fbpx

1000 de posturi vor fi scoase la concurs de către Casa Naţională de Pensii Publice

Pensiile publice vor fi evaluate și recalculate cu ajutorul a 1000 de persoane ce urmează a fi angajate de către Casa Naţională de Pensii Publice pe perioadă determinată.

Prin OUG nr. 90/2021 din 19 august 2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 23 august 2021, numărul maxim de posturi al Casei Naţionale de Pensii Publice a fost suplimentat cu 1000 de posturi încadrate în categoria funcţiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Ordonanța prevede că în termen de o zi lucrătoare de la intrarea sa în vigoare, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice va aproba prin ordin procedura privind organizarea şi desfăşurarea concursului, cu respectarea prevederilor din ordonanţa de urgenţă printre care amintim:

  • Ocuparea posturilor se face prin concurs în condițiile prevăzute de recenta ordonanță de urgență;
  • Concursul pentru ocuparea unuia dintre cele 1000 de posturi constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere;
    b) proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test-grilă;
    c) interviul.

Cu privire la salarizare se prevăd următoarele: ,,Salarizarea personalului prevăzut la art. 1 se face conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. VIII “Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»” cap. II lit. A pct. III lit. b)”, ceea ce înseamnă că salariul de bază al uni referent debutant cu gradația 0 (zero) este de 3610 lei, legea salarizării prevăzând că personalul contractual de specialitate din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

Redăm integral Ordonanța de Urgență 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice:

Având în vedere necesitatea implementării măsurilor legislative care vizează evaluarea şi recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii,

luând în considerare deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numărul de pensionari aflaţi în evidenţa acestora, dar şi la complexitatea documentaţiei în raport cu care se stabilesc drepturile de pensie cu consecinţe în derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar în vederea recalculări pensiilor, potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care cuprinde reglementări potrivit cărora pensiile stabilite pe baza legislaţiei anterioare datei intrării în vigoare a acestui act normativ se recalculează. În cazul în care în urma procesului de recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit se păstrează cuantumul avantajos.

Premergător procesului de recalculare, pensiile stabilite conform legislaţiei anterioare vor fi evaluate, procedura de evaluare fiind stabilită prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023.

Ţinând seama că un angajat al casei teritoriale de pensii deserveşte aproximativ un număr de 1.800 pensionari, ceea ce în condiţiile actuale este peste limita de lucru şi generează întârzieri în soluţionarea dosarelor de pensii şi nemulţumiri în rândul beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezintă principala prioritate a Casei Naţionale de Pensii Publice,

având în vedere că procesul de evaluare pentru aceste dosare implică o activitate complexă şi intensă din punctul de vedere al resursei umane cu atribuţii în manevrarea fondului arhivistic, culegerea, verificarea şi analiza datelor-sursă,

luând în considerare reglementările art. 157 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 127/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care fac referire la suplimentarea personalului Casei Naţionale de Pensii Publice cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (3) potrivit căruia numărul de personal al structurilor Casei Naţionale de Pensii Publice nu poate fi mai mic decât numărul corespunzător raportului de un salariat la 2.000 de asiguraţi şi pensionari,

pornind de la situaţia că în evidenţa sistemului public de pensii este un număr de aproximativ 5 milioane de pensionari şi aproximativ 6 milioane de asiguraţi,

raportat la reglementarea din art. 126 alin. (3), la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor teritoriale de pensii necesarul de personal ar fi estimat la 5.500 de posturi (5.500 – 3.480 = 2.020 de posturi).

Având în vedere că în prezent numărul total de posturi aferent Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor teritoriale de pensii este de 3.480, din care la nivelul caselor teritoriale de pensii există un număr total de 3.186 de posturi pentru realizarea tuturor atribuţiilor statutare referitoare la stabilirea şi plata pensiilor, dar şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special aflate în gestionarea Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru evidenţa asiguraţilor şi activităţile conexe,

ţinând seama că volumul de muncă pe care îl presupune acţiunea de evaluare a dosarelor de pensii din sistemul public de pensii nu se poate realiza doar cu personalul existent care este deja supraîncărcat şi migrează spre alte instituţii publice cu un volum şi stres de muncă mai mic, dar şi cu salarii mai atractive,

având în vedere restructurările de posturi majore survenite în cadrul caselor teritoriale de pensii din ultimii ani, volumul de muncă crescut/dublat prin apariţia de noi modificări legislative/cereri de recalculare a dosarelor de pensii/eliberare adeverinţe stagii de cotizare etc.,

ţinând cont de faptul că suplimentarea cu cele 1.000 de posturi şi a costurilor aferente reprezintă o urgenţă şi un obiectiv major al Casei Naţionale de Pensii Publice, cu consecinţe pozitive majore asupra vieţii şi drepturilor legale ale beneficiarilor sistemului public de pensii,

având în vedere termenul extrem de scurt în cadrul căruia se derulează operaţiunea de evaluare a dosarelor de pensie în baza Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 şi că vizează doar activităţile de stabilire care urmează a fi derulate pentru toate cele 5 milioane de dosare,

luând în considerare că personalul Casei Naţionale de Pensii Publice este insuficient numeric şi deja blocat în procesele operaţionale interne, nedigitalizate, pentru a putea finaliza într-un termen rezonabil procesul de evaluare (culegere, verificare, analiză date), considerent pentru care evaluarea nu se poate realiza doar cu personalul existent,

neadoptarea măsurii legislative propuse are consecinţe negative pentru pensionarii sistemului public cărora li se poate aduce atingere în drepturi prin neparcurgerea cu eficienţă şi în timp util a procedurii de evaluare a dosarelor de pensie, în vederea recalculării ulterioare a drepturilor de pensie,
având în vedere că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative lezarea unui interes public,

apreciind că aceasta constituie în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o eventuală nerealizare a evaluării şi având în vedere că o intervenţie legislativă efectuată altfel decât pe calea delegării legislative nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative ale nerespectării obiectivelor asumate de Guvern, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Apreciind că toate acestea constituie o situaţie extraordinară, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţele negative ce pot fi create pentru beneficiarii sistemului public de pensii.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naţionale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcţiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

ART. 2
(1) Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se face prin concurs.

(2) În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se publică anunţul pentru ocuparea acestora.

(3) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de două zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea postului vacant.

(4) Condiţiile specifice se stabilesc pe baza fişei postului, unitar, la propunerea Casei Naţionale de Pensii Publice.

(5) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îi facă incompatibili cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

(6) Concursul pentru ocuparea unui post prevăzut la art. 1 constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test-grilă;
c) interviul.

(7) Procedura privind selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă a concursului şi interviul este următoarea:
a) în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, prevăzut la alin. (2), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
b) rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
c) proba scrisă se susţine în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării anunţului;
d) interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
e) după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
f) notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
g) comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse faţă de rezultatul probei scrise şi interviu se face în termen de o zi lucrătoare de la soluţionarea acestora.

(8) În termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice aprobă prin ordin procedura privind organizarea şi desfăşurarea concursului, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(9) Salarizarea personalului prevăzut la art. 1 se face conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. VIII “Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie»” cap. II lit. A pct. III lit. b).

ART. 3
Metodologia de repartizare a numărului de posturi prevăzut la art. 1, precum şi stabilirea drepturilor salariale ale acestui personal vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice emis în termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 4
Fondurile necesare salarizării personalului prevăzut la art. 1 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat

Ministrul finanţelor,
Dan Vîlceanu

Bucureşti, 19 august 2021.
Nr. 90.

—————

Comments

comentarii

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.... Citește mai mult
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar asta înseamnă că începem să scoatem din dulap hainele mai călduțe și accesoriile potrivite.... Citește mai mult
Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, miercuri, 22 septembrie, într-o conferinţă de presă, că speră ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal, cu CFR Cluj.... Citește mai mult
O echipă de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a verificat depozitele carmangeriei Moldovan, după ce în spațiul public au apărut reclamații la adresa produselor comercializate.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!