fbpx

Colosul IT NTT Data România, învins în instanță de încă un angajat

După ce sentința de la Iași într-un proces împotriva NTT Data România a devenit etalon pentru cazurile de mobbing la locul de muncă, un alt angajat al companiei IT a câștigat litigiul de muncă la București și cheltuielile de judecată la Cluj.

În data de 17 iunie, Judecătoria Cluj-Napoca a pronunțat sentința prin care unui reclamant i se acordă cheltuieli de judecată de 3000 de lei ca urmare a unui litigiu câștigat la Tribunalul București. 

Soluția pe scurt: ”Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul M. I. S., … in contradictoriu cu parata NTT Data România S.A., …., avand ca obiect pretentii.

Obliga parata sa achite reclamantului suma de 3000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata efectuate in dosarul nr. 17121/3/2019 al Tribunalului Bucuresti.

Respinge solicitarea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru.

Cu drept de a formula apel in 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecatoria Cluj-Napoca. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, azi, 17.06.2020.”

Tribunalul București, prin Sentința civilă nr. 4859/2019, a anulat decizia de sancționare disciplinară emisă de NTT Data România pe numele reclamantului.

Motivarea instanței:

”Analizând actele și lucrările dosarului Tribunalul reține următoarele:

Existența raporturilor de muncă dintre reclamant, în calitate de salariat, și pârâtă, în calitate de  angajator, rezultă din coroborarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, timp parțial, încheiat și înregistrat sub nr. 683/10.05.13 în registrul general de evidență a salariaților, depus, în copie, la filele nr. 61-62 din dosar, cu cele din actul adițional nr. x din 30.10.2018 la contractul individual de muncă nr. 683/10.05.2013, depus, în copie, la fila nr. 56 din dosar, și cu cele din actul adițional nr. 1573 din 31.12.2018 la contractul individual de muncă nr. 683/10.05.2013, depus, în copie, la fila nr. 63 din dosar.

Prin decizia nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă, depusă, în copie, la fila nr. 6 din dosar, s-a decis sancționarea disciplinară cu avertisment scris a dl. M.S.I

În decizia nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă, depusă, în copie, la fila nr. 6 din dosar, se menționează că, în fapt, s-a adresat în mod nepoliticos, folosind un limbaj agresiv, cu injurii la adresa unei colege, a refuzat să colaboreze în realizarea cu succes a responsabilităților pe care acesta le deține, se menționează că aceste acțiuni generează efecte negative și o atmosferă tensionată în cadrul companiei, se menționează că natura repetată a acțiunilor și injuriile aduse, au dus la o stare de disconfort și temere, prin crearea unei atmosfere negative în colaborarea cu colegii din cadrul companiei.

Tot în decizia nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă, depusă, în copie, la fila nr. 6 din dosar, se menționează că, în drept, prin modalitățile concrete de manifestare, acțiunile întrunesc condițiile pentru atragerea incidenței art. 83 alin. a din Regulamentul de Ordine Interioară (crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru o persoană sau a unui grup de persoane) și a celor prevăzute în art. 116 alin. 9, comportament neadecvat repetat față de colegi, care creează atmosfera negativă și viciază lucrul în echipa; se menționează că temeiul acțiunii prin care a fost constatată prezenta acțiune disciplinară îl reprezintă prevederile art. 247, prin raportare la art. 248 alin.1 lit. a și în baza art. 251 alin.1, Codul muncii, astfel, cum sunt transpuse în art. 113 cu raportare art. 120 alin.1 din Regulamentul de Ordine Internă al NTT Data ROMANIA SA.

De asemenea, din decizia nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă, depusă, în copie, la fila nr. 6 din dosar, rezultă că s-a avut în vedere semnalarea din partea management-ului companiei a faptului că dl. M.S.I, angajat pe funcția de Expert în Securitate și sănătate în muncă NTT DATA ROMANIA SA conform CIM nr. 683/10.05.2013 și a actului adițional nr. …/30.10.2018 perpetuează, prin acțiunile evidențiate în decizie, o stare de indisciplină prin încălcarea Regulamentului de Ordine Interioară.

