Acasă » PROCESE » O fostă angajată de la TVR Cluj a câștigat definitiv litigiul de muncă cu televiziunea

O fostă angajată de la TVR Cluj a câștigat definitiv litigiul de muncă cu televiziunea

O fostă angajată de la TVR Cluj a câștigat definitiv litigiul de muncă cu televiziunea. Curtea de Apel Cluj a dispus anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea reclamantei pe postul anterior deținut și plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate.

Curtea de Apel Cluj a pronunțat recent decizia definitivă nefavorabilă TVR: ”Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta Societatea Romana de Televiziune împotriva sentinţei civile nr. 1795 din 06 iunie 2018 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 8279/117/2017, pe care o menţine. Obligă pe apelanta să plătească intimatei G.C. suma de 400 lei cheltuieli de judecată în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 18.01.2019.”

Prin sentința menținută de Curte s-a dispus ”anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă , nr. DRU 382/27.11.2017 emisă de către pârâtă, va dispune in baza art 80 din Codul muncii, reintegrarea reclamantei în postul deţinut anterior emiterii deciziei si va obliga pârâta la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta începând cu data de 27.11.2017 şi până la reintegrarea efectivă.”

În motivarea sentinței Tribunalului Cluj, pe care o prezentăm integral mai jos, se vede că reclamantei i s-a tras concedierea de la directorul Romeo Couți, care i-a acordat un punctaj mic după perioada de probă și pe care fosta angajată îl acuză de abuz de putere. Greșeala TVR a fost că a notificat-o cu privire la încetarea contractului după încheierea perioadei de probă, ceea ce încalcă Codul Muncii.

Sentinţa civilă nr. 1795/2018 – Tribunalul Cluj:

Prin acţiunea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamanta Gavrilut Cristina în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, a solicitat sa se dispună anularea deciziei nr. DRU 382/27.11.2017, privind încetarea CIM in baza prevederilor art. 31, al. 3 din Codul Muncii începând cu data de 24.11.2017, împreuna cu notificarea DRU nr. 227498/27.11.2017, cu număr de înregistrare in cadrul SRTV Cluj 2643/28.11.2017, prin care i s-a adus la cunoştinţa încetarea CIM pe temeiul mai sus amintit, ambele fiind nelegale si neîntemeiate, repunerea sa in situaţia anterioara, respectiv obligarea angajatorului la reintegrarea sa pe funcţia deţinuta anterior, aceea de referent de specialitate marketing in cadrul Serviciului Economic Administrativ Marketing Cluj, din cadrul Studioului TVR Cluj – Departament TVR 3- Secretariat studiouri teritoriale, Direcţia Programe, conform CIM nr. 11503/16.10.2017, obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariul in cuantumul stabilit conform CIM nr. 11503/16.10.2017, indexat, majorat si reactualizat, de la data încetării CIM, respectiv 27.11.2017 si pana la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, respectiv a celorlalte drepturi de care salariata ar fi beneficiat in calitate de angajat al pârâtei, respectiv la plata in sumei de 5000 de euro, cu titlu de daune morale pentru prejudiciul creat ca urmare a concedierii sale, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a fost angajata in cadrul Societăţii Romane de Televiziune – Studioul TVR Cluj, in baza CIM nr. 11503/16.10.2017, pe funcţia de referent de specialitate marketing, cod 243203, in cadrul Studioului Teritorial TVR Cluj, Serviciul Economic-Administrativ Marketing.

Reclamanta a mai arătat că CIM 11503/16.10.2017 a fost încheiat pe perioada determinata, intre data de 16.10.2017 si pana la data de 31.12.2018, cu o perioada de proba de 30 de zile lucrătoare, din 16.10.2017 si pana in 24.11.2017 şi că prin solicitarea Departamentului Resurse Umane nr. 227366/02.11.2017, înregistrata in cadrul SRTV Cluj cu nr. 2303/02.11,2017, vazand ca in data de 24.11.2017 expira perioada de proba specificata in CIM, se solicita evaluarea performantelor sale profesionale in perioada de proba, cu solicitarea expresa din partea directorului TVR Cluj, Romeo Couti, de a depune raport de activitate pana in data de 22.11.2017.

Astfel, reclamanta a trimis in data de 22.11.2017, prin e-mail, către conducerea TVR Cluj, raportul de activitate solicitat, pentru perioada 16 octombrie-21 noiembrie 2017 şi a fost punctata cu 8,2 de către doamna Anca Moldovan si cu 5,9 de către directorul Romeo Couti. Deşi, conform procedurii, un punctaj cuprins intre 5 si 7,5 echivalează cu situaţia in care: „salariatul corespunde cerinţelor postului, activitatea sa ar putea fi îmbunătăţită, dar nu poate beneficia de eventuale majorări salariale”, doar un punctaj sub 5 putând declanşa demersurile pentru încetarea raporturilor de munca, totuşi, Romeo Couti, propune încetarea CIM pentru necorespundere in raport cu cerinţele postului.

Angajatorul a emis Decizia DRU 382/27.11.2017, prin care, in baza art. 31, al. 3 din Codul Muncii, s-a dispus încetarea contractului său începând cu data de 24.11.2017 iar in data de 29.11.2017, i s-a comunicat notificarea DRU nr. 227498/27.11.2017, prin care i s-a adus la cunoştinţa ca, începând cu data de 24.11.2017, îi încetează CIM in baza prevederilor art. 31, al. 3 din Codul Muncii.

Reclamanta a apreciat că aceste acte sunt nelegale şi neîntemeiate, având în vedere că ele încalcă dispoziţiile art. 31 alin. 3 C. muncii, deoarece survin după expirarea perioadei de probă.

De asemenea, a menţionat că în speţă se impune luarea in considerare a prevederilor art. 31 alin.3 C. muncii, art. 26 CCM, Secţiunea L, lit. a CIM şi că perioada de probă fiind de 30 zile in perioada 16.10.2017-24.11.2017, angajatorul putea să denuenţe unilateral contractul printr-o simplă notificare scrisă pe durată sau la sfârşitul perioadei de probă, până la data de 24.11.2017.

Cum notificarea atacată a fost emisă in data de 27.11.2017, fiind înregistrată in cadrul pârâtei in data de 28.11.2017 şi comunicată reclamantei in data de 29.11.2017, rezultă că acest act a fost emis după expirarea perioadei de probă, cu încălcarea evidentă a dispoziţiilor art. 31 alin. 3 C. muncii. Aceeaşi observaţie este valabilă şi cu privire la decizia nr. 382/27.11.2017.

În opinia reclamantei, calificativul acordat de către directorul Couţi Romeo este neîntemeiat, reprezentând manifestarea unui abuz de putere, fiind în discordanţă cu starea de fapt şi cu aptitudinile sale concrete.

Astfel, nu se motivează sub nicio forma diferenţa esenţiala intre evaluarea făcuta de către d-na Anca Moldovan, care a notat-o cu 8,2, calificativ care se traduce prin faptul ca salariatul a obţinut rezultate foarte bune, peste medie si poate beneficia de eventuale majorări salariale, in măsura in care acestea se pot acorda si evaluarea făcuta de directorul Romeo Couti, care a notat-o cu 5,9, un calificativ care, chiar el însusi, nu putea genera desfacerea CIM, doar punctajele finale plasate sub 5 putând conduce la o atare soluţie.

Este adevărat ca art. 31, al. 3 din Codul Muncii nu impune angajatorului obligaţia motivării deciziei de încetare a CIM, insa angajatorul nu a fructificat beneficiul clauzei de dezicere, or, in aceasta situaţie, motivarea desfacerii CIM era imperios necesara. Chiar si in cazul aplicării art. 31, al. 3 din Codul Muncii, dezicerea nu ar putea fi consecinţa unui abuz din partea angajatorului, raporturile de munca fiind guvernate de principiul bunei-credinţe, conform art. 8 din Codul Muncii, or, in raport cu reclamanta, notarea cu un calificativ de 5,9 în raport cu interesul si activitatea desfăşurata de ea este un abuz.

