fbpx

Legea de aprobare a OUG care deblochează vânzarea-cumpărarea terenurilor extravilane a fost trimisă la promulgare

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan a fost trimisă spre promulgare Președintelui României la sfârșitul lunii aprilie, respectiv la data de 28 aprilie 2021.

Prin articolul unic al legii se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203 din 23 noiembrie 2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020.

OUG nr. 203/2020 din 23 noiembrie 2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan reglementează condițiile de vânzare a terenurilor extravilane care fac obiectul cererilor prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autorităţile publice locale din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul.

Astfel, dacă legea va fi promulgată, pentru toate cererile prin care s-a solicitat afișarea ofertei de vânzare până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, autoritățile locale vor emite adeverinţa de liberă vânzare, în cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare.

Calitatea de preemptor o au următorii: coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini și statul român.

Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole extravilane se face în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:
a) avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
b) adeverinţa de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul;
c) alte avize.

Conform expunerii de motive, la nivel național, în perioada 1 ianuarie-13 octombrie 2020 au fost depuse 107.175 de cereri. Toate aceste cereri vor fi soluționate conform prevederilor OUG nr. 203/2020, adică terenurile agricole situate în extravilan se vor vinde și cumpăra în condițiile existente înainte de publicarea Legii nr.175/2020.

Redăm textul OUG nr. 203/2020 vizată de legea trimisă spre promulgare:

Având în vedere faptul că este necesară clarificarea aspectelor referitoare la cererile prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluţionare, depuse până la data de 13 octombrie 2020, existând posibilitatea apariţiei unor întârzieri sau blocaje în soluţionarea dosarelor privind vânzarea terenurilor, fapt ce ar putea să atragă un număr însemnat de procese civile,
ţinând cont de faptul că nefinalizarea cererilor prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluţionare, depuse până la data de 13 octombrie 2020, prin încheierea contractelor de vânzare, are implicaţii financiare negative în desfăşurarea activităţilor fermierilor sau încheierea contractelor de creditare,
luând în considerare faptul că nefinalizarea lucrărilor privind ofertele de vânzare aflate în curs de soluţionare pot provoca efecte negative semnificative atât în ceea ce priveşte proprietatea privată, cât şi limitarea exercitării acestui drept garantat şi ocrotit în Constituţia României, republicată,
având în vedere riscul major de apariţie de noi litigii cu privire la întârzierea sau blocarea procesului de verificare a cererilor de afişare a ofertelor de vânzare şi a documentelor justificative, cauzate de data soluţionării dosarelor, cu impact financiar negativ asupra bugetului de stat prin aplicarea de sancţiuni de către instanţele de judecată naţionale şi internaţionale,
ţinând cont de necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte şi de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea consecinţe negative în plan social,
în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
(1) Terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autorităţile publice locale din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) şi cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), se soluţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafaţă mai mare de 30 de hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru terenurile cu o suprafaţă de până la 30 de hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.

(3) În cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverinţa de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la alin. (1).

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 2
(1) Pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se verifică următoarele documente:

a) cererea de afişare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, însoţită de următoarele documente:

(i) o copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

(ii) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

(iii) extras de carte funciară pentru informare, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate “Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;

(iv) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

(v) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

(vi) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

(vii) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

(viii) alte documente doveditoare, după caz;

b) comunicarea de acceptare a ofertei, însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:

(i) o copie a BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

(ii) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;

(iii) copii de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate a imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;

(iv) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate.

(2) Adeverinţa de liberă vânzare, prevăzută la art. 1 alin. (3), se emite în baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi a procesului-verbal de finalizare a procedurii în care se menţionează faptul că în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei nu au fost depuse comunicări de acceptare a ofertei de vânzare de către titularii dreptului de preempţiune.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se certifică pentru conformitate de către personalul primăriei.

ART. 3
Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole prevăzute la art. 1 se face în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:
a) avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
b) adeverinţa de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul;
c) alte avize.

ART. 4
(1) Cetăţenii români, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan se poate dobândi de cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi de persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ, în condiţii reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 5
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.
(2) Avizele finale sau adeverinţele sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 31 ianuarie 2021.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros

Bucureşti, 23 noiembrie 2020.
Nr. 203.

—————

Comments

comentarii

Lasă un răspuns