fbpx
sursa foto opiniatimisoarei.ro

S-au modificat normele de implementare a programului Prima Casă

Hotărârea de Guvern privind normele de implementare a programului Prima Casă a fost modificată printr-o altă Hotărâre de Guvenr, publicată recent în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial nr. 387 din 3 iunie 2015, s-a publicat H.G nr. 388/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

Potrivit noii reglementări, art. 102 alin. (5) stabilește: „Garanțiile pentru achiziționarea/construirea unei noi locuințe în cadrul programului în condițiile art. 1 alin. (104) din O.U.G. nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra noii locuințe achiziționate/construite prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu notarea în cartea funciară a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu sarcini pe toată durata garanției.

(6) Beneficiarul programului are obligația de a utiliza sumele obținute din vânzarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul programului pentru lichidarea creditului acordat inițial în cadrul programului. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditului acordat inițial în cadrul programului, beneficiarul se obligă să achite din surse proprii eventuala diferență de preț pentru achiziționarea/construirea noii locuințe în cadrul programului. Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achiziționarea/construirea noii locuințe în cadrul programului cu condiția lichidării creditului acordat inițial în cadrul programului până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe.

(7) Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 1 alin. (104) lit. a) din O.U.G. nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, valoarea noii locuințe, rezultată din raportul de evaluare și suprafața utilă, se va raporta la valoarea locuinței inițiale, rezultată din raportul de evaluare și suprafața utilă a acesteia și trebuie să fie mai mare decât valoarea evaluată și/sau suprafața utilă a primei locuințe la momentul acordării creditului pentru locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul programului.

(8) O locuință achiziționată/construită în cadrul programului poate fi achiziționată de un alt beneficiar eligibil în cadrul programului cu respectarea prevederilor art. 182”.

După art. 18 se introduc două noi articole, art. 181 și 182.

Potrivit noii reglementări, art. 181 prevede: „(1) După aprobarea cererii de plată și cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice, finanțatorul poate solicita FNGCIMM retragerea cererii de plată a garanției, cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția.

(2) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor Publice către finanțator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția. În cazul garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor care aplică principiul împărțirii în mod egal a riscurilor și pierderilor între finanțator și garant și plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50% din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanțatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanția acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.

(3) În termen de 3 zile de la primirea solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, formulată de beneficiarul programului, finanțatorul solicită Agenției Naționale de Administrare Fiscală ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează, în baza reglementărilor interne, capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.

(4) În cazul aprobării repunerii, în termen de 5 zile, finanțatorul restituie Ministerului Finanțelor Publice sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției.

(5) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (4), Ministerul Finanțelor Publice solicită organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanției repuse, anularea obligațiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanției aferente programului, după caz, scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM, precum și restituirea contractului de garantare către FNGCIMM.

(6) Sumele restituite de finanțator sunt considerate o reîntregire a plăților efectuate reprezentând valoarea de executare a garanției.

(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de revocare a deciziei de aprobare a cererii de plată și de reactivare a contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare.

(8) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după aprobarea repunerii de către finanțator și FNGCIMM, beneficiarul programului datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare”.

De asemenea, art. 182 stabilește:

„(1) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul programului, beneficiarul programului, care are în derulare un credit acordat în cadrul programului, poate să solicite acordul finanțatorului și al Ministerului Finanțelor Publice pentru înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite în cadrul programului.

(2) Acordul prevăzut la alin. (1) este exprimat sub condiția achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, acordul se consideră desființat cu efect retroactiv.

(3) În cazul în care cumpărătorul achită prețul locuinței prin credit, finanțatorul și Ministerul Finanțelor Publice își exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanțatorului care acordă creditul destinat achiziționării locuinței”.

Toate completările pot fi vizualizate pe UniversulJuridic.ro

Comments

comentarii

Lasă un răspuns