Reclamanta a susţinut că petitele nr. 3, 4 si 5 sunt consecinţe fireşti ale admiterii petitului nr. 2, fiind o aplicaţie a normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, in sensul art. 80, respectiv art. 253 din Codul Muncii.

In privinţa daunelor morale, reclamanta a arătat că acestea se justifica atât din perspectiva traumei psihologice generata de decizia de încetare a CIM, de natura sa accentueze in sens negativ afecţiunile sale cronice preexistente, cat si a prejudiciului de imagine pe care l-a suportat, având in vedere ca, de-a lungul timpului s-a bucurat de o reputaţie buna, fiind cunoscuta ca un bun profesionist.

In drept s-au invocat prev. art. 194 si urm., art. 453 din Codul de procedura civila, Art. 31, al. 3 raportat la art. 80, al. 1 si 2 din Codul Muncii; art. 253, al. 1 din Codul muncii; art. 266 si urm. din Codul Muncii, respectiv art. 208 si urm. din Legea 62/2011.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (SRTv), a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată, arătând că, în speţă, contractul de muncă al reclamantei a încetat la sfârşitul perioadei de probă, în data de 23.11.2017, decizia fiind înregistrată la departamentul juridic sub nr. 2847/23.11.2017.

Aceste aspecte rezultă din decizia Departamentului Resurse Umane ce a fost redactată pe durata perioadei de probă cu respectarea art. 31 alin. 3 din Codul Muncii.

Pârâta a mai arătat că Decizia nr. 382/27.11.2017 îndeplineşte condiţiile legale cerute de Codul muncii şi că legiuitorul a introdus această prevedere care presupune încetarea contractului individual de muncă printr-o notificare ce nu trebuie motivată şi care poate să intervină la sfârşitul perioadei de probă.

Este evident că voinţa angajatorului privind încetarea contractului de muncă al reclamantei a fost exprimată anterior datei de 23.11.2017, moment la care a fost redactată decizia de încetare a CIM.

De altfel, începând din data de 24 noiembrie 2017, inclusiv, reclamanta a încetat sa presteze activitatea pentru care a fost angajată. Această situaţie de fapt rezultă din foaia colectivă de prezenţă întocmită pentru luna noiembrie 2017 şi care arată că reclamanta a luat la cunoştinţă de decizia angajatorului de încetare a raportului de munca. Aşadar, înainte de împlinirea perioadei de probă angajata a încetat să muncească în cadrul SRTv.

În drept s-au invocat prev. art. 205 C.pr. civilă.

Verificand actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a fost angajata în cadrul societăţii pârâte-Societatea Romana de Televiziune – Studioul TVR Cluj, în baza contractului individual de muncă nr. 11503/16.10.2017, pe funcţia de referent de specialitate marketing, cod 243203, in cadrul Studioului Teritorial TVR Cluj, Serviciul Economic-Administrativ Marketing.

Contractul individual de muncă a fost incheiat pe perioada determinata, de la data de 16.10.2017 si pana la data de 31.12.2018, fiind stabilita o perioada de proba de 30 de zile lucrătoare, incepand cu data de 16.10.2017.

La data de 27.11.2017 pe numele reclamantei a fost emisa Decizia DRU 382/2017 prin care s-a dispus in baza art 31 alin 3 din Codul muncii, ca incepand cu data de 24.11.2017 inceteaza CIM al salariatei Gavrilut Cristina incadrata in functia de referent de specialitate marketing in cadrul Serviciului Economic Administrativ marketing Cluj, Studioul TVR Cluj.

Reclamantei i-a fost comunicata aceasta decizie la data de 27.11.2017, iar la data de 29.11.2017 i-a fost comunicata notificarea DRU nr 227498 din 27.11.2017 inregistrata la SRTV cu nr. 2643/28.11.2017 prin care reclamantei i se aducea la cunostinta ca incepand cu data de 24.11.2017 îi înceteaza contractul individual de munca în baza art 31 alin 3 din codul muncii.

Reclamanta a contestat actele emise invocand motive de nelegalitate si netemeinicie. Astfel, sub aspectul nelegalitatii s-a invocat ca s-au incalcat prevederile art 31 alin 3 din Codul muncii, in conditiile in care notificarea incetarii contractului de munca al reclamantei – respectiv decizia angajatorului de a inceta contractul de munca pe temeiul art 31 alin 3 din Codul muncii, survin dupa expirarea perioadei de proba.

Sub aspectul temeiniciei, s-a invocat ca decizia angajatorului este neintemeiata, intrucat calificativul acordat de director nu motiveaza sub nici o forma diferenta esentiala intre evaluarea facuta de doamna Anca Moldovan prin care a fost notata cu 8,2.

Tribunalul retine ca potrivit prevederilor art 31 alin 3 din Codul muncii, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

În exercitarea atributului de control judiciar, tribunalul, urmează să analizeze măsura angajatorului, în contextul legislativ specific ce reglementează această situaţie de drept. Astfel, instanţa reţine în principal, că sub aspect legal, măsura nu respectă prevederile Codului Muncii, fiind emisă dupa expirarea perioadei de probă.

Astfel intrucat in cuprinsul contractului individual de munca incheiat intre parti, s-a stabilit o perioada de proba de 30 de zile, incepand cu data dec 16.10.2017, este evident ca emiterea notificarii de incetare a contractului individual de munca, la data de 29.11.2017, cu privire la emiterea deciziei de incetare a contractului individual de munca la data de 27.11.2017, se situeaza in afara termenului stabilit, starea de fapt neindicând argumente obiective ale angajatorului, pe baza carora sa se poata aprecia ca salariatul nu este expus unei măsuri arbitrare, ori unui abuz de drept.

Argumentele expuse de parata cu privire la exprimarea vointei angajatorului privind incetarea contractului de munca al reclamantei anterior datei de 23.11.2017 sau incetarea prestarii activitatii de catre reclamanta nu pot fi retinute ca argumente vizand legala emitere a deciziei de incetare a contractului individual de munca, respectiv a notificarii de incetare a acestuia.

Martorii audiati in cauza au confirmat primirea deciziei de incetare a contractului de munca la data de 27.11.2017 spre sfarsitul programului.

Retinand motivele de nelegalitate invocate cu privire la actele emise, instanta apreciaza ca nu se mai impune analizarea motivelor de netemeinicie si, raportat la considerentele anterior expuse, va admite în parte acţiunea formulată de reclamantă şi pe cale de consecinţă, va dispune anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă , nr. DRU 382/27.11.2017 emisă de către pârâtă, va dispune in baza art 80 din Codul muncii, reintegrarea reclamantei în postul deţinut anterior emiterii deciziei si va obliga pârâta la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta începând cu data de 27.11.2018 şi până la reintegrarea efectivă.

În ce priveşte cererea de plată a daunelor morale, instanţe o va respinge, reţinând că sub acest aspect sarcina probei revine salariatului, iar nu angajatorului, întrucât devin incidente normele răspunderii contractuale care nu reglementează în privinţa probei o regulă similară cu cea instituită prin dispoziţiile art. 272 din Codul Muncii.

Susţinerile reclamantei nu sunt confirmate de depoziţia martorilor Moldovan Eugenia Anca si Gelmerean Vig Emese (f.85-86 dosar), care nu au facut referire la aspecte care sa se circumscrie pretentiilor astfel formulate, instanta mai retinand si ca nu orice masura cu privire la care se invoca nulitatea fiind de natura a genera un prejudiciu de natura celui invocat de reclamanta.

În temeiul art. 453 C. Proc. Civ, fiind parte căzută în pretenţii, pârâta va fi obligată la plata în favoarea reclamantei a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată , reprezentând onorariu avocaţial , conform chitantei anexate.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns