Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Tribunalul Cluj a obligat Sala Polivalentă să comunice copii ale contractelor pentru Untold 2015, 2016 și 2017

Tribunalul Cluj a obligat Sala Polivalentă să comunice copii ale contractelor pentru Untold 2015, 2016 și 2017

Tribunalul Cluj a obligat Sala Polivalentă, societatea deținută de Primăria Cluj-Napoca, să comunice copii ale contractelor de închiriere pentru festivalul UNTOLD – edițiile 2015, 2016 și 2017 către un tânăr absolvent de studii teologice, care le face zile fripte celor de la Untold și cu timbrul monumentului istoric.

Lucian Todoran a trimis mai întâi o solicitare, în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, către Sala Polivalentă, prin care a cerut copii ale contractelor de închiriere a sălii de către organizatorii Untold și actele adiționale, dacă există. Pentru că nu i s-au comunicat informațiile, tânărul s-a adresat instanței de contencios administrativ în septembrie 2017.

Reclamantul a arătat la Tribunal că prin cererea de informații de interes public a solicitat comunicarea unei copii scanate a tuturor contractelor pentru închirierea Sălii Polivalente de către organizatorii Festivalului UNTOLD din 2015, 2016, 2017, precum și a tuturor actelor adiționale și a proceselor verbale încheiate în baza contractelor, dacă acestea există, întrucât a considerat că documentul solicitat conține informații de interes public în înțelesul definiției de la art. 2 lit. b din Legea nr. 554/2001.

Reprezentanții Sălii Polivalente au susținut că aceasta nu este o instituție publică, ci o societate comercială pe acțiuni, de tip închis, cu sistem unitar de administrare, înregistrată al ORC Cluj, societate care funcționează în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. ”Nefiind o instituție publică, ci o societate comercială de sine stătătoare, are un buget de venituri și cheltuieli propriu, iar în temeiul contractelor comerciale încheiate, societatea nu cheltuie bani, ci încasează.”, au arătat cei de la Sala Polivalentă SA.

Recent, Tribunalul Cluj i-a dat dreptate lui Todoran și a obligat Sala Polivalenta SA ”să comunice copii ale contractelor pentru închirierea Sălii Polivalente și a actelor adiționale pentru Festivalul UNTOLD 2015, 2016, 2017, reclamantului cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.”. Sentința nu este definitivă, fiind atacată cu recurs, care se judecă la Curtea de Apel Cluj.

Lucian Todoran este un tânăr clujean care nu a împlinit 30 de ani, absolvent de studii teologice în Anglia. Acesta a început în urmă cu patru ani să studieze pe cont propriu Dreptul, cu precădere partea de contencios și informații de interes public.  Din cauza sau datorită lui, proprietarii festivalului Untold ar putea fi obligați să plătească Statului, retroactiv, circa 1,5 milioane de lei. Asta după ce Lucian Todoran a întrebat mai multe instituții, între care Ministerul Culturii, dacă festivalul Untold a achitat sau nu timbrul monumentului istoric pentru ediția 2016. Parcul Central ”Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca se află pe lista monumentelor istorice. Mai multe despre acest subiect AICI.

Motivarea sentinței civile nr. 385/2018 a Tribunalului Cluj

Prin acțiunea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamantul Todoran Lucian în contradictoriu cu pârâta Sala Polivalentă SA, a solicitat să se dispună obligarea pârâtei la comunicarea copiei scanate a tuturor contractelor pentru închirierea Sălii Polivalente de către organizatorii Festivalului UNTOLD din 2015, 2016, 2017, precum și a tuturor actelor adiționale și a proceselor verbale încheiate în baza contractelor, dacă acestea există, obligarea pârâtei la comunicarea răspunsului la reclamația administrativă expediată acesteia pe email, în data de 23.08.2017, ora 17.33, care să includă informațiile solicitate inițial și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celor vinovați de necomunicarea în termen a informațiilor de interes public solicitate, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că a expediat pârâtei o cerere de informații de interes public și o reclamație administrativă, ambele rămânând fără răspuns, deși termenul pentru prima cerere era de 10 zile, iar pentru cea de doua de 15 zile, conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2001.

Reclamantul a mai arătat că prin cererea de informații de interes public a solicitat comunicarea unei copii scanate a tuturor contractelor pentru închirierea Sălii Polivalente de către organizatorii Festivalului UNTOLD din 2015, 2016, 2017, precum și a tuturor actelor adiționale și a proceselor verbale încheiate în baza contractelor, dacă acestea există, întrucât a considerat că documentul solicitat conține informații de interes public în înțelesul definiției de la art. 2 lit. b din Legea nr. 554/2001.

Cu privire la reclamația administrativă formulată, reclamantul a susținut că aceasta trebuia soluționată în condițiile specificate la art. 35 din Normele aprobate prin HG nr. 123/2002 și trebuia să conțină, potrivit art. 21 alin. 3 din Legea nr. 554/2001, atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât ți menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

În drept, a invocat art. 31, alin. (2) al Constituției României, art. 22, alin. (1) al Legii 544/2001.

Pârâta a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat excepția prematurității introducerii cererii de chemare în judecată, întrucât reclamantul a trimis solicitarea sa pe mailul societății la data de 23.08.2017, iar răspunsul din partea societății a fost trimis reclamantului la data de 19.09.2017, prin intermediul căsuței electronice, sens în care a susținut pârâta că termenul de 30 de zile prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2011 începe să curgă de la data comunicării răspunsului. Or, reclamantul a introdus acțiunea la data de 15.09.2017, respectiv anterior primirii răspunsului din partea societății, sens în care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată a reclamantului ca fiind premature introdusă.

Pe fondul cauzei, pârâta a arătat că aceasta nu este o instituție publică, ci o societate comercială pe acțiuni, de tip închis, cu sistem unitar de administrare, înregistrată al ORC Cluj, societate care funcționează în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale OUG nr. 109/2011. De asemenea, a mai arătat pârâta faptul că nefiind o instituție publică, ci o societate comercială de sine stătătoare, are un buget de venituri și cheltuieli propriu, iar în temeiul contractelor comerciale încheiate, societatea nu cheltuie bani, ci încasează.

Pe da altă parte, pârâta a mai susținut că, contractele de închiriere privind folosința spațiilor din interiorul sălii reeprezintă relații comerciale, înscrisurile de acest fel fiind sub semnătură privată, încheiate cu diverse societăți comerciale și care au cuprinse clause de confidențialitate. Astfel că, fiind vorba despre activități comerciale, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, se exceptează la de la accesul liber al cetățenilor. Față de cele expuse, pârâta a solicitat respingerea acțiunii reclamantului ca inadmisibilă.

În drept, pârâta a invocat prevederile Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 544/2001, HG nr. 123/2002.

La data de 13.11.2017, reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepției prematurității introducerii cererii de chemare în judecată, invocată de către pârâtă, apreciind că potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, termenul de răspuns la cererea de informații de interes public este de 10 zile.

Cu privire la apărările pârâtei pe fondul cauzei, reclamantul a solicitat ca acestea să fie respinse.

Analizand actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Cu privire la excepția de prematuritate a acțiunii tribunalul o va respinge întrucât reclamantul a făcut dovada că a trimis pe adresa de mail a pârâtei, cerera de informații publice in data de 5 august 2017 , iar cererea de chemare în judecată a fost înregistrată  la Tribunalul Cluj la data de 15 septembrie 2017, deci după expirarea termenului legal de răspuns de 30 de zile.

Potrivit art. 2 din Legea nr.544/2001,

  a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici;

  b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;

Parata este tutelată de o autoritate publică si din această perspectivă îi sunt aplicabile prevedrile amintite mai înainte din Legea nr.554/2001.

Pe fondul cauzei, Tribunalul constată că parata nu a făcut dovada ca a comunicat aceste informații reclamantei.

De asemenea, parata nu a produs probe cu privire la  elemente sau criteriile care ar fi condus la exceptarea de la accesul liber al cetățenilor a contractelor solicitate de către reclamant.

Potrivit Legii nr.554/2004 (legea contenciosului administrativ – n.red), art.2 ind.1 lit. h) este refuz nejustificat de a soluționa o cerere, exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea, iar conform alin.2 al aceluiași articol se asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.

Art. 5 din Legea nr.544/2001 prevede la alin (1):

  Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

    a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

    b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

    c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

    d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

    e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

    f) programele și strategiile proprii;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform legii privind accesul la informațiile de interes public ­nr. 544/2001, accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite prin lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice.

Așadar, se constată că în fața instanței nu s-au generat probe prin care să se dovedească în concret una dintre excepțiile prevăzute la art. 12 si astfel pârâta nu poate justifica sustragerea informației solictată de reclamant de la accesul liber al cetățenilor.

Intrucât parata a formulat un răspuns la reclamația înregistrată la data de 23 august 2017, în termenul legal, reclamantului, Tribunalul va respinge această cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge excepția prematurității introducerii cererii de chemare în judecată.

Admite în parte acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Todoran Lucian (…) în contradictoriu cu pârâta Sala Polivalenta SA.

Obligă pârâta să comunice copii ale contractelor pentru închirierea Sălii Polivalente și a actelor adiționale pentru Festivalul UNTOLD 2015, 2016, 2017, reclamantului cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Respinge cererea privind comunicarea de către pârâta a răspunsului la reclamația din 23.08.2017.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din data de 07.02.2018.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina