fbpx

PFA-urile nu pot răspunde contravențional, neavând calitatea de subiect activ al contravențiilor

Excepția lipsei calității de subiect activ al contravenției a persoanei fizice autorizate poate fi invocată cu succes în plângerile contravenționale contra amenzilor date PFA-ului.

În speța pe care v-o prezentăm, instanța, din oficiu a invocat și ulterior a admis, excepția lipsei calității de subiect activ al contravenției a persoanei fizice autorizate, admițând plângerea contravențională împotriva procesului verbal întocmit de ANAF prin care a fost sancționată contravențional o PFA ce desfășura o activitate de turism rural.

”Admite excepția lipsei calității de subiect activ al contravenției invocată de instanță din oficiu. Admite plângerea contravențională formulată de T.R.M – PFA cu sediul în (…) în contradictoriu cu intimata Agenția Națională de Administrare Fiscală prin repr.legali, cu sediul în București, sect.5 și în consecință anulează ca nelegal procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției nr…..întocmit la data de 24.10.2019. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Rupea.”, se arată în minuta sentinței.

Instanța de judecată, în motivarea excepției, face trimitere la dispozițiile Deciziei nr. 1 din 13 ianuarie 2016, pronunțată de ÎCCJ, prin care s-a reținut că ,, că întreprinderea individuală este o formă de activitate economică, lipsită de personalitate juridică.”

Redăm extras din hotărârea din data de 3 noiembrie 2020, care nu este definitivă:

”Constată că prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei Rupea sub nr.de mai sus, petenta T R M -persoană fizică autorizată a solicitat în contradictoriu cu intimata Direcția R.A.F. 7 S. prin care a solicitat în principal constatarea nulității absolute a procesului verbal, având în vedere că nu este precizată data săvârșirii contravenției, conform art.17 din O.G nr.2/2001, în subsidiar anularea procesului verbal de contravenție, iar în terțiar, înlocuirea amenzii cu avertisment sau reducerea amenzii.

În fapt s-a arătat că prin procesul verbal contestat a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei , cu trimitere la dispozițiile art.10 lit e și art.11 alin 1 lit. d din OUG nr.28/1999 , reținându-se că „ în urma controlului efectuat prin sondaj în intervalul 27.08….19 la sediul profesional al PFA TRM și continuat la sediul DRAF 7 S s-a constatat încălcarea prevederilor art.1 alin 1 din OUG nr.28/1999 în sensul că nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic de la momentul începerii activității economice”… și cu amendă de 10.000 lei , cu trimitere la dispozițiile art.10 lit.c și art.11 alin 1 lit e din ordonanța de urgență reținându-se că „ entitatea a încălcat prevederile art.1 alin 2 din OUG nr.28/1999 în sensul că nu a emis bonuri fiscale pentru suma de 630 lei.

Petenta, deși avea autorizarea și pentru activități de agroturism încă din anul 2015, efectiv și-a început activitatea prin intermediul site-ului https://ro.airbnb.iunie 2019, închiriind spații de cazare în regim hotelier.

Controlul reprezentanților intimatei a început la data de 27.08.2019, fiind contactată telefonic să se prezinte cu documente necesare efectuării controlului la sediul intimatei, având în vedere că la acel moment petenta nu se afla în localitate.

A prezentat toate documentele solicitate, iar din cuprinsul a acestora a reieșit faptul că de la data începerii activității -01.06.2019 și data începerii controlului-27.08.2019 a eliberat cu ocazia fiecărei vizite turistice factură fiscală și chitanță aferentă sumei menționate în factură, excepție făcând plățile făcute direct în cont de la societatea de intermediere închirieri, prin intermediul site-ului, după reținere comisionului datorat AIRBNB.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții intimatei i-ai comunicat că este necesar să se doteze cu casă de marcat fiscală, lucru pe care l-a făcut, declarația de instalare fiind înregistrată la Serviciul Fiscal Rupea la data de 24.09.2019.

Cu privire la fapta de a nu emite bon fiscal pentru suma de 630 lei, a instalat casa de marcat fiscală la data de 20.09.2019 ( o zi de vineri) , iar pentru punerea efectivă în folosință trebuia înregistrată la Serviciul Fiscal, realizând acest lucru la data de 24.09.2019. Factura de 630 lei având nr.41/22.09.2019 a fost emisă duminica , astfel că neputând emite bon fiscal, a emis chitanță pentru suma încasată.

Pentru fapta de  a nu emite bon fiscal pentru suma de 219 lei, aferentă facturii fiscale nr.44/02.10.2019 , plata sumei a fost făcută prin intermediul site-ului antemenționat, iar după reținerea comisionului li s-a virat în cont doar suma de 183,10 lei, prețul închirierii. Prin urmare, nu avea cum să emită bon fiscal.

(….)

După repunerea pe rol a cauzei instanța a invocat din oficiu excepția lipsei calității de subiect activ al contravenției a persoanei fizice autorizate T.R.

Deliberând cu prioritate asupra excepției conform art.248 alin 2 C.pr.civ instanța reține:

Prin procesul verbal de contravenție nr…..întocmit la data de 24.10.2019 a fost sancționată contravențional PFA T.M., CUI ….

Potrivit art. 3 din O.G. nr. 2/2001, subiect activ al contravenției poate fi doar o persoană fizică sau o persoană juridică, iar persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții.

Regimul juridic al persoanei fizice autorizate este reglementat prin art. 2 lit. i din O.U.G. nr. 44/2008, potrivit căruia întreprindere individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă ; iar potrivit art. 4 din OUG nr.44/2008 persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. 1 pot desfășura activitățile economice individual și independent, ca persoane fizice autorizate, ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Pe de altă parte, instanța va avea în vedere și dispozițiile art. 7 alin. 1 din același act normativ care fac trimitere la dispozițiile art.4 alin. l lit. a și b și care prevăd că persoanele fizice care desfășoară activitățile economice individual și independent, ca persoane fizice autorizate, precum si persoanele fizice care desfășoară activitățile economice individual și independent ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale au obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale.

Prin urmare, desfășurarea oricăror forme de activitate economică de către persoana fizică este condiționată de înregistrarea în Registrul comerțului și de autorizarea funcționării, fără ca prin această înregistrare persoana fizică autorizată să devină societatea comercială sau o altfel de persoană juridică pentru care, prin înregistrare sau înmatriculare, se dobândește personalitate juridică.

În continuare, instanța reține că prin Decizia nr. 1/13 ianuarie 2016, pronunțată de ÎCCJ s-a făcut trimitere la definițiile noțiunilor de „întreprindere economică”și „întreprinzător” – art. 2 lit. f și e din OUG nr. 44/2008, reținându-se că întreprinderea individuală este o formă de activitate economică, lipsită de personalitate juridică, legiuitorul excluzând așadar, o posibilă includere a acestui tip de activitate în sfera persoanelor juridice, iar impunerea unor condiții de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării întreprinzătorilor persoane fizice, titulari ai întreprinderii individuale, nu este de natură a duce la o concluzie contrară.

În cauză se impunea sancționarea reprezentantului legal al întreprinderii, respectiv persoana fizică T.R. M., care are calitate de întreprinzător și care răspunde contravențional și patrimonial cu propriul patrimoniu, cu respectarea disp. art. 31 C.civ. și art. 20 din OUG nr. 44/2008, privind patrimoniul de afectațiune.

Plângerea a fost formulată de persoana fizică autorizată exclusiv în considerarea mențiunilor din procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Față de aceste considerente, întrucât persoana fizică autorizată este înscrisă în Registrul Comerțului exclusiv în scopul desfășurării activității, fără ca prin înscriere să dobândească personalitate juridică, instanța va admite excepția invocată întrucât persoana fizică autorizată nu poate fi subiect activ al contravenției.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns