fbpx

O lege importantă și așteptată de către avocați a fost promulgată

Avocații vor avea competențe extinse care vor scuti clienții de umblături inutile.

Legea care va modifica Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar și Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a fost promulgată astăzi de către președintele țării.

Conform modificărilor, avocații vor putea să înlocuiască semnătura clientului la registrul comerțului, să ia specimenul de semnătură al clientului, să scoată pentru clienți certificatele de stare civilă și cazierele judiciare și să dea data certă declarațiilor privind beneficiarul real al societăților.

Cuprinsul L E G I I privind modificarea şi completarea unor acte normative:

Art. I. – Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la Registrul Comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale.”

  1. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi,după caz, a reprezentanţilor societăţilor, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) – (4).”

Art.II. – La articolul 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.”

Art. III. – Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 31, litera a) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

……………………………………………………………………………

(2) Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale, trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.”

Art. IV. – La articolul 10 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titular sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare. În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina