fbpx

Selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională

Potrivit procedurii aprobate de Guvernul României, prin Memorandum, la data de 15 noiembrie 2022, Ministerul Justiției a pubicat anunțul referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională.

”Cu ocazia celei de a 22-a Adunări a Statelor Părți la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, care va avea loc în decembrie 2023, se vor desfășura alegerile pentru posturile vacante de judecător la Curtea Penală Internațională, dintre care două sunt alocate Grupului Est European, din care face parte și România. Judecătorii Curții Penale Internaționale (CPI) sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 9 ani, fiind selectați cei care au obținut cele mai multe voturi şi majoritatea de două treimi din numărul statelor părți prezente și care au votat.

România poate nominaliza o candidatură pentru unul din posturile vacante de judecător până la 26 martie 2023. 

Mandatul de judecător pentru care se va transmite propunerea privind candidatul României, rezultată din prezenta procedură de selecție, va acoperi perioada martie 2024 – martie 2033. 

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la CPI sunt prevăzute de art. 36 alin. 3, 4 şi 8 din Statutul de la Roma al CPI și în Rezoluția ASP-CPI/18/Res.4.

Conform art. 36 alin. 3 din Statutul de la Roma:

 • Judecătorii sunt aleși dintre persoanele care se bucură de o înaltă considerație morală, cunoscute pentru imparțialitatea și integritatea lor și întrunind condițiile cerute in statele lor respective pentru exercitarea celor mai înalte funcții judiciare.
 • Oricare candidat la un post la CPI trebuie:

(i) să aibă competența recunoscută în domeniile dreptului penal și procedurii penale, precum și experiența necesară procesului penal, fie în calitate de judecător, de procuror ori avocat sau în orice altă calitate similară; sau

(ii) să aibă competența recunoscută în domeniile pertinente ale dreptului internațional, ca dreptul internațional umanitar și drepturile omului, precum și o mare experiență într-o profesiune juridică ce prezintă interes pentru activitatea judiciară a Curții.

 • Oricare candidat la un post la Curte trebuie sa aibă o excelentă cunoaștere și o practică curentă a cel puțin unei limbi de lucru a Curții.

Conform prevederilor Statutului, procedura alegerii este menită să asigure un echilibru adecvat în componența Curţii, statele fiind invitate să țină cont de:  experienţa juridică (lista A/drept penal și drept procesual penal şi lista B/drept internațional public), grup geografic, o reprezentare echitabilă a bărbaților și a femeilor, precum și de nevoia includerii unor judecători cu competențe în domenii specifice (ex. violența împotriva femeilor și copiilor).

La 15 noiembrie 2022, a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală internațională (denumită, în continuare, Procedura). 

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 9 ianuarie 2023, exclusiv în format electronic, la adresa de email: selectie.cpi@mae.ro, până la ora 24:00. 

Dosarul de candidatură trebuie să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din Procedură și să conțină: 

1. un curriculum vitae; 

2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licență sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE; 

3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile științifice; 

4. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru ocuparea unor înalte funcții jurisdicționale, precum decizii de definitivare într-o funcție juridică/condiții de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare; 

5. copii ale documentelor ce atestă cunoașterea uneia dintre limbile de lucru ale CPI (engleză și/sau franceza), în cazul în care candidații posedă asemenea documente; 

6. o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcția de judecător la CPI, precum și, după caz, faptul că îndeplinește condițiile prevăzute de art. 228 și art. 229 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor (nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații și nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică); 

7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. 

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Procedură, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de secretarul de stat pentru strategii diplomatice și afaceri globale din cadrul MAE. 

Interviul va fi organizat în perioada 27-30 ianuarie 2023, la sediul Ministerului Afacerilor Externe sau prin mijloace de comunicare la distanță. Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză. Candidații vor răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză. 

Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 6 alin. (3) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii: a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale si a jurisprudenței CPI; b) experienţa profesională; c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare; d) competenţele lingvistice; e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice; f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și integritatea candidatului. 

La finalizarea audierilor, conform art. 7 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al CPI, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.

Rezultatele procedurii de selecţie sunt publicate pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe si  Ministerului Justiției. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Secretariatului Adunării Statelor Părți la Statutul de la Roma al CPI candidatul României, conform art. 8 din Procedură.

ANEXĂ Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională

PROCEDURĂ pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională

Art. 1

  1. Desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală Internațională se face de către Guvern, la propunerea Comisiei de selecție (în continuare Comisia).
  2. Comisia este formată din:
 1. Secretar de stat pentru afaceri globale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 2. Secretar de stat din cadrul Ministerului Justiției
 3. Directorul general pentru afaceri juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 4. Directorul Direcției Drept Internațional și Cooperare Judiciară, Ministerul Justiției
 5. Un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de Plenul acestuia la invitația Ministerului Afacerilor Externe.
 6. Un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, desemnat de Colegiul de conducere al acesteia, la invitația Ministerului Afacerilor Externe 
 7. Un cadru didactic universitar specializat în drept internațional public de la facultățile de drept din cadrul universităților de cercetare avansată și educație, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la invitația Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2

  1. Comisia este prezidată de secretarul de stat pentru afaceri globale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției îndeplinește funcția de vicepreședinte.
  2. Comisia este convocată de președintele acesteia.
  3. Pentru procedurile de audiere, deliberare, selecție a candidaților, Comisia este valabil întrunită în prezența tuturor membrilor. Pentru toate celelalte activități, Comisia este valabil întrunită în prezența a cel puțin 5 membri.
  4. Toate deciziile în cadrul Comisiei se iau prin procedură scrisă, prin votul majorității simple a membrilor. Fiecare membru al Comisiei poate exprima un singur vot.
  5. Membrii Comisiei își exercită mandatul în mod individual și independent. 
  6. Comisia își desfășoară activitatea în prezența fizică sau prin intermediul sistemului de videoconferință, după caz.
  7. Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 3

 1. Comisia adoptă anunțul referitor la selecția candidaților României pentru funcția de judecător al Curții Penale Internaționale, care include următoarele informații:
  1. cerințele prevăzute de Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Penală Internațională;
  2. documentația ce trebuie inclusă în dosarul de candidatură;
  3. termenul până la care pot fi depuse dosarele, acestea urmând a se depune exclusiv în format electronic.
 2. Secretariatul Comisiei depune diligențele necesare pentru asigurarea publicării anunțului pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Art. 4

Candidații sunt desemnați dintre personalitățile care oferă depline garanții de independență și care au capacitatea cerută pentru exercitarea în România a unor înalte funcții judiciare, în conformitate cu articolul 36 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale. 

Art. 5

 1. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, Comisia verifică îndeplinirea condițiilor menționate în anunțul prevăzut la articolul 3 alin (1) și publică, pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție, rezultatele verificării, precum și informații privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere a candidaților calificați. 
 2. În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificării menționate la alin. 1, Comisia organizează sesiunea de audiere a candidaților calificați. 

Art. 6

 1. Audierea candidaților se înregistrează, putând fi organizată inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță.
 2. Timpul alocat pentru audierea fiecărui candidat este de cel puțin 15 minute și de maximum o oră.
 3. Criteriile în funcție de care se va realiza evaluarea candidaților sunt:
 1. calificarea juridică a candidatului și cunoașterea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a jurisprudenței Curții Penale Internaționale;
 2. experiența profesională;
 3. capacitatea de a exercita funcții judiciare;
 4. competențele lingvistice;
 5. capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice;
 6. lipsa oricărei îndoieli cu privire la independența, imparțialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

Art. 7

  1. La finalizarea audierilor, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Penală Internațională, precum și două propuneri de rezervă.
  2. Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură ale persoanelor aflate pe lista scurtă, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.
  3. Ulterior aprobării, rezultatele sunt publicate, prin grija Secretariatului, pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Justiției..

Art. 8

În termen de trei zile lucrătoare de la aprobarea de către Guvern a candidatului României pentru funcția de judecător al Curții Penale Internaționale, Ministerul Afacerilor Externe îl notifică Secretariatului Adunării Statelor Părți.

Comments

comentarii

A început un nou an universitar la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, luni, 2 octombrie. Rectorul Anca Dana Buzoianu a transmis un mesaj comunității academice la ceremonia de deschidere.... Citește mai mult
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prin Centrul de Cercetare în Tranziție Energetică (EnTREC), au încheiat un nou parteneriat activ, în cadrul unui proiect internațional de cercetare - inovare.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!