fbpx

Utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

Din 21 august, este în vigoare Ordonanța de urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

”Una dintre modalitățile de punere în aplicare la nivelul administrației publice a măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, presupune extinderea cadrului legal necesar utilizării și recunoașterii semnăturii electronice și a documentelor electronice elaborate de specialiști în domeniile construcții, arhitectură și urbanism și posibilității de depunere exclusiv electronică a documentațiilor la autoritățile administrației publice locale și la persoanele fizice și juridice care sunt împuternicite de lege să realizeze procesele de planificare și proiectare, conform atestărilor sau autorizărilor obținute în condițiile legii.”, se arată în preambulul Ordonanței.

Tot acelo se vorbește despre ”necesitatea recunoașterii efectelor juridice depline a documentelor și documentațiilor electronice și a semnăturii electronice a tuturor profesioniștilor și specialiștilor atestați și autorizați în urbanism, arhitectură și construcții care activează în mediul privat pentru ca activitățile acestora și circuitul documentelor atât între specialiști, cât și între aceștia și instituțiile și autoritățile emitente de avize și acorduri să se poată desfășura prin mijloace electronice în deplină siguranță și în condiții de legalitate”

OUG 140/2020:

Art. 1. –

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general pentru utilizarea semnaturii electronice pe documentele si documentatiile elaborate si asumate in domeniile constructii, arhitectura si urbanism, care se transmit autoritatilor si institutiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobari si autorizatii, ca alternativa la transmiterea acestora in format fizic cu semnatura olografa si stampila sau parafa profesionala.

Art. 2. –

In cadrul prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile definitiile relevante prevazute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Art. 3. –

In situatia in care sunt elaborate si prezentate in format electronic autoritatilor si institutiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizatii si aprobari, documentele si documentatiile din domeniile constructii, arhitectura si urbanism, piese scrise si desenate, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie prezentate integral in forma electronica;

b) sa fie semnate de catre toti specialistii prevazuti de lege cu semnatura electronica calificata eliberata in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de un prestator de servicii de incredere calificat;

c) sa indeplineasca conditiile de fond prevazute de legislatia in vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii, urbanism si amenajarea teritoriului.

Art. 4. –

Documentele si documentatiile elaborate si asumate de catre specialistii prevazuti de lege in domeniile constructii, arhitectura si urbanism au aceeasi forta juridica indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, si de tipul semnaturii aplicate, respectiv olografa sau semnatura electronica calificata. 

Art. 5. –

Auditorii energetici pentru cladiri atestati potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, expertii tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu executia si dirigintii de santier, atestati sau autorizati conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi asuma documentele si documentatiile intocmite sau verificate, parti scrise si parti desenate, fie prin semnatura olografa si aplicarea stampilei individuale, in cazul exemplarelor fizice ale documentatiilor de specialitate, in conditiile legii, fie numai cu semnatura electronica calificata, care tine loc atat de semnatura olografa, cat si de stampila individuala, in cazul exemplarelor elaborate si prezentate in format electronic.

Art. 6. –

Arhitectii cu drept de semnatura acordat de Ordinul Arhitectilor din Romania potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot semna documentele prevazute de lege in toate fazele de elaborare ale documentatiei tehnice, parti scrise si parti desenate, fie prin semnatura olografa si aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentatiilor de specialitate, in conditiile legii, fie numai cu semnatura electronica calificata, care tine loc atat de semnatura olografa, cat si de parafa profesionala, pe exemplarele elaborate si prezentate in format electronic.

Art. 7. –

Specialistii cu drept de semnatura in amenajarea teritoriului sau in urbanism acordat de Registrul Urbanistilor din Romania potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, pot semna documentele si documentatiile prevazute de lege, parti scrise si parti desenate, fie cu semnatura olografa si aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentatiilor de specialitate, fie numai cu semnatura electronica calificata, care tine loc atat de semnatura, cat si de parafa profesionala, pe exemplarele elaborate si prezentate in format electronic.

Art. 8. –

Specialistii, expertii si verificatorii tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice atestati in conditiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot semna documentatiile prevazute de lege, parti scrise si parti desenate, fie cu semnatura olografa si aplicarea stampilei individuale specifice, pe exemplarele fizice ale documentatiilor de specialitate, fie numai cu semnatura electronica calificata, care tine loc atat de semnatura, cat si de stampila profesionala, pe exemplarele elaborate si prezentate in format electronic.

Art. 9. –

Inginerii elaboratori ai proiectelor sau partilor din proiecte de specialitate din domeniul constructiilor care se supun avizarii si autorizarii pot semna documentele si documentatiile prevazute de lege, parti scrise si parti desenate, pentru care au competente prevazute de lege, fie prin semnatura olografa, pe exemplarele fizice ale documentatiilor de specialitate, fie prin semnatura electronica calificata, pe exemplarele elaborate si prezentate in format electronic.

Art. 10. –

Persoanele fizice din domeniile conexe constructiilor, arhitecturii si urbanismului care elaboreaza studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetari, studii de impact, proiecte de specialitate si altele asemenea, care se supun avizarii si autorizarii in procesele de avizare si aprobare a documentatiilor de amenajarea teritoriului si a celor de urbanism si in procesele de avizare, autorizare si executare a lucrarilor de constructii, pot semna toate documentatiile prevazute de lege, fie prin semnatura olografa, fie prin semnatura electronica calificata.

Art. 11. –

Toate autoritatile administratiei publice, institutiile si entitatile imputernicite de lege sa emita avize, acorduri, certificate de urbanism, autorizatii de construire sau sa avizeze sau sa aprobe documentatiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism sunt obligate sa primeasca documentatiile de specialitate in toate etapele prevazute de lege in situatia in care se depun in format electronic, semnate electronic, conform prezentei ordonante de urgenta, si sa le arhiveze in conditiile legislatiei privind arhivarea electronica.

Art. 12. –

(1) Pentru emiterea sau modificarea unei semnaturi electronice calificate, specifica profesionistilor din domeniile constructii, arhitectura si urbanism si alte domenii conexe, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, prestatorii de servicii de incredere calificati au obligatia ca pe langa verificarea documentelor prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, si de Regulamentul (UE) nr. 910/2014, sa verifice calitatea profesionala a persoanei care solicita eliberarea sau modificarea semnaturii electronice calificata in baza documentelor specifice care atesta dreptul de semnatura sau de practica potrivit evidentelor oficiale publice privind exercitarea dreptului de practica sau de semnatura detinute de: 

a) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, ca autoritate competenta in domeniu, pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici si auditorilor energetici pentru cladiri;

b) Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al dirigintilor de santier si al responsabililor tehnici cu executia;

c) Ordinul Arhitectilor din Romania, pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al arhitectilor, conductorilor arhitecti, arhitectilor de interior si urbanistilor cu drept de semnatura similar conductorilor arhitecti;

d) Registrul Urbanistilor din Romania, pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al specialistilor atestati in amenajarea teritoriului si/sau in urbanism;

e) Institutul National al Patrimoniului, pentru verificarea si confirmarea dreptului de practica al specialistilor, expertii si verificatorii tehnici atestati in domeniul protejarii monumentelor istorice;

f) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pentru autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;

g) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea si/sau executarea de instalatii electrice si gaze naturale;

h) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru autorizarea persoanelor pentru executarea de lucrari de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetectiei si cartografiei.

(2) Certificatele calificate pentru semnaturi electronice, acordate in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta si conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, emise in conformitate cu evidentele oficiale ale autoritatilor competente privind exercitarea dreptului de practica sau de semnatura, vor avea mentiunea calitatii profesionale, titlul de calificare, identificatorul unic al persoanei in raport cu autoritatea competenta care a acordat dreptul de practica, domeniul sau subdomeniul si specialitatea pentru care are drept de semnatura sau de practica, calitatea de coordonator sau de elaborator de documentatii sau de parti de documentatii, precum si denumirea autoritatii competente care a acordat dreptul de semnatura sau de practica titularului semnaturii electronice calificate.

(3) In termen de 5 zile de la data eliberarii semnaturii electronice calificate potrivit prezentei ordonante de urgenta, titularul acesteia este obligat sa comunice autoritatii competente care i-a acordat dreptul de practica sau de semnatura numele prestatorului de servicii de incredere calificat care a eliberat semnatura electronica calificata si perioada de valabilitate a semnaturii.

(4) La notificarea autoritatilor competente, ca urmare a suspendarii sau incetarii valabilitatii dreptului de semnatura sau de practica in conditiile legii, prestatorii de servicii de incredere calificati au obligatia ca:

a) in conditiile suspendarii dreptului de semnatura sau de practica, sa suspende dreptul de utilizare a semnaturilor electronice calificate, eliberate in conditiile prezentei ordonantei de urgenta, specialistilor fata de care a operat masura suspendarii;

b) in conditiile incetarii valabilitatii dreptului de semnatura sau de practica, sa revoce dreptul de utilizare a semnaturilor electronice calificate, eliberate in conditiile prezentei ordonantei de urgenta, specialistilor fata de care a operat masura incetarii.

(5) Fapta prestatorilor de servicii de incredere calificati care nu respecta prevederile alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (5) se fac de catre personalul abilitat potrivit dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare.

(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica structurilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala.

(8) Contraventiilor prevazute la alin. (5) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13. –

(1) Data fiind importanta documentelor si documentatiilor din domeniile constructii, arhitectura si urbanism si raspunderea asociata de asumarea continutului acestora, ultima semnatura aplicata de catre elaboratorii acestora, potrivit legislatiei specifice, se considera sigilarea electronica a acestora, conform normelor tehnice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, prevazute la art. 15.

(2) Autoritatile administratiei publice competente cu emiterea de autorizatii de construire si cu aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si a celor de urbanism au obligatia ca inainte de emiterea actelor administrative de autoritate sa verifice integritatea documentelor, valabilitatea semnaturilor electronice calificate si marca temporala electronica calificata aplicate pe documentele si documentatiile specifice, prin personal calificat cu studii sau cursuri de formare profesionala in domeniul electronicii, telecomunicatiilor si tehnologiei informatiilor, informaticii si calculatoarelor sau ciberneticii.

Art. 14. –

Toate autoritatile competente cu gestionarea profesiilor reglementate, care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, vor actualiza, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, actele subsecvente specifice domeniilor profesiilor reglementate, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 15. –

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei vor elabora norme tehnice de aplicare, care se aproba prin ordin comun.

Comments

comentarii

HOROSCOP 4 august 2021. Află ce zodie va primi o sumă mare de bani și ce nativ este arogant cu persoanele din jur.... Citește mai mult
Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit, marți, despre proiectul care prevede realizarea metroului de la Cluj, precizând că acesta este unul care „are maturitate”, fiind cuprins în PNRR.... Citește mai mult
Divizia 4 Infanterie „Gemina” sărbătorește 105 ani de istorie și tradiție militară.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!