fbpx

Modificări ale Codului de procedură penală. Noi prevederi referitoare la minori

Noi prevederi referitoare la minori, respectiv cu privire la măsurile preventive luate față de minori, drepturile și obligațiile minorilor în timpul urmăririi penale, scutirea minorilor de plata unor cheltuieli de judecată, dar și noi obligații ale organelor de cercetare penală și instanțele de judecată în cauzele cu minori au fost introduse prin recentele modificări și completări ale Codului de procedură penală.

Prin Legea nr. 284/2020 din 8 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală publicată în Monitorul Oficial  nr. 1201 din 9 decembrie 2020, au fost aduse modificări și completări referitoare la măsurile preventive luate față de minori, drepturile și obligațiile minorilor în timpul urmăririi penale, scutirea minorilor de plata unor cheltuieli de judecată, totodată instituindu-se și obligații în sarcina organelor de cercetare penală și instanțele de judecată în cauzele cu minori.

Redăm integral textul legii, cu menționarea formei anterioare a articolelor modificate:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. După articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 244^1, cu următorul cuprins:

“ART. 244^1

Informarea privind condiţiile speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minor

(1) Dacă persoana reţinută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) şi art. 228 alin. (2), acesteia i se comunică şi dreptul la condiţii speciale de executare, potrivit art. 244.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face şi către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.

(3) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, informarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.

(4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.

(5) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va face potrivit alin. (2).”

 1. La articolul 504 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) – (4), cu următorul cuprins:

“(2) În cursul urmăririi penale, procedura în cauzele cu infractori minori se aplică şi persoanelor care au împlinit 18 ani, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, dacă la data dobândirii calităţii de suspect erau minore, atunci când organul judiciar consideră necesar, ţinând seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate.

(3) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta suspectului sau a inculpatului şi există motive pentru a se considera că acesta este minor, persoana respectivă va fi prezumată a fi minor.

(4) Rezultatele examinării medicale a minorului suspect sau inculpat asupra căruia s-a dispus o măsură preventivă privativă de libertate, efectuate în locul de deţinere, potrivit legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului, sunt avute în vedere pentru a aprecia capacitatea acestuia de a fi supus actelor sau măsurilor dispuse în cursul procesului penal.”

 1. La articolul 505, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) – (1^4), cu următorul cuprins:

“(1^1) La efectuarea oricărui alt act de urmărire penală la care este citat suspectul sau inculpatul minor se citează părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, dacă organul judiciar consideră că prezenţa acestora este în interesul superior al minorului şi nu este de natură să aducă atingere bunei desfăşurări a procesului penal.

(1^2) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori prezenţa acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.

(1^3) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult potrivit alin. (1^2) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.

(1^4) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (1^2) sau (1^3) încetează, citarea se va face potrivit alin. (1^1).”

 1. După articolul 505 se introduc două noi articole, articolele 505^1 şi 505^2, cu următorul cuprins:

“ART. 505^1

Informarea suspectului sau inculpatului minor

(1) În cauzele cu suspecţi sau inculpaţi minori, înainte de prima audiere, acestora li se aduc la cunoştinţă, pe lângă cele prevăzute la art. 108, şi următoarele:

a) informaţii cu privire la principalele etape ale procesului penal;

b) dreptul ca părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul sau un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar să primească aceleaşi informaţii comunicate minorului;

c) dreptul la protecţia vieţii private, în condiţiile legii;d) dreptul de a fi însoţiţi de părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul sau de un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar, în timpul diferitelor etape ale procedurii conform prezentei legi;

e) dreptul de a fi evaluaţi prin intermediul referatului de evaluare;

f) dreptul la evaluare medicală şi asistenţă medicală în cazul în care vor fi supuşi unei măsuri preventive privative de libertate;

g) măsurile preventive ce li se pot aplica, precum şi dreptul ca măsura preventivă privativă de libertate să fie aplicată cu caracter excepţional, potrivit art. 243, perioada pentru care poate fi dispusă şi durata maximă a măsurii preventive privative de libertate, condiţiile pentru prelungirea şi menţinerea acesteia, precum şi dreptul la verificarea periodică a măsurii, în condiţiile legii;

h) dreptul de a fi prezenţi la judecarea cauzei;

i) dreptul la exercitarea căilor de atac, în condiţiile legii.

(2) Toate comunicările către suspectul sau inculpatul minor se fac într-un limbaj simplu şi accesibil, adaptat vârstei acestuia.

(3) Informaţiile prevăzute la art. 108, precum şi cele prevăzute la alin. (1) se comunică şi părinţilor sau, după caz, tutorelui, curatorului ori persoanei în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu au putut fi găsite sau comunicarea către acestea ar fi contrară interesului superior al minorului sau ar afecta desfăşurarea procesului penal, comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 108, precum şi a celor prevăzute la alin. (1) se face către un alt adult desemnat de minor şi acceptat de organul judiciar.

(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, comunicarea informaţiilor se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.

(6) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (4) încetează, comunicarea se va face către părinţi, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.

ART. 505^2

Cheltuielile de judecată

Când suspectul sau inculpatul este minor, cheltuielile generate de înregistrările audiovideo, care ar fi căzut în sarcina acestuia potrivit art. 274 sau 275, rămân în sarcina statului.”

 1. La articolul 506, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

“(1^1) În cazul în care minorul este trimis în judecată, solicitarea referatului de evaluare este obligatorie, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi contrar interesului superior al minorului.”

 1. La articolul 506, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În cursul judecăţii, instanţa poate solicita efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. În situaţia în care efectuarea referatului de evaluare nu a fost solicitată în cursul urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor alin. (1) sau (1^1), dispunerea efectuării referatului de către instanţă este obligatorie.”

Anterior, alin.(2) al art. 506 avea următorul cuprins:

Art. 506

Referatul de evaluare a minorului

(2) În cauzele cu inculpaţi minori, instanţa de judecată are obligaţia să dispună efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. În situaţia în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor alin. (1), dispunerea referatului de către instanţă este facultativă.

 1. La articolul 506, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

“(4^1) În cazul în care elementele care constituie baza referatului de evaluare se schimbă considerabil, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa va solicita întocmirea unui nou referat de evaluare. Solicitarea se poate face din oficiu sau în urma sesizării făcute de serviciul de probaţiune, de minor ori de către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul, cu privire la schimbările intervenite.”

 1. La articolul 507, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani. Dacă la data sesizării instanţei inculpatul împlinise vârsta de 18 ani, dar la data dobândirii calităţii de suspect era minor, instanţa învestită, reţinând cauza, poate decide aplicarea procedurii pentru cauzele cu infractori minori, atunci când consideră necesar, ţinând cont de toate circumstanţele cauzei, inclusiv gradul de maturitate şi gradul de vulnerabilitate ale persoanei vizate.”

Anterior, alin.(3) al art.507 avea următorul cuprins:

Art. 507

Compunerea instanţei

(3) Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani.

 1. La articolul 508, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu următorul cuprins:

“(4) Dacă niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu a putut fi găsită ori prezenţa acesteia ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, citarea se va face către un alt adult corespunzător care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.

(5) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (4) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, citarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.

(6) În cazul în care circumstanţele de la alin. (4) sau (5) încetează, citarea se va face potrivit alin. (1).”

*

Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 2 alin. (3), art. 3 paragraful final, art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i), (iii) şi (iv), lit. b) şi c) şi alin. (2), art. 5, art. 7 alin. (5) şi (8), art. 8 alin. (2), art. 15 alin. (2) – (4) şi art. 22 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 1. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 1. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti, 8 decembrie 2020.

Nr. 284.

—————

Comments

comentarii

31.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în cei doi ani de la declanşarea invaziei ruse, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.... Citește mai mult
Universitatea Cluj nu a reușit să marcheze niciun gol în meciul contra Sepsi OSK, în etapa cu numărul 27 din Superligă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!