clujust.ro

O absolventă a Queen Mary University of London dă examenul pentru Barou în România, cu ajutorul instanței

Clujust vă prezintă al doilea caz (primul aici) în care o absolventă a unei facultăți de drept din străinătate, chiar una de prestigiu, câștigă pe calea ordonanței președințiale dreptul de a susține examenul pentru Barou din 3 aprilie. De această dată avem și motivarea instanței care a obligat UNBR să o primească în examen.

Reclamanta Bianca Maria Folescu din Târgoviște a urmat cursurile universitare de zi ale Facultăţii de Drept din cadrul Queen Mary University of London din Regatul Unit al Marii Britanii, începând cu anul 2017 şi până la data de 24.07.2020, cursuri pe care le-a absolvit, fiind eliberată diploma de licenţă nr. 00062169.

Queen Mary University of London din Regatul Unit al Marii Britanii este o universitate de prestigiu, împrejurare confirmată în România prin emiterea de către de către Ministerul Educaţiei Naţionale a Ordinelor privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state nr. 5462/12.11.2018 şi nr. 5665/30.09.2020.

Ulterior, în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale O.M.E.C.T. nr. 4022/2008 şi ale O.M.E.C.S. nr. 6121/2016, a fost emis Atestatul de echivalare a studiilor nr. 514001A8.08.2021/N. N. de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, prin care diploma de bachelor nr. 00062169 eliberată de Queen Mary University of London din Regatul Unit al Marii Britanii a fost echivalată cu diplomă de licenţă ciclul I în domeniul Drept specializarea Drept.

În cuprinsul atestatului s-a reţinut faptul că „Prezentul atestat reprezintă o echivalare a studiilor efectuate în străinătate raportată la sistemul de educaţie din România şi conferă aceleaşi drepturi cu cele obţinute de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior similare, acreditate, din România şi este valabil cu prezentarea documentului menţionat, în original.”

În data de 3 martie, tânăra a depus la sediul Baroului Dâmboviţa dosarul de înscriere la examen, compus din: cerere de înscriere pentru participarea la examen; copie C.I.; copie certificat de naştere; copie certificat de căsătorie; diploma de licenţă emisă de Queen Mary University of London; Atestatul de echivalare a studiilor nr. 514001/18.08.2021/N.N.; dovada achitării taxei de participare la examen; certificat de cazier judiciar; adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate a candidatului; adeverinţa medicală care atestă efectuarea evaluării psihiatrice.

Consiliul Baroului Dâmboviţa, prin Hotărârea nr. 10/17.03.2022, a validat dosarul de participare la examenul pentru primirea în profesia de avocat, sesiunea Aprilie 2022, hotărâre ce nu i-a fost comunicată, însă a fost transmisă către U.N.B.R.

La data de 23 martie, reclamanta a primit un e-mail, transmis de pe adresa de e-mail examen@unbr.ro, prin care se arată următoarele: „în baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R. cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidaţi şi a celor decise de aceasta, se respinge înscrierea pe temeiul că, potrivit Regulamentului de examen privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în curricula instituţiei de învăţământ superior absolvită de dvs., depusă la dosar, nu figurează discipline de/privind drept românesc”.

Împotriva deciziei de respingere a cererii acesteia de înscriere la examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat, tânăra a formulat contestaţie, în cadrul căreia a precizat că reprezintă inclusiv o plângere prealabilă formulată în baza art. 7 din Legea nr. 554/2004, contestaţie pe care a înregistrat-o la data de 28 martie. Cu toate că nu a primit niciun răspuns cu privire la contestaţia formulată, în data de 29 martie, Comisia Naţională de Examen din cadrul U.N.B.R. emite Hotărârea nr. 7, prin care s-au publicat tabelele finale cuprinzând candidaţii la examenul de primire
în profesia de avocat.

Conform Anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 7/29.03.2022 a Comisiei Naţionale de Examen, reclamanta a fost declarată respinsă de la participarea la examen, deşi nu i s-a comunicat un răspuns la contestaţia înregistrată la UNBR în data de 28 martie.

Având în vedere faptul că a mai rămas puţin timp până la data organizării examenului, a apreciat că, prin modul de lucru al UNBR, îi este îngrădit în mod nejustificat dreptul de a susţine examenul și s-a adresat instanței.

Înainte de a judeca fondul, instanța Curții de Apel Ploiește a obligat UNBR prin ordonanță președințială să o primească pe reclamantă la examenul pentru Barou.

Soluția pronunțată în 1 aprilie: ”Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta Folescu Bianca – Maria, cu domiciliul în Târgovişte, ….. cu domiciliul procesual ales la SCPA Gabriel Cioacă & Asociaţii din Târgovişte, str. Justiţiei, nr. 27A, judeţul Dâmboviţa, în contradictoriu cu pârâta Uniunea Naţională a Barourilor din România “U.N.B.R.”, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, Palatul Justiţiei, nr. 5, sector 5.

Obligă pârâta să permită reclamantei susţinerea examenului naţional pentru primirea în profesia de avocat, organizat de către UNBR la data de 3.04.2022.

Executorie fără somaţie şi fără trecerea unui termen.”

Încheierea a fost motivată în aceeași zi.

Extras din motivarea CA Ploiești:

”În cauza dedusă judecăţii nu se pune în discuţie suspendarea unui act administrativ, ci verificarea refuzului admiterii reclamantei la examenul de primire în profesia de avocat organizat de către pârâtă la data de 3 aprilie.

În aceste condiţii, Curtea constată că respingerea de plano a cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale ar conduce la împiedicarea accesului liber la justiţie al reclamantei, demers formulat sub forma posibilităţii recunoaşterii de îndată a dreptului pretins, acela de a susţine examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat, organizat de către UNBR la data de 3.04.2022.

Curtea are în vedere şi dispoziţiile art.28 din Legea 554/2004 care fac referire la completarea acestui act normativ cu prevederile codului de procedură civilă, impunându-se astfel concluzia că prevederile codului de procedură civilă se pot aplica numai în situaţia în care Legea contenciosului administrativ nu reglementează o anumită problemă şi în măsura compatibilităţii lor cu specificul raporturilor de putere dintre autorităţile publice şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime.

Or, în condiţiile în care nu se identifică în concret o atare incompatibilitate a procedurii ordonanţei speciale reglementate de art. 997 şi urm. C. pr. civ., iar respingerea cererii reclamantei de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat intră în sfera noţiunii de act administrativ asimilat, potrivit art. 2 alin. (2) raportat la art. 1 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 554/2004, cererea reclamantei poate fi examinată în cadrul ordonanţei preşedinţiale, acesta fiind singurul remediu legal în care poate fi discutată solicitarea de a se conferi o protecţie provizorie a drepturilor unei persoane vătămate ca urmare a refuzului înscrierii la examen.

Din interpretarea prevederilor art. 997 C.pr.civ., Curtea reţine că procedura ordonanţei preşedinţiale implică, în mod prioritar, întrunirea a trei condiţii cumulative, respectiv urgenţa, caracterul vremelnic (provizoriu) al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului prin măsura luată (aparenţa dreptului).

Aşadar, ordonanţa preşedinţială, prin esenţa ei, astfel cum este reglementată, reprezintă o procedură specială prin care legea îngăduie să se dea o rezolvare vremelnică şi fără prejudecarea fondului unor cauze al căror caracter urgent nu îngăduie să se aştepte desfăşurarea procedurii de drept comun.

În plus, când rezolvă o cerere de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu are de cercetat fondul dreptului discutat între părţi, dar pentru ca soluţia să nu fie arbitrară, cercetează aparenţa acestui drept, realizând un examen sumar al cauzei, prin “pipăirea fondului”, pentru a vedea de partea cui este aparenţa dreptului.

În acest sens, se constată că, prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 230/10-11 decembrie 2021 privind organizarea examenului de primire în profesie au fost stabilite măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, într-o sesiune specială, aprilie 2022, sens în care data desfășurării examenului a fost fixată la 3 aprilie 2022, pentru toți candidații.

Potrivit art. 1 alin. (4), regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021.

Potrivit art. 3 alin. (6), cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Prin Anexa 1 la Hotărârea nr. 210 / 10-11.12.2021 -modificări ale prevederilor Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice a fost introdus alin. 8 indice 1 la art. 7 din Regulamentul Cadru cu următorul conţinut: Candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din străinătate vor depune actele de studii, în copie legalizată, însoțite de atestatul de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Actele de studii vor atesta absolvirea de către candidat a studiilor juridice
cu durata de 4 ani (corespunzând unui număr de 240 ECTS) și cunoașterea de către acesta a dreptului român, potrivit prevederilor Anexei 4 pct. 3 a Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Prin adresa FN emisă de Comisia Naţională de Examen se comunică reclamantei că, în baza verificării întreprinse de către Comisia Permanentă a U.N.B.R cu privire la dosarele de înscriere depuse de candidaţi şi a celor decise de aceasta, a fost respinsă înscrierea pe temeiul că, potrivit Regulamentului de examen privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în curricula instituţiei de învăţământ superior absolvită de reclamantă, depusă la dosarul de înscriere, nu figurează discipline de /privind dreptul românesc. În continuare sunt redate prevederile art. 7 alin. 8 indice 1 din Regulamentul de examen.

De asemenea, se comunică reclamantei faptul că aceasta are dreptul de a depune contestaţie, ce va fi comunicată la adresa examen@unbr.ro cel mai târziu până la data de 28 martie, ora 18.00.

Se constată că reclamanta a formulat contestaţie ce a fost expediată la adresa indicată la data de 28.03.2022, ora 11.45 (fila 51 verso dosar) şi care, potrivit susţinerilor reclamantei, nu a fost soluţionată.

Din interpretarea prevederilor art. 997 C.pr.civ., Curtea reţine că procedura ordonanţei preşedinţiale implică, în mod prioritar, întrunirea a trei condiţii cumulative, respectiv urgenţa, caracterul vremelnic (provizoriu) al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului prin măsura luată (aparenţa dreptului).

Doctrina a relevat faptul că aparența de drept este în favoarea reclamantului dacă poziţia acestuia, în cadrul raportului juridic pe care se grefează ordonanța președințială, este preferabilă din punct de vedere legal, în condiţiile unei sumare caracterizări şi analize de fapt şi că “starea de fapt a unui proces se împletește întotdeauna indisolubil cu starea de drept şi judecătorul, atunci când ordonă chiar o măsură provizorie, trebuie să fie convins că această măsură este justă şi conformă cu dreptul”.

În acest sens, Curtea constată că susţinerea reclamantei referitoare la respingerea cererii sale de înscriere la examen de către un alt organ profesional care avea competenţa, potrivit legii, să dispună o atare măsură coroborat cu dovada echivalării studiilor efectuate în străinătate raportată la sistemul de educaţie din România, potrivit atestatului nr. 514001 din 18.08.2021 emis Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, prin care diploma de bachelor nr. 00062169 eliberată de Queen Mary University of London din Regatul Unit al Marii Britanii a fost echivalată cu diplomă de licenţă ciclul I în domeniul Drept specializarea Drept constituie elemente suficiente care să conducă la concluzia conform căreia aparenţa dreptului este în favoarea reclamantei.

Astfel, potrivit art. 55 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/1995, Consiliul Baroului verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 9-14 din Regulamentul Cadru, verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie. În situaţia în care, în urma verificării, candidaţii sunt respinşi, aceştia pot formula contestaţii care se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către comisia de examen.

Ca urmare, aparent, numai Consiliul Baroului putea verifica îndeplinirea de către reclamantă a cerinţelor legale privind înscrierea la examenul de profesia în avocat, iar nu Comisia permanentă a UNBR ori Comisia Naţională de examen.

De asemenea, se constată că, în cuprinsul atestatului anterior menţionat, s-a reţinut faptul că „Prezentul atestat reprezintă o echivalare a studiilor efectuate în străinătate raportată la sistemul de educaţie din România şi conferă aceleaşi drepturi cu cele obţinute de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior similare, acreditate, din România şi este valabil cu prezentarea documentului menţionat, în original.”

În privinţa urgenţei, art. 997 alin.1 Cod proc.civ., exemplifică categoriile generale de situaţii caracterizate prin urgenţă: păstrarea unui drept căruia i s-ar putea aduce atingere prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

O atare cerinţă este întrunită în cauză, în condiţiile în care examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat, este organizat de către U.N.B.R. în data de 03.04.2022, astfel că soluţionarea cererii după această dată nu mai relevă interes, întrucât dreptul reclamantei de susţinere a examenului nu mai poate fi valorificat.

Măsura ce se solicită a fi dispusă are caracter provizoriu, întrucât susţinerea examenului de primire în profesia de avocat nu conferă şi dreptul reclamantei de a fi primită în profesia de avocat.

Condiţia neprejudecării fondului raportului juridic litigios decurge atât din condiţia referitoare la caracterul provizoriu al măsurii ce urmează a fi dispusă, cât şi din prevederea legală conform căreia ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când există judecată asupra fondului.

Recunoaşterea dreptului reclamantei la susţinerea examenului pentru primirea în profesia de avocat nu semnifică şi recunoaşterea dreptului de primire în profesia de avocat, iar în situaţia în care reclamanta ar promova examenul organizat la data de 3.04.2022, dobândirea calităţii de avocat urmează să fie amânată până la momentul clarificării, pe cale judecătorească, a diferendului referitor la condiţiile de înscriere la examen.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea va admite cererea și va obliga pârâta să permită reclamantei susţinerea examenului naţional pentru primirea în profesia de avocat, organizat de către UNBR la data de 3.04.2022.

Comments

comentarii

Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult
Bugetul Floreștiului pentru anul 2023 a fost adoptat, fiind cel mai generos buget din istoria comunei. Proiectele dedicate infrastructurii educaționale și dezvoltării zonelor verzi ocupă o parte însemnată a capitolului de investiții, care beneficiază de peste 15 milioane de euro.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!