fbpx

Prevederi favorabile persoanelor fizice în contractele de leasing sunt prevăzute în legea recent promulgată

Rezilierea contractului de leasing poate interveni la neplata ratei de leasing timp de 3 luni consecutive. În situaţiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terţ cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligaţiei de predare, beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului.

Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing a fost promulgată de Președintele Iohannis la data de 15 aprilie 2021 și  va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Printre cele mai importante prevederi sunt cele referitoare la condițiile în care locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing în caz de neplată a ratelor de leasing, precum și cele care instituie un drept de preemțiune în favoarea consumatorului.

Redăm forma legii trimisă spre promulgare:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în situaţia în care locatarul/utilizatorul este consumator.

(3) În sensul prezentei legi, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locator într-un contract de leasing, şi care acţionează în scopuri în afara activităţii sale comerciale. Calitatea de consumator care acţionează în scopuri personale sau familiale se prezumă şi se analizează în raport de contractul care intră sub incidenţa prezentei legi, şi nu de întreaga activitate a debitorului.”

2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – (1) În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.

(2) În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferența între totalul sumelor datorate conform contractului,
diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform
contractului de leasing, se constituie din facturile emise şi neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului,
reprezentate de polița de asigurare obligatorie şi/sau poliţa de asigurare facultativă, amenzi de circulaţie şi amenzi pentru neplata rovinietei, precum şi taxe/impozite aferente bunului.

(3) În situaţiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terţ cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligaţiei de predare, beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă şi irevocabilă de cumpărare la un preţ cel puţin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care acceptarea de cumpărare emisă de terţul cumpărător propus este inferioară cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a
credita contul finanţatorului, cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către locator/finanţator a preţului de vânzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar.

(5) În cazul în care locatarul/utilizatorul consumator sau terţul cumpărător propus nu respectă prevederile alin. (1) şi (2), locatorul/finanţatorul poate dispune în mod liber de bun, iar locatarul/utilizatorul este obligat să plătească locatorului/finanţatorului sumele stabilite potrivit prevederilor alin. (2).

(6) În cazul în care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul în termenul prevăzut de contract, acesta va achita locatorului/finanţatorului, pe lângă sumele datorate conform contractului de leasing şi cheltuielile pentru recuperarea bunului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns