să se prezinte la colectarea datelor pentru finalizarea cadastrului sistematic.

Legea conține și modificări referitoare la situațiile în care pot fi deschise cărți funciare noi și propuneri de modificare cu privire la notarea posesiei în cărțile funciare.

Forma adoptată de Senat:

Art.I.- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatele (1) şi (6) – (62) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.3.- (1) Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, personalul acesteia, precum şi cel al instituțiilor subordonate fiind încadrat cu contract individual de muncă.

(6) Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, Agenția Națională acordă gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta şi instituţiile sale subordonate, în funcție de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experților judiciari, instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi altor entități care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora, în condițiile stabilite prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.
(61) Prin ordin al directorului general al Agenției Naționale dreptul de acces se poate revoca, fără un aviz prealabil, pentru nerespectarea condițiilor în baza cărora a fost acordat accesul la seturile de date.
(62) Seturile de date disponibile, forma acestora, modalitatea de accesare şi ghidurile de utilizare se publică şi se actualizează permanent pe pagina web a Agenţiei Naţionale şi se pot comunica utilizatorilor, după caz, prin alte mijloace de comunicare.”
2. La articolul 3, alineatul (63) se abrogă.
3. La articolul 9, alineatele (9) și (34) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(9) Plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenția Națională conform procedurii prevăzute la alin. (8), cu excepția certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie sau de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.”
………………………………………
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităților administrativ-teritoriale ulterior înfiinţării cărților funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărți funciare, în cuantumul prevăzut de lege la data solicitării de decontare.”
4. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„g) sesizarea camerei notarilor publici de către primărie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;”
5. La articolul 13, alineatele (2) și (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile prevăzute la alin.(1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.95 din 27 aprilie 1938, în situaţia în care proprietarii nu sunt idertificați cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificați posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor pentru care s-a emis titlul de proprietate situate în zonele foste cooperativizate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare.
……………………………………………..
(15) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alți detentori precari, astfel cum sunt definiți la art.918 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi identificați cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la alin.(1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unității administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior sau posesia va putea fi notată ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului sau a posesorului, în baza unei documentații care va cuprinde:
a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate sau din adeverinţa prevăzută la art. 41 alin.(8) lit. b), corespunde cu cel din plan;
b) actul care atestă dreptul de proprietate sau a documentelor prevăzute la art.41 alin.(8) lit. b)-g) în cazul posesiei.”
6. La articolul 14, alineatul (9) se abrogă.
7. La articolul 40, alineatele (21) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(21) în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, cu excepția imobilelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare, înscrierile privitoare la imobile cuprinse în cărțile funciare deschise anterior vor continua sa fie făcute în aceste cărți, cu respectarea dispozițiilor Legii nr 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, si ale prezentei legi. Pentru aceste imobile, înregistrarea în planul cadastral se va realiza printr-o documentație cadastrală în baza căreia se va atribui număr cadastral.
(3) Pentru imobilele prevăzute la alin.(21) se vor deschide cărți funciare noi în baza unei documentații cadastrale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor sau situaţiilor juridice ce stau la baza deschiderii acestora, în următoarele cazuri:
a) înscrierea unei construcții sau extinderea acesteia dacă a fost edificată pe două sau mai multe imobile, identificate cu număr topografic;
b) alipirea sau dezlipirea, efectuată în baza consimţământului proprietarului tabular exprimat în formă autentică; în acest caz, deschiderea noii cărți funciare, pentru imobilul rezultat, se va realiza fără a fi necesară deschiderea prealabilă a unei cărți funciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii sau dezlipirii;
c) înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor de restituire a proprietăților funciare sau a Hotărârii Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, asupra întregului imobil sau asupra unei părţi care se va desprinde din acesta;
d) notarea posesiei în situaţia în care nu s-au efectuat înscrieri în cartea funciară în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
e) imobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus înscrierii este format din mai multe imobile sau părți din acestea, identificate cu număr topografic;
f) imobilul este situat pe raza unei alte unități administrativ teritoriale faţă de cea pe care a fost deschisă cartea funciară.”
8. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul cuprins:
„(31) În cazurile prevăzute la alin.(3) lit.a), b) şi f), înscrierile active din vechea carte funciară vor fi transcrise în noua carte funciară, cu aceleaşi efecte juridice şi sub acelaşi rang avute anterior. Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.”
9. La articolul 40, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(12) După modificarea conţinutului documentelor planurilor parcelare, în urma soluționării cererilor de rectificare, în perioada de afişare, ulterior finalizării perioadei de afişare şi contestare, oficiul teritorial recepționează documentele planurilor parcelare finale şi procedează, după caz, la deschiderea noilor cărți funciare în baza titlului de proprietate eliberat potrivit dispozițiilor alin.(4), la actualizarea informaților tehnice cu privire la imobilele deja înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară sau la înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, potrivit principiilor înregistrării sistematice.”
10. La articolul 41, partea introductivă a alineatului (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,În cazul proprietății private, în lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neînscrise în cartea funciară, imobilelor pentru care s-a emis titlul de proprietate situate în zonele foste cooperativizate şi înscrise în cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, imobilelor care nu au făcut sau fac obiectul legilor de retrocedare înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică cu proprietar neidentificat pentru care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unității administrativ teritoriale sau înscrise în cartea funciară din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr.115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana interesată poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:”
Art.II.- Articolul 121 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art.121.- Finanțarea activității de cadastru funciar, precum si a băncilor de date aferente acestora, la nivel județean şi naţional, se va realiza de la buget, iar în cazul planurilor parcelare realizate şi recepționate potrivit legislației specifice a cadastrului, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la cofinanțare prevăzute la art. 9 alin.(29) – (34) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.III.- Prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază ale personalului Agenţiei Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale instituţiilor subordonate, aferente funcţiilor prevăzute la anexa nr. VIII, cap.II, lit.A., pct.I, subpct.2.4 lit.a) și b) şi lit.C lit.b) din lege, se stabilesc la nivelul prevăzut pentru anul 2022.
Art.IV.- Prevederile ordinului directorului generai al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prevăzut la art.9 alin.(346) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata serviciilor contractate de unitățile administrativ-teritoriale, sunt aplicabile inclusiv lucrărilor de înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat recepția documentelor tehnice cadastrale prevăzută la art. 11 alin.(2) lit.i).
Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns