Nota de fundamentare a achiziței ,,Hotel Opera Plaza” de către UBB-preț și condiții

Hotelul Opera Plaza va fi achiziționat de către UBB la prețul de 47.600 mii lei, TVA inclus, preț ce se va achita în două tranșe, prima tranșă de 18.520 mii lei se va achita vânzătorului în vederea stingerii celor două drepturi de ipotecă, în valoare de 16.944.000 lei, respectiv 3.800.000 lei, care grevează imobilul. 

Conform Notei de fundamentare, refuncţionalizarea clădirii din hotel în clădire pentru activităţi didactice este posibilă fără să fie necesare intervenţii structurale.

Redăm H.G. nr. 714/2021 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în vederea amenajării unor spaţii pentru activităţi didactice şi administrative destinate Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 2 iulie 2021.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în vederea amenajării unor spaţii pentru activităţi didactice şi administrative destinate Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

ART. 2
Finanţarea categoriei de investiţii prevăzute la art. 1 este asigurată de către Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca din venituri proprii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie de către Ministerul Educaţiei, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

ART. 3
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca răspunde de modul de utilizare a sumelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare

Bucureşti, 30 iunie 2021.
Nr. 714.

ANEXĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în vederea amenajării unor spaţii pentru activităţi didactice şi administrative destinate Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

1. Informaţii generale
1.1. Denumirea categoriei de investiţii: achiziţie imobil în vederea amenajării unor spaţii pentru activităţi didactice şi administrative destinate Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1.2. Ordonator principal de credite: Ministerul Educaţiei
1.3. Beneficiarul investiţiei: Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1.4. Achizitor: Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Necesitatea şi oportunitatea efectuării achiziţiei
2.1. Prezentare
a) Beneficiarul investiţiei
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice, după cum urmează: o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare, o cultură a dezvoltării personale şi morale, o cultură a învăţării permanente şi inovatoare, o cultură a atitudinii proactive, multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional, o cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti, o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate. Facultăţile din cadrul universităţii sunt organizate în şcoli academice/şcoli de ştiinţă, fiecare şcoală fiind coordonată de un consiliu al decanilor facultăţilor/programelor (sau al reprezentanţilor acestora).

b) Deficienţe ale situaţiei actuale
Facultatea de Drept este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu rezultate constant bune la inserţia absolvenţilor în piaţa muncii. De asemenea, activitatea de cercetare a corpului academic este recunoscută la nivel naţional şi internaţional.
Facultatea de Drept nu dispune de un amfiteatru care să permită desfăşurarea activităţilor de predare pentru studenţii de anul I, cursurile desfăşurându-se în sediul Facultăţii de Chimie, situat într-o altă locaţie. În plus, spaţiul alocat bibliotecii este insuficient şi impropriu din cauza umidităţii ridicate care favorizează deteriorarea lucrărilor, iar cadrele didactice şi doctoranzii nu au la dispoziţie spaţii adecvate care să le permită desfăşurarea activităţii în condiţii optime. În ultimii ani au fost întocmite diferite proiecte în vederea extinderii corpului de clădire în care îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Drept, însă restricţiile urbanistice şi cele de siguranţă la incendii au făcut imposibilă aprobarea, de către instituţiile abilitate, unui proiect care să răspundă nevoilor reale de extindere ale facultăţii cu cel puţin un amfiteatru de dimensiuni mari şi un spaţiu adecvat pentru bibliotecă.

2.2. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea achiziţiei imobilului
În vederea asigurării unor spaţii adecvate care să asigure funcţionarea optimă a activităţii Facultăţii de Drept, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a identificat imobilul situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înscris în Cartea funciară nr. 261566 Cluj-Napoca, aflat în proprietatea Hold Invest – S.R.L., denumit Hotel Opera Plaza, compus din teren în suprafaţă de 2.388 mp şi un corp de clădire cu suprafaţa construită de 1.743 mp şi suprafaţa desfăşurată de 7.447,64 mp.

Imobilul, situat în centrul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, în proximitatea căilor de comunicaţie, zonă în care sunt amplasate mai multe unităţi de învăţământ, racordat la utilităţi (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale), a fost edificat în două etape, în perioada 2004 – 2007, după cum urmează: etapa I – corp IA, corp IB, corp II parţial-subsol, cu regimul de înălţime S + P + 6E şi suprafaţa desfăşurată de 4.819,10 mp şi etapa/faza II – regim de înălţime S + P + 5E, suprafaţa desfăşurată de 2.628,54 mp.

La solicitarea Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, domnul Petru Rus, expert tehnic autorizat, a expertizat tehnic clădirea Hotelului Opera Plaza, situată în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, Cluj Napoca, şi a încadrat-o în clasa de risc seismic III, ce cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală.

De asemenea, din raportul de evaluare, întocmit de domnul Alexandru Gliga, expert evaluator autorizat, a reieşit valoarea de piaţă a imobilului de 8.900.000 euro, respectiv 43.369.700 lei, fără TVA.
2.3. Finanţarea proiectului

Finanţarea achiziţiei se realizează din veniturile proprii ale Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Valoarea de achiziţie a imobilului este de 40.000 mii lei, fără TVA, respectiv 47.600 mii lei, TVA inclus.

Societatea Comercială Hold Invest – S.R.L., prin domnul Buzoianu Călin, în calitate de administrator, a comunicat Universităţii oferta de vânzare a imobilului “Hotel Opera Plaza” la preţul de 43.700 mii lei, plus TVA, iar Universitatea a transmis către Hold Invest – S.R.L. Propunerea financiară iniţială nr. 551/2021 pentru achiziţionarea imobilului la preţul de 36.864.245 lei, preţ care nu include eventualele taxe prevăzute de legislaţia fiscală. În vederea stabilirii preţului la care va fi achiziţionat imobilul au avut loc două runde de negocieri între reprezentanţii părţilor, în data de 22.01.2021, respectiv în data de 19.02.2021, Hold Invest – S.R.L. a transmis Universităţii acordul şi oferta de vânzare a imobilului la preţul de 40.000 mii lei, plus TVA, aşa cum rezultă din Raportul nr. 2.614/2021, întocmit de către comisia de negociere numită prin decizia rectorului. În cursul negocierilor s-a ajuns la suma de tranzacţionare de 40.000 mii lei, la care se adaugă TVA.

Prin Hotărârea nr. 2.250/2021, Consiliul de administraţie al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, reunit în şedinţa din data de 8.03.2021, a validat rezultatul negocierilor dintre reprezentanţii Universităţii şi cei ai Hold Invest – S.R.L. privind achiziţionarea imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi a avizat achiziţionarea acestuia la preţul de 40.000 mii lei, plus TVA, preţ care este mai mic decât valoarea de piaţă a imobilului, stabilită prin raportul de evaluare.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 31/2021, Senatul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, întrunit în şedinţa online din data de 15.03.2021, a validat rezultatul negocierilor şi a aprobat achiziţionarea imobilului.

Necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului aparţin Universităţii, toate operaţiunile aferente achiziţionării imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata aferentă, se implementează în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, pe răspunderea exclusivă a ordonatorului de credite al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, aşa cum rezultă din declaraţia pe propria răspundere a domnului Daniel David, rector al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar Ministerul Educaţiei avizează doar din punctul de vedere al nevoii realizării unor investiţii în vederea dezvoltării bazei materiale, potrivit fundamentării Universităţii.

2.4. Factori de risc
Ţinând cont de faptul că asupra imobilului este notată o interdicţie de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare şi sunt intabulate două drepturi de ipotecă, în valoare de 16.944.000 lei, respectiv 3.800.000 lei şi celelalte obligaţii de plată aferente creditelor în favoarea CEC Bank – S.A., Contractul de vânzare-cumpărare dintre Hold Invest – S.R.L. şi Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca va face referire, în mod expres, la achitarea preţului vânzării în două tranşe, convenite de comun acord de părţi, după cum urmează: valoarea estimată a primei tranşe este de 18.520 mii lei, astfel încât să ofere posibilitatea vânzătorului să achite preţul ipotecilor în termenul de 1 zi lucrătoare de la data încasării acesteia, aşa cum este menţionat în declaraţia domnului Buzoianu Cătălin, administrator unic al Hold Invest – S.R.L., autentificată cu nr. 915/2021 de către doamna Lupea Mariana, notar public, iar restul, până la valoarea totală a tranzacţiei de 47.600 mii lei, TVA inclus, va fi achitat în a doua tranşă, astfel că Universitatea, în cazul în care vânzătorul nu îşi respectă cele asumate prin declaraţia sus-menţionată, va avea posibilitatea restituirii integrale a sumei aferente celor două credite bancare şi implicit radierea interdicţiilor şi a ipotecilor din suma alocată tranşei a doua, procedura de achitare a preţului imobilului fiind prezentată în Adresa Universităţii Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca nr. 4.699/2021.

În Adresa nr. CJ B 3.488/2021, CEC Bank – S.A. menţionează că aprobă solicitarea Hold Invest – S.R.L. de înstrăinare a imobilelor situate în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în următoarele condiţii:
“- În contractul de vânzare-cumpărare încheiat se va preciza că imobilele sunt grevate de sarcini în favoarea CEC Bank – S.A., iar transmiterea dreptului de proprietate către noul proprietar se face cu acordul acestuia de a garanta în continuare creanţa Băncii până la rambursarea integrală a creanţei, iar actul de vânzare-cumpărare se intabulează în CF şi în acest fel se realizează prin acelaşi act juridic atât vânzarea, cât şi preluarea ipotecii şi a interdicţiilor constituite în favoarea CEC Bank – S.A.
– Se vor prezenta Băncii, în copie, încheierea de intabulare a dreptului de proprietate, precum şi extras de carte funciară pentru informare privind imobilul astfel dobândit, din care să rezulte transmiterea dreptului de proprietate către noul proprietar şi menţinerea ipotecii şi a interdicţiilor constituite în favoarea CEC Bank – S.A.
– Preţul va fi utilizat pentru lichidarea creanţei pe care împrumutatul o are faţă de bancă şi care a fost garantată de imobil şi numai ulterior Banca va elibera decizia în formă autentică pentru radierea sarcinilor de prim rang ce grevează imobilele.”

Prin Declaraţia autentificată cu nr. 915/2021 de către doamna Lupea Mariana, notar public, domnul Buzoianu Cătălin, administrator unic al Hold Invest – S.R.L., se angajează ca pe lângă stingerea întregii valori a creditului rămasă de achitat şi a celorlalte obligaţii aferente la data plăţii, în termen de 1 zi lucrătoare de la încasarea, în contul deschis la Trezoreria Cluj cu IBAN RO86TREZ2165069XXX007285, a primei rate a preţului contractual, să obţină resursele necesare stingerii şi radierii ipotecii, în situaţia în care prima rată a preţului contractual nu va acoperi integral valoarea rămasă de achitat către creditorul ipotecar, precum alte costuri necesare în vederea radierii ipotecii şi să înainteze notarului public care va autentifica contractul de vânzare-cumpărare documentele necesare, de îndată ce creditoarea CEC Bank – S.A. le va elibera, în vederea radierii ipotecilor din registrele de carte funciară.
În plus, Universitatea consideră că, prin reprezentanţii ei, a întreprins toate demersurile în vederea protejării şi asigurării eliminării tuturor riscurilor ce ar putea apărea în realizarea procedurii de achiziţionare a imobilului situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, aşa cum rezultă din Adresa Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca nr. 4.699/2021.

3. Informaţii privind regimul juridic
Imobilul situat în strada G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 261566 Cluj-Napoca, aflat în proprietatea Hold Invest – S.R.L., este compus din teren în suprafaţă de 2.388 mp şi un corp de clădire cu suprafaţa construită de 1.743 mp şi suprafaţa desfăşurată de 7.447,64 mp.

4. Particularităţi ale imobilului ce se doreşte a fi achiziţionat
4.1. Descrierea succintă:
Imobilul este compus din teren în suprafaţă de 2.388 mp şi un corp de clădire, complex hotelier, cu suprafaţa construită de 1.743 mp şi suprafaţa desfăşurată de 7.447,64 mp, edificat în două etape, în perioada 2004 – 2007, după cum urmează: etapa I – corp IA, corp IB, corp II parţial-subsol, cu regimul de înălţime S + P + 6E şi suprafaţa desfăşurată de 4.819,10 mp şi etapa/faza II – regim de înălţime S + P + 5E, suprafaţa desfăşurată de 2.628,54 mp.
4.2. Relaţiile cu zonele învecinate:
Imobilul este situat în centrul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, în proximitatea căilor de comunicaţie, zonă în care sunt amplasate mai multe unităţi de învăţământ.
4.3. Nivelul de echipare tehnico-edilitară a imobilului:
Din expertiza tehnică a imobilului situat în str. G-ral Traian Moşoiu nr. 10 – 12, Cluj-Napoca, întocmită de domnul Petru Rus, expert tehnic autorizat, rezultă faptul că refuncţionalizarea clădirii din hotel în clădire pentru activităţi didactice este posibilă fără să fie necesare intervenţii structurale. De asemenea, din raportul de evaluare, întocmit de domnul Alexandru Gliga, expert evaluator, rezultă că imobilul este racordat la utilităţi (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale) şi este înscris în clasa de risc seismic III.

—————

Comments

comentarii

Mulți dintre copiii din mediul rural nu au ieșit niciodată din satul lor, potrivit unui studiu realizat de World Vision România.... Citește mai mult
Un centru de îngrijiri animale a preluat recent o pisică pe nume Max, abandonată de stăpânii săi după șapte ani. Motivul abandonului este surprinzător și a stârnit indignarea iubitorilor de animale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns