fbpx

Cum arată proiectul de lege privind modificările aduse legii avocaturii prin adăugarea activităților compatibile cu profesia de avocat

La data de 31 martie 2021, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților a înaintat raportul favorabil  asupra proiectului de lege, fiind admise 8 amendamente la proiectul adoptat de către Senat și respinse alte 6 amendamente.

Conform raportului, art.16 din lege va arăta astfel:

Art. 16. – Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene;

b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior, activități didactice cu conținut juridic în învățământul liceal și gimnazial;

c) activități în domeniul cercetării științifice sau al creației intelectuale;

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvență, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanțare europeană. 

Redăm raportul, la sfârșitul articolului se regăsește atașat integral cu cele două anexe:

RAPORT asupra Proiectului de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, trimis cu adresa nr. PL-x 241 din 23 aprilie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-11/374 din 24 aprilie 2018.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 februarie 2018.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, inițiativa legislativă, prin avizul nr. 3 din 3 ianuarie 2018.

Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2018 și 2020, prin care precizează că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-5/230 din 9 mai 2018.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, intervenţiile legislative vizând lărgirea cadrului de activităţi compatibile cu exercitarea profesiei de avocat cu activităţi şi funcţii didactice  în învăţământul superior, activitatea de cercetare juridică ori de creaţie intelectuală, pentru un tratament egal al avocaţilor cu executorii judecătoreşti, notarii publici, precum şi cu magistraţii în această privinţă.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctele de vedere ale Guvernului și avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (prezență fizică/online) din 25 martie 2021.

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei conform listei de prezență. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2.

Raportul: rp241_18

Comments

comentarii

Lasă un răspuns