clujust.ro

O judecătorie din Cluj le respinge recuperatorilor de creanțe cererile de încuviințare executare silită!

O judecătorie din județul Cluj arată că încuviințările de executare silită nu trebuie să fie o formalitate, cum se întâmplă în general, și le respinge cererile firmelor de recuperări creațe și executorilor la care acestea apelează.

Cam de la jumătatea acestui an, magistrații de la Judecătoria Turda au pus piciorul în prag la executările pe bandă rulantă ale firmelor de recuperări creanțe (Kruk, Secapital, EOS și alții) împotriva oamenilor care au luat cândva un credit de la bancă și s-au trezit cu somații de la tot felul de firme cu sedii în țări străine, multe dintre ele nejustificate, după cum s-a dovedit în instanțe. Numai că oamenii trebuie să fie pe fază și să conteste executările silite în termen de 15 zile de la încuviințare, altfel sunt buni de plată. Încuviințările se judecă fără citarea celor vizați de executare. Judecătorii din Turda s-au gândit să nu mai fie așa o formalitate încuviințarea executărilor și s-au aplecat asupra cazurilor. Astfel, că au rezultate zeci de pronunțări de respingere a cererilor. Dăm mai joc câteva exemple.

Dosar nr. 6402/328/2017

Petent: SCPEJ ADAM DRAGOŞ ŞI OSZOCZKI ANDRAS

Creditor: S.C. OTP FACTORING S.R.L.

Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare a executării silite. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare pentru creditor. Cererea de apel se depune la Judecătoria Turda Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.10.2017.
Document: Încheiere – de executare silită  3929/2017  19.10.2017

Dosar 6205/328/2017

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ŞORTAN IOAN CĂLIN

ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare a executării silite. Cu drept de apel pentru creditoare în termen de 15 zile de la comunicare, apelul şi motivele urmând a fi depuse la Judecătoria Turda, sub sancţiunea nulităţii. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2017.
Document: Încheiere – de executare silită  3830/2017  16.10.2017

Dosar 6483/328/2017

Petent: BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC MAIER IOAN

Creditor: ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare a executării silite. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare pentru creditor. Cererea de apel se depune la Judecătoria Turda Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.10.2017.

6277/328/2017

S.C. DEBT COLLECTION AGENCY S.R.L.

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ŞORTAN IOAN CĂLIN

Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare a executării silite. Cu drept de apel pentru creditoare în termen de 15 zile de la comunicare, apelul şi motivele urmând a fi depuse la Judecătoria Turda, sub sancţiunea nulităţii. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2017.
Document: Încheiere – de executare silită  3836/2017  16.10.2017

6216/328/2017

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ŞORTAN IOAN CĂLIN

ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare a executării silite. Cu drept de apel pentru creditoare în termen de 15 zile de la comunicare, apelul şi motivele urmând a fi depuse la Judecătoria Turda, sub sancţiunea nulităţii. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2017.

19110/211/2017

BEJ TAMAS MARCU

SECAPITAL SARL

Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea pentru încuviinţarea executării silite. Cu drept de apel pentru creditorul cesionar în termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntată în sedinta publică din data de 10.10.2017.
Document: Încheiere – de executare silită  3752/2017  10.10.2017

6204/328/2017

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC CIUMĂRNEAN ROMEO GABRIEL

SECAPITAL S.A.R.L. – PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL AV. PAULA CATANA

Solutia pe scurt: Respinge cererea de încuviinţare executare silită. Cu drept de apel pentru creditor în termen de 15 zile de la comunicare.
Document: Încheiere – de executare silită  3700/2017  09.10.2017

4178/328/2017

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC CÂMPIAN ALEXANDRU RĂZVAN

INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. SEDIU PROCESUAL ALES LA SC.TOP FACTORING SA.

