fbpx

Documentația de atribuire a contractului de dezinsecție în Cluj-Napoca, pericol public

Documentația de atribuire a contractului de dezinsecție în Cluj-Napoca este pericol public. Printr-o decizie recentă, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a obligat Primăria să corecteze o parte din ea, de exemplu numărul de tratamente contra țânțarilor. Dar o cerință absurdă privind numărul de utilaje necesare a fost menținută.

Firma care s-a ocupat până acum de dezinsecție în Cluj-Napoca, Coral Impex, a depus, în 2 noiembrie 2018, contestație la CNSC împotriva documentației de atribuire elaborate de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă în procedura licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Cluj-Napoca”. Contractul este estimat la circa 72 de milioane lei.

Firma favorizată de caietul de sarcini s-a dat de gol prin faptul că a cerut CNSC să respingă contestația celor de la Coral. Prin adresa din 29 noiembrie 2018, SC DD Chim SRL din Deva, prin administratorul Vereş Csaba, a înaintat Consiliului o cerere de intervenție voluntară accesorie, solicitând respingerea contestației formulate de Coral Impex SRL. Cele două firme s-au mai contrat și în alte orașe din țară.

Prin Decizia nr. 3167 din 21 decembrie 2018, CNSC a decis:

”Respinge excepția invocată de contestatoarea CORAL IMPEX SRL vizând pretinsa inadmisibilitate a cererii de intervenție formulată de SC DD CHIM SRL, ca fiind neîntemeiată.

Admite, în parte, contestația CORAL IMPEX SRL, respectiv:

– modul de exprimare a cerințelor aferente subfactorilor de evaluare de la pct. II.2.5 din fișa de date a achiziției;
– cerința de la pct. 9.6.4 din același caiet de sarcini, privind Mijloc de transport adecvat pentru transportul cadavrelor de rozătoare colectate, în vederea incinerării;
– cererea vizând perioada de valabilitate a garanției de participare de la pct. III.1.6.a) din fișa de date a achiziție și a ofertelor de la pct. IV.2.6 din fișa de date;

– remedierea unor clauze de la art. 9 din modelul de contract, conform dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) și alin.(2) din Legea nr.
72/2013;

– modificarea/renunțarea la unele prevederi de la art. 21 alin. (8) pct.1 din modelul de contract;
– eliminarea alineatelor (4) și respectiv (5) de la art. 17 din modelul de contract;
– la punctul 4.2.8, din caietul de sarcini, să se solicite Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente;
– la anexa 2 la formularul 6 „centralizator valoare contract”, modificarea cerinței din coloana trei „se va prelua suma de la Pct G din anexa 1 la Formularul de ofertă”.

Obligă autoritatea contractantă să completeze/remedieze documentația de atribuire, în sensul precizat mai sus, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei, prin publicarea în SEAP a unei Erate, cu respectarea dispoziţiilor de la art. 55 din HG nr. 395/2016”

Erata nu a fost pubicată încă pe SEAP.

În motivarea deciziei CNSC se arată ce hibe avea documentația de atribuire. Vă prezentăm câteva dintre ele:

”Se constată că punctarea ofertanților se poate realiza în mod subiectiv prin aprecieri ale membrilor comisiei asupra unor exprimări care prin natura lor sunt subiective, cum ar fi, de exemplu: Abordarea propusă se bazează parțial pe o serie de metodologii, (…) Resursele (umane și materiale) sunt parțial corelate cu activitățile și complexitatea acestora și asigură parțial încadrarea în timp (…); Resursele (umane și materiale) sunt corelate într-un mod limitat (…)

În acest context, Consiliul consideră că se impune ca autoritatea contractantă să explice, cuantifice ce consideră ca fiind parțial, (…) într-un mod limitat, în cadrul subfactorilor de evaluare mai sus prezentați.”

”Consiliul consideră că se impune ca autoritatea contractantă să precizeze ce consideră ca fiind adecvat sau care sunt cerințele pentru demonstrarea ofertării unui mijloc de transport adecvat, având în vedere utilizarea acestuia pentru transportul cadavrelor de rozătoare colectate în vederea incinerării”

Un lucru grav este că cei care s-au ocupat de documentație nu au cerut opinia Institutului Cantacuzino în privința numărului de tratamente lunare contra țânțarilor (insectă care poate provoca boala Lyme), stabilind de capul lor un număr mai mic decât era necesar.

”Din conținutul caietului de sarcini, precum și din susținerile autorității contractante, cuprinse în punctul de vedere la contestație, nu rezultă că aceasta a solicitat Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente, așa cum este prevăzut în Ordinul ANRSC nr. 82/2015. Astfel, chiar dacă autoritatea contractantă a impus prin caietul de sarcini la prc.4.2.8 numărul minim de treceri confirm Ordinului ANRSC nr.82/2015, aceasta nu a făcut dovada că a solicitat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Cantacuzino recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente.

În sensul celor de mai sus menționate, Consiliul apreciază că se impune ca autoritatea contractantă să solicite INCDMMC recomandările necesare pentru stabiilirea numărului de tratamente și dacă este cazul să le introducă în Programul unitar de acțiune.”, se arată în decizia Consiliului.

În contestație, cei de la Coral Impex au arătat cât de departe era caierul de sarcini de recomandările specialiștilor de la Cantacuzino:

”Din graficul cuprins în capitolul 11 (programul de prestaţii) al Programului unitar de acţiune de la nivelul municipiului Cluj Napoca, rezultă că în ceea ce priveşte activitatea de dezinsecţie de la nivelul municipiului, în perioada considerată caldă a anului [aprilie-septembrie] se vor efectua un număr de 12 treceri (câte două/lună), pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi un număr de 3 treceri (în lunile aprilie, iunie şi august) pentru combaterea ţânţarilor în stadiu de larvă din spaţiile închise, clădiri, respectiv un număr de 6 treceri [aprilie-septembrie] pentru combaterea ţânţarilor în stadiu de larvă din spaţiile exterioare, maluri de lacuri şi malurile cursurilor de apă.

Având în vedere însă răspunsul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de cercetare Cantacuzino din data de 31.05.2017, dezvoltarea larvară poate dura între 3-4 săptămâni, dar în condiţii de temperatură ridicată dezvoltarea larvară poate avea loc în timp mult mai scurt, chiar de numai o săptămână. Astfel, recomandarea Institutului de Cercetare Cantacuzino este în sensul în care pe parcursul unei luni, în lunile considerate ca fiind calde, să fie aplicate până la 7 tratamente, la interval de 2-3 zile astfel încât să fie eliminate toate generaţiile de ţânţari care apar.

De asemenea, Institutul Cantacuzino face precizari si in legatura cu lunile considerate ca fiind calde, recomandand efectuarea tratamentelor de combatere a tantarilor inclusiv in luna octombrie (si nu doar pana in septembrie, asa cum precizeaza autoritatea contractanta), aratand din punct de vedere stiintific importanta deosebita a tratamentelor de toamna in ansamblul actiunilor de combatere a tantarilor la nivelul unei localitati.

În mod cert, nu este suficient ca o documentaţie de atribuire a unui contract de achiziţii publice să fie întocmită cu respectarea anumitor dispoziţii legale din materie, fără a se ţine cont până la urmă şi de părerea unor specialişti în acest domeniu. Mai mult decât atât, autoritatea contractantă prin cerințele din caietul de sarcini (la activitatea de dezinsecție 12 treceri anuale, respectiv 2 treceri lunare) NU respectă o “metodologie recunoscută” emisă de Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Cercetare Cantacuzino, însă solicită ofertanților ca în oferta tehnică să țină cont de “metodologii, metode recunoscute și care demonstrează înțelegerea textului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele cheie”.

O altă problemă, care a fost menținută în documentație, este numărul de utilaje necesar. Astfel, în documentație s-a prevăzut un număr de 7 (6+1) utilaje, în vreme ce până acum Coral Impex a avut nevoie de 19 pentru a acoperi Cluj-Napoca. Numărul de utilaje cerut în caietul de sarcini permite și firmei DD Chim să participe la licitație de una singură, având cam tot atâtea utilaje.

În ce privește numărul de utilaje de mare capacitate generatoare de ceață caldă cu capacitate mare de acoperire Termofogger, Consiliul a considerat critica neîntemeiată.

CNSC a invocat Ordinul ANRSC nr.82/2015, însă cei de la Coral susțin că cerința minimă din licențierea ANRSC nu are nicio legătură cu anvergura lucrărilor necesare în Cluj-Napoca și că se menține astfel numărul absurd de 7 utilaje, care este de parte de necesarul din teren.

 

Flota Coral Impex

”Având în vedere numărul de obiective și suprafața foarte mare pe care o are Municipiul Cluj Napoca, indiscutabil că numărul utilajelor de capacitate mare este insuficient pentru a putea fi efectuate lucrări de calitate (la nivelul anilor 2017 si 2018 s-a lucrat cu 19 de utilaje de mare capacitate).

În susținerea acestei afirmații facem trimitere la dispozițiile art. 103 (1) din Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, conform cărora, în vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor.

În concret, această abordare a problematicii privind eliminarea vectorilor implică combaterea acestora la aceași dată, cu aceeași substanță, în primul rând pentru a elimina orice posibilitate a acestora de a migra din zonele netratate in zonele tratate (și în acest fel în cele din urmă să se ajungă la reinfestarea inclusiv a zonelor tratate), iar în al doilea rând se urmărește scăderea (sau mai oportun spus eliminarea) riscului ca insectele să dezvolte rezistență la produsul folosit. Cu titlu de exemplu, menționăm că, în cazul tânțarilor, pentru a se ajunge la finalitatea dorită și pentru ca aplicarea tratamentului să fie eficientă, este necesar ca printr-o singură acțiune (care se desfășoară seara sau noaptea) să se trateze concomitent toate suprafețele. (nerespectarea acestei cerinte diminueaza foarte mult calitatea serviciilor). Iar, în mod cât se poate de clar, cu un număr de 6 utilaje nu se poate acoperi într-o singură noapte toată suprafața orașului supusă dezinsecției.

Prin solicitarea doar a 6+1 utilaje, Autoritatea contractantă încalcă dispozițiile art. 178 din Legea nr. 98/2016 pe de o parte prin insuficienta descriere a noțiunii de ”adecvat”, iar pe de altă parte prin ignorarea totală a noțiunii de ”necesar”.

Așadar, singura descriere care vizează mijlocul de transport este ca acesta să fie adecvat, fără însă să stabilească în mod clar parametri în care acestea trebuie să se încadreze pentru a fi considerate ca având caracter adecvat. Pe de altă parte, Autoritatea Contractantă trebuia să analizeze în mod real, câte utilaje sunt necesare pentru a se putea efectua o asemenea lucrare, iar nu să prevadă un număr infim de utilaje, care pot face față cel mult la efectuarea serviciului de dezinsecție dintr-o  zonă, pe noapte.

Pentru o înțelegere cât mai facilă a absurdității cerințelor autorității privind numărul de utilaje, supunem spre atenție situația comparativă a numărului utilajelor folosite pentru realizarea tratamentelor de dezinsectie in municipiul Cluj Napoca în anul în curs și numărul utilajelor solicitate pentru realizarea tratamentelor de dezinsectie prin caietul de sarcini.”, se arată în contestația depusă de Coral Impex.

ACTIVITATI, CERINTE: NUMAR UTILAJE CARE AU REALIZAT TRATAMENTE IN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN

ANUL 2018

 

CERINTE CAIET DE SARCINI

Dezinsectie domeniu public: aparate de mare capacitate generatoare de ceata rece (ULV) montate pe autovehicule  

 

 

19 buc

Pentru o suprafata totala de

20.025.684,09 mp

 

 

 

6 BUC +  1 BUC

pentru o suprafata de

 

17.560.188 m.p.

Dezinsectie domeniu privat – spatii deschise apartinand persoanelor fizice sau juridice

aparate de mare capacitate generatoare de ceata rece (ULV) montate pe autovehicule

 

 

Autoutilitare cu platforma pentru echipamentul ulv

19 BUC

Pentru acoperirea unei suprafete totale de 20.025.684,09 mp

6 BUC + 1 BUC

Pentru acoperirea unei suprafete totale de

17.560.188 m.p.

 

Comments

comentarii

Zilele Clujului încep joi, 30 mai. Clujenii vor avea parte de un show de excepție în Piața Unirii.... Citește mai mult
Proiectul privind salariul minim prevede că nu vor exista diminuări salariale iar formula care va fi stabilită va ţine cont, printre altele, de nivelul câştigului salarial mediu brut şi productivitatea muncii.... Citește mai mult

Lasă un răspuns