fbpx

Senatul a adoptat proiectul de modificare a CPP ce stabilește că se pronunță hotărâri motivate în maxim 120 de zile de la închiderea dezbaterilor

Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor, prevede proiectul de modificare a Codului de procedură penală, adoptat astăzi de Senat și care merge la Camera Deputaților pentru votul final.

Forma adoptată de Senat:

Art.I.- Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penalâ., publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 208, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea mâsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor mă.suri. art.207 alin.(3)-(5) se aplică in mod corespunzător.

(5) În tot cursul judecăţii, pâ.nă la pronunţarea hotărârii, instanţa verifică, prin Incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică in mod corespunzător.”

 

2. Articolul 362 se modifică şi va avea următorui cuprins:

„Măsurile preventive în cursul judecăţii

Art.362.- (1) in tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) in cauzele in care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în tot cursul judecăţii, până. la pronunţarea hotărârii, în şedinţă publică, legaiitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208.”

 1. Articolul 391 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Soluţionarea cauzeiArt.391.- (1) Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor.

(2)           La inchiderea dezbaterilor, preşedintele completului informează părţile şi persoana vătămată prezente asupra datei şi modalităţii de pronunţare a hotărârii.

(3)    In cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin.(1), instanţa poate amâna succesiv pronunţarea, fiecare amânare neputând depăşi 30 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor.”

 

 1. La articolul 400, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) in afara cazurilor în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 406 alin. (1), rezultatul deliberării instanţei sau, după caz, judecătorului, indiferent de funcţia judiciară pe care o exercită, se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivu1 hotărârii.

(2) Minuta se semnează de membrii completului de judecată.”

 

 1. Articolul 405 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pronunţarea     hotărârii       şedinţă publică

  Art.405.- (1) Hotărârea se pronunţă, după redactare, în publică de către preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotărârii sau se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

 • in cazurile în care rezultatul de1iberării se consemnează intr-o minută, deliberarea şi pronuntarea hotărârii au loc în termen de cel mult 15 zile de la închiderea dezbaterilor, dacă legea nu prevede altfel. in cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în acest termen, instanţa poate amâna pronunţarea o singură dată, pentru o durată de cel mult 15 zile. Preşedintele sau, după caz, alt membru al completului pronunţă minuta hotărârii, în condiţiile alin. (I), dacă legea nu prevede altfel.”
 • La pronunţarea hotărârii părţile şi persoana vătămată nu se citează.”
 1. Articolul 406 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Redactarea şi    semnarea hotărârii       

Art.406.- (1) Hotărârea trebuie să fie redactată la momentul pronunţării în cazurile în care se pronunţă una dintre soluţiile prevăzute Ia art.396 şi 397.

 • Hotărârea prevăzută la alin.(1) se redactează de membrii completului de judecată care au participat la soluţionarea cauzei şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier. in caz de împiedicare a grefierului, hotărârea se semnează de grefierul-şef, făcându-se menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat Impiedicarea.
 • in cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, hotărârea se redactează de preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţarea minutei şi se semnează de toţi membrii cornpletului de judecată şi de grefier. Dispozitivul hotărârii trebuie să fie conform cu minuta.

 

 • in cazurile prevăzute la alin.(3), dacă vreunul dintre membrii completului de judecată este impiedicat să semneze, hotărârea se semnează in locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este impiedicat a semna, hotărârea se semnează de preşedintele instanței. Când Impiedicarea il priveşte pe grefier, hotărarea se semnează de greerul-şef. În toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat impiedicarea.
 • Hotărârea se redactează in două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de hotărâri al instanței”
 1. La articolul 407, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) După pronunţare, o copie a hotărârii sau, după caz, a minutei se comunică procurorului, părţilor, persoanei vătămate şi, ‘in cazul in care inculpatul este arestat, administraţiei locului de deţinere, in • vederea exercitării căii de atac. in cazurile 1n care rezultatul deliberării se consemnează intr-o minută, după redactarea hotărârii, aceasta se comunică procurorului, părţilor şi persoanei vătămate in intregul său. in cazul in care părţile ori persoana vătămată nu inţeleg limba română, hotărârea sau, după caz, minuta se comunică acestora intr-o limbă pe care o Inţeleg. ”

8, La articolul 407, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) Dacă persoanele prevăzute la alin. (1) se prezintă la pronunţarea făcută In şedinţă, inmânarea, la cerere, sub luare de dovadă, a hotărârii sau, după caz, a minutei se consideră comunicare. De asemenea, se consideră comunicare şi inmânarea, sub luare de dovadă, a hotărârii sau, după caz, a minutei, prin mijlocirea grefei instanţei.”

 1. La articolul 410, alineatul (1) se modifică şi va avea următorui cuprins:

„(1) Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi curge de la data comunicării hotărkii, 1n cazurile prevăzute la art.406 alin.(1), sau, după caz, de la data comunicării copiei minutei, in celelalte cazuri.”

 

 1. La articolul 421, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2)                    art.406 alin.(1), (2) şi (5) sunt aplicabile.”

 1. La articolul 484, după alineatui (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Dispoziţiile cuprinse in titlul TTI aI părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol se aplică in mod corespunzător.”

 1. La articolul 514, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) in cazul in care s-a luat faţă de minor măsura educativă a internăriz într-un centru educativ, punerea in executare se face prin trimiterea unei copii de pe dispozitivu1 hotărârii organului de poliţie de la locul unde se află minoru1, după rămânerea definitivă a hotărârii.”

 1. La articolul 515, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Mă.sura educativă a intemării minorului intr-un centru de detenţie se pune in executare prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a luat această măsură organului de poliţie de la locul unde se află minorul, când acesta este liber, ori comandantului locului de deţinere, când acesta este arestat preventiv.”

 1. La articolul 557, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Pe baza mandatului de executare, organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. Ce1ui arestat i se inmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat, unde organu1 de poliţie predă celălalt exemplar al mandatului de executare. in termen de cel mult 10 zile de la arestare, persoanei private de libertate i se comunică o copie de pe hotărâre.”

 1. La articolul 568, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(6) 0 copie a dispozitivului hotărârii definitive a instanţei prevăzute la art.567 alin.(2) se comunică instanţei de executare.”
 2. La articolul 571, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) 0 copie a dispozitivului hotărârii definitive prin care s-a dispus menţinerea, inlocuirea sau ‘incetarea intemării medicale se comunică instanţei de executare.”

 1. La articolul 576, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Punerea in executare a măsurilor şi obligaţiilor prevăzute la art.85 alin.(1) şi (2) din Codul penal, a dispoziţiilor art.87, art.93, art.95, art.101 alin.(1) şi (2) şi ale art.103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii a dispozitivului hotărârii serviciului de probaţiune competent.”

 1. La articolul 579, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află 1n păstrarea organelor de cercetare penală, restituirea se face de către acestea, după primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii penale prin care s-a dispus restituirea lucrurilor, procedând potrivit alin.(1).”

 1. La articolul 580, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) in cazul 1n care este necesar ca despre inscrisul declarat fals să se facă menţiune în scriptele unei instituţii publice, i se trimite acesteia o copie a dispozitivului hotărârii.

(5) in situaţia in care, din orice motive, înscrisul falsificat nu se află, in original, la dosar, instanţa va trimite o copie a dispozitivului hotărârii instituţiilor publice care deţin o copie a acestuia sau care deţin inregistrarea unor menţiuni cu privire la acesta.”

Art.II.- (1) Hotărârile judecătoreşti in materie penală pronunţate anterior intrării 1n vigoare a prezentei legi se redactează in termenele prevăzute de legea’in vigoare la data pronunţării lor.

(2) Hotărârile judecătoreştiln materie penală pronunţate anterior intrării in vigoare a prezentei legi rămân supuse dispoziţiilor referitoare la termenele de declarare a căilor de atac, precum şi celor privind datele de la care acestea Incep să curgă, in vigoare la data pronunţării lor.

Proiectul adoptat în original AICI

Comments

comentarii

Lasă un răspuns