fbpx

Declarațiile de avere și interese se vor depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, certificate cu semnătură electronică calificată

Anul 2021 va fi ultimul an în care declarațiile de avere și de interese se mai pot depune în format letric.

ANI a emis un ordin conform căruia începând cu data de 1 ianuarie 2022, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prevăzute la art. 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, certificate cu semnătură electronică calificată, cu excepţia celor depuse de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Ordinului nr. 96/2021 din 4 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021, persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese vor fi obligate să utilizeze modulul de transmitere a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, modul care deja există pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate www.integritate.eu.

Totodată, ordinul cuprinde pașii ce vor trebui urmați de către persoanele obligate să depună în format declarațiile de avere și de interese, procedura fiind aparent simplă.

Redăm în intergralitate ordiunul ANI:

Ordin nr. 96/2021 din 4 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

În temeiul prevederilor art. 2^1 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Procedura de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Procedura se aplică categoriilor de persoane care au obligaţia declarării averii şi a intereselor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanelor responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

ART. 3

Compartimentele de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,

Florin-Ionel Moise

Bucureşti, 4 ianuarie 2021.

Nr. 96.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, pot completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format letric şi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată “conform cu originalul”, precum şi în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

ART. 2

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prevăzute la art. 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, certificate cu semnătură electronică calificată, cu excepţia celor depuse de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru transmiterea declaraţiei de avere şi de interese prin mijloace electronice de transmitere la distanţă utilizează modulul de transmitere a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate www.integritate.eu.

(3) Persoanele responsabile, desemnate în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege cu respectarea prezentei proceduri, publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate www.integritate.eu.

(4) Completarea şi transmiterea declaraţiilor se efectuează prin intermediul modulului e-DAI, după parcurgerea etapelor prevăzute în Manualul de instrucţiuni al e-DAI, publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

CAPITOLUL II

Înrolarea persoanei responsabile

ART. 3

(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale stabilite de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, persoana responsabilă desemnată printr-un act administrativ să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) să acceseze linkul dedicat, publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate www.integritate.eu, în vederea creării unui cont;

b) să completeze formularul de înrolare cu indicarea unei adrese de e-mail valide;

c) să completeze formularul cu date solicitate, descrise în Manualul de instrucţiuni al e-DAI – capitolul “Înrolare persoană responsabilă”.

(2) După parcurgerea tuturor etapelor, Agenţia Naţională de Integritate, în baza informaţiilor transmise de către persoana responsabilă, validează contul şi transmite un link de înrolare pe e-mailul indicat de către persoana responsabilă.

(3) Persoana responsabilă, după validarea solicitării, primeşte pe adresa de e-mail indicată un link care permite accesare directă a modulului e-DAI, precum şi datele de autentificare, respectiv userul şi parola.

ART. 4

Contul creat în e-DAI permite persoanei responsabile accesarea acelor funcţionalităţi necesare înrolării persoanelor deponente, gestionării declaraţiilor de avere şi de interese depuse, generării registrelor declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Integritate prin mijloace electronice.

CAPITOLUL III

Înrolarea deponenţilor

ART. 5

(1) În vederea completării şi depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, certificate cu semnătură electronică calificată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare deponent, trebuie să fie înrolate în cadrul modulului e-DAI.

(2) Procedura de înrolare se realizează de către persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

(3) Persoana responsabilă solicită deponentului o adresă de e-mail validă, precum şi celelalte date prevăzute în formularul de înrolare şi va parcurge etapele prevăzute în Manualul de instrucţiuni al e-DAI – capitolul “Înrolare deponent”.

(4) După completarea şi salvarea formularului de înrolare, aplicaţia informatică va trimite automat un e-mail la adresa indicată de către deponent în al cărui conţinut se vor regăsi un link care permite accesarea directă a modulului e-DAI, precum şi datele de autentificare, respectiv userul şi parola.

(5) Deponentul accesează linkul primit şi se loghează în modulul e-DAI folosind userul şi parola indicate în e-mailul transmis automat de aplicaţie.

ART. 6

Contul creat în e-DAI permite deponentului accesarea acelor funcţionalităţi necesare completării declaraţiilor de avere şi de interese, vizualizării, descărcării, semnării olografe sau cu semnătură electronică calificată, transmiterii acestora către persoana responsabilă şi formularea unei eventuale solicitări suplimentare de anonimizare a datelor, odată cu transmiterea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.

CAPITOLUL IV

Completarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese către A.N.I.

ART. 7

(1) În vederea completării declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese, deponentul se autentifică în modulul E-DAI şi urmează paşii indicaţi în Manualul de instrucţiuni al e-DAI – capitolul “Completarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese către A.N.I.”

(2) După completare şi semnare, declaraţia este transmisă către persoana responsabilă prin intermediul modulului e-DAI.

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege, persoana responsabilă, prin intermediul modulului e-DAI, transmite către Agenţia Naţională de Integritate declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.

(4) Dacă declaraţia are ataşată o solicitare de anonimizare date, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta este transmisă, prin intermediul modulului e-DAI, către Agenţia Naţională de Integritate, pentru a fi analizată.

(5) Dacă declaraţia nu are ataşată o solicitare de anonimizare, Agenţia Naţională de Integritate publică declaraţia de avere şi declaraţia de interese în portal, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Aplicaţia generează registrul declaraţiei de avere şi registrul declaraţiei de interese, notifică deponentul cu privire la publicarea şi disponibilitatea declaraţiilor şi arhivează automat declaraţiile de avere şi de interese transmise Agenţiei Naţionale de Integritate.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

ART. 8

Reprezentantul legal al entităţii în care persoanele au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi declaraţii de interese comunică şi solicită Agenţiei Naţionale de Integritate, ori de câte ori este necesar, înrolarea persoanei responsabile nou-desemnate.

ART. 9

Procedura de înrolare se efectuează o singură dată, ulterior autentificarea realizându-se atât de către persoana responsabilă, cât şi de către deponent prin accesarea directă a modulului e-DAI.

ART. 10

Manualul de instrucţiuni al modulului e-DAI cuprinde etapizarea fiecărei proceduri privind utilizarea modulului şi se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

ART. 11

Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 – 38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format letric şi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată “conform cu originalul”, precum şi în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin intermediul modulului e-DAI.

ART. 12

Modulul de transmitere a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, permite îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sarcina deponenţilor, precum şi a persoanelor responsabile.

—————

Comments

comentarii

Lasă un răspuns