fbpx

Hotărâre de obligare a Facebook să dezvăluie identitatea administratorilor de pagină

Doi soți, împotriva cărora s-au proliferat cuvinte denigratoare pe o pagină de facebook, au dat în judecată Facebook solicitând pe lângă dezvăluirea identității utilizatorilor care administrează pagina și daune morale de la Facebook, în temeiul răspunderii civile delictuale.

Cei doi reclamanți (fostă candidată la funcția de primar și soțul acesteia) au apreciat că Facebook era obligată să blocheze astfele de postări, însă instanța din Ploiești și-a însușit apărarea Facebook, în sensul că Facebook nu este obligată să intervină fără o notificare prealabilă.

Redăm din considerentele hotărârii:

,,Prin cererea înregistrată la 22.09.2020, reclamanții David Eugen și David Simona solicită instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

  1. Să se constatate încălcarea dreptului la onoare, demnitate, imagine si viața privată, drepturi nepatrimoniale aparținând reclamanților, prin publicarea articolelor însoțite de fotografii, și, în consecință, caracterul ilicit al faptelor săvârșite de pârâtă;
  2. Să oblige pârâta Facebook Irlanda sa dezvăluie identitatea persoanelor fizice sau juridice care administrează pagina de Facebook “FLOREȘTI PRAHOVA”;
  3. Să oblige pârâta la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând daune morale pentru prejudicierea imaginii reclamanților prin postarea materialelor și publicarea articolelor incriminate, în temeiul răspunderii civile delictuale;
  4. Să oblige pârâta la publicarea pe pagina de facebook a hotărârii pronunțata de instanța de judecată în prezenta cauză, ramasă definitivă, cu respectarea dispozițiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, precum și într-un ziar de circulație internațională și cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta David Simona arată că este candidat la funcția de primar al comunei Florești din județul Prahova, iar reclamantul David Eugen este soțul acesteia.

Arată că pârâta, prin acțiunea si/sau inacțiunea sa a permis publicarea, postarea pe contul de facebook “FLORESTI PRAHOVA” a unor afirmații neadevărate, formulate intr-un limbaj tendențios si jignitor, fiind atins dreptul la demnitate si la propria imagine, prin încălcarea drepturilor prevăzute de dispozițiile legii civile care reglementează respectul vieții private si al demnității persoanei umane si care interzic amestecul in viața privată.

Reclamanta subliniază că pârâta avea obligația de a bloca astfel de postări, care sunt de natură să îi afecteze imaginea, demnitatea și onoarea, mai ales în contextul în care aceste postări au fost publicate în perioada campaniei electorale. Mai apreciază că prin lezarea drepturilor nepatrimoniale i-a fost adus un prejudiciu, motiv pentru care solicită obligarea autorului postărilor la publicarea, pe cheltuiala sa, a hotărârii de condamnare și acordarea unor compensații bănești de natură să le ofere reclamanților o satisfacție subsitutivă.

În probațiune: înscrisuri, proba testimonială, interogatoriu pârâtei.

În drept: art. 1349, art. 1357 și urm. Cod civil, art. 58, art. 70, art. 75, art. 252, art. 253 Cod civil, art. 30 alin 6 din Constituția României, art. 10 din Cedo.

Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 100 lei.

Pârâta a depus întâmpinare prin care solicită respingerea cererii ca neîntemeiată. În motivare arată că reclamanții nu au raportat către Facebook Irlanda conținutul postărilor litigioase în vederea evaluării acestora și că aceasta nu a avut cunoștință de postările mai sus menționate decât după ce i s-a comunicat cererea de chemare în judecată a reclamanților.

Mai adaugă că, ulterior, au procedat la identificarea paginii de facebook “FLORESTI PRAHOVA” și că în urma verificărilor, au eliminat o singură postare care a îndeplinit standardul ,,clar nelegal’’, restul de 10 postări litigioase nefiind altceva decât critici obișnuite la adresa reclamnților, în calitate de politicieni și persoane publice. Arată că Facebook Irlanda nu este obligată să intervină fără o notificare prealabilă.

Pârâta precizează că reclamanții nu au făcut dovada pretențiilor lor și că Facebook Irlanda nu este administratorul paginii “Floresti Prahova”, aceasta fiind creată și administrată de unul sau mai mulți terți care nu sunt numiți în calitate de pârâți în acest proces.

În ceea ce privește capătul de cerere privind divulgarea informațiilor de identificare a persoanelor care administrează pagina de facebook “Floresti Prahova”, pârâta subliniază faptul că reclamanții nu au oferit niciun temei juridic privind acest aspect, însă dacă instanța ar aproba această cerere, este dispusă să furnizeze informații în măsura în care acestea există și se încadrează în sfera de aplicare a BSI ( Informații de Bază despre abonat).

În probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că reclamanții sunt personalități politice, funcționari publici, respectiv fostul primar (reclamantul) și actualul primar (reclamanta) al comunei Florești Prahova.

În timpul campaniei electorale din anul 2020 pe pagina Facebook “Florești Prahova” au apărut imagini și texte (f.1-34 dosar date confidențiale) cu cei doi reclamanți. Aceste postări sunt apreciate de reclamanți ca fiind jignitoare, fiind atins dreptul la demnitate si la propria imagine.

Instanța va respinge capetele 1, 3, 4 din cererea de chemare în judecată ca neîntemeiate pentru următoarele argumente:

În drept, art. 1349 Cod civil dispune Răspunderea delictuală (1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Răspunderea delictuală reprezintă acea formă a răspunderii civile care decurge din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale, constând în obligația celui care a săvârșit-o ori care răspunde pentru cel care a săvârșit-o de a repara prejudiciul cauzat victimei.

Pârâta este furnizor de servicii tip hosting, condițiile de utilizare fiind puse la dispoziția publicului, inclusiv al reclamanților și ei la rândul lor utilizatori ai platformei. Conform condițiilor de utilizare a platformei, pârâta nu creează și nu administrează conținutul de pe paginile utilizatorilor. Pârâta intervine din oficiu sau în urma unei sesizări în funcție de gravitatea conținutului.

În drept, art. 14 din Legea 365/2002 prevede Stocarea permanentă a informației, stocarea-hosting (1) Dacă un serviciu al societății informaționale constă în stocarea informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informația stocată la cererea unui destinatar, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții: a) furnizorul de servicii nu are cunoștință despre faptul că activitatea sau informația stocată este nelegală și, în ceea ce privește acțiunile în daune, nu are cunoștință despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț; b) având cunoștință despre faptul că activitatea sau informația respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea ori informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț, furnizorul de servicii acționează rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care destinatarul acționează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.

Instanța are în vedere că pe de o parte pârâta și-a asumat misiunea și responsabilitatea de a asigura un mediu sigur și de a combate un comportament dăunător (f.53), a precizat în mod expres acțiunile interzise și posibilitatea de a elimina un astfel de conținut (f.55-56), a informat utilizatorii despre posibilitatea acestora de a raporta conținutul sau comportamentele care încalcă drepturile acestora (f.56).

De altfel, pârâta a dedicat un capitol întreg combaterii hărțuiri și intimidări (f.77) fiind interzis printre altele crearea unor pagini dedicate atacării unor persoane, cum ar fi amenințarea cu moartea, înjurături la adresa persoanei, aprecieri despre identitatea religioasă etc.

Astfel sunt interzise amenințările cu moartea, îmbolnăvire gravă, dizabilități, sărbătorirea decesului, afirmații despre o boală cu transmitere sexuală, termeni injuriosi de gen feminin.

În ceea ce privește persoanele adulte, sunt permise acuzații în materie penală, fiind însă posibil ca aceste postări să fie revizuite și șterse (f.80).

Referitor la persoanele publice cum sunt reclamanții sunt permise critici mai dure fiind interzise atacurile grave sau postările în care persoana publică este etichetată în mod direct. Instanța reamintește reclamanților că libertatea de exprimare cu privire la persoanele publice acoperă nu numai informațiile și ideile primite favorabil sau cu indiferență ori considerate inofensive, dar și pe acelea care”ofensează, șochează sau deranjează”. Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței și spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.

Mai departe, se are în vedere că platforma Facebook permite utilizatorilor să creeze Pagini (diferite de pagina personală), condițiile de utilizare regăsindu-se la f. 64 și urm. din dosar. Conform pct. 5 din condiții numele paginii nu trebuie să conțină obscenități sau greșeli gramaticale flagrante (f.66) nefiind însă interzis a utiliza un alt nume decât al persoanei care a creat pagina.

Având în vedere că pe platforma Facebook sunt înregistrați peste 2 miliarde de utilizatori este evident și rezonabil de a solicita utilizatorilor să raporteze conținutul apreciat nelegal.

Instanța constată însă că reclamanții nu au făcut niciun demers în vederea eliminării conținutul apreciat ofensator iar postările la care fac referire reclamanții nu sunt din categoria celor cu privire la care pârâta ar fi trebuit și din oficiu să le elimine.

In concluzie, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile art. 14 din Legea 365/2002, nefiind îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale în persoana pârâtei.

Referitor la capătul 2 din cererea de chemare în judecată instanța apreciază că acesta este întemeiat.

Întrucât reclamanții apreciază că postările (cele evidențiate în acțiune) de pe pagina ”Florești Prahova” le încalcă anumite drepturi este imperios necesar ca pârâta să furnizeze toate informațiile deținute cu privire la autorul postării (informațiile furnizate la înregistrare).

Instanța a analizat dacă sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale față de pârâtă și a constatat lipsa vinovăției prin faptul că nu exista o obligație de a elimina conținutul reclamant în lipsa unei raportări din partea reclamanților.

În lipsa identificării autorului postărilor instanța nu poate analiza pe fond dacă respectivele postări încalcă sau nu drepturile reclamanților (întrucât nu poate analiza dacă sunt îndeplinite toate condițiile răspunderii civile delictuale) și acestora trebuie să li se acorde posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor responsabile, în caz contrar li s-ar îngrădi în mod nejustificat liberul acces la justiție.

Pentru aceste motive, instanța va admite în parte cererea de chemare în judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanții David Simona și David Eugen (….), în contradictoriu cu pârâtul Facebook Irlanda cu sediul în Dublin 2, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Irlanda și cu sediul procesual ales în București, (…), Sector 1 și în consecință:

Obliga pârâta să transmită reclamanților Informațiile de bază despre abonat (BSI) pentru contul ”Floresti Prahova”.

Respinge in rest cererea ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare ce urmează a fi depus la Judecătoria Ploiești.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 396 alin. 2 C.pr.civ. azi, 11.03.2021.”

Comments

comentarii

Şapte din zece români (69%) consideră că statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii României, procentul situându-se în media UE, relevă cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European.... Citește mai mult
Tot mai mult părinți au refuzat să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, în ultimii 15 ani, atât la nivel național, cât și în județul Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!