fbpx

Primăria Cluj-Napoca a luat cu japca terenul Arhiepiscopiei din Piața Avram Iancu

Reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului au aflat cu surprindere că aceasta nu mai este proprietarul terenului din Piața Avram Iancu, unde este și Catedrala Mitropolitană, și au pornit proces pentru rectificarea înscrierilor din cartea funciară. Arhiepiscopia a câștigat procesul pe fond, anunță ziarul Făclia de Cluj. Urmează judecarea apelului înaintat de Primărie. Clujust.ro vă prezintă mai jos motivarea Tribunalului în acest caz halucinant.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului Feleacului şi Clujului a pornit în 2014 procesul cu Primăria Cluj-Napoca pentru a-şi redobîndi dreptul de proprietate asupra terenului de 1,1 hectare din Piaţa-Avram Iancu. Reprezentanţii Arhiepiscopiei s-au trezit în urmă cu aproximativ trei ani că terenul pe care l-au primit cu titlu de donaţie în 1923 pentru a construi catedrala nu mai figurează la Cartea Funciară în proprietatea bisericii şi că, în mod ciudat, terenul a fost trecut în proprietatea municipalităţii clujene. Amintim că în 2012 Primăria a inițiat demersuri pentru a construi un parking subteran în Piața Avram Iancu, însă Arhiepiscopia s-a opus proiectului. În 2013, după ce a revenit Emil Boc ca primar, cartea funciară a fost modificată în favoarea Primăriei.

Solutia pe scurt: ”Admite acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanta Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu, nr. 18, jud. Cluj, în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3, jud. Cluj şi în consecinţă:

Constată că reclamanta Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. top. 4842, Parc în Piaţa Cuza Vodă, în suprafaţă de 1 jug. şi 1257 st.p. şi nr. top. 4843 Catedrala Ortodoxă Română în Piaţa Cuza Vodă, în suprafaţă de 288 st.p., în baza Contractului de donaţiune din data de 30 ianuarie 1923, încheiat cu pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, întabulat iniţial în CF nr. 8708 Cluj.

Dispune rectificarea înscrierilor din CF nr. 264230 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1473), în sensul radierii dreptului de proprietate înscris în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. Dispune sistarea CF nr. 264230 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1473), din lipsă de imobil. Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, ca neîntemeiată. Respinge precizarea la cererea reconvenţională, formulată de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, ca lipsită de interes. Obligă pârâtul Municipiul Cluj-Napoca să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 5300 lei. Cu drept de apel în 30 de zile de a comunicare”

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului a aflat că, în mod cu totul surprinzător, în urmă cu trei ani, că nu mai este proprietara terenului de 11.313 mp din Piaţa ‘’Avram Iancu’’ după ce a solicitat un extras CF pentru acest teren şi din care reieşea că noul proprietar este Primăria Cluj-Napoca. Reprezentanţii Bisericii au rămas consternaţi de modificările apărute în Cartea Funciară, mai ales că dispuneau de toate documentele care certificau dreptul de proprietate asupra acestui teren. Imobilul de 11.313 mp din Piaţa ‘’Avram Iancu a intrat în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului în 1923 cînd oraşul Cluj a donat acest teren bisericii ‘’pe veci şi irevocabil cu drept de proprietate nelimitată şi liber de orice sarcină’’.

Instanţa a constatat că municipalitatea clujeană nu a avut niciun titlu care să-i permită trecerea celor două imobile în proprietate.  ‘’Aceste imobile nu mai erau în proprietatea municipiului, fiind donate din 1923 şi întabulate în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, fără să se facă dovada că ar fi ieşit ulterior din proprietatea bisericii’’, a constatat instanţa.

Motivarea sentinței nr. 407/2015 a Tribunalului Cluj

”Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. ….., la data de 25.02.2014, reclamanta Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună: rectificarea înscrierilor din cartea funciară nr. 264230 Cluj-Napoca, cu nr. top. 4842, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1473 Cluj-Napoca, în sensul radierii dreptului de proprietate înscris în favoarea Municipiului Cluj-Napoca și înscrierii în favoarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, ca singurul proprietar legal; sistarea CF-ului convertit nr. 264230 Cluj-Napoca (provenit din conversia de pe hârtie a CF 1473 Cluj) pentru topograficul 4842, având ca proprietar Municipiul Cluj-Napoca, din lipsa de imobil și efectuarea conversiei electronice în favoarea proprietarului de drept, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

În motivare, reclamanta arată faptul că în fapt, la solicitarea unui extras de carte funciară a imobilelor cu nr. top. 4842 și 4834, a primit CF-ul …. Cluj-Napoca, în mod corect convertit din CF 8708, având ca proprietar Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului și, spre surprinderea lor, CF-ul nr. 264230 Cluj-Napoca, provenit din conversia CF 1473 Cluj, având ca proprietar Municipiul Cluj, în mod evident greșit convertit.

Prin încheierea nr. 1322 din 3 noiembrie 1945 a Judecătoriei Urbană Cluj, secția CF, s-a înscris dreptul de proprietate al Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului (antecesoarea reclamantei), cu privire la imobilul teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu (fostă Piața Cuza Vodă), în suprafață de 1 jug și 1257 mp (echivalentul a 10.276 mp) în CF nr. 8708 Cluj, în foaia B din CF 8708, la B+12 apare următoarea înscriere: “În baza dispozițiilor art. 19 și următoarelor din Legea nr. 260 publicata în Monitorul Oficial nr. 78 din 4aprilie 1945; se intabulează dreptul de proprietate asupra imobilului de sub nr. serial A+19 transcris aici din cf nr. 1431, pentru restabilirea situației anterioare de cf în favoarea: Episcopiei Ortodoxă Română a Vadului, Felacului și Clujului, cu reședința în Cluj, Piața Cuza Voda nr. 3.”

Așadar, prin încheierea nr. 1322/3.11.1945, proprietar tabular figurează Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului.

Tot același topografic 4842 a fost înscris inițial în CF nr. 1473 Cluj, la A+293, în suprafață de 1 jug și 1182 stp.  în favoarea Municipiului Cluj. Înscrierea în această carte funciară s-a făcut în 8 martie 1938, prin încheierea cu nr. 3640 prin comasație și transformare, anterior datei de 3 noiembrie 1945, când s-a înscris dreptul de proprietate al reclamantei.

Prin aceeași încheiere nr. 3640/1938 s-a reținut că: „Totodată aceste imobile se abnotează din acest CF nefăcănd obiect de circulație publică”.

Deși în CF 1473 nu se scrie unde se abnotează imobilele, din cuprinsul CF nr. 8708 rezultă clar că topograficul în litigiu s-a mutat în acest din urmă CF în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, unde apare aceeași încheiere nr. 3640/1938, înscrierea fiind „confirmată” prin încheierea nr. 1322/1945.

Cum abnotarea înseamnă mutarea imobilului dintr-o coală funciară în alta, coala funciară nr. xxxxxx Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF 1473 Cluj) pentru topograficul 4842, având ca proprietar Municipiul Cluj trebuie evident rectificată, deoarece, același imobil nu poate avea ca proprietar și Municipiului Cluj și Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului, în condițiile în care dreptul de proprietate este în cotă de 1/1 parte.

De la înscrierea dreptului lor de proprietate în cartea funciară au folosit acest imobil teren sub nume de proprietar, cu bună credință și netulburați, ca parc public.

În coala funciară veche (CF 8708 Cluj) dreptul lor de proprietate a fost înscris în mod corect, doar în varianta electronică (CF ….. Cluj-Napoca), de după convertire, dreptul de proprietate al acesteia nu a mai fost înscris. Practic, pârâtul nu are un alt titlul valabil în baza căruia să își fi înscris dreptul de proprietate în CF-ul convertit. Cu atât mai surprinzător este modul în care s-a operat conversia în sistem, în format electronic, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj. Chiar încheierea de CF nr. 3640 din 8 martie 1938 este una și aceeași cu cea din CF 8708 Cluj de sub B+l.

Aceeași încheiere 3640 din 8 martie 1938, apare, de altfel, și în CF ….. (provenit din CF 8708) și se menține același proprietar, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, și prin încheierea nr. 1323 din 3 noiembrie 1945, sub B+12.

Dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei.

În drept, formulează prezenta în acord cu prevederile art. 907 și următoarele Cod civil.

Reclamanta a precizat actiunea initiala, la data de 02.06.2014, solicitand, alaturi de petitele initiale, a se constata ca este proprietara imobilelor cu nr. topo. actuale 4842 Parc in Piata Cluj- Voda, in suprafata de 1 jugar si 1257 stj.p. si nr.4843, Catedrala Ortodoxa Română, in Piata Cluj Voda, in suprafata de 288 stj.p., drept de proprietate dobandit in baza contractului de donatiune din data de 30.01.1923 incheiat cu paratul Municipiul Cluj intabulat in CF initial 8708 Cluj.

Prin întâmpinarea înregistrată de Municipiul Cluj-Napoca la data de 26.03.2014, s-a invocat excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei, excepția inadmisibilității și, pe fond, s-a solicitat respingerea acțiunii.

Prin cererea reconventionala inregistrata in data de 26 mai 2014, Municipiul Cluj-Napoca a solicitat a se constata ca dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. nr. top. 4842 se afla in proprietatea Municipiului Cluj si are drept de preferinta inaintea inscrierilor din cartea funciara initiala nr. 8708 precum si nr……; a se dispune radierea din CF nr. xxxxxx a dreptului de proprietate a Episcopiei Ortodoxe Romane a Vadului, Feleacului si Clujului si sistarea acestei carti funciare din lipsa de imobil.

Prin precizarea cererii reconventionale, depusă de Municipiului Cluj-Napoca la data de 20.06.2014, s-a solicitat a se dispune inscrierea dreptului de uzufruct al Municipiului asupra imobilului inscris in CF 8708 Cluj, cu nr.top.4842.

Prin Sentința civilă nr. 9255/17.09.2014, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosar nr. 4079/211/2014, s-a admis excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca și s-a declinat competența de soluționare a acțiunii principale formulată de reclamanta Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, în contradictoriu cu pârâtul Municipiului Cluj-Napoca, precum și a cererii reconvenționale, în favoarea Tribunalului Cluj.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj, la data de 30.09.2014.

La termenul de judecată din data de 09.01.2015, instanța a respins excepțiile lipsei calității procesuale active și a inadmisibilității, invocate prin întâmpinare de către pârât. Dat fiind că Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 11.06.1973 (f. 253, vol. I), rezultă că reclamanta este continuatoarea în drepturi a Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului.

De asemenea, instanța a admis excepția lipsei de interes, cu privire la petitul 1 din precizarea cererii reconvenționale.

Analizând actele de la dosar, instanța reține următoarele: 

Prin contractul de donație încheiat la data de 30 ianuarie 1923 și aprobat de Prefectura Orașului Cluj sub nr. 104/1923 (f. 294-295, vol. II, dos. Judecătorie), între Municipiul Orașului Cluj, ca donator și Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, ca donatar, Orașul Cluj a donat pe veci și irevocabil, cu drept de proprietate nelimitat și liber de orice sarcini imobilul pe care l-a avut întabulat în CF Cluj nr. 1437, cu nr. top. 1426/a, în suprafață de 1 iugar și 1545 stânjeni.

Potrivit Deciziunii Judecătoriei de Ocol Urbană Cluj cu nr. 1874/1923 cf. (f. 296, vol. II), în baza actului de donațiune încheiat în Cluj la 30 ian. 1923, aprobat de Prefectura Orașului Cluj sub 104/1923, s-a dispus dezmembrarea imobilului cu nr. top. 1426/4/2, înscris ca proprietate a Municipiului Orașului Cluj, în top. nou 1426/4/2/a, cu  suprafața de  1 iug și 1545 stj, ce se va înscrie în coala nou înființată 8708, în favoarea Episcopiei Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului și în top. nou 1426/4/2/b, cu suprafața de 7 jug. 1552 stj, ce să fie trecută în CF vechi 1431. Totodată, s-a ordonat întabularea dreptului de uzufruct asupra imobilului donat în favoarea Orașului Cluj, constatat ca: Episcopia va putea zidi pe teritoriul dăruit biserica catedrală, rămânând ca restul locului să se folosească pe mai departe ca parc pentru public și ca loc pentru statuile ce se vor ridica în amintirea bărbaților binemeritați pentru neamul românesc.

Suprafața de 1 iug și 1545 stj. este echivalent a 11.313 mp.

Chiar dacă în contractul de donație a fost trecut nr. top. 1426/a, se observă că au fost înscrise cu exactitate suprafața de 1 iugar și 1545 stânjeni, precum și scopul donației, anume acela de edificare a catedralei ortodoxe române.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză de expert N. O(f. 193-227 din dosar Tribunal), rezultă că suprafața ce a făcut obiectul contractului de donație, potrivit planurilor topo din 1914 și din anii următori și date fiind comasările, este de fapt suprafața cu nr. top. 4842 și 4843, (1-.276 mp + 1036 mp = 11.312 m.p.).

Acest fapt este confirmat și de mențiunile din Deciziunea nr. 1874/1923 amintită anterior, în care s-a dispus acordarea de nr. top. nou 1426/4/2/a, pentru suprafața de 1 iug și 1545 stj., donată prin actul de donație din 30 ian. 1923, în coala nou înființată 8708. Deci, nr. top. dat prin această încheiere provine din nr. top. din contractul de donație.

În CF 8708 Cluj, deschisă la 8 martie 1938, a fost înscris nr. top. 4842 – Parc în Piața Cuza Vodă, cu suprafața de 1 iug. 1257 st. și nr. top. 4843 – Catedrala Ortodoxă Română în Piața Cuza Vodă, cu suprafața de 288 st., în favoarea Episcopiei Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului.

La B+1 s-a menționat că în locul imobilului vechi, din CF 8708 înlocuită se înscrie imobilul nou distribuit prin comasație și prevăzut la transformare cu nr. top. de sub A+1, adică 4842, 4843.

De asemenea, la 3 nov. 1945, în CF 1431 Cluj (f. 9, vol. I), s-a menționat că nr. top. 4842, cu suprafața de 1 iug. 1257 st. și nr. top. 4843, cu suprafața de 288 st. se transcriu în CF 8708 în favoarea Episcopiei Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului.

De aici, rezultă că nu trebuia înscris nr. top. 4842 și 4843 în CF 1473 Cluj-Napoca (f. 10, vol. I), în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, această înscriere fiind greșită. Se observă în acest sens că s-a menționat că topograficele s-au adus din unele cărți funciare, ori acestea nu au fost depuse la dosar și nu sunt trecute în nici unul din înscrisurile depuse în cauză, pentru a se stabili în baza cărui act s-a făcut acea înscriere.

În plus, se observă că au fost înscrise ca fiind proprietatea Municipiului Cluj ambele imobile, atât 4842 – Parc în Piața Cuza Vodă, cât și 4843 – Catedrala, deși pârâtul nu a contestat că topograficul 4843 – Catedrala nu ar fi proprietatea reclamantei.

Dar, așa cum s-a arătat anterior, aceste imobile nu mai erau în proprietatea Municipiului, fiind donate din anul 1923 și fiind întabulate în favoarea reclamantei, în baza Deciziunii din 1923 menționată anterior, fără să se facă dovada că imobilele ar fi ieșit ulterior din proprietatea reclamantei.

Cu toate acestea, la conversia de pe hârtie a cărților funciare, s-a emis CF nr. … Cluj-Napoca, privind nr. top. 4842, în care este menționat ca proprietar Municipiul Cluj. Totuși, în CF nr. … Cluj-Napoca nr. top. 4843 a fost înscris în favoarea Episcopiei Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului.

Reținând că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra ambelor imobile, cu nr. top. 4842 și 4843, în baza Contractului de donațiune din data de 30 ianuarie 1923, dar că nr. top. 4842 apare înscris eronat ca fiind proprietatea Municipiului Cluj, instanța va admite acțiunea reclamantei, astfel cum a fost precizată și în baza art. 33 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, va dispune rectificarea înscrierii eronate, în sensul radierii dreptului de proprietate înscris în favoarea Municipiului Cluj-Napoca  asupra nr. top. 4842, cu consecința sistării CF nr. … Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1473), din lipsă de imobil.

De asemenea, dat fiind că pârâtul – reclamant reconvențional nu a făcut dovada că ar fi redobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor în litigiu, după donarea acestora către reclamantă, instanța va respinge cererea reconvențională formulată de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca, ca neîntemeiată.

Ca urmare a admiterii excepției lipsei de interes cu privire la petitul de înscriere a uzufructului în CF, formulat de pârâtul Municipiul Cluj-Napoca prin precizarea la cererea reconvențională, la termenul de judecată din 09.01.2015, urmează ca acest petit să fie respins ca lipsit de interes, întrucât dreptul de uzufruct este înscris în CF nr. 8708 Cluj.

În baza art. 453 alin. 1 C.pr.civ., pârâtul Municipiul Cluj-Napoca va fi obligat să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 5300 lei, constând din: 100 lei – taxa judiciară de timbru pentru petitele de carte funciară; 2400 lei – onorariu pentru expertiză (f. 192) și 2800 lei – onorariu avocațial (f. 235, 236).”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina