fbpx

Admiterea la master la Facultatea de Drept UBB Cluj: 95 de locuri bugetate și 120 cu taxă

În 10 septembrie încep înscrierile pentru cele 6 specializări de master de la Facultatea de Drept UBB Cluj, fiind scoase la concurs 95 de locuri bugetate și 120 cu taxă. Din 11 septembrie, se va organiza admiterea la nivel licență pentru câteva locuri rămase după sesiunea din vară, la forma învățământ la distanță și la zi pentru absolvenți din mediul rural sau de etnie maghiară.

Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai organizează sesiunea de admitere la nivel master în perioada 10 -20 septembrie 2019.

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. Instituţii de drept privat, limba română, 2 sem., învățământ cu frecvență
2. Ştiinţe penale şi criminalistică, limba română, 2 sem., învățământ cu frecvență
3. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, limba română, 2 sem., învățământ cu frecvență
4. Drept privat comparat, limba franceză, 2 sem., învățământ cu frecvență
5. Drept privat al Uniunii Europene, limba maghiară, 2 sem., învățământ cu frecvență
6. Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, limba engleză, 2 sem., învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:

• La specializările „Instituţii de drept privat” şi „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afişată pentru fiecare specializare;
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu (50% pondere în evaluare);
• La specializarea ” Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)
• La specializarea”Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).
• La specializarea ” Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” – admiterea constă într-un interviu în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură.

Tematica și bibliografia sunt afișate pe site-ul facultății.

IMPORTANT !

– LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA.

– IMPORTANT – Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2019-2020

Știinţe penale şi criminalistică ( în limba română) – locuri: bugetate – 23/ cu taxă – 20

Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor ( în limba română)- locuri: bugetate -23/ cu taxă – 20

Instituţii de drept privat ( în limba română) – locuri : bugetate -21 / cu taxă – 20

Drept privat comparat (Droit privé comparé) ( în limba franceză)-locuri : bugetate – 5/ cu taxă – 20

Drept privat al Uniunii Europene ( în limba maghiară)- locuri: bugetate – 8 / cu taxă – 20

Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor ( în limba engleză)- locuri :bugetate – 20/ cu taxă – 20

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:

– Înscrieri – 10 – 12 septembrie 2019 între orele 9,00-12,00
– Proba scrisă/ interviu – 13 septembrie 2019
– Afişarea rezultatelor – 16 septembrie 2019
– Perioadă de contestaţii şi afişarea rezultatelor finale – 16 – 17 septembrie 2019
– Confirmarea locurilor, redistribuiri – 18- 20 septembrie 2019 între orele 9,00-12,00

TAXE

Taxa de admitere este de 250 lei

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

PROCEDURĂ de ÎNSCRIERE

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

În acest an înscrierea la concursul de admitere LA MASTER presupune parcurgerea următorilor paşi :

1.Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă: law.ubbcluj.ro/admitere și  listarea și completarea declarației de consimțământ (poate fi downloadată din secțiunea Documente -Declaratie_date_2019_CSU).

2.Achitarea taxelor de înscriere şi procesare

3.Depunerea dosarului cu actele prevazute mai jos

4. Prezentarea la examenul/interviul de admitere

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere la masterat

INAINTE DE A DEPUNE DOSARUL VA TREBUI SA VA INSCRIETI ONLINE PE SITE – http://law.ubbcluj.ro/admitere/

1.Diploma de bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate

2. Diploma de licenţă în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate (pentru absolventii care au deja diploma)

3. Suplimentul la diploma sau foaia matricolă, în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate (pentru absolventii care au deja diploma)

Absolvenţii din promoţia 2019 pot prezenta în locul diplomei de licenţă şi a foii matricole o adeverinţă din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studiu din facultate.

4.Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică

Certificatul de competență lingvistică este obligatoriu pentru toate masteratele. Candidații pot susține examene pentru compență lingvistică și la centrele ALPHA  și LINGUA din cadrul UBB-  https://www.ubbcluj.ro/ro/structura/unitati/centre_de_limbi_moderne

5.Certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizat la facultate

6.Copie simplă buletin/carte de identitate

7.Două fotografii tip buletin de identitate

8.Chitanţa de plată a taxelor de înscriere (250 lei- se achită la casieria facultăţii -biroul P 5).

9. Dosar plic

Daca este cazul – Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de inscriere – angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate); – se va achita doar taxa de 30 lei

Alte acte (în funcţie de specializarea masteratului)

10. Curriculum vitae (format Europass):

– în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat

– în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene

– în limba română sau engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor

– în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

11. Scrisoarea de intenţie :

– în limba franceză – pentru specializarea Drept privat comparat

-în limba maghiară pentru specializarea Drept privat al Uniunii Europene

-în limba engleză pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor (maximul 3000 de caractere incluzând spaţiile)/

– în limba română– pentru specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor.

12. Scrisoare de recomandare atestând cunoașterea de catre angajator, coordonator, persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina din afara mediului universitar clujean şi alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului – pentru specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor.

OBLIGATORIU PENTRU TOATE MASTERATELE
Competenţa lingvistică este atestată de Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puţin nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţ㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. Certificatele acceptate sunt afișate mai jos si in sectiunea Documente

Sunt valabile de asemenea şi certificatele internaţionale

Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de competenţă lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

Admiterea de toamnă la nivel licență

La admiterea din iulie, s-au ocupat toate cele 147 de locuri la buget și 350 de locuri cu taxă pentru cetățeni români, la forma de învățământ cu frecvență, cu excepția celor destinate absolvenților din mediul rural, unde s-au ocupat 4 din 6 locuri. De asemenea, au mai rămas locuri la învățământ la distanță și, doar pentru cetățeni de etnie maghiară, locuri la zi.

Având în vedere procentul de locuri rămase neocupate la specializarea Drept, forma ID, linia română, Drept, învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, candidaţi de etnie maghiară, respectiv Drept, învăţământ cu frecvenţă, buget, candidaţi mediu rural, Facultatea de Drept va organiza o a doua sesiune de admitere:

NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS:

– Învățământ la distanță – 16 locuri, cu taxă;
– Învăţământ cu frecvenţă, buget, 2 locuri, candidații absolvenți de licee situate în mediul rural ;
– Învăţământ cu frecvenţă, cu taxă, 9 locuri, candidaţi de etnie maghiară.

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:

11 – 13 septembrie 2019- înscrieri, între orele 9-12 -biroul 307, etaj 3
16 septembrie 2019 – proba scrisă
17 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor
18 septembrie 2019 – depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
18-19 septembrie 2019 – confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate -între orele 9-12 -biroul
307, etaj 3
20 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor finale

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2019

1. diploma de bacalaureat- în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de
bacalaureat în copie şi originalul pentru a fi legalizată la facultate;
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3. copie simplă act de identitate;
4. certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
5. adeverinţă medicală tip (în original);
6. două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7. dovada plăţii taxelor de admitere– chitanţe;
8. pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare – adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student
(buget/taxă) ;
9. adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere – angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii
Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic ;
10. dosar plic.

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

ÎN ACEST AN ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PRESUPUNE PARCURGEREA URMĂTORILOR PAŞI :
2. Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere.
3. Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220+30 lei).
4. Validarea dosarului de către comisia de admitere .
– Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea de către dvs. a datelor solicitate în formular, date
care vor fi folosite în continuare de către comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.
– Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe – parter.
La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce aţi completat formularul electronic!
– Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida
dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la comisie.
Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere.

TAXA DE STUDII –3600 lei/an de studiu

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina