fbpx

Modificările Codului muncii. Noi competențe date avocaților

Noi competențe date avocaților – aceștia pot activa ca și consultanți externi specializați în legislaţia muncii.

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020, aduce modificări importante  în privința soluționării conflictelor individuale de muncă dar și cu privire la activitatea de resurse umane și salarizare.

Angajații și anagajatorii vor avea dreptul  ca la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă să fie asistați de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii, anagajații putând opta și la asistarea de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni.

Legea obligă anagajatorii care au externalizat serviciile  specializate în resurse umane şi salarizare să apeleze la un expert în legislaţia muncii care va coordona aceste servicii.

Organizarea  activității de resurse umane şi salarizare  de către angajatori poate fi făcută în oricare dintre următoarele moduri:

– prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice;

– prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;

– prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare ce vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii.

Legea garantează accesul neîngrădit la justiţie și menționează că, în cazul unui conflict individual de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia.

Regulamentul intern întocmit de către angajator  trebuie să cuprindă  și dispoziții referitoare la procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.

Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern, împuterniciţi pentru efectuarea cercetării disciplinare, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Se prevede posibilitatea introducerii clauzei obligativității concilierii ca procedură unică și definitivă de soluționare  pe cale amiabilă a oricărui conflict de muncă ivit, clauza referitoare la procedura concilierii putând fi introdusă în contractul individual de muncă atât cu ocazia încheierii acestuia, dar și pe parcursul executării sale. Clauza de recurgere la procedura concilierii, în mod obligatoriu în soluționarea conflictelor individuale de muncă, trebuie să fie acceptată de către ambele părți.

Art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede că, ,,conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal.” Așadar, acordul părților cu privire la introducerea în contractul individual de muncă a clauzei prin care stabilește că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii reprezintă o derogare de la legea anterior amintită, părților dându-li-se posibilitatea de a solutiona, pe cale amiabilă, orice conflict individual de muncă, fără a mai fi necesară intervenția instanței de judecată.

Concilierea este definită de noua lege ca fiind modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Dacă anterior prezentei legi, procedura de soluționare a conflictelor de muncă era stabilită prin  Legea dialogului social nr. 62/2011 care conţine în Titlul VIII, capitolele I–IV, art. 154–180, prevederi ce reglementează conflictele colective de muncă, conform noilor prevederi, concilierea ca și modalitate de soluționre a conflictelor individuale de muncă, se va desfășura astfel:

În primul rând, atât angajatul, cât și angajatorul vor avea  dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă.

Consultantul extern ales va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.

În cel mult 5 zile de la primirea invitației de către cealaltă parte, consultantul extern trebuie să deschidă procedura concilierii.

Pe toată durata concilierii, termenele de contestare a conflictelor de muncă vor fi suspendate.

Ce va avea de făcut consultantul extern după ce dezbaterile părților se încheie:

  • Dacă se ajunge la o soluţie (integrală sau partială), va redacta un acord (proces verbal) care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului (totală sau partial). Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta;
  • Dacă nu se ajunge la o înțelegere va întocmi un proces-verbal semnat de către părţi şi de către consultantul extern, în care va constata eșuarea concilierii;
  • Dacă partea invitată la conciliere nu se prezintă la data stabilită va încheia un proces verbal semnat de el și partea prezentă, în care va consemna motivul de închidere a procedurii concilierii reprezentat de lipsa părții adverse.

Cine poate fi consultant extern specializat în legislaţia muncii :

  • avocații;
  • experții în legislaţia muncii și
  • mediatorii specializați în legislaţia muncii.

Aceștia vor avea un rol activ, fiind obligați să stăruie ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului și vor respecta drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă.

Onorariul consultantului extern se stabilește prin înțelegerea părților și va fi suportat de către acestea.

Concluzii:

De remarcat că acordul încheiat ca urmare a procedurii concilierii nu trebuie validat de către instanța de judecată, ci va produce efecte prin simpla semnare.

Totodată, avocaților nu li se impune condiția de a fi specializați în legislația muncii, prin urmare, pot fi consultanți externi, toți avocații, definitivi sau stagiari, spre deosebire de mediatori, cărora li se impune condiția de a fi specializați în legislația muncii.

Experții în legislaţia muncii (cod COR 242220) sunt persoane care au absolvit un program de specializare pentru ocupaţia de Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 180 ore, cu mențiunea că la programul de specializare pot participa cei studii superioare de  drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent, sau cei care au studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică/științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent cu o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă /evidența muncii.

Locul consultantului extern poate fi luat, în cazul angajatului implicat în conflictul de muncă și de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, opțiunea fiind a angajatului.

Nu este prevăzut în noua lege dacă acordul/procesul verbal) care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului este sau nu titlu executoriu.

O altă omisiune ar fi și aceea cu privire la soluția pusă la dispoziția părților în situația în care una dintre părți nu își respectă obligațiile cuprinse în acord.

De asemenea, nu este prevăzut care este sancțiunea care va interveni în situația în care termenul de 5 zile de le primirea invitației nu este respectat.

Autor: Av. Adina Lincă

Atașăm textul integral al Legii-nr-213/2020-modif-codul-muncii

Comments

comentarii

Lasă un răspuns