La 76 de ani, patroana cu peste 54 de societăți, a fost obligată să plătească datoriile de 1.619.969 lei ale debitoarei Janis Work SRL

Maria Florescu, născută în anul 1944 și asociat în nu mai puțin de 54 de societăți a fost obligată de Tribunalul Specializat Cluj să suporte pasivul debitoarei Janis Work SRL.

În schimb, în privința celui de-al doilea asociat al societății falite,  OPRIȘ FLORIN MIHAI, judecătorul sindic a apreciat că cererea de atragere a răspunderii patrimoniale pentru intrarea societății debitoare în insolvență, este neîntemeiată.

Potrivit supervisor.ro, Maria Florescu, domiciliată în Alba-Iulia, figurează la ora actuală ca administrator  la următoarele 54 de firme în funcțiune (53 cu sediul social în Cluj-Napoca şi una în Huedin):

 1. ARMIN ALFA SRL (CUI/CIF: 33495410)
 2. ARMIN DELTA SRL (CUI/CIF: 33507191)
 3. ARMIN EPSILON SRL (CUI/CIF: 33909105)
 4. ARMIN GAMA SRL (CUI/CIF: 33567533)
 5. ARMIN IOTA SRL (CUI/CIF: 34013854)
 6. ARMIN KAPPA SRL (CUI/CIF: 33848431)
 7. ARMIN TETA SRL (CUI/CIF: 33508383)
 8. ARMIN ZETA SRL (CUI/CIF: 33903544)
 9. BERARIA CENTRALA PUB SRL (CUI/CIF: 30346252)
 10. BERARIA CENTRALA STUP SRL (CUI/CIF: 31236460)
 11. BERARIA STUF SRL (CUI/CIF: 31236487)
 12. BIBLIOTECA HOUSE SRL (CUI/CIF: 29929449)
 13. BIBLIOTECA JANIS STUP SRL (CUI/CIF: 31223827)
 14. BIBLIOTECA STUF SRL (CUI/CIF: 29191340)
 15. BIO CAFE BAR SRL (CUI/CIF: 31236444)
 16. BOGNER PUB SRL (CUI/CIF: 34972917)
 17. BUREN ALFA SRL (CUI/CIF: 34139802)
 18. CARAOCHE CLUB SRL (CUI/CIF: 27038929)
 19. CHANNEL CLUB SRL (CUI/CIF: 27080222)
 20. CULTURAL CAFFE SRL (CUI/CIF: 31237296)
 21. HIGHLANDER PUB SRL (CUI/CIF: 30447958)
 22. HIGHLANDER SCOTISH BAR SRL (CUI/CIF: 30492428)
 23. HIPPIE CLUB SRL (CUI/CIF: 30439602)
 24. JANIS ALBA CAROLINA SRL (CUI/CIF: 32247670)
 25. JANIS BISTRO SRL (CUI/CIF: 29847101)
 26. JANIS HOUSE SRL (CUI/CIF: 29847098)
 27. JANIS ROCK SRL (CUI/CIF: 29444206)
 28. JANIS STUF SRL (CUI/CIF: 29444176)
 29. JANIS WAY SRL (CUI/CIF: 29847128)
 30. JANISCAFFE SRL (CUI/CIF: 29191332)
 31. JAZZ CAFFE SRL (CUI/CIF: 30447133)
 32. JAZZ HOUSE SRL (CUI/CIF: 29929511)
 33. JAZZ PUB SRL (CUI/CIF: 31414770 )
 34. JOPLIN SRL (CUI/CIF: 25849274)
 35. JOY BAR SRL (CUI/CIF: 35342448)
 36. JUNOV PUB SRL (CUI/CIF: 34719095)
 37. LA STUF PUB SRL (CUI/CIF: 30302213)
 38. LA STUP BAR SRL (CUI/CIF: 31223746)
 39. MMFP TRILOGY SRL (CUI/CIF: 30439599)
 40. NEMIRA BAR SRL (CUI/CIF: 34426192)
 41. NEMIRA CLUB SRL (CUI/CIF: 34426176)
 42. NEMIRA PUB SRL (CUI/CIF: 34426184)
 43. OLD JANIS SRL (CUI/CIF: 31236517)
 44. OLDIES STUF SRL (CUI/CIF: 30439548)
 45. OLDIES WAY SRL (CUI/CIF: 31236576)
 46. PIANO STAGE SRL (CUI/CIF: 26509033)
 47. ROLKA BAR SRL (CUI/CIF: 34723142)
 48. RONNIE BAR SRL Huedin (CUI/CIF: 35342430)
 49. STUF BAR SRL (CUI/CIF: 26219188)
 50. STUF HOUSE SRL (CUI/CIF: 29847225)
 51. SWITCH CLUB SRL (CUI/CIF: 35140759)
 52. TAUFFER SRL (CUI/CIF: 27076183)
 53. VINESA REST SRL (CUI/CIF: 34570855)
 54. WAY BAR SRL (CUI/CIF: 25849266)

 

Judecătorul sindic a apreciat că femeia este singura răspunzătoare de falimentul societății și a reținut, printre altele următoarele:

,, În privinţa pârâtei Florescu Maria, referitor la cazul prevăzut la lit. a), se constată, după cum a susţinut şi lichidatorul judiciar, că potrivit ultimei situaţii financiare depuse la Administraţia Financiară Cluj, aferente anului 2017, debitoarea a deţinut active imobilizante în valoare de 573 lei şi active circulante în sumă de 1.329.557 lei, din care stocuri în valoare de 5.264 lei, creanţe în sumă de 1.324.043 lei şi disponibilităţi în casă şi conturi la banci în valoare de 250 lei (f. 12).

Se reţine că, prin nepredarea activelor societăţii, constând în active imobilizante şi active circulante (stocuri în valoare de 5.264 lei şi disponibilităţi în casă şi conturi la banci în sumă de 250 lei), se naşte prezumţia că bunurile societăţii au fost folosite în scopul personal al administratorului statutar sau al unui terţ, fapta fiind circumscrisă celei prevăzute de art. 169, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 85/2014.Totodată, nerecuperarea creanţelor societăţii (care în anul 2017 ajunseseră la suma de 1.324.043 lei), faptă omisivă, săvârşită cu intenţie, întrucât pârâta Florescu Maria cunoştea care sunt debitorii şi datoriile acestora, poate fi asimilată cu  fapta  de  a  folosi  bunurile  sau  creditele  societăţii în folosul altei persoane (prevăzută de art. 169, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 85/2014), în contextul în care aceste creanţe aparţineau societăţii administrate de către pârâtă care a permis ca aceste bunuri să nu mai intre în patrimoniul societăţii, spre folosul unor terţi.

Între aceste fapte şi prejudiciul produs creditoarei există un raport de cauzalitate, în condiţiile în care pârâta Florescu Maria, în mod culpabil, nu a urmărit scopul societar, a folosit bunurile în interesul său personal sau al unui terţ, creanţele creditoarei rămânând neplătite cu imposibilitatea acesteia de a şi le acoperi din averea debitoarei, consecinţa fiind starea de insolvenţă a societăţii debitoare.

În  ceea  ce  priveşte  fapta  prevăzută  la  litera  d),  se  reţine  că s-a  pus  în  vedere  pârâtei  Florescu  Maria  să  predea lichidatorului judiciar documentele contabile ale societăţii debitoare, după cum rezultă din notificarea şi dovada de comunicare aflate la filele 22-23, însă, până la data închiderii dezbaterilor, nu a predat documentele şi nici nu a justificat în vreun fel neîndeplinirea acestei obligaţii, nici chiar după primirea cererii de chemare în judecată (f. 30).Judecătorul sindic apreciază că în sarcina pârâtei Florescu Maria poate fi reţinută fapta de a nu ţine contabilitatea în conformitate cu legea, în condiţiile în care acesta nu i-a predat lichidatorului judiciar toate documentele contabile, astfel cum sunt ele prevăzute în art. 67 din Legea nr. 85/2014. Se consideră, astfel, că nepredarea documentelor contabile duce la  prezumția  că  aceste  documente  contabile  fie  nu  au  fost  întocmite,  fie  nu  au  fost  întocmite  în  conformitate  cu dispoziţiile legale, deci la prezumţia că nu a fost ţinută contabilitatea în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.De asemenea, în acelaşi sens, se constată şi că ultima situaţie financiară anuală înregistrată la organele fiscale a fost cea aferentă anului 2017. Judecătorul sindic apreciază că pârâtei Florescu Maria îi revenea, în calitate de administrator statutar, obligaţia dea duce la îndeplinire contractul de mandat ce i-a fost încredinţat, administratorul fiind direct răspunzător de modul în care este ţinută evidenţa contabilă, obligaţiile sale reieşind cu claritate din dispoziţiile art. 73 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 ale Legii nr. 31/1990, precum şi din cele ale art. 11 alin. 4 din aceeaşi lege. Totodată, conform art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991  republicată,  răspunderea  pentru  organizarea  şi  conducerea  contabilităţii  revine  administratorului,  care  are obligaţia gestionării societăţii respective. În condiţiile în care evidenţa contabilă nu a fost ţinută sau nu a fost ţinută în conformitate cu legea, există o prezumţie de culpă, întrucât corecta ţinere a registrelor contabile este o obligaţie stabilită în sarcina administratorilor societăţii de Legea nr. 31/1990, care în art. 73 lit. c) stabileşte că administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, iar art. 11 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată prevede că răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului.Neţinerea contabilităţii în mod corect nu face posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi face insesizabilă starea de insolvenţă care poate să apară la un moment dat, aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi ţinute corect care ar permite administratorilor să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii.În condiţiile neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea, se prezumă şi existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs, care constă în pasivul înregistrat în tabelul definitiv al creanţelor.Aşadar,  aplicând  prezumţia  legală  şi  având  în  vedere  că  pârâta  Florescu  Maria  nu  a  justificat  în  mod  rezonabil nepredarea documentelor contabile, inclusiv pentru a fi identificate atât activele circulante cât şi activele imobilizate, judecătorul sindic reţine că fapta ilicită a pârâtei administrator statutar -constând în omisiunea de a ţine contabilitatea în conformitate cu legea -atrage vinovăţia acesteia pentru ajungerea societăţii debitoare în insolvenţă. Judecătorul sindic reţine că, nici în cursul soluţionării prezentei cauze, pârâta Florescu Maria nu s-a prezentat pentru a preda  toate documentele  contabile  ale  societăţii,  respectiv  bunurile  acesteia  şi  pentru a  da  explicaţii  cu  privire  la modalitatea de administrare a societăţii debitoare, fiind invitată pârâta la interogatoriu, faptă care urmează afi apreciată a fi o mărturisire deplină în acord cu dispoziţiile art. 358 C.pr.civ.

Pentru toate aceste considerente, prin raportare la prevederile art. 169, alin. 1, lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, judecătorul apreciazăca fiind întemeiată cererea creditoarei privind obligarea pârâtei Florescu Maria la plata sumei de 1.619.969 lei cu titlu de pasiv al debitoarei Janis Work SRL. În consecință, nu se mai impune analiza asupra incidenței prevederii art. 169, alin. 1, lit. e)din Legea nr. 85/2014, în privința faptelor imputate pârâtei Florescu Maria.

Prin urmare, judecătorul sindic va admite cererea formulată de reclamantul C.I.I. Crişan Emil, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Janis Work SRL, în contradictoriu cu pârâta Florescu Maria şi, pe cale de consecinţă va obliga pârâta Florescu Maria la plata sumei de 1.619.969 lei, cu titlu de pasiv al debitoarei.

În schimb, în privința pârâtului OPRIȘ FLORIN MIHAI, judecătorul sindic apreciază că cererea de atragere a răspunderii pentru intrarea societății debitoare în insolvență, în temeiul acelorași prevederi legale, este neîntemeiată. În acest sens, judecătorul sindic are în vedere, astfel cum s-a reținut anterior, că pârâtul Opriș Florin Mihai a deținut calitatea deasociat al societăţii debitoare, în timp ce funcția de administrator statutar a fost deținută, începând cu data de 8 ianuarie2014, de pârâta Florescu Maria. Din probatoriul administrat în cauză, nu a rezultat că pârâtul Opriș Florin Mihai ar fi exercitat acte de administrare efectivă în privința societății debitoare, respectiv că ar fi luat decizii cu privire la direcțiile de dezvoltare și gospodărirea averii debitoarei. Or, revenea reclamantului lichidator obligaţia de a face proba cu privire la existenţa faptelor ilicite, conform art. 249 C.pr.civ. raportat la art. 342, alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În acest context, nu se poate reține ca fiind îndeplinite condițiile necesare antrenării răspunderii pârâtului, sub aspectul săvârșirii faptelor ilicite,  respectiv  a  existenței  raportului  de  cauzalitate  dintre  acestea  și  ajungerea  societății  debitoare  în  stare  de insolvență.

În consecință, judecătorul sindic va respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamantul C.I.I. Crişan Emil, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Janis Work SRL, în faliment, în contradictoriu cu pârâtul Opriș Florin Mihai.” se arată în hotărârea de atragere a răspunderii patrimoniale, hotărâre care nu este definitivă.

Comments

comentarii

Joi, 18 iulie, la Primăria Cluj-Napoca a avut loc dezbaterea publică pentru proiectul de regenerare urbană de pe fosta platformă Carbochim. Concluziile dezbaterii care a ținut 5 ore.... Citește mai mult
Ploaia de sâmbătă după-masă nu i-a speriat pe festivalierii de la Electric Castle.... Citește mai mult

Lasă un răspuns