În speță, reclamantul a criticat decizia de sancționare disciplinară sub aspectul descrierii faptei care constituie abatere disciplinară.

Potrivit dispozițiilor art. 247 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, a ngajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

Potrivit dispozițiilor art. 247 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Potrivit dispozițiilor art. 252 alin.2 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară.

Din dispozițiile art. 252 alin.2 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicată –Codul muncii, rezultă că era necesar ca descrierea faptei, care constituie abatere disciplinară, să existe și să fie astfel efectuată încât să permită salariatului sancționat disciplinar să aibă cunoștință de toate aspectele de fapt în raport de care a fost sancționat.

Prin descrierea faptei care constituie abatere disciplinară se înțelege expunerea explicită și fără echivoc a motivelor de fapt care au determinat luarea măsurii de sancționare disciplinară. Or, aceasta se realizează prin descrierea în cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară, a situației de fapt concrete, care atrage incidența temeiului juridic pentru luarea măsurii, scopul fiind acela de a permite un control judiciar real și efectiv asupra motivelor aplicării sancțiunii disciplinare.

În speță, decizia de sancționare disciplinară, a cărei anulare s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, nu este întocmită cu respectarea dispozițiilor legale anterior menționate, câtă vreme descrierea faptei nu este expusă corespunzător, în condițiile în care nu se regăsesc circumstanțele de fapt și temporale care să contureze o acțiune sau inacțiune a reclamantului prin raportare la prevederile din regulamentul de ordine interioară a căror încălcare a fost menționată în decizie, nefiind individualizate, în concret, elementele materiale ale faptei considerată abatere disciplinară, data la care ar fi fost săvârșită, condițiile în care a fost săvârșită.

Astfel, în decizia de sancționare disciplinară contestată în prezenta cauză nu este indicat care este colega căreia i s-a adresat în mod nepoliticos, nu s-a indicat în concret în ce anume a constat limbajul agresiv și injuriile avute în vedere la calificarea faptei ca fiind abatere disciplinară, nu s-a indicat în ce anume a constat refuzul de a colabora în realizarea cu succes a responsabilităților pe care acesta le deține, adică despre care responsabilități ar fi vorba și contextul în care ar fi avut loc un astfel de refuz, nu sunt indicate circumstanțele temporale ale stării de fapt avută în vedere la calificarea faptei ca fiind abatere disciplinară.

În acest context trebuie menționat faptul că tocmai pentru a se putea proceda la aprecierea în concret, circumstanțiat și temeinic asupra legalității măsurii de sancționare disciplinară, era necesar, prin raportare la dispozițiile art. 252 alin.2 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, ca descrierea faptei care a condus la luarea măsurii de sancționare disciplinară să fie amănunțită și detaliată.

Tribunalul face precizarea că, în lipsa unor coordonate concrete și în lipsa  unor detalieri sub aspectul descrierii faptei, este imposibil de analizat temeinicia aplicării sancțiunii disciplinare.

Tribunalul consideră că indicarea, în cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară, a cărei anulare s-a solicitat în prezenta cauză, a prevederilor nerespectate din regulamentul de ordine interioară nu este suficientă pentru a suplini cerința de a fi individualizată în concret fapta considerată abaterea disciplinară a cărei săvârșire a fost sancționată disciplinar, deoarece acestea nu pot acoperi viciul formal al deciziei de sancționare disciplinară, viciu formal ce constă în nedescrierea faptei în cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară.

Astfel, pentru a se putea stabili dacă reclamantul ar fi săvârșit abaterea disciplinară sancționată prin decizia de sancționare disciplinară, a cărei anulare s-a solicitat în prezenta cauză, și, în cazul în care aceasta ar fi fost săvârșită, dacă era îndeplinită cerința vinovăției, era necesar să rezulte că în ce anume a constat modul în care a acționat sau nu a acționat reclamantul pentru a se putea determina dacă sunt îndeplinite condițiile angajării răspunderii disciplinare, era necesar să rezulte că fapta sancționată ca abatere disciplinară, prin decizia de sancționare disciplinară, a cărei anulare s-a solicitat în prezenta cauză, este consecința acțiunilor sau inacțiunilor reclamantului, adică a nerespectării prevederilor a căror încălcare a fost invocată în decizia de sancționare disciplinară, ceea ce ar fi presupus o descriere detaliată și corespunzătoare a acestei situații, nefiind suficientă doar expunerea generică a prevederilor din regulamentul de ordine interioară a căror nerespectare a fost avută în vedere la aplicarea sancțiunii disciplinare.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că răspunderea disciplinară se angajează doar în cazul în care sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare, atât sub aspectul laturii obiective cât și sub aspectul laturii subiective, ceea ce impunea o individualizare corespunzătoare a condițiilor în care abaterea disciplinară ar fi fost săvârșită.

Prin urmare, critica, formulată de reclamant împotriva deciziei de sancționare disciplinară contestată în prezenta cauză, din perspectiva descrierii faptei care constituie abatere disciplinară, este întemeiată, ceea ce va conduce la anularea deciziei nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă.

În ceea ce privește critica formulată de reclamant împotriva deciziei de sancționare disciplinară contestată în prezenta cauză, sub aspectul faptului că sancțiunea a fost aplicată fără o cercetare disciplinară, Tribunalul reține următoarele:

Conform dispozițiilor art. 251 alin.1 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) , nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Conform dispozițiilor art. 248 alin.1 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, sa ncțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: a) avertismentul scris.

Prin urmare, în condițiile în care prin decizia nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă, depusă, în copie, la fila nr. 6 din dosar, reclamantul a fost sancționat disciplinar cu avertisment scris, critica, formulată de reclamant sub acest aspect analizat, referitoare la lipsa cercetării disciplinare, nu este întemeiată.

Ca atare, având în vedere faptul că decizia nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă, depusă, în copie, la fila nr. 6 din dosar, nu respectă cerința de legalitate prevăzută de dispozițiile art. 252 alin.2 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, așa cum anterior s-a mai menționat în prezentele considerente, celelalte critici referitoare la temeinicia deciziei de sancționare disciplinară, a cărei anulare s-a solicitat în prezenta cauză, nu se mai impun a fi analizate, în condițiile în care anularea deciziei va fi dispusă pentru nerespectarea dispozițiilor art. 252 alin.2 lit. a din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii.

În consecință, se va dispune anularea deciziei nr. 119/24.04.2019 emisă de pârâtă.”

În întâmpinarea companiei, citată în sentință, se arată că motivele pentru care a fost sancționat angajatul au fost descrise într-un e-mail adresat CEO-ului Daniel Metz.

Poziția NTT Data în dosar: 

”Prin întâmpinare, pârâta (NTT Data Romania – n.red) arată că reclamantul este angajat pe funcția de Expert de Securitate si Sănătate în Muncă în cadrul NTT DATA ROMANIA S.A. conform CIM nr. 683/10.05.2013 și a actului adițional nr. xx/30.10.2018.

Menționează că, din nefericire, în ultimii doi-trei ani de zile, comportamentul acestuia a lăsat de dorit în ceea ce privește mai ales relația cu colegele sale, de mai multe ori fiind surprins în timp ce făcea afirmații jignitoare la adresa acestora, considerând că el nu trebuie să răspundă și să relaționeze decât cu CEO-ul companiei, restul fiind doar angajați care nu au pregătirea necesară să colaboreze cu dumnealui în domeniul de activitate al acestuia, care să poată să îi facă recomandări, neavând nicio obligație să colaboreze și să raporteze către aceste persoane.

Arată că întrucât a existat o perioadă în care numărul auditurilor interne a crescut foarte mult, iar dl. M. nu era de găsit de foarte multe ori, colega sa, A.D_, a trebuit să raporteze acest fapt, lucru care l-a deranjat foarte mult pe reclamant. Precizează că tot această colegă, la venirea ei în companie și la preluarea atribuțiilor de execuție în ceea ce privește SSM ( de ex. convocarea tuturor colegilor și asigurarea de participare a acestora la instructaj, verificare documente, redactarea proceselor verbale și completarea carnetelor SSM, etc.) a fost cea care a sesizat faptul că nu erau completate carnetele SSM pentru colegii noi, nu erau efectuate controalele medicale, iar când a prezentat aceste lucruri domnului S.M, acesta a răspuns că angajații trebuie să vină la el și nu invers, având numeroase probleme de interacțiune cu acesta încă de la început.

(…)

Arată că în decizia prin care reclamantul a fost sancționat disciplinar cu avertisment scris, s-a precizat în mod clar că angajatul nu este la prima abatere de acest gen, fiind atenționat în mai multe rânduri de către colegi să își revizuiască comportamentul, dovadă fiind numeroși martori, dar și prima procedură de sancționare disciplinară în care s-a dovedit că acesta s-a adresat în repetate rânduri în mod nepoliticos colegilor, folosind un limbaj agresiv, fapt care a generat efecte negative și o atmosferă tensionată la nivel de companie.

Menționează că motivul de sancționare disciplinară al angajatorului (care înlătură apărările contestatorului total nedovedite cum că „nu este adevărat” nimic din cele reținute în această decizie) este pe larg detaliat în decizia contestată (cât și în decizia nr.9892 din 25.08.2017).

Arată că, acest comportament neadecvat, care reprezintă abatere disciplinară potrivit art. 151 din Contractul colectiv de muncă, coroborat cu art. 83 lit. a) și art. 116 pct. 9 din Regulamentul de Ordine Interioară și pentru care contestatorul a fost sancționat, în mod legal cu avertisment scris, a fost descris și susținut în cadrul e-mailului primit de către dl. Metz Danie, în calitate de administrator al NTT DATA ROMANIA SA, din partea doamnei D.A, cu funcția de BSF Manager, prin referatul întocmit la data de 24.04.2019 .

Menționează că esențial în reținerea îndeplinirii obligației de descriere a abaterii disciplinare este observarea faptului dacă această descriere permite controlul legalității deciziei iar c âtă vreme finalitatea legii este atinsă, cum este cazul în speță, orice altă interpretare dată prevederilor art. 252 din Legea nr. 53/2003 are aptitudinea de a evidenția un formalism excesiv. Arată că faptul că în respectiva decizie nu au fost indicate expressis verbis cuvintele jignitoare („temenii agresivi și/sau injurioși”) folosite nu este de natură a anula respectiva decizie, esențial fiind faptul că a fost descris comportamentul sancționat, respectiv fapta de a se adresa în mod nepoliticos, folosind un limbaj agresiv, cu injurii la adresa unei colege, dar și faptul că acesta a refuzat să colaboreze în realizarea cu succes a unei responsabilități pe care acesta le are, acesta fiind deținătorul mai multor carnete SSM necompletate.

Arată că este adevărat că sarcina probei incumbă celui ce afirmă ceva și nu celui care neagă, însă pe lângă obligația angajatorului de a arăta motivele pentru care apărările salariatului sunt îndepărtate, este necesară și invocarea de către salariat a unor fapte cu aptitudinea de a demonstra inexistența abaterii disciplinare și nu simpla negare.

Consideră că aprecierea contestatorului că modalitatea de întocmire a deciziei de sancționare este formală și generală, invocându-se termeni generali și subiectivi, fără nominalizarea persoanei căreia i-au fost adresate este neîntemeiată, î ntrucât în preambulul deciziei este menționat faptul că a fost semnalată din partea management-ului companiei cu privire la acțiunile reclamantului, iar persoana care are o colaborare directă, prin natura poziției sale, cu reclamantul M.S.I este doamna A:D, lucru cunoscut de către contestator. Arată că semnalarea faptei și descrierea acesteia a fost realizată de către d-na A.D, manager în cadrul NTT DATA Romania S.A., prin referatul nr. 9557/10.04.2019 întocmit și adresat conducerii companiei.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina