fbpx

Din 1 ianuarie 2023 apelurile vor fi judecate în completuri de 3 judecători

Din 1 ianuarie 2023 apelurile se vor judeca în complet de 3 judecători atât în materie penală cât și civilă, iar până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, se vor judeca în completuri formate din 2 judecători.

Legea nr. 85 din 16 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 403/16.IV.2021.

Reproducem textul legii:

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 215 din 30 decembrie 2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.316 din 30 decembrie 2020.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR                                PREȘEDINTELE SENATULUI

LUDOVIC ORBAN                                                                                ANCA DANA DRAGU

București, 16 aprilie 2021.

Nr. 85.

Reproducem și textul OUG nr. 215/2020 care a fost aprobată prin legea mai sus reprodusă:

Ordonanță de Urgență nr. 215/2020 din 30 decembrie 2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel, publicată în Monitorul Oficial nr. 1316 din 30 decembrie 2020:

Având în vedere că, potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apelurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel,

ţinând seama că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2019, aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători, a fost suspendată până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, iar prin Legea nr. 239/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei măsura a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv,

în considerarea faptului că schemele de personal ale instanţelor judecătoreşti sunt subdimensionate, cu consecinţe în ceea ce priveşte aplicarea de la 1 ianuarie 2021 a dispoziţiilor privind judecarea apelurilor în completuri formate din 3 judecători, de natură să pună în dificultate funcţionarea sistemului judiciar în ansamblu, fiind necesară luarea urgentă a unor măsuri legislative în scopul asigurării bunei funcţionări a justiţiei ca serviciu public,

întrucât la instanţele judecătoreşti competente să soluţioneze apeluri se constată şi o supradimensionare a volumului de activitate, astfel că aplicarea modificărilor legislative mai sus menţionate va avea un impact suplimentar asupra creşterii încărcăturii de cauze pe judecător şi duratei de soluţionare a proceselor,

având în vedere faptul că efectul dispoziţiilor normative arătate nu se limitează la completurile care vor judeca apelurile, ci şi la completurile care vor soluţiona căile extraordinare de atac declarate împotriva deciziilor pronunţate în apel, respectiv la completurile care vor soluţiona incidentele procesuale relative la litigiile aflate în faza procesuală a apelului,

ţinând seama de faptul că, în considerarea apropiatei intrări în vigoare a dispoziţiilor normative referitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători, este necesară aprobarea de către colegiile de conducere ale tuturor instanţelor judecătoreşti care soluţionează apeluri, prealabil datei intrării în vigoare a dispoziţiilor normative amintite, la propunerea preşedinţilor secţiilor, a înfiinţării noilor completuri de judecată ce vor soluţiona apelurile în materie penală şi extrapenală, în conformitate cu procedura stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare,

luând în considerare faptul că, în absenţa unei intervenţii legislative imediate în sensul unei noi măsuri de prelungire a suspendării aplicării art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împrejurările anterior prezentate ar continua să subziste, ceea ce ar fi de natură să afecteze funcţionarea normală a instanţelor judecătoreşti, să conducă la prelungirea duratei proceselor, cu consecinţe grave asupra respectării principiului judecării cauzelor într-un termen rezonabil optim şi previzibil,

având în vedere şi faptul că, în considerarea timpului scurt rămas până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2021 a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  ARTICOL UNIC

(1) Dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2023. În procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.

(2) În cauzele penale, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu data de 1 ianuarie 2023. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanţă începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judecă în complet format din 2 judecători.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Stelian-Cristian Ion

Bucureşti, 30 decembrie 2020.

Nr. 215.

—————

Art.54 alin.(2) din Legea nr. 304/2004 are următorul conținut:

(2) Apelurile şi recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.

Reproducem mai jos prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018, cu modificările ulterioare.

“ART. VI
(1) Dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.
(2) În cauzele penale, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu data de 1 ianuarie 2021. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanţă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv se judecă în complet format din 2 judecători.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns