Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » Modificările complete la Codul penal și Legea anticorupție. Forma pentru promulgare

Modificările complete la Codul penal și Legea anticorupție. Forma pentru promulgare

Camera Deputaților, ca for decizional, a adoptat, astăzi, 24 aprilie, următoarele modificări la Codul penal și Legea anticorupție. Mai jos puteți citi forma pentru promulgare a legii de modificare.

L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă în integralitate, neputându-se combina prevederi din legi succesive.”

2.     La articolul 16 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a)  prevede  rezultatul  faptei  sale,  urmărind  producerea  lui  prin săvârşirea acelei fapte. Ori de câte ori legea penală prevede că pentru a putea fi infracţiune se impune săvârşirea faptei într-un anume scop, infracţiunea trebuie să fie săvârşită cu intenţie directă, care să rezulte în mod neîndoielnic, din circumstanţele concrete ale cauzei;”

3.     La articolul 39 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) când s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se poate adăuga un spor până la o treime din acel maxim;”

 1. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin aplicarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) nu se poate depăşi    totalul    pedepselor    stabilite    de    instanţă    pentru    infracţiunile concurente.”

5.   La articolul 61, alineatul (5) se abrogă.

 1. Articolul 62 se abrogă.
 1. La articolul 64, alineatul (2) se abrogă.
 1. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei

închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii.”

9.     La articolul 75 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni, dacă au produs un prejudiciu material: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice.”

10.     La articolul 75 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c) , cu următorul cuprins:

„c) conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii.”

11.      La  articolul  75,  după  alineatul  (2)  se  introduce  un  nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Împrejurările enumerate la alin. (2) au caracter exemplificativ.”

12.   La articolul 83, alineatul (3) se abrogă.

 1. La articolul 91, alineatul (2) se abrogă.
 1. La articolul  93,  partea  introductivă  a  alineatului  (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins

„(2) Instanţa poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:”

15.   Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii

Art. 100. – (1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiţionată, după executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. b) – d).

(3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza   muncii   prestate.   În   acest    caz,   liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute la (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o pătrime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin o treime, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiţionate sau care au condus la respingerea acesteia şi, în cazul admiterii, atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere

(6) Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.

16.       La  articolul  112 indice 1,  alineatul  (1)  se  modifică  şi  va  avea următorul cuprins:

„Art. 112 indice 1. – (1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, iar instanţa îşi formează convingerea, în baza circumstanţelor cauzei inclusiv a elementelor de fapt şi a probelor administrate, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.”

17.     La articolul 112 indice 1, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Sunt supuse confiscării în condiţiile prezentului articol şi:

a) bunurile transferate de către persoana condamnată unui membru de familie, dacă acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării sau dacă transmisiunea s-a realizat cu titlu gratuit;

b) bunurile transferate de către persoana condamnată unei persoane juridice asupra căreia deţine controlul;

c) bunurile transferate de persoana condamnată către un terţ dacă din împrejurări concrete rezultă că acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării.

(10) Confiscarea dispusă potrivit prezentului articol nu poate aduce atingere drepturilor terţilor dobânditori cu titlu oneros de bună-credinţă.”

18.    La articolul 154 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;

c) 6 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;”

19.   Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale

Art. 155. – (1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe pentru fiecare faptă şi persoană prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în cadrul  procesului penal.

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

(3) Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut la 154 este depăşit cu încă jumătate.

(4) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale, cu respectarea dispoziţiilor (3).”

20.        La articolul 214, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 214. – (1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

 1. Articolul 215  se  modifică  şi  va  avea  va  avea  următorul cuprins:

Folosirea unui minor în scop de cerşetorie

Art. 215. – Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezenţa unui minor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.”

 1. Articolul 216  se  modifică  şi  va  avea  va  avea  următorul cuprins:

Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Art. 216. – Fapta de a utiliza serviciile prevăzute la art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victimă a traficului de persoane ori a traficului  de  minori,  se  pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

23.   Articolul 216 indice 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Folosirea prostituţiei infantile

Art. 2161. – Întreţinerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituţia se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

24.     La articolul 257, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 257. – (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.

…………………………………………………………………………………

(4) Faptele prevăzute la (1) – (3) comise asupra unui poliţist, jandarm sau militar, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”

25.        La articolul 269, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul al II-lea nu se pedepseşte.”

26.      La articolul 269, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Nu constituie infracţiunea prevăzută la alin. (1) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative.

 • Dacă prin acelaşi act material şi în aceeaşi împrejurare se acordă ajutor mai multor făptuitori, în scopurile menţionate la (1), fapta va constitui o singură infracţiune de favorizare a făptuitorului.”

27.    La articolul 277, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 277. – (1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare în primă instanţă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

28.      La articolul 277, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) Încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei

de un judecător imparţial şi independent prin orice intervenţie care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

29.        La articolul 279, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.”

30.      La articolul 287, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11)  Nerespectarea  hotărârii  judecătoreşti  prin  care  s-a  aplicat

sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii săvârşită prin neprezentarea la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, sustragerea de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau neîndeplinirea îndatoririlor ce revin la locul de muncă se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.”

31.        La articolul 290, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia.”

32.        La articolul 292, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia.”

33.   Articolul 298 se abrogă.

 1. La articolul 308, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă infracţiunile prevăzute la art. 295, art. 297, art. 299 şi art. 300 au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate.

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceştia.”

35.   Articolul 309 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

„Art. 309. – Dacă faptele prevăzute la art. 295, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime.”

 

36.     La articolul 334, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 334. – (1) Punerea în circulaţie  sau  conducerea  pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai ori a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai ori a unui tractor agricol sau forestier cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

…………………………………………………………………………………

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

37.    La articolul 335, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 335. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tractor agricol sau forestier, ori a unui tramvai, tren precum şi a oricărui alt vehicul echipat cu motor de propulsie de către o persoană care nu posedă permis de conducere corespunzător se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

38.    La articolul 336, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 336. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu motor de propulsie sau cu tracţiune animală de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce pe drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau tracţiune animală.”

39.     După articolul 336 se introduce un nou articol, art. 336 indice 1, cu următorul cuprins:

Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie

Art. 336 indice 1. – (1) Fapta conducătorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substanţe psihoactive, după producerea unui accident de circulaţie care  a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la (1) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Nu constituie infracţiune consumul de substanţe psihoactive, după producerea accidentului de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor peroane şi până la recoltarea probelor biologice, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.”

40.   Articolul 337 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Art. 337. – (1) Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul, inclusiv tractor agricol sau forestier ori tramvai pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care a condus un vehicul în  condiţiile alin. (1), care consumă băuturi alcoolice ori substanţe psihoactive sau îşi administrează substanţe psihoactive după depistarea în trafic, până la prelevarea mostrelor biologice.”

 

41.    După articolul 338 se introduce un nou articol, art. 338 indice 1, cu următorul cuprins:

Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie de către persoanele aflate în procesul de instruire

Art. 3381. – (1) Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflaţi în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflate în timpul desfăşurării probelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane,  până  la  recoltarea  probelor  biologice  se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.”

42.   La articolul 342, alineatul (6) se abrogă.

 1. La articolul 384 se introduce un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:

„(2) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (1) se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condiţiile legii, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.”

 

Art. II. – Articolul 13/2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. III. – Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina