fbpx

Selecție asistenți pentru judecători! 165 de posturi la 19 instanței pilot. Înscrieri până în 27 octombrie

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat selecția a 165 de experți externi cu atribuții de asistenți ai judecătorilor la 19 instanțe pilot în acest proiect inovativ. Termenul limită de depunere a candidaturilor este 27 octombrie. Salariul lunar brut este de circa 10.000 lei!

Cerințele speciale de calificare sunt:

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul de specializare drept;
  • cunoștințe de tehnoredactare documente și de folosire a instrumentelor Microsoft Office, de navigare pe internet și de utilizare a mijloacelor tehnice de comunicare la distanță.

”În vederea testării modelului de management standard integrat conceput în cadrul proiectului, Consiliul Superior al Magistraturii va proceda la selecția unui număr de 165 experți externi în implementare, care vor avea atribuții de asistenți ai judecătorului și își vor desfășura activitatea în cadrul a 19 instanțe pilot”, se arată în anunțul de selecție.

Instanțele din proiect:

1. Curtea de Apel București (23 experți); 2. Tribunalul București (18 experți);
3. Tribunalul Ilfov (8 experți);
4. Judecătoria Ploiești (5 experți);

5. Curtea de Apel Pitești (6 experți);
6. Curtea de Apel Craiova (11 experți);
7. Tribunalul Mehedinți (5 experți);
8. Tribunalul Caraș-Severin (5 experți);
9. Curtea de Apel Brașov (10 experți);
10. Curtea de Apel Cluj (10 experți);
11. Curtea de Apel Târgu Mureș (8 experți); 12. Curtea de Apel Alba Iulia (7 experți); 13. Curtea de Apel Iași (8 experți);
14. Tribunalul Iași (8 experți);
15. Curtea de Apel Bacău (6 experți);
16. Curtea de Apel Suceava (8 experți);
17. Curtea de Apel Oradea (8 experți);
18. Curtea de Apel Constanța (6 experți);

19. Judecătoria Galați (5 experți)

Atribuțiile principale ale experților

Experții externi în implementare ce vor fi selectați vor participa la testarea modelului de management standard integrat dezvoltat în cadrul proiectului, la nivelul a 19 instanţe pilot.

Într-o primă etapă, ulterior finalizării procedurii de selecție, experții în implementare vor participa la seminare de instruire, în cadrul cărora le vor fi prezentate scopul și obiectivele proiectului, atribuțiile pe care le vor îndeplini și necesitatea de a respecta regulamentul intern, modalitatea în care vor colabora cu judecătorii și cu grefierii din cadrul instanțelor pilot, informații cu privire la întocmirea rapoartelor de monitorizare și a rapoartelor de activitate; seminarele se vor desfășura descentralizat, la nivelul instanțelor pilot, în localitățile de sediu ale acestora.

Experţii în implementare (asistenţi ai judecătorilor) vor fi repartizaţi pe lângă judecătorii desemnaţi din cadrul instanţelor pilot, urmând a realiza activități specifice, în funcție de necesitățile concrete, potrivit sarcinilor trasate de judecătorii menționați anterior.

Asistentul de judecător se va alătura, în cadrul exercițiului pilot, echipei formate din judecător și grefierul de ședință, cu scopul de a sprijini activitatea judecătorului, dar și a grefierului, prin preluarea unor sarcini de documentare, sinteză și redactare.

Experții în implementare (asistenți ai judecătorului) selectați își vor desfășura activitatea începând cu data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată (21 de luni, cu posibilitatea prelungirii), semnat cu Consiliul Superior al Magistraturii, până la finalizarea implementării proiectului, în program de muncă de maxim 8 ore pe zi, la sediul instanței pilot pentru care au fost selectați.

Nivelul de salarizare al postului de expert în implementare este de 62 lei/oră, buget ce cuprinde taxele și contribuțiile datorate atât de angajat, cât și de angajator.

Evaluarea experților pe bază de interviu

În cadrul interviului vor fi testate abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, în conformitate cu planul de interviu întocmit de comisia de selecție.

Prin desfășurarea selecției se urmărește identificarea în persoana candidatului a abilităților și aptitudinilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului de expert în implementare – asistent al judecătorului. Aceasta presupune ca, pe lângă cunoștințele teoretice corespunzătoare în domeniul juridic, candidatul să dețină competențe care să îi permită să desfășoare, în calitate de expert în implementare în cadrul exercițiului pilot, activități de documentare, cercetare, studiu de jurisprudență internă și internațională, astfel încât să sprijine în mod real judecătorul în activitatea de pregătire a ședinței de judecată și de soluționare a cauzelor și să contribuie la îmbunătățirea indicatorilor de eficiență.

În acest scop, în ansamblu se va urmări cu preponderență testarea capacității de analiză și sinteză a candidatului și a capacității de a identifica în mod corect instituțiile de drept incidente într-o cauză dată, fără a se pune accent pe capacitatea de memorare a acestuia.

Criteriile de evaluare urmărite prin interviu sunt:

  1. Cunoștințe juridice;
  2. Abilități și competențe specifice, respectiv:

a)  Aptitudini analitice, sintetice, de decizie;

b)  Capacitatea de a utiliza limba română;

c)  Preocupare pentru calitatea lucrărilor;

d)  Abilităţi de lucru în echipă şi flexibilitate;

e)  Capacitate de a manifesta autocontrol, pentru a gestiona impulsivitatea;

f)  Abilități de analiză şi documentare;

g)  Preocupare pentru studiu şi autoperfecţionare;

h)  Capacitate de comunicare;

i)  Capacitate de adaptare la situaţii noi;

j)  Motivaţie profesională;

k)  Capacitate de organizare a activităţii;

l)  Rezistenţă la efort şi stres;

m)  Bună conduită în societate.

3. Competențe în domeniul IT – cunoștințe de tehnoredactare documente și abilităţi de utilizare a instrumentelor software standard – MS Office, de navigare pe internet şi de utilizare a instrumentelor tehnice de comunicare la distanţă.

Astfel, după finalizarea verificării administrative a dosarelor candidaților, conform calendarului de concurs, vor fi anunțate, pentru fiecare centru de selecție, data şi locul interviului, precum și programarea candidaților în vederea susținerii interviului.

Interviul va include redactarea unui document, pe baza unui subiect, care este conceput sub forma unui exercițiu practic. Elaborarea acestui document are drept scop pregătirea discuției care va avea loc ulterior cu comisia de selecție, în cadrul căreia vor fi verificate criteriile de evaluare, astfel cum au fost indicate în anunțul de selecție.

Calendarul procedurii de selecție:

a. 27.10.2020: termenul limită de depunere a candidaturilor, în format fizic la registratura Consiliului Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, București, sau electronic la adresa de email proiect.optimizare@csm1909.ro;

b. 02.11.2020: publicarea rezultatelor verificării administrative a dosarelor, pe site-ul www.csm1909.ro şi pe paginile de internet ale centrelor de selecţie;

c. 03.11.2020: depunerea contestațiilor la rezultatele etapei de verificare administrativă a dosarelor, la adresa de email proiect.optimizare@csm1909.ro;

d. 05.11.2020: publicarea rezultatelor soluționării contestațiilor la etapa de verificare administrativă a dosarelor, pe site-ul www.csm1909.ro şi pe paginile de internet ale centrelor de selecţie;

e. 09.11. – 20.11.2020: etapa evaluării prin interviu, la sediile centrelor de selecţie;

f. 24.11.2020: publicarea rezultatelor evaluării prin interviu, pe site-ul www.csm1909.ro şi pe paginile de internet ale centrelor de selecţie;

g. 26.11.2020: depunerea contestațiilor la rezultatele selecției prin interviu, la adresa de email proiect.optimizare@csm1909.ro;

h. 04.12.2020: publicarea modului de soluționare a contestațiilor şi a rezultatelor finale ale selecției, pe site-ul www.csm1909.ro şi pe paginile de internet ale centrelor de selecție.

Conținutul dosarului de candidatură:

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

a. formularul tip privind cererea de înscriere la procedura de selecție, adresată președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (conform formularului din anexa 2); în cererea de înscriere se va menționa în mod expres instanța pilot pentru care se depune candidatura, nefiind posibilă înscrierea pentru mai multe instanțe pilot; de asemenea, în cadrul cererii de înscriere la selecție, candidații vor indica locul de muncă actual, dacă este cazul;

b. copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

c. curriculum vitae în format european în limba română, semnat și datat pe fiecare pagină;

d. scrisoare de intenție;

e. copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei de licență sau
copie certificată a documentului de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

f. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, în cazul în care există diferență de nume între actul de identitate și actul de studii;

g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului, corespunzătoare naturii postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei limită de înscriere;

h. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu a suferit condamnări definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea atribuțiilor specifice poziției pentru care se depune candidatura; în situaţia în care dosarul de candidatură conţine declaraţia pe proprie răspundere, cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data semnării contractului individual de muncă.

Candidații pot depune în cadrul dosarului de candidatură orice alte documente pe care le consideră relevante (spre exemplu: diplomă master/doctor în drept, recomandări, proiecte la care au participat/contribuit în cursul universității; stagii de studii/stagii de practică/stagii de formare profesională; burse de performanță obținute în domeniul juridic; participare la conferințe în domeniul juridic etc.).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ANEXELE se găsesc AICI

Comments

comentarii

Lasă un răspuns