Kruk a solicitat ”stăruirea în continuarea executării silite” după ce banca a cerut încetarea executării!

CEC Bank a solicitat unui executor judecătoresc din Cluj să înceteze executarea silită unui datornic, iar după ce executorul a încheiat procesul-verbal ce încetare, recupratorul de creanțe Kruk a cerut aceluiași executor ”stăruirea în continuarea executării silite”, cerere interpretată ad litteram de acesta și pusă în practică. Noroc pentru persoana vizată că există contestație la executare, care a fost admisă la Tribunalul Specializat Cluj.

Tribunalul Specializat a schimbat sentința dată de prima instanță, Judecătoria Turda, care respinsese contestația la executare.

DECIZIA CIVILĂ NR. 444/A/2015 de la Tribunalul Specializat Cluj

S-a luat spre examinare apelul declarat de apelanta M. L împotriva sentinței civile nr. 1138/19.06.2014 pronunțate de Judecătoria Turda, în contradictoriu cu intimata Secapital SARL prin Kruk Romania SRL, cauza având ca obiect contestație la executare. (…)

T R I B U N A L U L,

Deliberând, reține că prin sentința civilă nr.  1138/19.06.2014 pronunțată de Judecătoria Turda în dosarul nr. ….. a fost respinsă  exceptia insuficientei timbrari a actiunii, invocata de catre intimata, ca neintemeiata, a fost respinsă cererea formulata de contestatoarea, M L  în contradictoriu cu intimata Secapital SARL și a fost admisă cererea BEJ Matiș Camelia Luminița, cu sediul in Dej.

Pentru a dispune în acest sens, prima instanță a reținut că exceptia insuficientei timbrari a actiunii, invocata de catre intimata, este neintemeiata, raportat la disp. art. 10 alin. 2 din OUG nr. 80/2013 si la valoarea debitului urmarit contestat incuantum de 6.786,21 lei, taxa judiciara de timbru in cuantum de 444, 31 lei fiind achitata dupa cum rezulta din chitanta de la fila 6 dosar.

In ceea ce priveste cererea BEJ Matiș Camelia Luminița, de plata a sumai de 50 lei, reprezentand contravaloarea copiilor efectuate dupa dosarul de executare, respectiv de 1 leu/fila, instanta urmeaza sa admita aceasta cerere si sa oblige contestatoarea sa plateasca BEJ Matiș Camelia Luminița, suma de 50 lei, reprezentand contravaloarea copiilor efectuate dupa dosarul de executare.

În fapt, s-a reținut că la data de 30.09.2013 a fost emisă de către BEJ Matiș Camelia Luminița, instiintarea către contestatoarea M. L prin care acesteia i s-a adus la cunostinta faptul ca s-a inceput urmarirea silita impotriva sa, in baza titlului executoriu constand in Contractul de credit nr. RQxxxxxxxxxxxx90 din data de 26.06.2008, si ca s-a procedat la infiintarea popririi conturilor sale la tertul poprit Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola pentru urmarirea sumei de 72.554,54 lei.

Prin Procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 30.09.2013 intocmit de catre BEJ M. C. L. s-a stabilit urmatoarele cheltuieli de executare silita: 10 lei taxe si 6.786,21 lei onorariu executor judecatoresc.

Raportat la susținerile contestatoarei, s-a reținut că motivele de nulitate invocate impotriva Procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 30.09.2013 intocmit de catre BEJ M. C. L constau, în esență, în aceea că onorariul executorului judecatoresc este dublu perceput de catre executorul judecatoresc, respectiv atat in dosarul nr. 134/2012, cat si in dosarul nr. 739/2013.

In speta, instanta a constatat ca in dosarul nr. 134/2012 al BEJ M. C. L deschis la cererea creditoarei CEC Bank SA, in care a fost intocmit Procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silita nr. 1/28.02.2012, invocat de catre contestatoare, nemaifiind continuata procedura executarii silite, contestatoarea nu a achitat nici macar partial onorariul executorului judecatoresc. S-a reținut că numai in ipoteza in care contestaotarei i s-ar imputa suma de bani stabilita cu titlu de cheltuieli de executare prin Procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silita nr. 1/28.02.2012 intocmit in dosarul executional nr. 134/2012 al BEJ M. C. L, contestatoarea ar fi indreptatita sa sustina ca onorariul executorului judecatoresc a fost dublu perceput.

Pentru aceste motive,  s-a concluzionat că nu există motive care să atragă nulitatea Procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 30.09.2013 intocmit de catre BEJ M. C. L in dosarul executional nr. 729/2013, fiind respinsă cererea contestatoarei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel contestatoarea M. L., solicitând schimbarea sentinței apelate în sensul admiterii cererii cu consecința anulării procesului verbal de cheltuieli întocmit în dosarul execuțional nr. 729/2013 al BEJ M. C. L, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivele de apel s-a arătata că la data de 28.02.2012 s-a dispus de către BEJ M. C. L, în dosarul executional 134/2012, poprirea salariului său pentru suma de 62.948,61 lei din care suma de 6.420,47 onorar executor judecătoresc, titlul executoriu fiind contractul de credit RQ….xx90/02.06-2008, creditor fiind CEC Bank SA.

La data de 05.06.2013, CEC Bank SA a cesionat creanța avuta impotriva sa către Secapital S.a.R.L. – creanța provenita din sau in legătura contractul de credit RQ…90/02.06.2008, astfel cum este specificat la alin. 3 din notificare cesiune de creanța nr …/14.06.2013.

Potrivit art. 1568 Cod civil “(1) Cesiunea de creanță transferă cesionarului: a) toate drepturile pe care cedentul ie are îh legătură cu creanța cedată; b) drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate.”, astfel ca executorul judecătoresc avea obligația sa continue aceasta executare silita.

Executorul judecătoresc deschide un nou dosar de executare silita, respectiv dosarul nr. 729/2013 al BEJ M. C. L si procedează la emiterea unul nou proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, respectiv pentru suma de xxxxx,33 lei conform aceluiași titlu executoriu și suma de 6796,21 lei onorariu executor.

Astfel, după o poprire a salariului timp de 18 luni de zile, respectiv din martie 2012 și  până în august 2013, debitul, conform titlului executoriu reprezentat de contractul de credit a crescut de la suma de 55.741,03 lei (28.02.2012) la suma de 65.758,33 lei (28.09.2012), deși în această perioadă a achitat suma de 7.444 lei.

În această situație este evident că la distribuirea sumelor recuperate de la debitoare s-a avut în vedere doar onorariul executorului judecătoresc, astfel că în mod nelegal prima instanță a apreciat ca nu a fost achitat nici măcar onorariul executorului

Prin întâmpinarea depusă, intimata Secapital S.a.R.L.  a solicitat respingerea apelului ca fiind nefondat. A arătat intimata că C.E.C. Bank, in calitate de cedent, si Secapital S.a.R.L., in calitate de cesionar, au încheiat in data de 05.06.2013 contractul de cesiune de creanțe prin care cedentul a cedat cesionarului un portofoliu de creanțe neperformante, intre care se regăsește si cea rezultata din contractul de credit nr. RQ…..90 din data de 26.06.2008, incheiat intre C.E.C. Bank si M. L, in calitate de debitor, debitorul fiind notificat in acest sens după cum si precizează. La momentul cesiunii, pe rolul BBEJ M. C. L era deschis dosarul nr. 134/2012, la cererea CEC Bank SA in baza titlului executoriu contractul de credit nr. RQ…..90 din data de 26.06.2008, încheiat intre C.E.C. Bank si M L.

Ulterior, urmare a cesiunii creanței, rezultata din contractul de credit nr. RQ…..90 din data de 26.06.2008, a fost deschis dosarul de executare nr. 739/2013 la cererea Secapital S.a.R.L., in calitate de creditor, prin reprezentant legal prin KRUK ROMÂNIA SRL (fosta Kruk International) împuternicita pentru a executa toate procedurile de colectare in vederea recuperării debitelor cesionate, astfel nemaifiind continuata executarea in dosarul anterior deschis la cererea CEC Bank SA. Referitor la motivele invocate de apelantul-debitor M L prin apelul formulat, intimata a arătata că sunt nelegale si neîntemeiate deoarece  executarea silita in baza titlului executoriu contractul de credit RQ….90/26.06.2008, cesionat in favoarea Secapital S.a.R.L. prin reprezentant KRUK România SRL, are loc numai in cadrul dosarului de executare nr. 729/2013 BEJ M. C. L, fiind singura executare silita activa.

Cererea de executare silita a fost formulata de către creditoare Secapital S.A.R.L prin reprezentant KRUK România SRL. In ceea ce privește motivele de nulitate invocate împotriva procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 30.09.2013, s-a arătata că în mod corect a reținut instanța că nu a fost achitat nici măcar parțial onorariul executorului judecătoresc.

Pentru toate aceste motive s-a solicitat respingerea apelului.

Analizând apelul declarat de apelanta M. L. prin prisma dispozițiilor legale incidente și a probațiunii administrate, tribunalul reține următoarele:

Apelanta contestatoare M. L. a încheiat la data de 26.06.2008 cu societatea CEC BANK S.A.  contractul de credit nr. RQ….90/26.06.2008, apelanta împrumutând suma de 51.500 lei pe o perioadă de 10 ani. În timp, cele două părți contractante au încheiat mai multe acte adiționale la acest contract (f. 61-81 dosarul Judecătoriei). Dat fiind faptul că apelanta nu și-a onorat obligațiile de restituire lunară a ratelor, banca a declarat scadența anticipată a creditului și, la data de 03.02.2012, s-a adresat BEJ Matiș Camelia Luminiția, solicitând executarea silită împotriva apelantei M. L în vederea recuperării sumei de 55.926,48 lei (f. 94 dosarul instanței de apel). Cererea de executare a fost înregistrată de executorul judecătoresc anterior menționat sub  nr. 134/2012., fiind demarate formalitățile de executare silită. Astfel, executorul judecătoresc a solicitat încuviințarea executării silite (f. 85-88), fiind întocmit procesul verbal de cheltuieli, iar apoi fiind întocmite și alte acte de executare, inclusiv poprirea veniturilor debitoarei contestatoare.

La data de 17.06.2013 banca urmăritoare a trimis executorului judecătoresc o cerere prin care arăta că și-a schimbat strategia de recuperare a creanțelor neperformante și a procedat la cedarea unei părți din portofoliul propriu către societăți specializate de recuperare a creanțelor și că în această modalitate a înțeles să procedeze și în cazul apelantei debitoare M. L, cesionând creanța deținută față de aceasta către  Secapital S.a.R.L. prin societatea KRUK ROMANIA SRL

La aceeași dată CEC BANK S.A. a solicitat BEJ M. C. L încetarea executării silite declanșate împotriva apelantei contestatoare (f. 44). La data de 14.08.2013 executorul judecătoresc a încheiat procesul verbal de încetare a executării silite, menționând faptul că titlu executor urmează să fie restituit creditorului urmăritor CEC BANK S.A.

La data de 30.09.2013, adică după încetarea executării silite demarate la cererea creditoarei urmăritoare CEC BANK S.A., BEJ M. C. L. a înregistrat sub nr. 729/2013 o cerere formulată de societatea KRUK ROMANIA SRL în calitate de mandatar al Secapital S.a.R.L. prin care se solicita stăruirea în continuarea executării silite declanșate împotriva debitoarei M. L. . Această cerere a fost interpretată ad litteram  de către executorul judecătoresc, fiind astfel constituit dosarul execuțional nr. 729/2013 și, fără a se solicita încuviințarea executării silite, a fost demarată procedura execuțională împotriva apelantei, fiind întocmite noi acte de executare printre care și procesul verbal de cheltuieli .

Contrar celor reținute de către prima instanță, tribunalul observă că sunt fondate susținerile contestatoarei în sensul că cererea de executare silită ce face obiectul dosarului execuțional  nr. 729/2013 este o cerere nouă, care nu putea fi interpretată ca si cerere de continuare a executării silite atâta timp cât, la data la care a fost formulată, executorul judecătoresc restituise titlul executoriu (contractul de credit nr. RQ…..90/26.06.2008) băncii urmăritoare, fiind încetată executarea silită.

Prin urmare, cum cererea a fost formulată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, executorul judecătoresc avea obligația de a proceda conform dispozițiilor art. 665 NCPC, respectiv să solicite încuviințarea executării silite, iar apoi să înștiințeze debitorul, respectiv să emită somația și să procedeze la întocmirea procesului verbal de cheltuieli.

Tribunalul reține că nu a avut loc o transmitere a calității de creditor așa cum prevede art. 644 alin. 2 NCPC, întrucât, așa cum s-a menționat în cele ce preced, cererea a fost adresată executorului după data încetării executării silite. Or, dispozițiile legale menționate impun ca această transmitere să aibă loc ,,în cursul executării silite”.

Cum nu au fost respectate aceste dispoziții legale, însuși BEJ M. C. L răspunzând instanței de apel că nu s-a solicitat încuviințarea executării silite, procesul verbal de cheltuieli este lovit de nulitate absolută, astfel că apelul declarat de contestatoarea intimată este fondat.

Apoi, reține instanța de apel că deși apelanta contestatoare nu a fost tocmai explicită în motivarea contestației, a arătata primei instanțe că cererea nu a fost formulată de către bancă și nici de către intimata Secapital S.a.R.L., fiind formulată de societatea KRUK ROMANIA SRL.  Or, prima instanță nu a lămurit acest aspect, deși a reținut că s-a contestat calitatea de creditor urmăritor a intimatei Secapital S.a.R.L.

Analizând aceste susțineri ale apelantei contestatoare, așa cum prevăd dispozițiile art. 478 NCPC, tribunalul reține că cererea de executare înregistrată la data de 30.09.2013 de către BEJ M. C. L. sub nr. 729/2013 a fost formulată de societatea KRUK ROMANIA SRL  în calitate de mandatar al Secapital S.a.R.L., astfel că sunt nefondate susținerile acesteia în sensul că nu are calitatea de creditor.

Însă, având în vedere tocmai dispozițiile legale invocate de către apelantă, respectiv art. 1568 C.civ., tribunalul reține că cesiunea de creanță invocată de intimată transferă societății Secapital S.a.R.L., în calitate de cesionară a creanței care decurge din titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. RQ……..90/26.06.2008, toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată, însă nu transferă și titlu executoriu.

Prin urmare, în condițiile în care calitatea de creditor a fost transmisă după data încetării executării silite demarate de  CEC BANK S.A, respectiv după închiderea dosarului excuțional nr. 134/2012,  dat fiind faptul că cesiunea de creanță nu constituie titlu executoriu, executarea silită fiind demarată cu încălcarea dispozițiilor art. art. 632 NCPC, tribunalul reține că și procesul verbal de cheltuieli contestat de apelantă este lovit de nulitate absolută, astfel că și din această perspectivă criticile apelantei sunt întemeiate.

În fine, reține instanța de apel că în intimata ar fi putut continua executarea silită demarată de CEC BANK S.A. în ipoteza în care cererea ,,de stăruință” ar fi fost înregistrată înainte de închiderea dosarului execuțional nr. 134/2012, respectiv înainte de restituirea titlului executoriu, însă și în această situație executorul judecătoresc nu ar fi putut să emită un nou proces verbal de cheltuieli, creditorul care a preluat creanța prin cesiune, respectiv intimata Secapital S.a.R.L. având doar dreptul că continue executarea silită demarată la cererea autoarei sale, respectiv a băncii cedente.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 2 NCPC, tribunalul va admite apelul declarat de apelanta M. L. împotriva sentinței civile nr.  1138/19.06.2014 pronunțată de Judecătoria Turda în dosarul nr….. pe care o va schimba în parte în sensul că, în baza art. 711, art. 712 și art. 665  NCPC, va admite contestația la executare precizată formulată de către contestatoarea M.L în contradictoriu cu intimata societatea Secapital S.a.R.L. prin societatea KRUK ROMANIA SRL și în consecință va anula Procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 30.09.2013 întocmite de către BEJ M. C. L. în dosarul execuțional nr. 729/2013.

Reținând culpa procesuală a intimatei, în baza art. 453 NCPc, va obliga intimata societatea Secapital S.a.R.L. să-i plătească contestatoarei  M. L suma de 1.750 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță, cheltuieli constând în taxe judiciare și onorariu avocațial, precum și suma de suma de 470 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel  reprezentând, de asemenea, taxa judiciară de timbru și onorariu avocațial .

De asemenea, tribunalul va obliga aceeași intimată să-i plătească BEJ M. C. L. suma de 50 lei reprezentând cheltuieli pentru xerocopiere dosar  execuțional în primă instanță și suma de 72,90 lei reprezentând cheltuieli pentru xerocopiere dosare  execuționale  în al doilea ciclu procesual, respectiv în apel.

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns