fbpx

Respingerea suspendării deciziei rectorului care a condiționat participarea la examene a studenților mediciniști, de vaccinare

Tribunalul Iași a motivat respingerea suspendării deciziei rectorului, apreciind că studenții la medicină, doresc să participe la sesiunea de examene, stabilită de instituția pârâtă inclusiv prin modalitatea examinării cunoștințelor teoretice și practice în incinta unor unități spitalicești, fără respectarea unor condiții minime impuse de decizia contestată și Ordinul nr. 5650.

Redăm din Sentința nr. 458 din 28.05.2021 a Tribunalului Iași:

În fapt, arată reclamanta următoarele:

La data de 12.05.2021 a fost adoptată Decizia nr. 516, fiind publicată pe site-ul Universității , prin care s-a decis că participarea la sesiunea de examen din perioada 29.05.2021-19.06.2021 este condiționată de prezentarea înainte de fiecare examen a unuia dintre următoarele documente:

-Certificat de vaccinare anti-COVID, inclusiv cu prima doză,

-Test RT-PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore.

-Rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

-Adeverință din care sa rezulte că participantul se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confirmării infestării cu SARS-CoV-2.

cadrele didactice examinatoare permițând participarea la examene doar studenților care prezintă unul dintre aceste documente.

A precizat reclamanta că Decizia a stârnit un puternic val de nemulțumiri în rândul studenților care urmează să susțină sesiunea de examene în scurt timp, întrucât dreptul constituțional care le asigură accesul la învățământ este sever restricționat. Astfel, deși în România vaccinarea este voluntară, după cum rezultă din HG nr. 2031/2020 (a se vedea Anexa la HG cuprinzând Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, capitolul II, par. 2), studenții UMF Iași sunt supuși obligației de a se vaccina pentru a putea participa la examenele sesiunii ordinare 2 din anul universitar 2020-2021. Alternativ, aceștia trebuie să suporte costuri semnificative pentru efectuarea de teste clinice, în condițiile în care rezultatele testelor trebuie să fie prezentate la participarea pentru fiecare un examen.

În cauză sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004 pentru ca instanța să dispună suspendarea executării Deciziei, respectiv:

a) Studenții au formulat în baza art. 7 din Legea nr. 554/2004 plângere prealabilă împotriva Deciziei, solicitând revocarea acesteia;

b) existența unui caz bine justificat, de natură să creeze îndoială serioasă în privința legalității și temeiniciei Deciziei și

c) necesitatea suspendării Deciziei pentru prevenirea unei pagube iminente ce ar putea fi produsă studenților.

În baza unei cercetări sumare a aparenței dreptului transpare nelegalitatea acestui act administrativ și, implicit, îndeplinirea condiției „cazului bine justificat”.

Decizia este emisă sub titulatura Rectorului UMF Iași astfel cum rezultă atât din preambulul Deciziei, dar și din rubricile privind semnătura, întrucât aceasta poartă semnăturile Rectorului și ale Secretarului Șef Universitate, cu avizul Oficiului juridic, aceste două ultime funcții, fiind subordonate Rectorului, astfel cum rezultă din art. 48 lit. a) din Carta UMF concluzia firească este aceea că emitentul este Rectorul. Însă, nici Rectorul și nici Consiliul de administrație nu au printre atribuțiile conferite de Carta
UMF pe aceea de a reglementa condiții de participare la examene, aceasta intrând în sfera de competență a senatului Universității care adoptă Regulamente de funcționare a Universității, obligatorii pentru toți membrii comunității universitare.

Art. 37 din Carta UMF Iași – ,.Organizarea studiilor universitare, privind: structura anului universitar, programele de studii universitare, controctele de studii, admiterea la programe de studii, examenele de finalizare a studiilor, examenele de evaluare pe parcurs a studenților, diplomele și alte acte de studii, organizarea ciclurilor de studii, organizarea învățământului postuniversitar este reglementată prin regulamente aprobate de Senatul Universitar”.

Art. 58 din Carta UMF lași – “Regulamentele, hotărârile și deciziile aprobate de senat sunt obligatorii pentru toți membrii comunității universitare”

Art. 59 alin. (3) din Carta UMF Iași – „Atribuțiile Senatului Universitar sunt următoarele: …

  1. aprobă, la propunerea Rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea șl funcționarea Universității, … k. aprobă regulamentele și metodologiile privind organizarea și funcționarea Universității, urmărind actualizarea acestora,în consens cu modificările legislative”.

Consiliul de administrație al UMF Iași este structura de conducere operativă, care doar aplică deciziile strategice ale Senatului Universitar, și adoptă structura, organizarea și funcționarea universității, pe care le supune aprobării Senatului Universitar, astfel cum rezultă din art. 74 alin. (1) și art. 75 pct. 2 și 17 din Carta UMF lași. Rectorul realizează conducerea executivă a Universității și are printre atribuții pe acelea de a propune spre aprobare Senatului Universitar structura și regulamentele de funcționare a universității, astfel cum rezultă din art. 77 și 78 lit. a. din carta UMF lași. Mai mult, potrivit art. 16 din Carta UMF Iași, pe baza Cartei, se elaborează regulamentele speciale prin care se organizează, desfășoară, controlează activitățile din Universitate, iar orice regulament se supune aprobării Senatului universitar care poate decide asupra elaborării altor regulamente, asupra completării, modificării regulamentelor deja existente motivat de modificări legislative. Noile modificări sunt supuse aprobării Senatului, după consultarea forurilor de reprezentare ale cadrelor didactice ți studenților.

În cazul de față, prin Decizia a cărei suspendare se solicită s-au modificat regulile de participare la sesiunile de examinare, însă nu pe calea unor modificări ale regulamentului, cu consultarea cadrelor didactice si a studenților si aprobarea Senatului universitar, ci direct de către Rector/Consiliul de administrație, ceea ce este vădit nelegal.

Concluzionând, din simpla verificare sumară a sferei de competență a Rectorului/Consiliului de administrație, rezultă că măsurile dispuse prin Decizia a cărei suspendare se solicită nu intră în atribuțiile acestora, motiv pentru care se poate considera că există o îndoială serioasă asupra prezumției de legalitate de care se bucură un act administrativ.

Au mai invocat reclamanții că, raportat la art. 32 alin (6) din Constituția României , art. 123 alin. (1 și 2) din Legea educației nr. 1/2011 și art. 10 din carta UMF Iași, conținutul deciziei este vădit contrar limitelor autonomiei universitare , fiind îndeplinită totodată și condiția funcțională a depășirii competenței de către pârâta UMF lași, autoritate/instituție publică, în ceea ce privește emiterea actului, având în vedere faptul că emiterea de către instituțiile de învățământ superior a actelor administrative este limitată de respectarea legii, acestea neputând invoca autonomia universitară pentru a se sustrage de la respectarea legislației în vigoare. Si sub acest aspect , au concluzionat reclamanții , emitentul Deciziei a emis actul cu depășirea atribuțiilor sale astfel că Decizia încalcă însăși autonomia universitară, împrejurare suficientă pentru a produce o îndoială serioasă asupra prezumției de legalitate de care se bucură actul a cărui suspendare este solicitată în cauză.

De asemenea s-a mai arătat în acțiunea formulată că Decizia este emisă cu încălcarea interesului public prioritar al Universității a dreptului constituțional la învățătură , încalcă principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare, principiul asigurării egalității de șanse, principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia (pe student), principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare și principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, precum și principiul transparenței și al autonomiei universitare, garantate de Legea Educației Naționale nr. 1 /2011.

A fost invocată și adresa Ministerul Sănătății, autoritate administrativă superioară UMF Iași, nr. 1/7394 din 05.04.2021, prin care, într-un răspuns către Instituția Avocatului Poporului, afirmă clar că orice condiționare a accesului la stagiile de practică de vaccinarea împotriva covid-19 este în afara cadrului legal.

Un alt aspect invocat de către reclamanți este acela că Decizia este nemotivată. În ordinea Juridică, s-a apreciat constant că motivarea actului administrativ are o funcție de transparență, în beneficiul adresantului actului respectiv, de natură nu numai a asigura dreptul la informație și posibilitatea verificării acurateței și efectelor, dar șl de natură a permite efectuarea controlului judecătoresc, constituind și o garanție a respectării principiilor de subsidiaritate sau proporționalitate. Așadar, motivarea în fapt și în drept a actului administrativ reprezintă o cerință imperativă a legii iar în cazul Deciziei obiect al prezentei cereri motivarea este cvasi-inexistentă, întrucât Decizia face doar trimitere la actul de numire în funcție a Rectorului, însă această numire în funcție nu reprezintă o motivare propriu-zisă pentru măsurile dispuse , la scopul general al prevenirii răspândirii infecției cu SARS-Cov_2 și al protejării studenților, cadrelor didactice sl a personalului medical din unitățile sanitare , la contextul prelungirii stării de alertă; simplul fapt că în România starea de alertă a fost prelungită nu justifică în sine măsuri precum cele dispuse prin Decizia contestată.

Argumentele ce justifică îndeplinirea cerinței urgenței au făcut referire la faptul că, în lipsa suspendării Deciziei, va exista un număr semnificativ de studenți care nu vor putea participa la sesiunea de examinare, cu consecința repetării anului școlar, ceea ce va genera în mod cert o afectare puternică a vieții acestora, dar si necesitatea de a antrena costuri suplimentare pentru susținerea financiară a unui nou an universitar , pentru studenții afectați, intrarea pe piața muncii se va face cel puțin cu un an mai târziu, ceea ce în mod cert presupune suportarea unor prejudicii materiale pentru aceștia , interesul public general de a avea personal medical și farmaceutic pregătit pentru a acoperi nevoia acuta există în acest moment pe piața forței de muncă. Or, în contextul în care studenții sun obligațit în acest fel să își completeze sau să își finalizeze studiile, acoperirea nevoilor în acest segment al pieței muncii va fi dificil de realizat. De asemenea s-a arătat că studenții care vor alege varianta de a prezenta rezultatele unor teste clinice să suporte costurile efectuării acestora, care pot ajunge la circa 1500 Ron per student, reprezintă un cost extrem de ridicat pentru cei mai mulți dintre studenți care nu au venituri proprii care sa acopere asemenea cheltuieli.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 194 NCPC, art. 14 din Legea nr, 554/2004, precum și pe celelalte dispoziții legale la care s-a făcut referire .

În susținerea prezentei cereri, reclamanții au solicitat proba cu înscrisuri.

Poziția procesuală a pârâtului.

2. Întâmpinarea.

Pârâta Universitatea de Medicina și Farmacie „ Gr. T. Popa” din lasi, cu sediul în lasi, (…), reprezentata prin Rector, prof. univ. dr. Vasile Scripcariu a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de suspendarea a Deciziei nr. 516/12.05.2021.

Pe cale de excepție a invocat :

-excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului lași, prin raportare la art. 10 alin.3 din Legea 554/2004, având în vedere domiciliile indicate de către reclamantele persoane fizice (jud. Neamț, jud. Bacău, jud. Suceava, jud. Vaslui;

-excepția lipsei de interes a reclamantei Liga Studenților „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în promovarea cererii de suspendare a Deciziei nr. 516/12.05.2021.

Pe fondul cauzei a arătat pârâta că la luarea Deciziei contestate a avut în vedere ambele categorii de studenți – vaccinați și nevaccinați. Deoarece proporția studenților vaccinați din cadrul UMF Iași este de 80%, a prevăzut și posibilitățile alternative, astfel încât să nu existe o discriminare, respectiv o îngrădire a dreptului constituțional la educație. UMF Iași a înțeles chiar să suporte financiar costurile unui test rapid antigen, astfel încât toți studenții să poată participa la sesiune. (Decizia nr. 528/18.05.2021).

A precizat pârâta că , având în vedere situația epidemiologică la nivel global, dar și național și faptul că UMF lași a luat o serie de măsuri menite să sprijine atât studenții, cât și cadre didactice, pentru continuarea – în condiții de siguranță – a activității didactice, la nivelul conducerii UMF au existat discuții permanente în ședințele Consiliului de Administrație și Senat privind măsurile de prevenire și răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Pentru sesiunea ordinară de examene din perioada 29.05.2021-19.06.2021, având în vedere că aceasta urmează a se realiza față – în – față, respectiv prin examinare practică în spitale (la patul bolnavului}, au existat mai multe discuții în ședințele Consiliului de Administrație din datele de 11.05.2021, respectiv 12.05.2021.

Urmarea ședințelor și aprobării de către toți membrii Consiliului de Administrație a manierei de desfășurare a sesiunii și a măsurilor necesare protejării studenților, cadrelor didactice, personalului din spital, respectiv bolnavilor, s-a emis Decizia nr. 516/12.05.2021 ce a fost a doua zi prezentată Senatului UMF, care a aprobat completarea Procedurii proprii privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de Covid – 19 conform Ordinului comun nr.5650(1670/2020 publicat în Monitorul Oficial în data de 30.09.2020, aprobată prin Hotărârea Senatului nr.18/06.10.2020. (Hotărârea nr.9/13.05.2021).

S-a avut în vedere art. 8, punctul 4 lit. e) din Capitolul III al Procedurii proprii. (Hotărârea nr.5 / 13.05.2021), membrii senatori votând pentru (39 voturi), împotrivă (4 voturi), abțineri (9).

1. Situația de fapt

Având în vedere situația epidemiologică la nivel global, dar și național și faptul că UMF Iași a luat o serie de măsuri menite să sprijine atât studenții, cât și cadrele didactice, pentru continuarea în condiții de siguranță a activității didactice, la nivelul conducerii UMF au existat discuții în ședințele Consiliului de Administrație și Senat privind măsurile de prevenire și răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 , așa cum rezultă din minutele existente la dosarul cauzei .

Potrivit minute ședinței din 12.05.2021 a Consiliului de Administrație din cadrul UMF Iași , membrii Consiliului de Administrație au hotărât , în unanimitate , atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice și personalul auxiliar didactic catedre următoarele:

Pentru a putea participa la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021-19.06.2021, sesiunea ordinară nr. 2, se va prezenta, înainte de fiecare examen, unul dintre următoarele documente:

– Certificatul de vaccinare anti-COVID, inclusiv cu prima doză;

– Test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore;

– Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

– Adeverință din care să rezulte că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Cadrele didactice examinatoare vor permite participarea la examene doar studenților care prezintă unul dintre documentele enumerate.

Cadrele didactice examinatoare și personalul didactic auxiliar catedre vor transmite decanatului facultății de care aparțin, înainte de participarea la examene, unul dintre documentele enumerate anterior.

Urmare a ședinței anterior menționate , a fost emisă Decizia nr. 516/12.05.2021 a Prof. Univ. Dr. Vasile Scripcariu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa din Iași, numit prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3186/ 07.02.2020 , dispunându-se ca participarea la sesiunea de examen din perioada 29.05.2021 -19.06.2021 să fie condiționată de prezentarea de către studenți , înainte de fiecare examen a unuia dintre următoarele documente:

-Certificat de vaccinare anti-COVID, inclusiv cu prima doză,

-Test RT-PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore.

-Rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

-Adeverință din care să rezulte că participantul se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confirmării investării cu SARS-CoV-2.

Potrivit art. 2 al Deciziei s-a decis ca participarea la examene să fie permisă doar de către cadrele didactice examinatoare doar studenților care prezintă unul dintre documentele menționate.

Decizia a fost motivată pe considerente legate de necesitatea prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 , protejării studenților , pacienților, cadrelor didactice și personalului medical , în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României și în acord cu legea Educației nr. 1/2011,actualizată , respectiv art.123, alin.1 și 2 (privind autonomia universitară), Carta U.M.F.,,Gr.T Popa”, respectiv Directiva Comisiei Europene Z005/36/CE, respectiv art. 21 și Z4. De asemenea au fost menționate responsabilitatea socială și misiunea Universității în comunitate, coroborat cu modalitatea clasică de examinare pentru învățământul medico-farmaceutic.

Ulterior , prin Hotărârea nr. 9 din 13.05.2021 a Senatului U.M.F.,,Gr.T Popa” a fost supusă la vot și aprobată Anexa nr. 1 la Procedura proprie privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de COVID-19 având următorul conținut:

Art. 1. în vederea prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 și a protejării studenților, pacienților, cadrelor didactice și personalului medical din unitățile sanitare, în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României și în acord cu Legea Educației nr.1/2011, actualizată, respectiv art. 123, alin.1 și 2 (privind autonomia universitară). Carta U.M.F. ,,Gr.T Popa” din lași, respectiv Directiva Comisiei Europene 2005/36/CE, respectiv art. 21 și 24;

Având în vedere responsabilitatea socială și misiunea Universității în comunitate, coroborat cu modalitatea clasică de examinare pentru învățământul medico-farmaceutic, pentru a putea participa la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021-19.06.2021, sesiunea ordinară nr. 2, studenții vor prezenta, înainte de fiecare examen, unul dintre următoarele documente:

– Certificatul de vaccinare anti-COVID, inclusiv cu prima doză;

– Test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore;

– Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

– Adeverință din care să rezulte că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

La data de 18.05.2021, prin Decizia nr. 528 a Prof. Univ. Dr. Vasile Scripcariu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Gr.T Popa” din Iași, numit prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3186/ 07.02.2020 s-a decis ca Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T Popa” din Iași să efectueze în mod gratuit, testarea antigen rapid exsudat naso-faringian, pentru studenții și angajații proprii , în mai multe locații , enumerate punctual .

III. Excepțiile

Analizând cu prioritate excepția invocată , instanța reține următoarele:

Potrivit art. 14 alin 1 din Legea nr. 554/2004: „ (1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.

Art. 2 – Semnificația unor termeni

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) persoană vătămată – orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate și grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum și organismele sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor și intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate.

s) organisme sociale interesate – structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații și altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecția drepturilor diferitelor categorii de cetățeni sau, după caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative;

Cu titlu preliminar arată instanța că art. 32 Cod procedură civilă enumeră limitativ și strict condițiile esențiale sine qua non pe care orice justițiabil care dorește să învestească o instanță trebuie să le dețină.

„(1) Orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul acesteia:

a) are capacitate procesuală, în condițiile legii;

b) are calitate procesuală;

c) formulează o pretenție;

d) justifică un interes.

Articolul 32 alin. (1) instituie astfel o regulă , aceea că orice cerere poate fi formulată numai dacă autorul acesteia întrunește cumulativ cele 4 condiții: capacitate procesuală, în condițiile legi, calitate procesuală, formulează o pretenție și justifică un interes.

Cu referire la excepția invocată , Tribunalul reține că , potrivit art. 33 Cod procedură civilă „interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual”. Interesul acțiunii în justiție este reprezentat de avantajul, folosul practic, pe care-l speră reclamantul în urma câștigării procesului. Prin urmare, dacă activitatea judiciară nu-i poate procura părții un interes practic, cererea sa va fi respinsă pentru lipsa acestei cerințe.

Interesul trebuie să fie și personal în sensul că folosul practic trebuie să îl vizeze pe cel care recurge la forma procedurală ,iar nu pe altcineva , cu mențiunea că acest interes poate exista chiar și atunci când acțiunea este promovată de alter persoane cărora legea le recunoaște legitimare procesuală, întrucât folosul practic se produce asupra titularului.

Mai arată instanța că noțiunea de interes legitim care poate fi ocrotit pe calea contenciosului administrativ nu trebuie confundată cu noțiunea de interes în sensul de condiție de exercitare a dreptului la acțiune în dreptul procesual civil, stabilirea existenței unei vătămări aduse unui drept sau unui interes legitim fiind o problemă de fond în litigiul administrativ.

Astfel, potrivit art. 8 din Legea nr. 554/2004 „persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale.

(11) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.

Având în vede că organismele sociale sunt asimilate persoanei vătămate în sensul legii 554/2004 , constatând că reclamanta Liga Studenților „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, potrivit statutului depus la dosar—filele 121-128 — este o organizație studențească neguvernamentală, creată a apăra drepturile și interesele studenților de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, scopul fiind acela de a apăra interesele comune tuturor studenților Ligii Studenților „Alexandru Ioan Cuza”din Iași dar și din alte instituții de învățământ ( art. 13) , că reclamanta C.C. este studenta la Universității de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” Iași (fila 141 dosar) și că a împuternicit, conform cererii de adeziune (fila 144 dosar) reclamanta Liga Studenților „Alexandru Ioan Cuza” să promoveze obiectivele asociației , Tribunalul apreciază că excepția invocată nu este întemeiată .

Astfel , reclamanta Liga Studenților „Alexandru Ioan Cuza” din Iași justifică în opinia instanței un interes în formularea acțiunii, astfel cum este acesta definit potrivit legii 554/2004 , art. 2 lit alin. 1 lit. a din actul normativ enunțat recunoscând expres organismelor sociale astfel cum sunt definite la lit. s) (printre care dreptul de a invoca vătămarea drepturilor și intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate, în speță ale reclamantei C.C., studentă în cadrul instituției pârâte.

Pentru toate aceste considerente va respinge excepția.

1. Fondul cauzei

Cu privire la fondul cauzei, Tribunalul are în vedere că reclamanții, prin acțiunea formulată, susțin în esență, că dreptul constituțional care le asigură accesul la învățământ este sever restricționat. Astfel, deși în România vaccinarea este voluntară, după cum rezultă din HG nr. 2031/2020, studenții UMF Iași sunt supuși obligației de a se vaccina pentru a putea participa la examenele sesiunii ordinare 2 din anul universitar 2020-2021. Alternativ, aceștia trebuie să suporte costuri semnificative pentru efectuarea de teste clinice, în condițiile în care rezultatele testelor trebuie să fie prezentate la participarea pentru fiecare un examen.

Pe de altă parte , pârâta susține că Decizia contestată a fost emisă pe considerente legate de necesitatea prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, protejării studenților, pacienților, cadrelor didactice și personalului medical, în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României și în acord cu legea Educației nr. 1/2011, actualizată, respectiv art.123, alin.1 și 2 (privind autonomia universitară), Carta U.M.F. G.T.Popa, respectiv Directiva Comisiei Europene Z005/36/CE, respectiv art. 21 și Z4. A mai susținut pârâta că a înțeles să respecte dreptul constituțional la educație, dar și dreptul la sănătate al tuturor persoanelor ce participă în cadrul unei sesiuni clasice, respectiv cu susținerea probelor practice în spitale, înțelegând chiar să suporte financiar costurile unui test rapid antigen astfel încât toți studenții să poată participa la sesiune.

Referitor la obiectul prezentei cauze –suspendarea efectelor juridice ale Deciziei nr. 516 din data de 12.05.2021 („Decizia”), prin care au fost stabilite condiții de participare la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021-19.06.2021, sesiunea ordinară 2 (de vară)- Tribunalul arată că, în principiu, măsura suspendării unui act administrativ presupune exclusiv o palpare a fondului litigios, respectiv identificarea unor vădite, evidente motive de nelegalitate care nu presupun un probatoriu amplu ci pot fi sesizate la o primă evaluare a situației juridice.

Astfel, potrivit dispozițiilor legale incidente în cauză – art. 14 din legea 544/2004 „ în cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond.

Potrivit art.15 alin.1 din Lg. nr.554/2004: „(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.”

„Cazurile bine justificate” sunt exemplificate generic de dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004 ca fiind acele împrejurări legate de starea de fapt și de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ.

Conform art. 2 alin. (1) lit. ș) din aceeași lege, „paguba iminentă” constă în prejudiciul material viitor și previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public.

Legiuitorul, reglementând posibilitatea suspendării actului administrativ ce se bucură de prezumțiile de legalitate și autenticitate, a înțeles să prevadă că doar îndoiala serioasă în privința legalității actului este aptă a conduce la înlăturarea temporară a caracterului executoriu dacă este îndeplinită și condiția dovedirii necesității suspendării în vedere prevenirii unei pagube iminente.

Având a se pronunța asupra cererii de suspendare a executării unui act administrativ, în privința cazului temeinic justificat, instanța nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care se întemeiază sau s-ar putea întemeia însăși cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să-și limiteze verificarea doar la acele împrejurări vădite de fapt și/sau de drept care au capacitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumției de legalitate de care se bucură un act administrativ.

În acest sens, în jurisprudența conturată în aplicarea dispozițiilor art. 15 din Legea 544/2004 s-a stabilit că poate constitui un caz temeinic justificat: emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depășirea competenței, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziții legale declarate neconstituționale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ.

Investită fiind cu soluționarea cererii de suspendare a executării actului administrativ constând în Decizia nr. 516 din data de 12.05.2021 („Decizia”), prin care au fost stabilite condiții de participare la sesiunea de examene din perioada 29.05.202119.06.2021, sesiunea ordinară 2 (de vară) , instanța de fond trebuie să analizeze îndeplinirea celor două condiții cumulative impuse de disp. art 14 la care face referire art. 15 din legea contenciosului și anume: cazul temeinic justificat și paguba iminentă.

Or, verificând la nivel formal, în limitele permise de cadrul procesual dat de obiectul cererii deduse judecății, suspendare act administrativ, motivele de nelegalitate invocate de către reclamanți raportat la situația de fapt și înscrisurile existente la dosar, instanța apreciază că probatoriul administrat în vederea soluționării cererii de suspendare nu este apt să înlăture prezumția de legalitate de care se bucură actele administrative, respectiv nu creează o îndoială serioasă în privința legalității actului a cărui suspendare se solicită, aparența dreptului fiind , în favoarea pârâtului și nu a reclamanților.

În ceea ce privește susținerea că nici Rectorul și nici Consiliul de administrație nu au printre atribuțiile conferite de Carta UMF pe aceea de a reglementa condiții de participare la examene, aceasta intrând în sfera de competență a senatului Universității care adoptă Regulamente de funcționare a Universității, obligatorii pentru toți membrii comunității universitare , reține instanța că Decizia nr. 516 din data de 12.05.2021 a fost prezentată la data de 13.05.2021 Senatului UMF care a aprobat completarea procedurii proprii privind instituirea de măsuri sanitare de protecție în perioada pandemiei de Covid . Astfel , s-a avut în vedere art.8, punctul 4 lit. e din Capitolul III al Procedurii proprii. (Hotărârea nr.5/13.05.2021), membrii senatori votând pentru (39 voturi), împotrivă (4 voturi), abțineri (9).

Reiese astfel că Decizia contestată a fost confirmată de către Senatul UMF care a stabilit , de asemenea , că „pentru a putea participa la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021-10.06.2021, sesiunea ordinară nr. 2, studenții vor prezenta, înainte de fiecare examen, unul dintre următoarele documente:

– Certificatul de vaccinare anti-COVID, inclusiv cu prima doză;

– Test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore;

– Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

– Adeverință din care să rezulte că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.”

Pe de altă parte, arată instanța, potrivit art. 41 din Carta U.M.F Gr.T.Popa, funcționarea Universității se asigură prin organele sale de conducere, Consiliul de Administrație regăsindu-se printre structurile de conducere ; Decizia contestată a fost emisă de către rectorul U.M.F .Gr.T.Popa în baza soluției adoptate de către Consiliul de Administrație în ședințele din 11-12.05.2021 .

În ceea ce privește nemotivarea deciziei contestate instanța reține că aceasta cuprinde o motivare, suficiența sau insuficiența motivării neputând fi analizată pe calea prezentei acțiuni.

Este adevărat că motivarea reprezintă o obligație generală, aplicabilă oricărui act administrativ, ea reprezintă o condiție de legalitate externă a actului, care face obiectul unei aprecieri in concreto, după natura acestuia și contextul adoptării sale, iar obiectivul său este prezentarea într-un mod clar și neechivoc a raționamentului instituției emitente a actului. Astfel, motivarea urmărește o dublă finalitate; îndeplinește, în primul rând, o funcție de transparență în profitul beneficiarilor actului, care vor putea, astfel, să verifice dacă actul este sau nu întemeiat; permite, de asemenea, instanței să realizeze controlul său jurisdicțional, deci în cele din urmă permite reconstituirea raționamentului efectuat de autorul actului pentru a ajunge la adoptarea acestuia; desigur ea trebuie să figureze chiar în cuprinsul actului și să fie realizată de autorul său.

În contextul în care motivarea unui act administrativ are două laturi esențiale, respectiv indicarea textelor legale aplicabile situației date, precum și, în al doilea rând, indicarea împrejurărilor de fapt pe baza cărora s-a reținut aplicabilitatea acelor texte legale, din această perspectivă trebuie admisă ca o regulă generală că în special actele administrative individuale care sunt defavorabile unei persoane trebuie motivate, în contextul în care motivarea constituie o garanție contra arbitrariului administrației publice și numai aceasta face posibilă exercitarea efectivă a dreptului la apărare.

Așa cum reiese din actul contestat, decizia conține o motivare, fiind întemeiată atât în drept cât și în fapt, pe considerente legate de necesitatea prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, protejării studenților , pacienților, cadrelor didactice și personalului medical , în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României și în acord cu legea Educației nr. 1/2011,actualizată, respectiv art.123, alin.1 și 2 (privind autonomia universitară), Carta U.M.F. Gr.T.Popa, respectiv Directiva Comisiei Europene Z005/36/CE, respectiv art. 21 și Z4.

Mai arată instanța că îndoiala serioasa nu poate sa provină decât dintr-o vădita încălcare a dispozițiilor legale, ori in prezenta cauza nu se decelează astfel de încălcări. Conform jurisprudenței în materie – ICCJ s. cont. adm. fisc, dec. nr. 1786/24.03.2011, -” îndoială serioasa asupra legalității actului administrative trebuie sa fie evidenta, sa poată fi decelată cu ușurința printr-o cercetare sumara a aparentei dreptului, pentru ca in cadrul procedurii suspendării executării, pe calea căreia pot fi dispuse numai masuri provizorii, nu este permisa prejudecarea fondului litigiului.”

Astfel, instanța remarcă în mod esențial că potrivit Cartei UMF:

“Art. 7. UMF lași este o comunitate universitara distinctă, de sine stătătoare, ce funcționează sub coordonarea coordonarea Ministerului Educației Naționale (MEN), pe baza principiilor autonomiei universitare și al libertății academice, într-un spațiu universitar propriu.

Art. 10. (1) Universitatea funcționează pe baza autonomiei universitare și a libertății academice, garantate de Constituție, de lege și de celelalte acte normative incidente în domeniu.

„Autonomia universitară reprezintă o modalitate specifică de autoconducere prin care se dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprii și să își gestioneze resursele materiale și umane, menite a susține și realiza guvernanta universitară, pe baza drepturilor stipulate în acte normative.”

În spațiul universitar, autonomia se manifestă prin competențe și atribuții specifice, exercitate la nivelul compartimentelor academice si administrative existente în cadrul departamentelor, facultăților și universității.

Art. 11. (1) Autonomia universitară este fundamentată pe respectarea legislației în vigoare și asigurarea condițiilor de deplină transparență decizională. Autonomia universitară se exercită prin asumarea responsabilității organismelor colective decizionale numai cu condiția asumării răspunderii publice. “

Autonomia universitară este garantată prin Legea nr. l/ 2011 , art. 123 alin.l și 2 , legea educației naționale.

Verificând, așadar, aparența dreptului în raport de motivele de nelegalitate invocate, instanța constată că nu poate fi reținută în contra documentației întocmite și depuse la dosar , concluzia depășirii limitelor impuse de legislația în vigoare, în urma unei analize sumare a acestor acte, concluzie ce ar susține aparenta nelegalitate a actului contestat.

În concluzie, din ansamblul probatoriului administrat în cauză nu rezultă îndoiala serioasă asupra legalității Deciziei nr. 516 din data de 12.05.2021 („Decizia”), prin care au fost stabilite condiții de participare la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021-19.06.2021, sesiunea ordinară 2 (de vară) aptă să înlăture temporar executorialitatea actului administrativ în condițiile în care, în opțiunea legiuitorului doar o îndoiala serioasă poate avea ca efect luarea măsurii suspendării iar doctrina și practica judiciară circumscriu motivele de suspendare unor situații ce rezultă cu evidență din însuși conținutul actului administrativ.

Împrejurarea dacă impunerea unor condiții precum cele dispuse prin actul contestat privind prezentarea la examen doar cu prezentarea unor documente expres menționate restrânge dreptul constituțional la educație va fi analizată cu ocazia soluționării cererii de anulare a actului administrativ contestat , reținerea sau nu a îndeplinirii acestei condiții reprezentând aspectul esențial al soluționării cauzei pe fond.

Mai arată instanța că susținerile reclamanților privind existența unor elemente care pot fi considerate ca fiind împrejurări suficiente pentru a produce o îndoială serioasă asupra faptului că nu se verifică testul necesității într-o societate democratică și nici cel al proporționalității nu pot fi nicidecum admise.

Practic, reclamanții, studenți la medicină și potențial viitori medici, afirmă că, în prezent, nu este dovedit dacă vaccinarea va împiedica transmiterea intracomunitară a virusului, nu se cunoaște în prezent dacă persoanele vaccinate vor fi purtătoare de virus și vor putea să răspândească în continuare virusul în comunitate. Cu ocazia dezbaterilor, reclamanta Tărâboanță M., prin Liga Studenților „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași , a învederat instanței că , inclusiv un rezultat pozitiv al testului Covid nu poate fi de natură a-i interzice dreptul de a participa la examen , inclusiv la examenele practice din incinta saloanelor din spital .

În opinia instanței, dispozițiile din decizia contestată , emise pe considerente legate de necesitatea prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, protejării studenților, pacienților, cadrelor didactice și personalului medical, în contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României nu conțin elemente de natură a crea instanței o îndoiala serioasa care să provină dintr-o vădita încălcare a dispozițiilor legale.

Analizând îndeplinirea celei de a doua condiții, instanța notează, așa cum s-a arătat în prezentarea considerentelor teoretice, că legiuitorul definește paguba iminentă ca fiind „prejudiciu material viitor și previzibil a se produce”. Suspendarea executării actului administrativ în privința căruia există cazuri bine justificate, respectiv „împrejurări legate de starea de fapt și de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă asupra legalității actului” se poate dispune cu condiția ca această măsură să fie necesară pentru a se preveni o pagubă iminentă.

Prin cererea formulată și prin concluziile cu ocazia dezbaterilor, reclamanții au arătat că în cauză condiția pagubei iminente este îndeplinită, pentru studenții afectați de neparticiparea la examene, intrarea pe piața muncii făcându-se cel puțin cu un an mai târziu, ceea ce în mod cert presupune suportarea unor prejudicii materiale pentru aceștia. Un alt argument a fost faptul că studenții care vor alege varianta de a prezenta rezultatele unor teste clinice să suporte costurile efectuării acestora, care pot ajunge la circa 1500 Ron per student, ceea ce reprezintă un cost extrem de ridicat pentru cei mai mulți dintre studenți care nu au venituri proprii care sa acopere asemenea cheltuieli.

Arată instanța că paguba iminentă trebuie să rezulte din aspecte concrete invocate de parte și dovedite în cauză , ceea ce nu este cazul în prezenta cauză, cu ocazia dezbaterilor invocând paguba constând în costurile testelor impuse chiar în condițiile în care au cunoștință că la data de 18.05.2021 , prin Decizia nr. 528 a Prof. Univ. Dr. Vasile Scripcariu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa din Iași, s-a decis ca Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” din Iași să efectueze în mod gratuit, testarea antigen rapid exsudat naso-faringian, pentru studenții și angajații proprii, în mai multe locații, enumerate punctual.

Recomandarea nr. R(89) 8 adoptată de Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989, referitoare la protecția jurisdicțională provizorie în materie administrativă, prevede că autoritatea jurisdicțională chemată să decidă masuri de protecție provizorie trebuie sa ia în apreciere ansamblul circumstanțelor și intereselor prezente și că asemenea măsuri pot fi acordate în special în situația în care executarea actului administrativ este de natura să producă pagube grave, dificil de reparat și în cazul in care există un argument juridic aparent valabil referitor la nelegalitatea respectivului act.

Apreciază instanța că în cauză reclamanții nu a făcut dovada pagubelor grave pe care le suferă exclusiv ca urmare a impunerii unor condiții minime de participare la examen și care nu ar mai putea fi reparate în ipoteza anulării actului contestat. Din analiza materialului probator administrat mai reține instanța că reclamanții, studenți la medicină, doresc să participe la sesiunea de examene , stabilită de instituția pârâtă inclusiv prin modalitatea examinării cunoștințelor teoretice și practice în incinta unor unități spitalicești — în acord cu ORDINUL nr. 5650 din 29 septembrie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SAR5-CoV-2 care prevede că „fiecare instituție de învățământ superior va decide modalitatea de organizare a examenelor, cu respectarea regulilor generale privind accesul, fluxurile de circulație și distanțarea fizică. “— fără respectarea unor condiții minime impuse atât de decizia contestată cât și de ORDINUL nr. 873 din 22 mai 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă.

Pentru toate aceste considerente, instanța apreciază că existența unui prejudiciu iminent, extrem de grav la care ar fi expuși reclamanții nu se justifică în condițiile în care pârâta a pus la dispoziția acestora modalități alternative tocmai în vederea protejării atât a pacienților, pe de o parte, dar și a studenților și cadrelor militare, pe de altă parte, în contextul prevenirii răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 și al prelungirii stării de alertă pe teritoriul României.

Pentru motivele anterior menționate, va respinge cererea.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns