fbpx

Sentință utilă pentru cei care s-au săturat să aștepte după autorizația de construire de la Primăria Cluj-Napoca

Tribunalul Cluj a obligat primarul municipiului Cluj-Napoca să analizeze cererea și documentația privind eliberarea autorizației de construire. în loc să desființeze lucrările de amenajare la un restaurant. Societatea reclamantă avea depusă cerere și documentație, dar funcționarii Primăriei au tărăgănat dosarul, iar între timp Serviciul Control Urbanism a mers în control. ”Intrarea în legalitate prevalează măsurii desființării construcției, iar atâta timp cât această măsură nu se dovedește a fi imposibilă, aceasta ar trebui să fie aplicată cu prioritate.”, se arată în sentința, obținută de avocata Iulia Podar.

În Sentința civilă nr. 493/2019 – Secția mixtă de contencios administrativ, fiscal și litigii de muncă de la Tribunalul Cluj se arată urmtăoarele:

Din actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, astfel cum rezultă din înscrisul de la fila 65, reclamantul P.I. este proprietar al imobilului situat în Cluj-Napoca Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 120, jud. Cluj, înscris în CF nr…… reprezentând curte și grădină și ca să din lemn, iar reclamanta Gasangri SRL are calitatea de chiriaș al imobilului mai sus identificat, în temeiul contractului de închiriere perfectat cu reclamantul P.I. , și totodată calitatea de investitor/executant al lucrărilor de construire constând în modificări interioare ale imobilului situat Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 120, jud. Cluj, necesare în vederea schimbării destinației construcției din locuință, în spațiu pentru activități de a limentație publică (restaurant), prin urmare ambii reclamanți justifică calitate procesuală activă în prezenta cauză.

În urma controlului efectuat la data de 24.03.2017 la imobilul situat Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 120, jud. Cluj de către DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL URBANISM Șl DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII structuri în cadrul Municipiului Cluj-Napoca a fost întocmit Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. xxxxx/20.04.2017 prin care s-a dispus aplicarea amenz ii contravenționale în sarcina GASANGRI SRL pentru fapta contravențională constând în realizarea de modificări interioare în vederea schimbării de destinație din locuință în spațiu pentru activitate alimentație publică (restaurant), fără a deține autorizație de construire.

S-a menționat expres faptul că aceste lucrări constau în desființarea unor pereți interiori în vederea compartimentării imobilului, precum și faptul că deși la data controlului lucrările erau finalizate , au fost începute demersurile în vederea autorizării , fiind obținut C.U (Certificat de urbanismr – n.red) nr. 4995/05.10.2016. 

Prin procesul verbal mai sus amintit s-a dispus și măsura complementară a intrării în legalitate, termenul pentru realizarea măsurilor dispuse fiind de 180 de zile. Acest termen de 180 de zile urma să expire la data de 20.10.2017.

La data de 29.11.2017 reclamanta GASANGRI SRL a formulat cererea nr. … /29.11.2017 de eliberarea CU în scopul elaborării documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de schimbare a destinației din locuință în activitate de alimentație publică, fiind eliberat în favoarea reclamantei certificatul de urbanism 6428/27.12.2017, în scopul solicitat,  , cu valabilitate până la 27.12.2018. În acest context prezintă importanță că C.U nr. 4995/05.10.2016 fusese valabil până la data de 05.10.2017.

Prin urmare este real că reclamanții și că au început demersurile pentru intrarea în legalitate, pentru obținerea autorizației de construire și anterior controlului efectuat în anul 2017 fiind obținut certificatul de urbanism nr. 4995/05.10.2016 eliberat în favoarea reclamantului P.I., f 18-21, acest aspect rezultând din înscrisurile de la f. 97-101, avize, acorduri emise anterior controlului din data de 24.03.2017.

La data de 2.04.2018 s-a depus cerere de emitere a AC de către reclamanta Gasangri SRL ,, anexându-se documentația aferentă, f. 103-151, extrase CF, contract de închiriere.

Cu privire la această cerere, pârâtul transmite răspunsul nr. xxxxxx/43/02.04.2018 conex cu nr. ../13.04.2018 , f. 52, prin care arată că documentația nu poate fi analizată până la pronunțarea instanț ei în dosarul nr. …., în care Primarul Municipiului Cluj-Napoca a solicitat obligarea Societății GASANGRI SRL la desființarea lucrărilor de construire executate nelegal. potrivit Procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. xxxxx/20.04.2017. constând în modificări interioare în vederea schimbării destinației din locuință, în restaurant.

Dosarul …….. a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 14.03.2018 , astfel cum rezultă din verificările efectuate în sistemul ECRIS, în condițiile în care, astfel cum am arătat reclamanții depuneau diligențe în vederea intrării în legalitate.

Reclamanții au formulat plângere prealabilă, înregistrată sub nr. xxxxxx/1/ 04.06. 2018, prin care au solicitat revocarea refuzului și emit erea autorizației de construire,  pârâtul nu a depus la dosar răspunsul transmis cu privire la această plângere.

A arătat pârâtul prin întâmpinare că î n urma controlului efectuat la data de 12.01.2018, de către DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL URBANISM Șl DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, prin Procesul verbal de constatare nr. 36/2018 s-a constatat că reclamanta GASANGRI SRL nu a realizat măsurile de intrare în legalitate dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare mai sus amintit, respectiv nu a obținut autorizația de constr uire pentru lucrările executate, aspect necontestat de către reclamanți.

A indicat în cuprinsul întâmpinării ( însă nu și în cuprinsul răspunsului transmis reclamanților) că deoarece termen ul de intrare în legalitate a fost depășit, s-a refuzat emiterea AC.

Tribunalul va înlătura această apărare deoarece nu este conformă realității, nu s-a menționat în adresa nr. xxxxxx/43/02.04.2018 conex cu nr. xxxxxx/13.04.2018 acest motiv, ci doare existența dosarului civil înregistrat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, indicându-se că se va analiza documentația după finalizarea definitivă a acelui dosar .

În opinia instanței, concordantă cu cea a reclamanților , acest refuz de analizare a documentației (amânare a analizării documentației) este nejustificat deoarece având în vedere obiectul dosarului  în care Primarul Municipiului Cluj-Napoca a solicitat obligarea Societății GASANGRI SRL la desființarea lucrărilor de construire executate nelegal , în ipoteza admiterii acestei cereri, nu mai există nicio utilitate în a se analiza documentația depusă de către reclamanți.

De asemenea, prin refuzul analizării documentației, pârâtul are posibilitatea de a influența și soluția juridică din dosarul…, fiind posibil ca, pârâtul din acela dosar, în lipsa dovedirii intrării în legalitate, să fie obligat să desființeze acele lucrări.

Tribunalul apreciază însă că p otrivit dispozițiilor art. 32 alin.1 din Legea nr. 50/1991., în măsura în care contravenientul nu reușește să respecte termenul impus prin procesul verbal de contravenție , autoritățile locale pot sesiza instanțele competente pentru a dispune fie obligarea contravenientului la intrarea în legalitate prin obținerea autorizației, fie desființarea construcțiilor. Prin urmare, instanțele judecătorești, și deci, autoritățile locale nu sunt obligate să dispună demolarea chiar dacă termenul pentru intrare în legalitate a fost depășit și cu atât mai mult cu cât construcția respectă planul urbanistic general.

D in coroborarea dispozițiilor art. 28 alin. (3) cu cele ale dispozițiilor art. 32 se desprinde concluzia conform căreia intrarea în legalitate prevalează măsurii desființării construcției, iar atâta timp cât această măsură nu se dovedește a fi imposibilă aceasta ar trebui să fie aplicată cu prioritate.

P otrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 50/ 1991 : O dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) și b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției.

De asemenea, se mai are în vedere că potrivit alineatului al doilea al aceluiași text legal d ecizia menținerii sau a desființării construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administrației publice competente, pe baza planurilor urbanistice și a regulamentelor aferente, avizate și aprobate în condițiile legii, sau, după caz, de instanță iar conform alineatului final m ăsura desființării construcțiilor se aplică și în situația în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției, contravenientul nu a obținut autorizația necesară .

Din economia dispozițiilor legale precizate rezultă că pentru a executa măsura administrativă impusă de organului de control, respectiv aceea de a se conforma prevederilor Legii nr. 50/1991 în termenul stabilit de acesta este important de analizat atât conduita particularului contravenient, cât și cea a autorității publice cu competență în materie căci așa cum rezultă din cele ce precedă decizia cu privire la menținerea ori desființarea lucrărilor executate cu nerespectarea autorizației de construire se va lua de către autoritatea administrației publice competente, pe baza planurilor urbanistice și a regulamentelor aferente, avizate și aprobate în condițiile legii sau dacă este cazul de instanță.

În analiza respectării termenului , mai ales ținând seama de sancțiunea drastică ce decurge dintr-o atare conduită așa cum rezultă din art. 28 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, se impune să se facă o analiză atât a comportamentului contravenientului cât și a autorității cu competențe în domeniul urbanismului.

Astfel cum a arătat pârâtul prin întâmpinare, inițial, reclamantul P.I. a înaintat documentația prin care a solicitat eliberarea AC la data de 03.03.201 7, solicitându-i-se completări.

Tribunalul subliniază și că deși efectuarea unor lucrări cu nerespectarea autorizației de construire constituie contravenție și se sancționează în principal cu amenda, fiind, de asemenea posibilă și aplicarea unor sancțiuni complementare poprirea imediată a lucrărilor, intrarea în legalitate, desființare a lucrărilor efectuate nelegal,  în ceea ce privește măsura desființării construcțiilor, o astfel de sancțiune este considerată ca fiind una de ultim resort. Demolarea este nejustificată atâta timp cât este posibilă o soluție mai puțin drastică precum intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire întrucât lucrările realizate nelegal respectă de fapt regulile de urbanism aplicabile.

Însă, pentru a se respecta acest drept, este necesar ca autoritatea să procedeze în mod efectiv la analizarea cererii, a documentației anexate, să verifice în ce măsură lucrările încalcă prevederile documentațiilor de urbanism, respectiv dacă nu cumva demolarea ar fi nejustificată și inutilă.

Potrivit doctrinei măsura desființării construcțiilor este o măsură extremă care ar trebui să fie aplicată doar în situația în care contravenientul a depus toate diligentele care i-au stat la îndemână

Or, pârâtul din cauză a refuzat analizarea documentației depusă de către reclamanta în vederea intrării în legalitate, pentru a salvgarda astfel construcțiile deja efectuate, pe motivul că ar fi solicitat deja demolarea construcțiilor. Însă, mai întâi trebuie lăsat investitorul să epuizeze toate modalitățile de a obține autorizația, abia apoi să se facă o astfel de solicitare, pentru motivele indicate anterior. Așadar, un astfel de refuz este unul nejustificat în opinia instanței sens în care instanța va constata refuzul nejustificat al pârâtului de analizare a documentației nr. …/43/02.04.2018 conex cu nr…./13.04.2018 privind eliberarea autorizației de construire pentru executare lucrări de schimbare destinație cu privire la imobilul situat în Cluj-Napoca. Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 120, jud. Cluj.

În ceea ce privește cea de a doua solicitare a reclamanților, aceasta este întemeiată doar în parte și anume, instanța va acorda posib ilitatea autorității competente să analizeze mai întâi dacă se impune sau nu eliberarea AC pentru intrarea în legalitate, și doar în funcție de modul în care va fi soluționată cererea , se va putea adresa din nou instanței, după îndeplinirea procedurii prealabile, după caz, pentru a se verifica modul în care a procedat autoritatea publică în soluționarea cererii, raportat la documentele depuse.

Prin urmare, Tribun alul va obliga pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca să analizeze cererea și documentația privind eliberarea autorizației de construire pentru executare lucrări de schimbare destinație cu privire la imobilul situat în Cluj-Napoca Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 120, jud. Cluj

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina