fbpx

Cum a câștigat consilierul județean Vasile Sălătioan procesul cu ANI, la instanța de fond

Consilierul județean Vasile Sălătioan (PSD) a câștigat la Curtea de Apel Cluj procesul împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI) din primăvara acestui an, în care era acuzat de incompatibilitate.

Soluția pe scurt: ”Admite cererea formulata de reclamantul Sălătioan Vasile in contradictoriu cu parata ANI. Anuleaza raportul de evaluare nr. 8858/G/II din 26.03.2019 emis de parata. Obliga parata ANI la plata, in favoarea reclamantului SV, a sumei de 2050 lei, cheltuieli de judecata.”

Sentința poate fi atacată cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Motivul principal pentru care judecătorii au anulat raportul ANI este că funcția de șef birou/serviciu financiar contabilitate, deținută de Sălătioan la firma Asy Exim, nu ar fi una de conducere.

Motivarea Sentinței civile nr. 177/2019 din 12 Septembrie 2019 a CA Cluj

”Examinând actele și lucrările dosarului, Curtea reține următoarele:

Prin Raportul de evaluare nr. 8858 /G/II/ 26 . 03 .201 9 , întocmit de Agenția Națională de Integritate, s-a constatat că reclamantul Sălătioan Vasile nu a respectat dispozițiile legale privind regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese , întrucât în perioada exercitării funcției de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj, Asy Exim SRL, la care reclamantul deține funcția de șef birou/serviciu financiar-contabil începând cu data de 01.08.2013, a încheiat 6 contracte comerciale de prestări servicii/executare lucrări/furnizare produse (…) cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, încălcând astfel prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

Curtea constată că reclamantul nu a contestat starea de fapt reținută în cuprinsul raportului de evaluare, susținând în apărare că nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, respectând dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003, în condițiile în care nu deține nici o funcție de conducere în cadrul Asy Exim SRL și nici nu a semnat vreunul dintre contractele indicate în cuprinsul raportului de evaluare.

Potrivit dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al une i unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.

Rezultă din dispozițiile legale enunțate anterior că, pentru a exista starea de incompatibilitate, este necesar ca reclamantul, în perioada în care a exercitat funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj, să fi deținut, concomitent, funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori alte funcții de conducere în cadrul societății comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale cu care autoritatea consiliului județean/societățile comerciale înființate de aceasta a încheiat contract de prestări servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere.

În acest context, Curtea constată că reclamantul a deținut în cadrul Asy Exim SRL, următoarele funcții: director societate, în perioada …., angajat în baza contractului individual de muncă nr. 124/25.05.2012; șef birou/serviciu financiar-contabil, începând cu data de 01.08.2013, modificarea funcției efectuându-se prin actul adițional nr. 2/28.08.2013. De asemenea, reclamantul a fost asociat al acestei societăți comerciale în perioada …, când s-a retras din societate prin cesionarea integrală a părților sociale și a deținut funcția de administrator până la data de 29.08.2013.

Prin urmare, din datele expuse anterior, rezultă că, în perioada în care au fost încheiate contractele menționate în cuprinsul raportului de evaluare de către Asy Exim, reclamantul deținea, în cadrul acestei societăți, funcția de șef birou/serviciu financiar contabil.

Or, această funcție deținută în cadrul societății nu este una de conducere, pentru a fi în ipoteza reglementată de dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit Regulamentului intern al societății funcțiile de conducere fiind cele de administrator, director general, director și director adjunct, iar cele de execuție, toate celelalte funcții din organigramă, indiferent de nivelul studiilor deținute (fila 30 vol. I dosar).

De asemenea, potrivit organigramei depuse la fila 29 vol. I, societatea are un administrator, un director general și un contabil șef, serviciul financiar-contabil aflându-se în subordinea directorului general.

Potrivit fișei postului depusă la filele 42-43 din vol. I, reclamantul, în calitatea sa de șef birou/serviciu financiar contabilitate, se subordonează directorului/administratorului societății și are următoarele responsabilități și sarcini:

– Organizează și conduce activitatea biroului financiar-contabil;

– Ține evidența sintetică și analitică a conturilor furnizori și asimilate;

– Ține evidența sintetică și analitică a conturilor la bănci și a creditelor bancare;

– Contabilizează și înregistrează operațiunile și documentele legate de leasing, reevaluări, rezerve, capital și alte fonduri;

– Verifică și vizează pentru control financiar preventiv ordinele de deplasare, deconturile de cheltuieli, dispozițiile de plată/încasare către casierie;

– Completează trimestrial sau de câte ori este cazul Registrul de Evidență Fiscală;

– Participă și completează anual Registrul Inventar;

– Exercită controlul financiar preventiv asupra facturilor furnizorilor;

– Verifică și vizează pentru control financiar preventiv ordinele de plată:

– Stabilește impozitele de plată (exclusiv cele legate de salariile personalului) și întocmește declarațiile privind impozitul pe profit;

– Supraveghează arhivarea documentelor cu care lucrează, conform atribuțiilor;

– Ține legătura cu Administrația Financiară și colaborează cu șeful ierarhic în cazul controalelor;

– Colaborează la stabilirea politicilor contabile;

– Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;

– Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces prin exercitarea atribuțiilor.

Rezultă cu certitudine, din cele anterior menționate, că funcția de șef birou/serviciu financiar contabilitate nu este una de conducere, reclamantul, prin prisma atribuțiilor pe care le exercită, neavând prerogativa de a reprezenta societatea sau de a influența deciziile acesteia cu privire la raporturile contractuale pe care le încheie.

Este reală susținerea intimatei Agenția Națională de Integritate, potrivit căreia, deși a fost retrogradat din funcția de director general în cea de șef birou/serviciu financiar contabilitate, cuantumul salariului reclamantului nu a suferit modificări, dar acest singur aspect, necoroborat cu alte probe, nu poate conduce la concluzia că, în fapt, reclamantul era cel care conducea societatea Asy Exim.

Or, în lipsa oricărei probațiuni din care să rezulte că reclamantul, deși deținea funcția de șef birou/serviciu contabilitate (funcție care este una de execuție), conducea în fapt societatea Asy Exim SRL, nu se poate reține starea de incompatibilitate a acestuia care să decurgă din încheierea de către societate a contractelor menționate în cuprinsul raportului de evaluare, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

Prin urmare, în condițiile în care reclamantul nu deținea funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori alte funcții de conducere în cadrul Asy Exim, Curtea constată că în mod nelegal a reținut pârâta incidența dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003, din această perspectivă acțiunea formulată fiind întemeiată.

În consecință, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea constată că cererea formulată este întemeiată, motiv pentru care o va admite și va dispune în consecință .

În conformitate cu dispozițiile art. 453 Cod procedură civilă, pârâta Agenția Națională de Integritate, va fi obligată la plata, în favoarea reclamantului, a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, respectiv contravaloarea taxei judiciare de timbru și a onorariului de avocat”

ANI: Consilier județean PSD din Cluj, în incompatibilitate. Contracte cu Direcția de Protecție a Copilului

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina