MOTIVARE. Opinia Consiliului unui Barou despre un judecător nu poate fi cenzurată de instanță

Clujust.ro vă arată de ce a fost respinsă ca inadmisibilă acțiunea unei judecătoare pentru anularea hotărârii Consiliului Baroului Cluj, prin care s-a apreciat că aceasta a încălcat Statutul judecătorilor și procurorilor și a fost sesizată conducerea instanței.

”Reclamanta dorește de fapt cenzurarea opiniei exprimate de Baroul Cluj în exercitarea dreptului la libertatea gândirii și a opiniilor și a dreptului la libertatea de exprimare garantate de art. 29 și 30 din Constituție, precum și a hotărârii de exercitare a dreptului de petiționare garantat de art. 51 din Constituție, însă aceasta nu se poate realiza pe calea unei acțiuni judiciare, indiferent dacă opinia exprimată în petiție corespunde sau nu realității.”, se arată în motivarea sentinței Tribunalului Botoșani, rămasă definitivă prin renunțarea la recurs de către magistratul de la secția de contencios a Curții de Apel Cluj.

Sentința nr. 123/2016 – Tribunalul Botoșani

Pe rol judecarea acțiunii formulate de reclamanta P. I, în contradictoriu cu  pârâții Baroul Cluj și Consiliul Baroului Cluj, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au lipsit părțile, solicitându-se judecarea cauzei în lipsă, conform art. 223 alin. 3 Noul Cod de procedură civilă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, instanța constată că dosarul se află la primul termen de judecată, după parcurgerea procedurii scrise prev. de art. 237 Noul Cod de procedură civilă.

Instanța, în temeiul art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, procedează la verificarea competenței, constatând că este învestită cu judecarea unui litigiu dat în competența sa de art. 10 din Legea nr. 554/2004.

Instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse de părți la dosar și respinge proba cu interogatoriul reclamantei solicitată de pârâți, ca neutilă cauzei.

De asemenea, se constată că prin întâmpinarea formulată de pârâți s-au invocat excepțiile inadmisibilității acțiunii, lipsei calității procesuale active și lipsei calității procesuale pasive.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și o reține spre soluționare pe excepții și pe fond.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra acțiunii de față, constată următoarele;

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani la data de 19.11.2015, sub nr. 2718/40/2015, reclamanta P.I , în contradictoriu cu  pârâții Baroul Cluj și Consiliul Baroului Cluj, a solicitat anularea în parte a Hotărârii nr. 85/02.04.2015 adoptată de Consiliul Baroului Cluj, în privința stabilirii faptelor pretins derulate, respectiv comise în data de 1 aprilie 2015, a încadrării juridice a acestora și a tuturor aspectelor de fapt și de drept stabilite prin această hotărâre și a căror stabilire și calificare este de competența Inspecției Judiciare, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că prin Hotărârea nr. 85/02.04.2015, un organ necompetent, Consiliul Baroului Cluj, cu vădit exces de putere, a hotărât că, în calitate de judecător la Tribunalul Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, a comis abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004, a încălcat prevederile art. 4 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, art. 5 al. 2 lit. b) și e) din Regulamentul de organizare și funcționare al instanțelor, art. 8 din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și ale Avizului nr. 16 al. CCJE – pct. 21 și 26.

De asemenea, acest organ necompetent a hotărât care este conținutul constitutiv al faptei și care sunt împrejurările comiterii faptei, încadrarea juridică a faptei și gravitatea acesteia.

Că împotriva Hotărârii nr. 85/02.04.2015 a formulat plângere prealabilă, în data de 20.04.2015, iar prin Hotărârea nr. 115/07.05.2015 Consiliul Baroului Cluj a respins plângerea prealabilă, comunicându-i răspunsul la aceasta în data de 20.05.2015.

Reclamanta a invocat dispozițiile art. 2 alin. 1 lit. c) și lit. n) din Legea nr. 554/2004, și a învederat că această hotărâre este un act administrativ și produce neîndoielnic efecte juridice, că are un interes evident de a o contesta, în calitate de persoană vătămată, deoarece prin această hotărâre îi sunt încălcate demnitatea, onoarea, reputația, dreptul de a beneficia de prezumția de nevinovăție în cadrul cercetării disciplinare, dreptul de a fi cercetată numai de către organul competent și cu respectarea tuturor garanțiilor instituie de lege, în condițiile unui proces echitabil, dreptul la muncă și la promovarea în funcție.

Că, pe de o parte, hotărârea produce efecte juridice deoarece potrivit art. 86 din Legea nr. 51/1995, avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea deciziilor adoptate de organele de conducere ale baroului. Așadar, domnii avocați care au calitatea de martor în cadrul procedurii disciplinare desfășurate în ceea ce o privește, se află sub amenințarea sancțiunii disciplinare, fiind obligați să dea declarații în acord cu starea de fapt și de drept stabilită prin hotărârea nr. 85/02.04.2015 a Consiliul Baroului Cluj.

A menționat că întrucât în sala de ședință nu exista aparatură de înregistrare, inspectorul judiciar nu a putut audia înregistrarea ședinței, astfel că în luna octombrie 2015 acesta a procedat la audierea martorilor în legătură cu sesizarea avocatului, la sediul Tribunalului Cluj.

Astfel, aptitudinea actului administrativ hotărârea nr. 85/02.04.2015 de a da naștere, a modifica sau a stinge raporturi juridice vizează nașterea unei obligații în sarcina avocaților din Baroul Cluj de a își conforma conduita celor hotărâte cu valoare obligatorie prin hotărârea nr. 85/02.04.2015, printre altele de a da declarații care concordă cu starea de fapt reținută de Baroul Cluj, cu încadrarea în drept a acesteia și cu totalitatea constatărilor referitoare la abaterea disciplinară care s-a decis că s-a comis de către un magistrat, potrivit art. 86 alin. 1 din Legea nr. 51/1995.

Reclamanta a mai considerat că prin hotărârea nr. 85/02.04.2015 se modifică raportul juridic în cadrul căruia este titulara dreptului de a beneficia de prezumția de nevinovăție în cadrul cercetării disciplinare, a dreptului de a fi cercetată numai de către organul competent în condițiile unui proces echitabil și a unei proceduri expres reglementate de lege, drepturi stabilite de art. 44-53 din Legea nr. 317/2004, de Codul de procedură civilă și de Codul muncii, norme cu care dispozițiile speciale referitoare la cercetarea disciplinară a magistratului se completează.

A precizat că, potrivit art. 44 din Legea nr. 317/2004, numai Consiliul Superior al Magistraturii, prin secțiile sale, poate îndeplini rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor, iar în vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către Inspecția Judiciară. Conform art. 45 din Legea nr. 317/2004, numai în cadrul cercetării disciplinare se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței vinovăției; ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului cercetat sunt obligatorii; cercetarea disciplinară se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate și la protecția datelor cu caracter personal. Potrivit art. 50 din Legea nr. 317/2004, numai hotărârea Secției competente a Consiliului Superior al Magistraturii poate cuprinde descrierea faptei care constituie abatere disciplinară și încadrarea juridică a acesteia.

Că, nesocotind toate acestor garanții prevăzute de lege în favoarea magistratului și cu încălcarea competențelor expres prevăzute de lege, Consiliul Baroului Cluj s-a substituit Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii.

Că Hotărârea nr. 85/02.04.2015 a fost comunicată Tribunalului Cluj și Curții de Apel Cluj, astfel cum rezultă din dispozitivul hotărârii și din împrejurarea că hotărârea i-a fost comunicată de conducerea Tribunalului Cluj. Prin urmare, după ce s-a adoptat un verdict defăimător, nelegal și netemeinic în privința probității sale profesionale și morale, în urma unei proceduri nelegale și de către un organ necompetent, cu uzurparea competenței organelor stabilite de lege, pârâții l-au popularizat în mediul său profesional, știrbindu-i reputația și onoarea, ignorând prevederile legale care le permiteau numai să transmită sesizarea avocatului către organul competent să o soluționeze.

De asemenea, reclamanta a mai arătat că numai la respingerea cererii sale de revocare a hotărârii nr. 85/02.04.2015, iar nu și la adoptarea acesteia, se menționează că avocatul (membru al organului emitent) care a formulat sesizarea înaintată ulterior Inspecției Judiciare de către Baroul Cluj se abține de la vot.

Că i s-a încălcat și dreptul la confidențialitatea cercetării, stabilit de art. 73 alin. 5 din Legea nr. 317/2004.

Că Hotărârea indică greșit instanța de judecată căreia trebuie să se adreseze, ca fiind Tribunalul Cluj.

În drept,  reclamanta a invocat  prevederile art. 127 alin. 1 C.pr.civ., art. 1, art. 2, art. 8, art. 10 și urm. din Legea nr. 554/2004, art. 44-53 din Legea nr. 317/2004, art. 56 alin. 2 și art. 86 din Legea nr. 51/1995, Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, celelalte prevederi incidente din C.pr.civ., art. 21, art. 41 din Constituția României, Codul muncii, Legea nr. 304/2004, dispozițiile privind promovarea judecătorilor cuprinse în Legea nr. 303/2004.

În dovedire reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

În cauză au formulat întâmpinare pârâții Baroul Cluj  și Consiliul Baroului Cluj, prin care au invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a Baroului Cluj prin raportare la prevederile disp.art. 1, art.2 si art.8 din legea nr.554/2004, având in vedere faptul ca prin acțiunea formulata se solicita anularea unei Hotărâri emise de Consiliul Baroului Cluj in temeiul prevederilor disp. art. 56 din Legea nr.51/1995, iar calitatea procesuala pasiva presupune existenta identității dintre persoana paratului și cel obligat în cadrul aceluiași raport juridic.

In măsura in care se va respinge aceasta excepție, pârâții au invocat excepția de inadmisibilitate a acțiunii formulate în contradictoriu cu acest parat, in temeiul prevederilor disp.art.7 din Legea nr. 554/2004, având in vedere faptul ca reclamanta nu a formulat plângere prealabila în contradictoriu cu Baroul Cluj .

De asemenea, pârâții au invocat excepția de inadmisibilitate a acțiunii prin raportare la prevederile disp. art. 1, art.2 si art.8 din Legea nr. 554/2004, motivata de faptul ca Hotărârea nr.85/02.04.2015 emisa de Consiliul Baroului Cluj nu are caracterul unui act administrativ individual sau normativ, având in vedere faptul că nu a produs nici un fel de efecte juridice în persoana reclamantei sau a unor terți.

În privința efectelor juridice pretins produse față de terțe persoane – membrii Baroului Cluj, pârâții au invocat excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei prin raportare la prevederile disp art. l al. l si 2 din Legea nr.554/2004, in contextul in care reclamanta nu poate invoca vătămarea unui drept sau interes legitim in persoana sa prin raportare la o eventuala obligație impusa in sarcina unor terțe persoane: avocații din Baroul Cluj si care ar putea produce efecte juridice strict in persoana acestora in considerarea efectelor invocate de reclamanta – antrenarea răspunderii disciplinare in caz de neconformare la hotărârile adoptate de organele profesiei.

In ceea ce privește fondul pretențiilor reclamantei cu privire la efectele hotărârii atacate fata de terți – avocații din Baroul Cluj, au solicitat sa se aibă in vedere caracterul nefondat al acestora, ce rezulta din faptul că în cuprinsul Hotărârii nr.85/02.04.2015 a Consiliului Baroului Cluj nu se regăsește nici o referire la obligații impuse membrilor Baroului de a da declarații care concorda cu starea de fapt reținuta; potrivit disp.art. 86 din Legea nr. 51/1995 si ale disp.art. 265 din Statutul profesiei de avocat, răspunderea disciplinara a avocaților este atrasa de fapta avocatului care încalcă hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, ori prin Hotărârea atacata nu s-a dispus nici o măsura care sa impună vreo obligație in sarcina membrilor Baroului Cluj. Prin aceasta Hotărâre Consiliul Baroului Cluj in calitate de organ de conducere al Baroului Cluj si-a exercitat prerogativele conferite de disp.art.62 din Statutul profesiei de avocat, luând poziție în apărarea unui membru al Baroului Cluj care l-a sesizat în acest scop.

În privința efectelor juridice pretins produse în raport de persoana reclamantei, pârâții au arătat că Hotărârea atacată nu a produs nici unul din efectele juridice la care reclamanta face referire, deoarece: prin conținutul sau concret dispozitivul Hotărârii nr.85/02.04.2015 sub aspectul celor contestate de reclamanta prin acțiune se limitează la dispoziția de sesizare a Președintelui Tribunalului Cluj pentru ca acesta sa dispună masurile legale ce se impun si la dispoziția de informare a Președintelui Curții de Apel Cluj pentru luare la cunoștința a aspectelor semnalate. Aceste dispoziții se încadrează strict in prevederile legii in exercitarea dreptului la petiționare garantat de prevederile disp.art.51 din Constituția României si de prevederile OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Conform prevederilor Regulamentului de organizare si funcționare al instanțelor, atât Președintele Tribunalului cat si Președintele Curții de Apel au atribuții de a asigura si verifica respectarea obligațiilor legale si a regulamentelor de către judecători și personalul auxiliar de specialitate. Nu exista posibilitatea obiectiva ca o persoana sau o instituție sa intervină in percepția subiectiva a unei persoane obligând-o sa considere într-un anume fel, iar pe de alta parte Hotărârea contestata nu instituie vreo obligație in sarcina membrilor Baroului Cluj; Hotărârea nr.85/02.04.2015 aConsiliul Baroului Cluj nu produce nici un fel de efecte in privința raporturilor de munca ale reclamantei si nu afectează dreptul acesteia de a participa la o viitoare procedura de selecție pentru promovarea acesteia la înalta Curte de Casație si Justiție astfel cum nefondat susține reclamanta, conform condițiilor de participare la concursul în vederea ocupării funcției de judecător la ICCJ reglementate de disp. art. 52 al. 3 din Legea  nr.303/2004.

Față de cele sus expuse pârâții au concluzionat că Hotărârea nr.85/02.04.2015 nu produce efecte juridice in persoana reclamantei si nu are caracterul unui act administrativ care sa poată fi anulat de către instanța de contencios administrativ și prin urmare au solicitat respingerea acțiunii ca inadmisibilă, cu acordarea chltuielilor de judecată.

Pe fondul cauzei au cerut respingerea acțiunii ca nefondata, precizând că, Consiliul Baroului Cluj a adoptat Hotărârea nr. 85/02.04.2015 in limitele competentei atribuite prin  art.49, disp.art.51, art.56 al.2 lit. a, d si v, precum și disp. art. 62 si ale disp.art.73 al.3 din Statutul profesiei de avocat, că nu a desfășurat nici o activitate cu depășirea limitelor sale de competenta si nu a efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii de către reclamantă a unei abateri disciplinare.

Că Hotărârea contestata a fost adoptata ca urmare a sesizării făcute de către un avocat membru al Baroului Cluj , sens in care in considerentele acesteia sunt redate pe scurt aspectele din cuprinsul sesizării analizate, iar considerațiile din cuprinsul Hotărârii referitor la caracterul necorespunzător al atitudinii manifestata de către reclamanta si referirile la textele legale menționate reprezintă punctul de vedere al Consiliului Baroului Cluj fata de aceasta conduita a magistratului, apreciata ca fiind de natura sa aducă atingere onoarei si demnității profesiei de avocat din perspectiva organului emitent al hotărârii. Consiliul Baroului Cluj nu s-a substituit de nici o maniera organului legal abilitat sa cerceteze faptele semnalate sub aspectul săvârșirii abaterii profesionale, în speța Inspecția Judiciară.

S-a mai precizat că, Consiliul Baroului Cluj a sesizat in condițiile legii Inspecția Judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii in baza Hotărârii nr. 116/07.05.2015 pentru cercetarea reclamantei sub aspectul săvârșirii abaterii disciplinare.

În susținerea acestui punct de vedere pârâții au depus la dosar înscrisuri, și au solicitat proba cu interogatoriul reclamantei, instanța respingând această ultimă cerere, ca neutilă cauzei, față de restul probatoriului administrat în cauză.

Reclamanta P. I a formulat răspuns la întâmpinare prin care a menționat că prin Rezoluția din data de 18 noiembrie 2015 a Inspecției  Judiciare, sesizarea av. M. F. I, înaintată  de Baroul Cluj și de Consiliul Baroului Cluj organului competent să o soluționeze, a fost respinsă ca neîntemeiată.

Că este irelevantă amplasarea  hotărârii privind comiterea de către ea a abaterii disciplinare, respectiv împrejurarea că această statuare nu este plasată după  sintagma „hotărăște” de la pagina 2 , ci sub  titulatura  „Hotărârea nr. 85/02.04.2015” și sub antetul Baroului Cluj

Că este de notorietate, fiind reflectat și în mass-media, că în aplicarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat în ultimii ani și opinii, respectiv documente  ale barourilor organizate în circumscripțiile Curților de Apel cu privire la judecătorii din cadrul acestor curți, înscriși la concurs. Prin urmare, este evident că subzistența unei asemenea  hotărâri, precum cea contestată îi vatămă dreptul la muncă, la promovare în funcție, precum și celelalte drepturi indicate pe larg în cererea de chemare în judecată.

Reclamanta a mai precizat că statuarea privind comiterea  abaterii disciplinare nu se confundă cu sesizarea sau petiționarea, cum susțin pârâții, deoarece acolo unde s-a dorit a se statua, aceasta s-a exprimat clar, iar unde s-a dorit a se sesiza, exprimarea și conținutul au fost de asemenea neîndoielnice.

A solicitat a se observa că în Hotărârea nr.116/2015 prin care sesizarea avocatului a fost înaintată Inspecției Judiciare pârâții nu au mai statuat că a comis o abatere disciplinară  deoarece acțiunea de a sesiza Inspecția Judiciară prin același act ar fi  devenit de neînțeles. Nici nu există temeiuri pentru a ataca Hotărârea nr. 116/2015, deoarece abia prin aceasta pârâtele au sesizat organul competent și și-au exercitat dreptul la petiționare pe care îl invocă în apărare.

Analizând mai întâi excepțiile invocate în cauză, conform art. 248 NCPC, Tribunalul reține următoarele:

Prin Hotărârea nr. 52/02.04.2015, Baroul Cluj – Consiliul Baroului Cluj, luând în discuție sesizarea formulată de doamna avocat M. F. I înregistrată la Baroul Cluj sub nr. 597/02.04.2015 privind incidentul din data de 01.04.2015 ce a avut loc la Tribunalul Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, sala de judecată nr. 5, luând act de cele sesizate, apreciază că această manieră de a proceda constituie o încălcare a disp. art. 4 și art. 99 lit. c din legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, art. 5 al. 2, lit. b și e din Regulamentul de organizare și Funcționare al Instanțelor și art. 8 din Codul Deontologic al judecătorilor și procurorilor și totodată o încălcare a prevederilor Avizului nr. 16 al CCJE privind relațiile dintre judecători și avocați în vederea asigurării calității și eficienței justiției – pct. 21 și 26, și având în vedere aceste aspecte hotărăște: Sesizează Președintele Tribunalului Cluj cu plângerea doamnei avocat M. F. I, înregistrată la Baroul Cluj sub nr. 597/02.04.2015 și cu prezenta hotărâre, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun; Informează Președintele Curții de Apel Cluj privind acest incident, în conformitate cu art.10 alin.l lit.d din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanțelor Judecătorești; Solicită Tribunalului Cluj dotarea sălii de ședință nr.5 cu mijloace tehnice de înregistrare audio a ședințelor de judecată.

Împotriva acestei hotărâri reclamanta a formulat contestație administrativă, care a fost respinsă, prin Hotărârea nr. 115/07.05.2015 Baroul Cluj – Consiliul Baroului Cluj.

În legătură cu calitatea procesuală, instanța reține că aceasta derivă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum a fost dedus judecății de către reclamant.

Or, în speță, se reclamă vătămarea produsă reclamantei prin emiterea Hotărârii nr. 52/02.04.2015 de către Baroul Cluj – Consiliul Baroului Cluj, astfel încât aceasta justifică în cauză calitatea procesuală activă, iar existența/inexistența dreptului pretins este o chestiune care ține de analiza fondului, neavând relevanță în stabilirea cadrului procesual.

Soluționarea cererii formulate de către reclamantă în contencios administrativ implică o analiză a legalității și temeiniciei actului administrativ, care, avându-se în vedere disp. art. 13 alin. 1 și 18 alin. 1 din Legea 554/2004, nu se poate face decât în contradictoriu cu părțile între care s-a născut raportul juridic.

Avându-se în vedere că Baroul Cluj este autoritatea publică în cadrul căreia funcționează organul de conducere care a emis actul contestat (conform dispozițiilor Hotărârii UNBR nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat), instanța apreciază că în mod întemneiat a fost chemat în judecată în calitate de pârât.

Ca urmare instanța va respinge excepțiile lipsei calității procesuale active și pasive.

Referitor la excepția inadmisibilității acțiunii invocată de către pârâți, care au considerat că actul atacat în cauză nu este un act administrativ susceptibil a fi analizat conform Legii nr. 554/2004, instanța reține că aceasta este întemeiată.

Astfel, instanța apreciază că hotărârea a cărei anulare se solicită nu se circumscrie noțiunii de act administrativ definit prin disp. art. 2 aliniat 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, necuprinzând un act de decizie care să fi produs o vătămare reclamantei.

Criteriul de distincție în sensul prevederilor art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 este cel al cuprinderii sau nu în actul administrativ a unei decizii care să tranșeze pentru situația unui administrat anumite aspecte, fiind un act de decizie și nu de execuție.

În speță, instanța reține că Hotărârea nr. 85/02.04.2015 a Consiliului Baroului Cluj nu este un act administrativ de sine stătător, nu produce efecte juridice pentru a putea fi analizată separat, ci reprezintă doar o operațiune administrativă.

După cum rezultă din cuprinsul hotărârii contestate, mai întâi se descriu împrejurările despre care avocatul care a formulat sesizarea către Barou a considerat că au constituit incidentul, se arată că, luând act de cele sesizate, se apreciază că doamna judecător, prin conduita sa, ar fi  încălcat  dispozițiile legale indicate anterior, hotărându-se apoi sesizarea Președintele Tribunalului Cluj cu plângerea avocatului M. F. I, și cu hotărârea Baroului, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun, informarea Președintelui Curții de Apel Cluj privind acest incident, precum și solicitarea Tribunalului Cluj să procedeze la dotarea sălii de ședință nr. 5.

Așa fiind, se constată că Baroul Cluj nu a  procedat la efectuarea unei cercetări disciplinare, nu s-a substituit Consiliului Superior al Magistraturii, căruia îi revin atribuțiile în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor prevăzute de Legea nr. 317/2004, nu a hotărât care este conținutul constitutiv al faptei, încadrarea juridică a faptei și gravitatea acesteia, ci în cuprinsul Hotărârii au fost expuse considerațiile Baroului referitoare la conduita magistratului si aplicabilitatea textelor legale menționate, referirile în acest sens din considerente reprezentând punctul de vedere al Consiliul Baroului Cluj.

Hotărârea nr. 85/02.04.2015 nu poate modifica raportul juridic creat cu ocazia desfășurării cercetării disciplinare – care se leagă între alte subiecte – și nu poate afecta prezumția de nevinovăție în cadrul cercetării, întrucât, după cum însăși reclamanta a arătat, organul competent este singurul apt a emite hotărâri în sensul celor arătat mai sus, evident cu respectarea tuturor garanțiilor instituie de lege, în condițiile unui proces echitabil, iar pe de altă parte Baroul Cluj nu a exprimat prin hotărâre decât o opinie.

De asemenea, se constată că hotărârea nu produce efecte juridice în privința reclamantei față de dispozițiile art. 86 din Legea nr. 51/1995, deoarece prin Hotărârea atacată nu s-a dispus nici o obligație în sarcina membrilor Baroului Cluj, iar avocații chemați să dea declarații la cercetarea disciplinară sunt obligați să declare aspecte concrete pe care le-au perceput, nu să stabilească anumite situații de fapt sau de drept (aceasta fiind atribuția organului de cercetare), după cum s-a și întâmplat de altfel, așa cum rezultă din cuprinsul Rezoluției pronunțată de Inspecția Judiciară la data de 18.11.2015.

Reclamanta dorește de fapt cenzurarea opiniei exprimate de Baroul Cluj în exercitarea dreptului la libertatea gândirii și a opiniilor și a dreptului la libertatea de exprimare garantate de art. 29 și 30 din Constituție, precum și a hotărârii de exercitare a dreptului de petiționare garantat de art. 51 din Constituție, însă aceasta nu se poate realiza pe calea unei acțiuni judiciare, indiferent dacă opinia exprimată în petiție corespunde sau nu realității.

Instanța mai reține că nu toate actele unilaterale ale autorităților publice sunt acte administrative, ci numai acelea care sunt emise în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării acesteia, și produc efectele juridice pe care le are în vedere organul emitent al actului în mod direct asupra celor cărora li se adresează, prin aceasta deosebindu-se de operațiunile administrative, care nu produc decât efectele  pe care le prevede legea (în același sens a statuat și ICCJ – SCAF în Decizia nr. 1923/2012), în cazul de față acestea încadrându-se în exercitarea dreptului la petiționare.

O opinie nu se poate anula pe cale judecătorească, dar poate fi combătută, cum s-a și realizat în speță, de vreme ce prin Rezoluția pronunțată de Inspecția Judiciară la data de 18.11.2015 sesizarea Baroului Cluj a fost respinsă, reținându-se că nu sunt realizate elementele constitutive ale abaterii disciplinare sesizate.

Cum Hotărârea nr. 85/02.04.2015 nu modifică de sine stătător realitatea juridică existentă, instanța reține că în speță actul contestat nu reprezintă un act administrativ care să poată fi analizat pe cale principală într-un litigiu de contencios, astfel că va respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Ca urmare, celelalte aspecte invocate de părți în cauză nu mai prezintă interes în analiză în acest cadru procesual.

În conformitate cu disp. art. 453 NCPC va fi respinsă și cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de către reclamantă, iar întrucât nu a fost dovedită va fi respinsă și cererea de acordare cheltuieli de judecată formulată de către pârâți.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge excepțiile lipsei calității procesuale active și lipsei calității procesuale pasive.

Admite excepția inadmisibilității acțiunii și în consecință respinge acțiunea formulată de reclamanta P.I cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca……..,  în contradictoriu cu  pârâții Barol Cluj, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. Pavel Roșca nr. 4, ap.15 și Consiliul Baroului Cluj, ca inadmisibilă.

Respinge ca nefondate cererile privind cheltuielile de judecată.

Comments

comentarii

Legendele tenisului mondial Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep şi Andrei Pavel, au făcut show, sâmbătă, într-un meci de dublu care i-a încântat pe spectatorii prezenți la Sports Festival.... Citește mai mult
Au mai rămas câteva zile până la vacanța de vară. Ultima zi de școală pentru elevi și preșcolari este vineri, 21 iunie.... Citește mai mult

Lasă un răspuns