Solutia pe scurt: Respinge cererea pentru încuviinţarea executării silite. Cu drept de apel pentru creditor în termen de 15 zile de la comunicare.
Document: Încheiere – de executare silită  2552/2017  06.07.2017

Motivele pentru care se resping cererile

Publicăm mai jos motivarea uneia dintre încheierile de mai sus, în care judecătorul arată de ce nu se pot pune în executare creanțele cesionate ”În nici un caz nu se poate aprecia caracterul de titlu executoriu ca fiind un accesoriu al creanţei, deoarece acolo unde legiuitorul nu a prevăzut în mod expres, nici interpretul nu poate adăuga.”, scrie în motivarea de mai jos.

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 3153/2017  Judecătoria Turda

”Deliberând asupra cauzei de faţă, constată că prin cererea înregistrată sub dosar nr. 5333/328/2017  pe rolul Judecătoriei Turda, la data de ……, cerere formulată de Biroul Executorului Judecătoresc Crișan Radu, s-a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului executoriu Contract de credit nr.  din data de …. încheiat între B C R şi  debitorul T S Ş.

La cerere au fost anexate, în copie, următoarele înscrisuri: cererea de executare silită formulată de creditoare prin reprezentant convenţional av. ..Contract de credit nr. .. din data de … încheiat între B C R S.A. şi T S Ş, extras din Arhiva Electronică a Garanţiilor Mobiliare, contractul de cesiune creanţe, încheierea întocmită la data de …… în dosarul execuţional nr. ….. al Biroului Executorului Judecătoresc C .

Analizând cererea de încuviinţare a executării silite prin prisma normelor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin contractul de credit nr. … din data de …, debitorul T S Ş s-a obligat să ramburseze împrumutul acordat de către B C R S.A. în valoare de 6.150 lei, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente, până la stingerea creanţei.

Prin contractul de cesiune de creanţe nr. J …… încheiat între B C R S.A. şi Secapital S.a.R.L. a fost cesionată creanţa împotriva debitorului T S Ş.

Ca atare, creditoarea S  S.a.R.L. prevalându-se de calitatea de cesionar al creanţei derivând din contractul de credit menţionat, a promovat cererea de executare silită înregistrată pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc C R sub nr. …/2017 şi trimisă Judecătoriei Turda spre încuviinţare.

În drept, instanţa constată că în temeiul art. 622 alin. 2 din Codul de procedură civilă, în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, iar conform art. 632 alin. (1) Cod procedură civilă executarea silită se va efectua doar în temeiul unui titlu executoriu.

De asemenea, prin dispoziţiile art. 666 alin. 5 din noul Cod de procedură civilă au fost stabilite  situaţiile de excepţie în care cererea privind încuviinţarea executării silite poate fi respinsă.

Raportat la prevederile legale precizate, instanţa constată ca nu sunt întrunite condiţiile pentru admiterea prezentei cereri, în cauză existând un impediment pentru încuviinţarea executării silite.

Astfel, se reţine că executarea silită nu poate fi demarată decât în situaţia în care creditorul care formulează cererea de demarare a procedurii execuţionale deţine un titlu executoriu susceptibil de a fi pus în executare.

Titlul executoriu reprezintă acel înscris care, întocmit în conformitate cu prevederile legii de către organul competent, permite punerea în executare silită  a creanţei pe care o constată, iar valoarea de titlu executoriu al unui înscris, altul decât o hotărâre judecătorească, trebuie expres statuată de legiuitor. Executarea nu e posibilă decât în raport cu obiectul  şi cu părţile pe care titlul executoriu le-a determinat.

Raportat la starea de fapt anterior expusă, instanţa reţine că  dispoziţiile legale în materie conferă contractelor de credit caracter de titluri executorii în considerarea calităţii instituţiei de credit care l-a încheiat – instituţie care are ca obiect principal de activitate creditarea, dar şi în considerarea obiectului contractului – acela de creditare. Aşadar, caracterul executoriu este al titlului constatator al creanţei şi nu al creanţei, singurele caractere ale acesteia fiind certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea.

Astfel, se observă că scopul pentru care a fost edictată această normă juridică a fost acela de a ajuta aceste instituţii – persoane juridice care desfăşoară activităţi de comerţ prin împrumutul unor sume de bani – să-şi recupereze de îndată, fără o procedură judiciară mai îndelungată, sumele de bani învestite, în ipoteza în care se opresc plăţile de către debitor.

Este adevărat că cesiunea de creanţă implică transmiterea creanţei împreună cu accesoriile şi garanţiile sale, însă noţiunea de creanţă, garanţii, accesorii priveşte materialitatea, substanţa dreptului dedus judecăţii, iar nu atributul executorialităţii sale, aspect de drept procesual.

Contractul de cesiune invocat nu constituie titlu executoriu, astfel cum rezultă din dispoziţiile Codului civil, iar dacă legiuitorul ar fi intenţionat să confere acest caracter cesiunii de creanţă ar fi precizat în mod expres, cum a făcut-o în cazul contractelor de garanţie reală şi personală. În nici un caz nu se poate aprecia caracterul de titlu executoriu ca fiind un accesoriu al creanţei, deoarece acolo unde legiuitorul nu a prevăzut în mod expres, nici interpretul nu poate adăuga.

Contractul de credit reprezintă titlu executoriu numai pentru societatea de credit, iar nu şi  pentru SRL-uri – indiferent de natura lor, iar încheierea unui contract de cesiune a creanţei nu transferă cesionarului şi caracterul executoriu al titlului. Împrejurarea că, în baza cesiunii de creanţă, cesionarul trebuie să remită cedentului şi înscrisurile doveditoare ale creanţei nu dă dreptul cesionarului de a se folosi de caracterul executoriu al titlului constatator al creanţei. Contractul de credit remis cesionarului de către cedent face dovada existenţei creanţei, însă caracterul executoriu al titlului nu se va transmite cesionarului, acesta fiind ţinut să obţină, în temeiul titlului constatator al creanţei, un titlu executoriu în condiţiile dreptului comun.

Ca atare, instanţa constată că, creditoarea Secapital S.a.R.L. nu deţine un titlu executoriu împotriva debitorului, motiv pentru care în temeiul art.  666 alin. (5) pct. 7 Cod procedură civilă raportat la art. 632 alin. (1) Cod procedură civilă, instanţa va respinge cererea sa de incuviinţare executare silită a contractului de credit nr. …. din data de ….2007 încheiat între B.C.R S.A., în calitate de împrumutător şi debitorul T. S. Ş în calitate de împrumutat.”

I-am cerut avocatului Călin Iuga, specializat în a apăra oameni în astfel de litigii, opinia cu privire la motivarea de mai sus.

Este reluată ideea din decizia definitivă din 2015 de la Tribunalul Specializat că un contract de credit își pierde puterea executorie în momentul în care creanța este cesionată către o societatea care nu e instituție de credit, împrejurare regăsită în prezent și la art.58 din OUG 52/2016. Singurul aspect diferit față de motivarea deciziei privind contestația la executare o reprezintă împărtășirea unei opinii exprimată în doctrină, conform căreia ceea ce se cesionează nu este creanța, ci înscrisul constatator al creanței în care creditorul cesionar nu este parte. Însă această diferențiere nu schimbă premisa ideii pierderii puterii executorii a contractului de credit, respectiv caracterul intuitu personae al acestei executorialități în considerarea calității de instituție de credit al creditorului.” a spus Călin Iuga.

Amintim că avocatul Iuga a propus în vară ca încuviințarea executării silite să fie contencioasă și să se verifice anumite incidente ale executării. (Detalii AICI)

Comments

comentarii

Micii sportivi clujeni au obținut rezultate extraordinare la Cupa României Junior III.... Citește mai mult
Pentru a rezolva problema fotbalului impracticabil pe Cluj Arena, „U” Cluj va disputa meciurile de acasă la Mediaș până la schimbarea gazonului.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!