fbpx

Modificări la Legea privind calitatea în construcţii

Consultanţii și supervizorii din domeniul construcţiilor vor răspunde solidar cu dirigintele de şantier pentru calitatea construcției.

Prin Legea nr. 204/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 858 din 18 septembrie 2020, s-au introdus, în categoria factorilor implicați în asigurarea calității construcțiilor, două noi categorii: consultanţii și supervizorii .

Consultanţii sau supervizorii din domeniul construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, obligaţii care se completează cu prevederile generale şi specifice ale contractelor:

a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;

b) sesizarea investitorului asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;

d) recepţia proiectelor conform temeiului de proiectare şi a cerinţelor de calitate;

e) participarea prin specialişti atestaţi la fazele principale de execuţie;

f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuţie;

g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanţie;

h) respectarea termenelor contractuale de proiectare şi execuţie în solidar cu proiectanţii şi/sau executanţii.”

Conform legii, consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de şantier, conform atribuţiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi prin contract.

Se prevede că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, investitorii autorităţi sau instituţii publice care derulează investiţii din fonduri publice cu privire la construcţii şi instalaţii aferente acestora, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora şi au încheiate contracte cu operatori economici pentru prestarea de servicii de consultanţă în construcţii încheie acte adiţionale referitoare la responsabilităţile prevăzute la art. I din prezenta lege.

Atașăm textul normativ modificator cu menționarea formelor vechi ale textelor modificate.

lege modif calitatea în construcții

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns