fbpx

Inedit: O firmă de recuperări creanțe a fost de acord cu admiterea contestației la executare a persoanei vizate

Caz nemaintâlnit la Judecătoria Turda: O firmă de recuperări creanțe a fost de acord cu admiterea contestației la executare formulate de persoana pe numele căreia ceruse executarea silită. Firma a recunoscut că la instanță s-a prescris dreptul de a cere executarea.

După ce am prezentat zeci de cazuri în care firme de recuperări creanțe, în special cele din grupul Kruk, trag cu dinții de fiecare contract cesionat pe care îl pun în executare chiar dacă dreptul de a cere asta e prescris de ani buni, Clujust a dat peste un caz inedit. O firmă despre care nu am mai scris până acum, Cycle European SRL, deținută de un offshore din Cipru, a avut o poziție surprinzătoare la Judecătoria Turda.

Firma a preluat prin cesiune de creanță contractul de credit încheiat de o femeie din Turda, în 2007, cu Ralfi IFN SA, parte din grupul financiar-bancar Garanti. După ce reprezentanții Cycle European au mers la un executor judecătoresc și au obținut încuviințarea executării silite pentru o sumă de peste 3.400 lei, persoana executată a depus contestație la executare la Judecătoria Turda. Aici, reprezentanții firmei intimate au fost de acord că s-a prescris dreptul de a cere executarea și că trebuie admisă contestația, ceea ce a și decis instanța:

”Admite excepția de prescripție a dreptului de a cere executarea silita, invocata de petenta. Admite contestația la executare formulata de petenta , împotriva executarii silite efectuate în dosarul execu?ional nr. 532/2018 al BEJ Soponar Ciprian Lucian. Constata prescrisa executarea silita efectuata în dosarul execuțional nr. 532/2018 al BEJ Soponar Ciprian Lucian, în temeiul titlului executoriu contract de credit nr. 40400/13.03.2007. Dispune anularea executarii silite efectuate în dosarul execuțional nr. 532/2018 al BEJ Soponar Ciprian Lucian, în temeiul titlului executoriu contract de credit nr. 40400/13.03.2007. Dispune întoarcerea executarii silite în privința sumelor de bani reținute debitoarei U. Sorina Mihaela în dosarul execuțional nr. 532/2018 al BEJ Soponar Ciprian Lucian.”, se arată în minuta sentinței.

De altfel, sentința ici nu a fost atacată cu apel. Mai jos puteți citi motivarea sentinței.

Sentința Civilă nr. 995/2019 – Judecătoria Turda:

”Prin cererea înregistrată cu data de 16.11.2018, petenta U.S.M a contestat, în contradictoriu cu intimata Cycle European S.R.L., executarea silită efectuată împotriva sa în dosarul execuțional nr. 532/2018 al BEJ Soponar Ciprian Lucian, invocând prescripția, lipsa calității procesuale active a intimatei în executarea silită, și a sol ic itat anularea întregii executări silite efectuate în dosar, cu întoarcerea executării silite, și plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestației sale, petenta a arătat că este executată silit în temeiul contractului de credit nr…./10.03.2007, încheiat cu RALFI IFN S.A. despre care petenta susține că nu își amintește, însă arată că în anul 2007 a cumpărat un frigider în rate, al cărui preț l-a achitat integral, în urmă cu mai bine de zece ani. Este posibil ca respectivul contract de credit să aibă legătură cu cumpărarea frigiderului, însă a achitat în înt regime prețul acestuia.

Intimata Cycle European nu are calitatea de creditor, iar un eventual contract de cesiune de creanță nu are calitatea de titlu executoriu  și nu a fost comunicat petentei.

Intimata nu are calitatea de a încheia contracte de credit, și nu poate efectua executarea silită împotriva petentei.

Până la data începerii executării silite, petentei nu i s-a cerut să achite vreo sumă de bani, astfel că precsripția de 3 ani s-a împlinit.

Contestă actele de executare silită efectuate de o persoană care nu are calitatea de creditor, și solicită întoarcerea executării silite, contestând și cuantumul cheltuielilor de executare.

În drept, se întemeiază pe art. 706 și urm. NCPC, Decretul nr. 167/1958.

În probațiune, se depun înscrisuri, constând în încheierea de încuviințare a executării silite, acte emise de executorul judecătoresc în d osarul nr. 532/2018.

Intimata Cycle European S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a arătat că este de acord cu admiterea contestației formulate de reclamantă și că a intervenit prescripția dreptului de a obține executarea silită, și a solicitat să nu fie obligată la plata cheltuielilor de judecată.

Asupra cauzei de față, analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

La data de 13.03.2007, s-a încheiat între petenta B.S.M (U), un contract cu RALFI IFN, de emitere card de credit, înregistrat cu nr. …

La data de 24.06.2011, prin contractul de cesiune de creanțe încheiat între emitentul cardului, RALFI IFN, și intimata Cycle European S.R.L:, s-a cesionat un pachet de creanțe îngtre care și creanța deținută împotriva creditoarei (f.46).

La data de 05.10.2018, intimata a solicitat executorului judecătoresc executarea silită a debitoarei B.S.M (U), pentru suma de 3.426,33 lei, debit restant provenit din contractul de card de credit nr. ../13.03.2007 .

Executarea silită s-a încuviințat p rin încheierea civilă nr. 3846/22.10.2018, pronunțată în dosarul nr. ….. al Judecătoriei Turda

S-a deschis dosarul execuțional nr. 532/2018, și s-au emis  somația, adresa de înființare a popririi și încheierea de stabilire a cheltu i elilor de executare silită din data de 05.11.2018 , comunicate debitoarei la data de 12.11.2018, prin afișare (f.89).

Petenta a formulat contestație la executare în data de 16.11.2018, prin care a invocat excepția de prescripție a dreptului de a cere executare silită, excepția lipsei calității procesuale active a intimatei în executarea silită, și a solicitat anularea executării silite și întoarcerea executării.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a arătat că este de acord cu admiterea excepției de prescripție și cu admiterea contestației, solicitând să nu fie obligată la plata cheltuielilor de judecată.

Având în vedere dispozițiile art. 248 NCPC, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură sau de fond care fac de prisos cercetarea procesului în fond.

Cu privire la excepția de prescripție a dosarului rezultă că temeiul executării silite este contractul de emitere card de credit nr. …/13.03.2007, încheiat de petentă cu RALFI IFN, pe durată neprecizată.

Din actele de executare silită depuse la dosar nu se evidențiază că în dosar s-a declarat scadența anticipată, sau vreo altă dată la care creditul a devenit scadent, urmează că data de la care creditoarea avea dreptul a de a pretinde debitoarei executarea silită este data încheierii contractului, respectiv, 13.03.2007, dată la care a început să curgă termenul de prescripție.

Raportat la momentul încheierii contractului, dispozițiile de drept material referitoare la prescripție sunt cele din art. 3 din Decretul nr. 167/1958, care stabilesc un termen general de prescripție de 3 ani.

Creditoarea nu a  efectuat niciun act de executare ulterior datei de 13. 0 3.2007, până la data de 05.10.2018, dată ce se situează cu mult înafara termenului de 3 ani stabilit de lege pentru prescripția în materia drepturilor de creanță.

Intimata a solicitat admiterea excepției de prescripție, arătând că termenul s-a împlinit.

În baza art. 248 NCPC, raportat la art.3 din Decretul nr. 167/1958, instanța va admite excepția de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, și va dispune anularea executării silite efectuate în dosarul execuțional nr. 532/2018 al BEJ Soponar Ciprian Lucian.

Subsecvent, în baza art. 722 NCPC, va dispune întoarcerea executării silite pentru sumele de bani reținute debitoarei U. S.M în cadrul executării silite efectuate în dosarul execuțional nr. 532/2018.

În baza art. 454 NCPC, raportat la poziția de neopunere a intimatei la contestația formulată de petentă, instanța nu va acorda cheltuieli de judecată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina