fbpx

Noul Regulament privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM. S-a introdus proba scrisă (redacțională)!

CSM a publicat noul Regulament privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM. S-a introdus proba scrisă (de tip redacțional) de cunoștințe juridice și s-a scos proba de verificare a raționamentului logic!

Prin Hotărârea Plenului CSM nr.91 din 21 mai 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţionale al Magistraturii, în prima variantă, cu observaţiile formulate. (unanimitate)

”La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.439 din 15 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.560 din 28 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în hotărârea.

Hotărârea 91/2019 urmează să fie pubicată în Monitorul Oficial.

Prin noul Regulament, s-a introdus o nouă probă redacțională la concursul de admitere la INM, despre care puteți citi în extrasul de mai jos din regulament:

Desfăşurarea concursului

Art. 15 (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

  1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d_ drept procesual penal;

2. o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinută la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal.

(3) La proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(4) Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), respectiv testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(5) La etapa a II-a participă numai candidaţii declaraţi admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, in limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri de auditori de justiţie, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs, în cazul unui număr impar de locuri sau posturi rotunjirea fâcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A doua etapă constă în susţinerea unui interviu.

Art. 16 (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 15 alin. (2) pct. 1.

(2) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, în limita dublului numărului de Iocuri de auditori de justiţie, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs. Numărul candidaţilor admişi se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

….

Art. 22 (1) Proba scrisă de verificare a cunoştintelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la disciplinele drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept procesual penal şi se sustine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

– prima zi: drept civil şi drept procesual civil;

– a doua zi: drept penal şi drept procesual penal.

(2) Candidatii care doresc că corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. in cazul în care unii candidati, din diferite motive – corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere doresc să işi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Colile folosite inilial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionăndu-se pe ele “Anulat”, se semnează de aceştia şi se păstrează în conditiiie stabilite pentru lucrările scrise.

(3) La predarea luctărilor supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidatii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Dispozitiile art. 16 (3), 17-18, art. 19 alin. (1), (5)-(8) şi ale art. 20 se aplică în mod corespunzător.

(5) Corectarea lucrărilor se face de către subcomisiile de corectare prevăzute la art. 13 alin. (5). Fiecare lucrare se corectează separat de către 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare şi de notare şi a ghidului de Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat, de către fiecare corector, semnat de aceştia pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă între notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat de către preşedintele comisiei de solutionare a contestatiilor, prin tragere la sorti, dintre ceilalti membri ai subcomisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se stabileşte prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a noteior celor 3 membri ai comisiei şi se consemnează Intr-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acordă atunci cănd punctajul obtinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.

(6) Colţul lucrării nu se desigilează pe durata corectării. Notele acordate se inscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneaiă neagră, sub semnătură, de către comisia de După ce toate lucrările scrise au fost corectate şi notate, iar notele înscrise pe 1ucrări, acestea se deschid iar notele se inregistrează în borderourile de concurs.

(7) Nota probei scrise de verificare a cunoştintelor juridice este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obtinute la fiecare lucrare.

(8) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la această probă, dispozitiile 21 alin. (1), (2) şi (4) aplicăndu-se în mod corespunzător.

(9) Contestaliile la notele obtinute la această probă se solutionează de către subcomisia de solutionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor prevăzută Ia art. 13 alin. (6). Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare şi de notare şi a ghidului de corectare. in cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori şi cel putin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferenţa dintre mediile stabilite de subcomisia de corectare şi de subcomisia de contestatii este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestatii, şi un arbitru desemnat de preşedintele comisiei de contestatii, prin tragere ia sorţi, dintre ceilalţi membri ai acestei subcomisii. Nota finală se stabileşte prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai subcomisiei.

(10) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoştintelor juridice, candidatul trebuie să obtină cel putin nota 5 la fiecare iucrare cel puţin media 6, calculată potrivit alin. (7).

Art. 23 (1) Candidaţii sustin un interviu în fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, doi judecători, un procuror şi un cadru didactic universitar selectat, de reguiă, din răndul celor ce au gradu1 didactic de profesor universitar, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. in situaţia în care activează mai multe comisii, componenta nominală a tiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere ia sorţi, în ziva desfăşurării probei. Membrii comisiilor neactivate dobăndesc calitatea de membru supleant, in ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispoziţiile art. 9 alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Interviul constă în:

  1. elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;
  2. analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

(3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului. Evaluarea are în vedere, pe baza răspunsurilor candidatului la Intrebările comisiei, şi modul in care candidatul se raportează la valori precum independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea, precum şi alte aspecte ridicate în cadrul discuţiilor.

(4) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior aI Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.

(5) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum şi orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. incălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă.

(6) Se consideră fraudă şi depăşirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (2) lit. a).

(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. in aceste cazuri faptele şi măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de admitere a concursului şi candidatului respectiv.

(8) Aprecierea interviului se face, in baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

(9) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.

(10) in funcţie de punctajul obţinut de candidat la interviu, se acordă unul dintre calificativele „Admis” sau „Respins”. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

(11) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi lnstitutului Naţional al Magistraturii, fiind întocmite liste distincte în funcţie de opţiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8).

Art. 24 (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, distinct în funcţie de opţiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8), cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.

(3) Inregistrarea interviului este obligatorie, cel puţin prin mijloace tehnice audio.

(4) Inregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

Art. 25 După primele două etape ale concursului sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4), în limita numărului de locuri de auditori de justiţie, respectiv a numărului de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs.

Regulamentul complet (dați refresh dacă nu se încarcă din prima)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.99 MB]

Practic a rămas în mare parte forma pusă în dezbatere în aprilie, despre care scris mai jos

Modificarea Regulamentului de admitere la INM, pe masa CSM. Un viitor candidat acuză că se încalcă principiul predictibilității

Comments

comentarii

Lasă un răspuns